Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

16. Σύνθεση των επιτροπών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα S&D τις ακόλουθες αιτήσεις διορισμού:

επιτροπή REGI: Iratxe García Pérez αντί του José Blanco López

επιτροπή ITRE: José Blanco López αντί της Soledad Cabezón Ruiz

επιτροπή ENVI: Soledad Cabezón Ruiz αντί της Iratxe García Pérez

Oι ως άνω διορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου