Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 28. října 2015 - ŠtrasburkKonečné znění

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

7. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.

°
° ° °

Vystoupili:

—   Jens Geier k hlasovacímu seznamu své skupiny,

—   Danuta Maria Hübner (zpravodajka) za skupinu PPE s žádostí, aby bylo hlasování o její zprávě A8-0286/2015 o reformě volebního práva Evropské unie odloženo na nadcházející dílčí zasedání v souladu s čl. 190 odst. 4 jednacího řádu, spoluzpravodaj Jo Leinen ve prospěch žádosti a Gerolf Annemans proti žádosti.
Parlament žádost schválil.


7.1. Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016 – všechny oddíly (hlasování)

—   Návrhy změn u prostředků v oddíle III – Komise návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016;

—   Návrhy změn u prostředků v oddílech I – Evropský parlament, II – Rada, IV – Soudní dvůr, V – Účetní dvůr, VI – Evropský hospodářský a sociální výbor, VII – Výbor regionů, VIII – Evropský veřejný ochránce práv, IX – Evropský inspektor ochrany údajů a X – Evropská služba pro vnější činnost návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016.

Podle ustanovení Smluv musí být návrhy změn přijaty většinou hlasů všech poslanců Evropského parlamentu.

(Přijaté návrhy změn jsou uvedeny v příloze k přijatým textům.)

(požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

José Manuel Fernandes (zpravodaj) před hlasováním navrhl tyto technické změny:

Poznámky:

—   položka 04 02 64 „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí“: p.n. 1435 bude obsahovat dodatečné poznámky přijaté výborem BUDG o pohlaví, vzdělávání a odborné přípravě.

Částky:

—   položka 11 06 62 01 „Vědecké poradenství a znalosti“ (p.n. 478): platby dosáhnou výše 14 064 771 EUR;

—   nové položky 18 04 01 01 „Evropa pro občany –Posilování paměti a zvyšování příležitostí k účasti na občanském životě na úrovni Unie“ a 18 04 01 02 „Evropská občanská iniciativa“ (p.n. 1366): platby dosáhnou výše 18 650 000 EUR (obnovení návrhu rozpočtu) u první položky a 500 000 EUR u druhé položky;

—   položka 19 02 01„Reakce na krize a vznikající krize“ (p.n. 995): platby dosáhnou výše 156 914 703 EUR;

—   položka 21 02 07 04 „Zajišťování potravin a výživy a udržitelné zemědělství“ (p.n. 1373): platby dosáhnou výše 89 783 000 EUR ;

—   položka 21 02 07 05 „Migrace a azyl“ (p.n. 1374): platby dosáhnou výše 28 114 291 EUR ;

—   položka 24 01 07 „Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)“ (p.n. 1389): obnovuje návrh rozpočtu a dosáhne výše 53 149 500 EUR, čímž se zohlední částka v rezervě.

Parlament schválil navržené úpravy.

Vystoupení

James Carver.

Pierre Gramegna (úřadující předseda Rady) vzal po hlasování na vědomí rozdílné postoje Parlamentu a Rady a vyslovil souhlas se svoláním dohodovacího výboru v souladu s čl. 314 odst. 4 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské unie.


7.2. Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016 – všechny oddíly (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016 [11706/2015 - C8-0274/2015- 2015/2132(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: José Manuel Fernandes a Gérard Deprez (A8-0298/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0376)

Vystoupení

Ashley Fox předložil ústní pozměňovací návrh k bodu 77, který nebyl přijat, protože se proti němu vyslovilo více než 40 poslanců.

Gérard Deprez (zpravodaj) předložil ústní pozměňovací návrh k bodu 90, který byl vzat v potaz.


7.3. Soudní dvůr Evropské unie: počet soudců Tribunálu ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k nařízení Evropské parlamentu a Rady, kterým se mění Protokol č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie [09375/1/2015 - C8-0166/2015- 2011/0901B(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: António Marinho e Pinto (A8-0296/2015)

(požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

POSTOJ RADY

prohlášen za schválený v pozměněném znění (P8_TA(2015)0377)

Vystoupení

António Marinho e Pinto (zpravodaj) a Félix Braz (úřadující předseda Rady) před hlasováním.

António Marinho e Pinto po hlasování a rovněž, aby s ohledem na výsledek hlasování požádal o stažení svého jména ze zprávy.


7.4. Ustanovení pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři) ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři) [08806/1/2015 - C8-0260/2015- 2014/0213(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Gabriel Mato (A8-0295/2015)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

prohlášen za schválený (P8_TA(2015)0378)


7.5. Používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1829/2003, pokud jde o možnost členských států omezit či zakázat používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv na svém území [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE

zamítnut

Vystoupili: Giovanni La Via (zpravodaj) s dotazem, zda Komise trvá na svém návrhu, Karmenu Vella (člen Komise), aby potvrdil zachování návrhu, a Giovanni La Via s žádostí, aby se hlasovalo o návrhu legislativního usnesení.

Parlament žádost schválil EH (619 pro, 58 proti, 13 zdržení se).

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0379)


7.6. Nové potraviny ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o nových potravinách [COM(2013)0894 - C7-0487/2013- 2013/0435(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: James Nicholson (A8-0046/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2015)0380)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0380)


7.7. Emise některých látek znečišťujících ovzduší ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší a o změně směrnice 2003/35/ES [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Julie Girling (A8-0249/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2015)0381)

Julie Girling (zpravodajka) navrhla, aby bylo hlasování o návrhu legislativního usnesení odloženo v souladu s čl. 61 odst. 2 jednacího řádu.

Parlament návrh schválil. Věc se tudíž považuje za vrácenou příslušnému výboru k opětovnému projednání.

Vystoupení

Eric Andrieu předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 33, který byl vzat v potaz.

Stefan Eck po přijetí pozměňovacího návrhu 33.


7.8. Evropská občanská iniciativa (hlasování)

Zpráva o evropské občanské iniciativě [2014/2257(INI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: György Schöpflin (A8-0284/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0382)


7.9. Strategie EU pro jadranský a jónský region (hlasování)

Zpráva o strategii Evropské unie pro jadranský a jónský region [2014/2214(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0383)

Vystoupení

Anna Maria Corazza Bildt k účasti Marine Le Penové v dnešním hlasování.

Ivan Jakovčić (zpravodaj) předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 2, který nebyl přijat, protože se proti němu vyslovilo více než 40 poslanců.


7.10. Politika soudržnosti a přezkum strategie Evropa 2020 (hlasování)

Zpráva o politice soudržnosti a přezkum strategie Evropa 2020 [2014/2246(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0384)


7.11. Evropské strukturální a investiční fondy a řádná správa ekonomických záležitostí (hlasování)

Zpráva o evropských strukturálních a investičních fondech a řádné správě ekonomických záležitostí: pokyny k uplatňování článku 23 nařízení o společných ustanoveních [2015/2052(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: José Blanco López (A8-0268/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0385).

Právní upozornění