Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 28 octombrie 2015 - StrasbourgEdiţie definitivă

7.1. Proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 - toate secțiunile (vot)
CRE

—   Proiecte de amendamente la creditele din secțiunea III a bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 în ceea ce privește Comisia;

—   Proiectele de amendamente la creditele din secțiunile I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX și X din bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 cu privire la Parlamentul European, Consiliu, Curtea de Justiție, Curtea de Conturi, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor, Ombudsmanul European, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și Serviciul European de Acțiune Externă.

În conformitate cu dispozițiile tratatelor, proiectele de amendamente, pentru a fi adoptate, trebuie să aibă votul majorității membrilor care compun Parlamentul European.

(Proiectele de amendamentele adoptate figurează în anexa la „Textele adoptate”.)

(Majoritate calificată)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

Înainte de vot, José Manuel Fernandes (raportor) a propus următoarele modificări tehnice:

Comentarii:

—   Linia 04 02 64 „Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor”: AM 1435 va conține comentariile suplimentare adoptate în Comisia BUDG privind egalitatea de gen, educație și formare.

Sume:

—   Linia 11 06 62 01 „Consiliere și cunoștințe științifice” (AM 478): plățile vor fi ajustate la EUR 14 064 771;

—   Noile linii 18 04 01 01 „Europa pentru cetățeni — Consolidarea memoriei istorice și întărirea capacității de participare civică la nivelul Uniunii” și 18 04 01 02 „Inițiativa cetățenească europeană” (AM 1366): plățile vor fi ajustate la EUR 18 650 000 (reinstituirea proiectului de buget) pentru prima linie și la EUR 500 000 pentru a doua linie;

—   Linia 19 02 01 „Răspunsul în caz de crize și de crize emergente” (AM 995): plățile vor fi ajustate la EUR 156 914 703;

—   Linia 21 02 07 04 „Securitatea alimentarăși nutriționalăși agricultura durabilă” (AM 1373): plățile vor fi ajustate la EUR 89 783 000;

—   Linia 21 02 07 05 „Migrație și azil” (AM 1374): plățile vor fi ajustate la EUR 28 114 291;

—   Linia 24 01 07 „Oficiul European de Luptă Anti- fraudă (OLAF)” (AM 1389) reinstituie proiectul de buget și va fi ajustată la EUR 53 149 500 pentru a ține seama de suma trecută în rezervă.

Parlamentul a aprobat ajustările propuse.

Intervenții

James Carver.

După vot, Pierre Gramegna (Președintele în exercițiu al Consiliului) a luat act de diferențele dintre poziția Parlamentului European și cea a Consiliului și și-a dat acordul pentru convocarea comitetului de conciliere, în conformitate cu articolul 314 alineatul (4) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Notă juridică