Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 28. októbra 2015 - ŠtrasburgFinálna verzia

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

7. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci::

—   Jens Geier, k zoznamu hlasovania za jeho skupinu,

—   Danuta Maria Hübner (spravodajca) v mene skupiny PPE, so žiadosťou, aby sa hlasovanie o jej práve A8-0286/2015 s názvom Reforma volebného zákona EÚ presunulo na nasledujúcu schôdzu, v súlade s článkom 190, ods. 4 rokovacieho poriadku, Jo Leinen, spoluspravodajca, ktorý žiadosť podporil, a Gerolf Annemans, ktorý sa vyjadril proti nej.
Parlament žiadosť prijal.


7.1. Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rok 2016 – všetky oddiely (hlasovanie)

—   Pozmeňujúce návrhy rozpočtových prostriedkov v oddiele III všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016, čo sa týka Komisie;

—   Pozmeňujúce návrhy rozpočtových prostriedkov v oddieloch I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX a X všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016, čo sa týka Európskeho parlamentu, Rady, Súdneho dvora, Európskeho dvora audítorov, Hospodárskeho a sociálneho výboru, Výboru regiónov, Európskeho ombudsmana, Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť.

Podľa ustanovení zmlúv musí za pozmeňujúce návrhy hlasovať väčšina všetkých poslancov Európskeho parlamentu, aby boli prijaté.

(Prijaté pozmeňujúce návrhy možno nájsť v prílohe k prijatým textom.)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

Pred hlasovaním José Manuel Fernandes (spravodajca) navrhol tieto technické zmeny:

Poznámky:

—   Riadok 04 02 64 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí: AM 1435 bude obsahovať dodatočné poznámky prijaté výborom BUDG k pohlaviu, vzdelávaniu a odbornej príprave.

Sumy:

—   Riadok 11 06 62 01 Vedecké poradenstvo a poznatky (AM 478): platby dosiahnu výšku 14 064 771 EUR;

—   nové riadky 18 04 01 01 Európa pre občanov — Posilňovanie pamiatky a rozširovanie kapacity občianskej účasti na úrovni Únie a 18 04 01 02 Európska iniciatíva občanov (AM 1366): platby dosiahnu výšku 18 650 000 EUR (obnovenie návrhu rozpočtu) v prvom riadku a 500 000 EUR v druhom riadku;

—   riadok 19 02 01 Reakcia na krízy a vznikajúce krízy (AM 995): platby dosiahnu výšku 156 914 703 EUR;

—   riadok 21 02 07 04 Potravinová a výživová bezpečnosť a udržateľné poľnohospodárstvo (AM 1373): platby dosiahnu výšku 89 783 000 EUR;

—   riadok 21 02 07 05 Migrácia a azyl (AM 1374): platby dosiahnu výšku 28 114 291 EUR;

—   riadok 24 01 07 Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) (AM 1389) obnovenie návrhu rozpočtu vo výške 53 149 500 EUR, čím sa zohľadní suma presunutá do rezervy.

Parlament navrhnuté zmeny schválil.

Vystúpenia:

James Carver.

Po hlasovaní Pierre Gramegna (úradujúci predseda Rady) vzal na vedomie rozdiely medzi pozíciami Parlamentu a Rady a vyjadril súhlas so zvolaním zmierovacieho výboru v súlade s článkom 314, ods. 4 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie.


7.2. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 – všetky oddiely (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016 [11706/2015 - C8-0274/2015- 2015/2132(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: José Manuel Fernandes a Gérard Deprez (A8-0298/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0376)

Vystúpenia:

Ashley Fox predložil ústny pozmeňujúci návrh k odseku 77, ktorý nebol prijatý, keďže sa proti jeho prijatiu vyslovilo viac než 40 poslancov.

Gérard Deprez (spravodajca) podal ústny pozmeňujúci návrh k odseku 90, ktorý bol prijatý.


7.3. Súdny dvor Európskej únie: počet sudcov Všeobecného súdu ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení Protokol č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie [09375/1/2015 - C8-0166/2015- 2011/0901B(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: António Marinho e Pinto (A8-0296/2015)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený v znení zmien (P8_TA(2015)0377)

Vystúpenia:

António Marinho e Pinto (spravodajca) a Félix Braz (úradujúci predseda Rady) pred hlasovaním.

António Marinho e Pinto po hlasovaní a tiež preto, aby s ohľadom na výsledky hlasovania požiadal o stiahnutie svojho mena zo správy.


7.4. Ustanovenia týkajúce sa rybolovu v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more) ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1343/2011 o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa rybolovu v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more) [08806/1/2015 - C8-0260/2015- 2014/0213(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Gabriel Mato (A8-0295/2015)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

Vyhlásený za schválený (P8_TA(2015)0378)


7.5. Používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív ***I (hlasovanie)

Správa: Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív na svojom území [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE

Zamietnutý

Vystúpili títo poslanci: Giovanni La Via (spravodajca) s otázkou, či Komisia trvá na svojom návrhu, Karmenu Vella (člen Komisie), ktorý to potvrdil, a Giovanni La Via so žiadosťou, aby sa hlasovalo o návrhu legislatívneho rozhodnutia.

Parlament žiadosť schválil v elektronickom hlasovaní (za: 619, proti: 58, zdržali sa hlasovania: 13).

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0379)


7.6. Nové potraviny ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o nových potravinách [COM(2013)0894 - C7-0487/2013- 2013/0435(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: James Nicholson (A8-0046/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené v znení zmien (P8_TA(2015)0380)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0380)


7.7. Emisie určitých látok znečisťujúcich ovzdušie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Julie Girling (A8-0249/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený (P8_TA(2015)0381)

Julie Girling (spravodajca) navrhol, aby bolo hlasovanie o návrhu legislatívneho uznesenia odložené v súlade s článkom 61 ods. 2 rokovacieho poriadku.

Parlament návrh schválil. Vec sa tak považuje za vrátenú gestorskému výboru na opätovné posúdenie.

Vystúpenia:

Eric Andrieu predniesol ústny pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcemu návrhu 33, ktorý bol prijatý.

Stefan Eck, po prijatí pozmeňujúceho návrhu 33.


7.8. Európska iniciatíva občanov (hlasovanie)

Správa o európskej iniciatíve občanov [2014/2257(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: György Schöpflin (A8-0284/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0382)


7.9. Stratégia EÚ pre región Jadranského a Iónskeho mora (hlasovanie)

Správa o stratégii EÚ pre región Jadranského a Iónskeho mora [2014/2214(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0383)

Vystúpenia:

Anna Maria Corazza Bildt k účasti Marine Le Penovej na dnešnom hlasovaní.

Ivan Jakovčić (spravodajca) predložil ústny pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcemu návrhu 2, ktorý nebol prijatý, pretože sa proti nemu vyslovilo viac ako 40 poslancov.


7.10. Politika súdržnosti a preskúmanie stratégie Európa 2020 (hlasovanie)

Správa o politike súdržnosti a preskúmaní stratégie Európa 2020 [2014/2246(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0384)


7.11. Európske štrukturálne a investičné fondy a riadna správa hospodárskych záležitostí (hlasovanie)

Správa o európskych štrukturálnych a investičných fondoch a riadnej správe hospodárskych záležitostí: usmernenia na vykonávanie článku 23 nariadenia o spoločných ustanoveniach [2015/2052(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: José Blanco López (A8-0268/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0385).

Právne oznámenie