Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 28 października 2015 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 3.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 4.Stosowanie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy ***I (debata)
 5.Nowa żywność ***I (debata)
 6.Emisje niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego ***I (debata)
 7.Głosowanie
  7.1.Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 – wszystkie sekcje (głosowanie)
  7.2.Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 - wszystkie sekcje (głosowanie)
  7.3.Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: liczba sędziów w Sądzie ***II (głosowanie)
  7.4.Przepisy dotyczące połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego) ***II (głosowanie)
  7.5.Stosowanie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy ***I (głosowanie)
  7.6.Nowa żywność ***I (głosowanie)
  7.7.Emisje niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego ***I (głosowanie)
  7.8.Europejska inicjatywa obywatelska (głosowanie)
  7.9.Strategia UE dla regionu adriatycko-jońskiego (głosowanie)
  7.10.Polityka spójności i przegląd strategii „Europa 2020” (głosowanie)
  7.11.Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne a należyte zarządzanie gospodarcze (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Inteligentne granice (debata)
 12.Agencja UE zapewniająca szkolenia w zakresie egzekwowania prawa (Cepol) ***I (debata)
 13.Działania następcze w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2014 r. dotyczącą masowego nadzoru elektronicznego wobec obywateli UE (debata)
 14.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 2015 - Działania na rzecz ukończenia Unii gospodarczej i walutowej (debata)
 15.Zalecenie Rady dotyczące integracji osób długotrwale bezrobotnych na rynku pracy (debata)
 16.Skład komisji
 17.Perspektywy i przegląd strategii „UE 2020” (debata)
 18.Przejrzystość transakcji finansowania papierów wartościowych ***I (debata)
 19.Dostęp MŚP do finansowania (debata)
 20.Przesunięcie środków
 21.Składanie dokumentów
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia
 23.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (178 kb)  Lista obecności (63 kb)
 
Protokół (213 kb)  Lista obecności (37 kb)  Wyniki głosowania (81 kb)  Głosowanie imienne (490 kb)
 
Protokół (267 kb)  Lista obecności (64 kb)  Wyniki głosowania (1562 kb)  Głosowanie imienne (2402 kb)
Informacja prawna