Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 28. oktoober 2015 - StrasbourgLõplik väljaanne
 1.Istungi algus
 2.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 3.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 4.Geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kasutamine ***I (arutelu)
 5.Uuendtoit ***I (arutelu)
 6.Teatavate õhusaasteainete heitkogused ***I (arutelu)
 7.Hääletused
  7.1.Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve projekt – kõik jaod (hääletus)
  7.2.Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve – kõik jaod (hääletus)
  7.3.Euroopa Liidu Kohus: Üldkohtu kohtunike arv ***II (hääletus)
  7.4.Kalapüüki käsitlevad sätted Vahemere üldise kalanduskomisjoni (GFCM) lepinguga hõlmatud piirkonnas ***II (hääletus)
  7.5.Geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kasutamine ***I (hääletus)
  7.6.Uuendtoit ***I (hääletus)
  7.7.Teatavate õhusaasteainete heitkogused ***I (hääletus)
  7.8.Euroopa kodanikualgatus (hääletus)
  7.9.ELi Aadria mere ja Joonia mere piirkonna strateegia (hääletus)
  7.10.Ühtekuuluvuspoliitika ja strateegia „Euroopa 2020” läbivaatamine (hääletus)
  7.11.Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid ning usaldusväärne majandusjuhtimine (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.E-piirid (arutelu)
 12.ELi Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL) ***I (arutelu)
 13.Järelmeetmed seoses Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2014. aasta resolutsiooniga ELi kodanike ulatusliku elektroonilise jälgimise kohta (arutelu)
 14.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2015. aasta prioriteetide elluviimine - Majandus- ja rahaliidu lõpliku väljakujundamise meetmed (arutelu)
 15.Nõukogu soovitus, mis käsitleb pikaajaliste töötute integreerimist tööturule (arutelu)
 16.Parlamendikomisjonide koosseis
 17.Strateegia „Euroopa 2020” perspektiivid ja ülevaade (arutelu)
 18.Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute läbipaistvus ***I (arutelu)
 19.VKEde rahastamisvõimalused (arutelu)
 20.Assigneeringute ümberpaigutamine
 21.Esitatud dokumendid
 22.Järgmise istungi päevakord
 23.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll
Lõplik väljaanne (177 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (63 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (179 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (37 kb)
  Hääletustulemused
Lõplik väljaanne (93 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (477 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (245 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (64 kb)
  Hääletustulemused
Lõplik väljaanne (1628 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (2388 kb)
Õigusalane teave