Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 28 октомври 2015 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 3.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 4.Употреба на генетично модифицирани храни и фуражи ***I (разискване)
 5.Нови храни ***I (разискване)
 6.Емисии на някои атмосферни замърсители ***I (разискване)
 7.Време за гласуване
  7.1.Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година – всички раздели (гласуване)
  7.2.Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 г. - всички раздели (гласуване)
  7.3.Съд на Европейския съюз: брой на съдиите в Общия съд ***II (гласуване)
  7.4.Разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море) ***II (гласуване)
  7.5.Употреба на генетично модифицирани храни и фуражи ***I (гласуване)
  7.6.Нови храни ***I (гласуване)
  7.7.Емисии на някои атмосферни замърсители ***I (гласуване)
  7.8.Европейска гражданска инициатива (гласуване)
  7.9.Стратегия на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море (гласуване)
  7.10.Политиката на сближаване и преразглеждането на стратегията „Европа 2020“ (гласуване)
  7.11.Европейските структурни и инвестиционни фондове и доброто икономическо управление (гласуване)
 8.Обяснение на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Интелигентни граници (разискване)
 12.Агенция на ЕС за обучение в областта на правоприлагането (Cepol) ***I (разискване)
 13.Последващи действия по резолюцията на Европейския парламент от 12 март 2014 г. относно масовото електронно наблюдение на гражданите на ЕС (разискване)
 14.Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на приоритетите за 2015 г. - Мерки за завършване на изграждането на Икономическия и паричен съюз (разискване)
 15.Препоръка на Съвета относно интегрирането на трайно безработните лица на пазара на труда (разискване)
 16.Състав на комисиите
 17.Перспективи и преразглеждане на стратегията „Европа 2020“ (разискване)
 18.Прозрачност при сделките за финансиране с ценни книжа ***I (разискване)
 19.Достъп на МСП до финансиране (разискване)
 20.Трансфер на бюджетни кредити
 21.Внесени документи
 22.Дневен ред на следващото заседание
 23.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (207 kb)  Списък на присъствалите (63 kb)
 
Протокол (215 kb)  Списък на присъствалите (37 kb)  Резултати от различните гласувания (98 kb)  Поименни гласувания (487 kb)
 
Протокол (281 kb)  Списък на присъствалите (71 kb)  Резултати от различните гласувания (1679 kb)  Поименни гласувания (2418 kb)
Правна информация