Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2210(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0307/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0307/2015

Συζήτηση :

PV 28/10/2015 - 14
CRE 28/10/2015 - 14

Ψηφοφορία :

PV 29/10/2015 - 10.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

14. Ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2015 - Πρόοδος στην ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: υλοποίηση των προτεραιοτήτων για το 2015 [2015/2210(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Dariusz Rosati (A8-0307/2015)

Δήλωση της Επιτροπής: Πρόοδος στην ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (2015/2907(RSP))

Ο Dariusz Rosati παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Nicolas Schmit (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου).

Ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Nils Torvalds (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Sergio Gutiérrez Prieto (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Ildikó Gáll-Pelcz (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Ernest Urtasun (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tim Aker, Burkhard Balz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Elisa Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του István Ujhelyi, και Stanisław Ożóg, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Antanas Guoga, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tim Aker, Pervenche Berès σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης, Bernard Monot, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Zoltán Balczó, Pablo Zalba Bidegain, Alfred Sant, Sander Loones, Δημήτριος Παπαδημούλης, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Peter van Dalen, Jean Lambert, Patrick O'Flynn, Gerolf Annemans, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Theodor Dumitru Stolojan, Maria João Rodrigues, Νότης Μαριάς, Matt Carthy, David Coburn, David Casa, Pervenche Berès, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Patrick O'Flynn, Ivan Jakovčić, σχετικά με την εφαρμογή της διαδικασίας υποβολής ερωτήσεων με γαλάζια κάρτα, Peter van Dalen, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Tang, Miguel Viegas, Andreas Schwab, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Paul Tang, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Peter van Dalen, Miguel Urbán Crespo, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Othmar Karas, Evelyn Regner, Tom Vandenkendelaere, Roberto Gualtieri, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Alojz Peterle και Krišjānis Kariņš.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ivana Maletić, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Barbara Kappel, Seán Kelly και Sofia Ribeiro.

Παρεμβαίνουν οι Valdis Dombrovskis, Nicolas Schmit και Dariusz Rosati.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.10.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου