Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 28 października 2015 r. - StrasburgWersja ostateczna

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

7. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

°
° ° °

Głos zabrali::

—   Jens Geier, w sprawie listy do głosowania swojej grupy,

—   Danuta Maria Hübner (sprawozdawczyni) w imieniu grupy PPE, która wystąpiła z wnioskiem o przełożenie głosowania nad jej sprawozdaniem A8-0286/2015 w sprawie reformy ordynacji wyborczej w UE na najbliższą sesję, zgodnie z art. 190 ust. 4 Regulaminu, Jo Leinen, współsprawozdawca, udzielając poparcia wnioskowi, i Gerolf Annemans, wyrażając wobec niego sprzeciw.
Parlament przyjął wniosek.


7.1. Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 – wszystkie sekcje (głosowanie)

—   Projekt poprawek do środków przewidzianych w sekcji 3 budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 w odniesieniu do Komisji;

—   Projekt poprawek do środków przewidzianych w sekcjach 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 w odniesieniu do Parlamentu Europejskiego, Rady, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów, Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.

Zgodnie z postanowieniami Traktatów do przyjęcia projektów poprawek wymagana jest większość głosów członków Parlamentu Europejskiego.

(Przyjęte projekty poprawek znajdują się w załączniku do dokumentu „Przyjęte teksty”.)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

Przed głosowaniem José Manuel Fernandes (sprawozdawca) zaproponował następujące zmiany techniczne:

Uwagi:

   Linia 04 02 64 „Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”: AM 1435 będzie zawierała przyjęte w komisji BUDG dodatkowe uwagi dotyczące płci, edukacji i szkoleń.

Kwoty:

–   Linia 11 06 62 01 „Doradztwo naukowe i wiedza” (AM 478): płatności zostaną skorygowane do kwoty 14 064 771 EUR;

–   Nowe linie 18 04 01 01 „Europa dla Obywateli” — Wzmocnienie pamięci o przeszłości oraz zwiększenie aktywności obywatelskiej na szczeblu Unii” i 18 04 01 02 „Europejska inicjatywa obywatelska” (AM 1366): płatności zostaną skorygowane do kwoty 18 650 000 EUR (przywrócenie projektu budżetu) w pierwszej linii i do kwoty 500 000 EUR w drugiej;

–   Linia 19 02 01 „Reagowanie w sytuacjach kryzysu lub początku kryzysu” (AM 995): płatności zostaną skorygowane do kwoty 156 914 703 EUR;

–   Linia 21 02 07 04 „Bezpieczeństwo żywności i żywienia oraz zrównoważone rolnictwo” (AM 1373): płatności zostaną skorygowane do kwoty 89 783 000 EUR;

–   Linia 21 02 07 05 „Migracja i azyl” (AM 1374): płatności zostaną skorygowane do kwoty 28 114 291 EUR;

–   Linia 24 01 07 „Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)” (AM 1389) – przywrócenie projektu budżetu i korekta do kwoty 53 149 500 EUR w celu uwzględnienia kwoty umieszczonej w rezerwie.

Parlament przyjął zaproponowane zmiany.

Wystąpienia

James Carver.

Po głosowaniu Pierre Gramegna (urzędujący przewodniczący Rady) przyjął do wiadomości różnice między stanowiskiem Parlamentu i stanowiskiem Rady oraz zgodził się na powołanie komitetu pojednawczego zgodnie z art. 314 ust. 4 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.


7.2. Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 - wszystkie sekcje (głosowanie)

Sprawozdanie dotyczące stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 [11706/2015 - C8-0274/2015- 2015/2132(BUD)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: José Manuel Fernandes i Gérard Deprez (A8-0298/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0376)

Wystąpienia

Ashley Fox przedstawił poprawkę ustną do ust. 77, która nie została przyjęta, ponieważ sprzeciwiło się jej ponad 40 posłów.

Gérard Deprez (sprawozdawca) przedstawił poprawkę ustną do ust. 90, która została przyjęta.


7.3. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: liczba sędziów w Sądzie ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczącego stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Protokół nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej [09375/1/2015 - C8-0166/2015- 2011/0901B(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: António Marinho e Pinto (A8-0296/2015)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P8_TA(2015)0377)

Wystąpienia

António Marinho e Pinto (sprawozdawca) i Félix Braz (urzędujący przewodniczący Rady), przed głosowaniem.

António Marinho e Pinto, po głosowaniu w związku z jego wynikiem, z wnioskiem o wycofanie swojego nazwiska ze sprawozdania.


7.4. Przepisy dotyczące połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego) ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1343/2011 w sprawie niektórych przepisów dotyczących połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego) [08806/1/2015 - C8-0260/2015- 2014/0213(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Gabriel Mato (A8-0295/2015)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

Ogłoszono zatwierdzenie (P8_TA(2015)0378)


7.5. Stosowanie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 w odniesieniu do umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazu stosowania genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy na swoim terytorium [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI

Odrzucony

Głos zabrali: Giovanni La Via (sprawozdawca), z pytaniem, czy Komisja podtrzymuje swój wniosek, Karmenu Vella (członek Komisji), który potwierdził stanowisko Komisji, i Giovanni La Via, który wystąpił z wnioskiem o poddanie pod głosowanie projektu rezolucji ustawodawczej.

W GE (przy (619 głosach za, 58 głosach przeciw i 13 głosach wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2015)0379)


7.6. Nowa żywność ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nowej żywności [COM(2013)0894 - C7-0487/2013- 2013/0435(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: James Nicholson (A8-0046/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzono w formie zmienionej (P8_TA(2015)0380)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2015)0380)


7.7. Emisje niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego oraz zmiany dyrektywy 2003/35/WE [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Julie Girling (A8-0249/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2015)0381)

Julie Girling (sprawozdawczyni) zaproponowała odroczenie głosowania nad projektem rezolucji ustawodawczej zgodnie z art. 61 ust. 2 Regulaminu.

Parlament przyjął wniosek. Sprawę uznano zatem za odesłaną do komisji przedmiotowo właściwej w celu ponownego rozpatrzenia.

Wystąpienia

Eric Andrieu przedstawił poprawkę ustną do poprawki 33, która została przyjęta.

Stefan Eck, po przyjęciu poprawki 33.


7.8. Europejska inicjatywa obywatelska (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie Europejskiej inicjatywy obywatelskiej [2014/2257(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: György Schöpflin (A8-0284/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0382)


7.9. Strategia UE dla regionu adriatycko-jońskiego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie strategii UE dla regionu adriatycko-jońskiego [2014/2214(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0383)

Wystąpienia

Anna Maria Corazza Bildt w sprawie udziału Marine Le Pen w głosowaniach w dniu dzisiejszym.

Ivan Jakovčić (sprawozdawca) przedstawił poprawkę ustną do poprawki 2, która nie została przyjęta, ponieważ sprzeciwiło się jej ponad 40 posłów.


7.10. Polityka spójności i przegląd strategii „Europa 2020” (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie polityki spójności i przeglądu strategii „Europa 2020” [2014/2246(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0384)


7.11. Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne a należyte zarządzanie gospodarcze (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych a należytego zarządzania gospodarczego: wytyczne dotyczące stosowania art. 23 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów [2015/2052(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: José Blanco López (A8-0268/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0385).

Informacja prawna