Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 283kWORD 222k
Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 3.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 4.Χρήση γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών ***I (συζήτηση)
 5.Νέα τρόφιμα ***I (συζήτηση)
 6.Εκπομπές ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων ***I (συζήτηση)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Projet de budget général de l'Union européenne pour 2016 - toutes sections (ψηφοφορία)
  7.2.Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 - όλα τα τμήματα (ψηφοφορία)
  7.3.Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ο αριθμός των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου ***II (ψηφοφορία)
  7.4.Διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας της ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) ***II (ψηφοφορία)
  7.5.Χρήση γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών ***I (ψηφοφορία)
  7.6.Νέα τρόφιμα ***I (ψηφοφορία)
  7.7.Εκπομπές ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων ***I (ψηφοφορία)
  7.8.Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ψηφοφορία)
  7.9.Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους (ψηφοφορία)
  7.10.Πολιτική συνοχής και αναθεώρηση της στρατηγικής «ΕΕ 2020» (ψηφοφορία)
  7.11.Τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία, τα ταμεία επενδύσεων και η χρηστή οικονομική διακυβέρνηση (ψηφοφορία)
 8.Explications de vote
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Έξυπνα σύνορα (συζήτηση)
 12.Οργανισμός της ΕΕ για την παροχή κατάρτισης στον τομέα της επιβολής του νόμου (ΕΑΑ) ***I (συζήτηση)
 13.Συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τη μαζική ηλεκτρονική παρακολούθηση πολιτών της ΕΕ (συζήτηση)
 14.Ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2015 - Πρόοδος στην ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (συζήτηση)
 15.Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας (συζήτηση)
 16.Σύνθεση των επιτροπών
 17.Προοπτικές και αναθεώρηση της στρατηγικής "ΕΕ 2020" (συζήτηση)
 18.Διαφάνεια συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων ***I (συζήτηση)
 19.Πρόσβαση των ΜΜΕ στους μηχανισμούς χρηματοδότησης (συζήτηση)
 20.Μεταφορές πιστώσεων
 21.Κατάθεση εγγράφων
 22.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 23.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 8.30.


2. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την έναρξη εφαρμογής προσωρινού έκτακτου καθεστώτος ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση ορισμένων τυριών και τον εκ των προτέρων καθορισμό του ποσού της ενίσχυσης (C(2015)06945 - 2015/2914(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 2 μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 15 Οκτωβρίου 2015

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: AGRI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη χορήγηση προσωρινής έκτακτης ενίσχυσης στους παραγωγούς στους τομείς της κτηνοτροφίας (C(2015)06947 - 2015/2918(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 2 μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 15 Οκτωβρίου 2015

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή:AGRI

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό των γενικών όρων λειτουργίας των σωμάτων εποπτών (C(2015)06999 - 2015/2919(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 1 μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 16 Οκτωβρίου 2015

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη θέσπιση σχεδίου απορρίψεων για ορισμένους τύπους βενθοπελαγικής αλιείας στη Βόρεια Θάλασσα και στα ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης ICES II a (C(2015)07145 - 2015/2925(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 22 Οκτωβρίου 2015

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: PECH

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη συνετή αποτίμηση βάσει του άρθρου 105 παράγραφος 4 (C(2015)07245 - 2015/2929(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 1 μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 26 Οκτωβρίου 2015

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON

Σχέδια κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για τις οποίες έχει παραταθεί η προθεσμία προβολής αντιρρήσεων:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ειδικές απαιτήσεις ως προς τη σύνθεση και τις πληροφορίες για τα παρασκευάσματα για βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας, καθώς και όσον αφορά τις απαιτήσεις πληροφόρησης σχετικά με τη διατροφή των βρεφών και των μικρών παιδιών C(2015)06478 - 2015/2861(DEA)

Προθεσμία υποβολής ενστάσεως: 2 μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 25 Σεπτεμβρίου 2015

Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεως: 2 μήνες κατόπιν αιτήσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ειδικές απαιτήσεις ως προς τη σύνθεση και τις πληροφορίες για τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς (C(2015)06482 – 2015/2862(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 2 μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 25 Σεπτεμβρίου 2015

Παράταση της προθεσμίας για την προβολή αντιρρήσεων: 2 μήνες κατόπιν αιτήσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ειδικές απαιτήσεις ως προς τη σύνθεση και τις πληροφορίες για τις μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά και τις παιδικές τροφές (C(2015)06507 – 2015/2863(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 2 μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 25 Σεπτεμβρίου 2015

Παράταση της προθεσμίας για την προβολή αντιρρήσεων: 2 μήνες κατόπιν αιτήσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ENVI


3. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες oxadixyl και spinetoram μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D041469/02 - 2015/2921(RPS) - προθεσμία: 17 Δεκεμβρίου 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών diethofencarb, mesotrione, metosulam και pirimiphos-methyl μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D041473/02 - 2015/2920(RPS) - προθεσμία: 17 Δεκεμβρίου 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για την ουσία chlorpyrifos μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D041474/02 - 2015/2926(RPS) - προθεσμία: 23 Δεκεμβρίου 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ουσίες COS-OGA, cerevisane, υδροξείδιο του ασβεστίου, λεκιθίνες, Salix spp cortex, ξίδι, φρουκτόζη, ιός Pepino mosaic (στέλεχος CH2, απομονωθέν στέλεχος 1906), Verticillium albo-atrum (απομονωθέν στέλεχος WCS850) και Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum στέλεχος D747 (D041475/02 - 2015/2912(RPS) - προθεσμία: 14 Δεκεμβρίου 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI


4. Χρήση γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 όσον αφορά τη δυνατότητα των κρατών μελών να περιορίζουν ή να απαγορεύουν τη χρήση γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών στην επικράτειά τους [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

Ο Giovanni La Via παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Albert Deß (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Peter Liese, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Guillaume Balas, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Zbigniew Kuźmiuk, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Lynn Boylan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του John Stuart Agnew, Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jean-François Jalkh, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, Françoise Grossetête, η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Bronis Ropė και Gesine Meissner, Carlos Zorrinho, Richard Ashworth, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Molly Scott Cato, Jan Huitema, Luke Ming Flanagan, José Bové, Julia Reid, Mara Bizzotto, Λάμπρος Φουντούλης, Pilar Ayuso, Paolo De Castro, Beata Gosiewska, Frédérique Ries, Martin Häusling, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Ivo Belet, Susanne Melior, Esther Herranz García, Damiano Zoffoli και Paul Brannen.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mairead McGuinness, Maria Grapini, Νότης Μαριάς, Hilde Vautmans, Lidia Senra Rodríguez, Claude Turmes, Krzysztof Hetman και Biljana Borzan.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis.

Παρεμβαίνει ο Seán Kelly επί της διεξαγωγής της διαδικασίας "catch the eye" (Ο Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινίσεις).

Παρεμβαίνει ο Giovanni La Via.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.10.2015.


5. Νέα τρόφιμα ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα νέα τρόφιμα [COM(2013)0894 - C7-0487/2013- 2013/0435(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: James Nicholson (A8-0046/2014)

Ο James Nicholson παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jude Kirton-Darling (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Daciana Octavia Sârbu (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Pilar Ayuso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pavel Poc, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bolesław G. Piecha, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jasenko Selimovic, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lynn Boylan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Giovanni La Via, Zbigniew Kuźmiuk, Anja Hazekamp, José Bové, Julia Reid, Annie Schreijer-Pierik, Nicola Caputo, Dubravka Šuica, Christel Schaldemose, Elisabeth Köstinger και Biljana Borzan.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Krzysztof Hetman, Clara Eugenia Aguilera García, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Davor Škrlec και Tibor Szanyi.

Παρεμβαίνουν οι Vytenis Povilas Andriukaitis και James Nicholson.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.10.2015.


6. Εκπομπές ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων και την τροποποίηση της οδηγίας 2003/35/ΕΚ [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Julie Girling (A8-0249/2015)

Η Julie Girling παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Adam Gierek (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Jan Huitema (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Jens Gieseke, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Peter Jahr, Seb Dance, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Catherine Bearder, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Peter Liese, Matthias Groote, Hans-Olaf Henkel, Estefanía Torres Martínez, Roger Helmer, Olaf Stuger, Andrzej Grzyb, Gilles Pargneaux, Peter van Dalen, Henna Virkkunen, Miriam Dalli, Richard Sulík, Karl-Heinz Florenz, Jytte Guteland και Annie Schreijer-Pierik.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Cláudia Monteiro de Aguiar, Ricardo Serrão Santos, Νότης Μαριάς, Hilde Vautmans, Davor Škrlec, Franc Bogovič, Nicola Caputo, Ulrike Müller και Arne Gericke.

Παρεμβαίνουν οι Karmenu Vella και Julie Girling.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.10.2015.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

7. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι:

—   Jens Geier, σχετικά με τον κατάλογο ψηφισάντων της Ομάδας του,

—   Danuta Maria Hübner (εισηγήτρια), εξ ονόματος της Ομάδας PPE, η οποία ζητεί την αναβολή της ψηφοφορίας επί της εκθέσεώς της A8-0286/2015 σχετικά με τη μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην επόμενη περίοδο συνόδου, σύμφωνα με το άρθρο 190 παράγραφος 4 του Κανονισμού, Jo Leinen, συνεισηγητής, υπέρ του αιτήματος, και Gerolf Annemans, κατά.
Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.


7.1. Projet de budget général de l'Union européenne pour 2016 - toutes sections (ψηφοφορία)

—   Σχέδια τροπολογιών στις πιστώσεις του τμήματος ΙΙΙ του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 όσον αφορά την Επιτροπή·

—   Σχέδια τροπολογιών στις πιστώσεις των τμημάτων I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX και X του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικνομικό έτος 2016 όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή Περιφερειών, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των συνθηκών, τα σχέδια τροπολογιών, για να γίνουν δεκτά, πρέπει να συγκεντρώσουν την πλειοψηφία των βουλευτών του Ευρωπαϊκόυ Κοινοβουλίου.

(Τα σχέδια τροπολογιών που εγκρίθηκαν εμφανίζονται στο παράρτημα των "Κειμένων που εγκρίθηκαν".)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

Πριν από την ψηφοφορία, ο José Manuel Fernandes (εισηγητής) προτείνει τις ακόλουθες τεχνικές τροποποιήσεις:

Παρατηρήσεις:

—   Γραμμή 04 02 64 "Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων": η τροπ. 1435 θα περιλαμβάνει τις συμπληρωματικές παρατηρήσεις που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της επιτροπής BUDG σχετικά με το φύλο, την εκπαίδευση και την κατάρτιση·

Ποσά:

—   Γραμμή 11 06 62 01 "Επιστημονικές συμβουλές και γνώση" (AM 478): οι πληρωμές θα προσαρμοστούν στα EUR 14 064 771·

—   Νέες γραμμές 18 04 01 01 "Ευρώπη για τους πολίτες — Ενδυνάμωση της μνήμης και ενίσχυση της ικανότητας για συμμετοχή στα κοινά σε επίπεδο Ένωσης" και 18 04 01 02 "Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών" (AM 1366): οι πληρωμές θα προσαρμοστούν στα EUR 18 650 000 (Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού) στην πρώτη γραμμή και στα EUR 500 000 στη δεύτερη γραμμή·

—   Γραμμή 19 02 01"Αντιμετώπιση κρίσεων και διαφαινόμενων κρίσεων" (AM 995): οι πληρωμές θα προσαρμοστούν στα EUR 156 914 703·

—   Γραμμή 21 02 07 04 "Επισιτιστική και διατροφική ασφάλεια και βιώσιμη γεωργία" (AM 1373): οι πληρωμές θα προσαρμοστούν στα EUR 89 783 000·

—   Γραμμή 21 02 07 05 "Μετανάστευση και άσυλο" (AM 1374): οι πληρωμές θα προσαρμοστούν στα EUR 28 114 291·

—   Γραμμή 24 01 07 "Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Καταπολέμηση της Απάτης (OLAF)" (AM 1389) επαναφέρει το σχέδιο προϋπολογισμού και θα προσαρμοστεί στα EUR 53 149 500 για να λάβει υπόψη το ποσό που εγγράφεται σε αποθεματικό.

Το Σώμα εγκρίνει τις προταθείσεις προσαρμογές.

Παρεμβάσεις

James Carver.

Πριν από την ψηφοφορία, ο Pierre Gramegna (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου), επισημαίνει τις διαφορές μεταξύ της θέσης του Κοινοβουλίου και της θέσης του Συμβουλίου και εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του με τη σύγκληση της επιτροπής συνδιαλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 314 παράγραφος 4 στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


7.2. Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 - όλα τα τμήματα (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 [11706/2015 - C8-0274/2015- 2015/2132(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: José Manuel Fernandes και Gérard Deprez (A8-0298/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0376)

Παρεμβάσεις

Η Ashley Fox προτείνει προφορική τροπολογία επί της παραγράφου 77, η οποία δεν κρατείται επειδή 40 τουλάχιστον βουλευτές αντιτάσσονται σε αυτήν.

Ο Gérard Deprez (εισηγητής) προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 90, η οποία κρατείται.


7.3. Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ο αριθμός των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου αριθ. 3 περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης [09375/1/2015 - C8-0166/2015- 2011/0901B(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: António Marinho e Pinto (A8-0296/2015)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2015)0377)

Παρεμβάσεις

António Marinho e Pinto (εισηγητής) και Félix Braz (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου), πριν από την ψηφοφορία.

António Marinho e Pinto, μετά την ψηφοφορία και ενόψει των αποτελεσμάτων της, για να ζητήσει να αποσυρθεί το όνομά του από την έκθεση.


7.4. Διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας της ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 σχετικά με ορισμένες διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας της ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) [08806/1/2015 - C8-0260/2015- 2014/0213(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Gabriel Mato (A8-0295/2015)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P8_TA(2015)0378)


7.5. Χρήση γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 όσον αφορά τη δυνατότητα των κρατών μελών να περιορίζουν ή να απαγορεύουν τη χρήση γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών στην επικράτειά τους [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

Παρεμβαίνουν οι Giovanni La Via (εισηγητής), για να ρωτήσει αν η Επιτροπή διατηρεί την πρότασή της, Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής), για να επιβεβαιώσει ότι τη διατηρεί, και Giovanni La Via, για να ζητήσει να τεθεί σε ψηφοφορία το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος.

Με ΗΨ (619 υπέρ, 58 κατά, 13 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0379)


7.6. Νέα τρόφιμα ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα νέα τρόφιμα [COM(2013)0894 - C7-0487/2013- 2013/0435(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: James Nicholson (A8-0046/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2015)0380)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0380)


7.7. Εκπομπές ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων και την τροποποίηση της οδηγίας 2003/35/ΕΚ [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Julie Girling (A8-0249/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2015)0381)

Η Julie Girling (εισηγήτρια) προτείνει την αναβολή της ψηφοφορίας επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 2 του Κανονισμού.

Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση. Το ζήτημα θεωρείται επομένως αναπεμφθέν για επανεξέταση στην αρμόδια επιτροπή.

Παρεμβάσεις

Ο Eric Andrieu υποβάλλει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 33, η οποία κρατείται.

Stefan Eck, μετά την έγκριση της τροπολογίας 33.


7.8. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών [2014/2257(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: György Schöpflin (A8-0284/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0382)


7.9. Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους (ψηφοφορία)

Έκθεση για τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους [2014/2214(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0383)

Παρεμβάσεις

Anna Maria Corazza Bildt σχετικά με τη συμμετοχή της Marine Le Pen στις ψηφοφορίες της ημέρας.

Ο Ivan Jakovčić (εισηγητής) προτείνει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 2, η οποία δεν κρατείται επειδή 40 τουλάχιστον βουλευτές αντιτάσσονται σε αυτήν.


7.10. Πολιτική συνοχής και αναθεώρηση της στρατηγικής «ΕΕ 2020» (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πολιτική συνοχής και την αναθεώρηση της στρατηγικής «ΕΕ 2020» [2014/2246(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0384)


7.11. Τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία, τα ταμεία επενδύσεων και η χρηστή οικονομική διακυβέρνηση (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία, τα ταμεία επενδύσεων και τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση: κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 23 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων [2015/2052(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: José Blanco López (A8-0268/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0385).


8. Explications de vote

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.


9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.30 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

10. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


11. Έξυπνα σύνορα (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000106/2015) που κατέθεσε ο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς το Συμβούλιο: Δέσμη μέτρων για την έξυπνη διαχείριση των συνόρων (2015/2868(RSP)) (B8-0766/2015)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000107/2015) που κατέθεσε ο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Δέσμη μέτρων για την έξυπνη διαχείριση των συνόρων (2015/2868(RSP)) (B8-0767/2015)

Ο Claude Moraes αναπτύσσει τις ερωτήσεις.

Οι Nicolas Schmit (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Agustín Díaz de Mera García Consuegra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jussi Halla-aho, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Angelika Mlinar, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Beatrix von Storch, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Diane James, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Edouard Ferrand, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Heinz K. Becker, Juan Fernando López Aguilar, Beatrix von Storch, Ignazio Corrao, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Alessandra Mussolini, Georg Mayer, Carlos Coelho, Caterina Chinnici, Ulrike Trebesius, Tomáš Zdechovský και Mariya Gabriel, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Monika Flašíková Beňová, Νότης Μαριάς και Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτρης Αβραμόπουλος και Nicolas Schmit.

Η συζήτηση περατώνεται.


12. Οργανισμός της ΕΕ για την παροχή κατάρτισης στον τομέα της επιβολής του νόμου (ΕΑΑ) ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ίδρυση οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή κατάρτισης στον τομέα της επιβολής του νόμου (ΕΑΑ) και για την κατάργηση και την αντικατάσταση της απόφασης 2005/681/ΔΕΥ του Συμβουλίου [COM(2014)0465 - C8-0110/2014- 2014/0217(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Kinga Gál (A8-0048/2015)

Η Kinga Gál παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jens Geier (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Tomáš Zdechovský, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Monika Flašíková Beňová, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Josep-Maria Terricabras, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Tibor Szanyi, Vicky Maeijer, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Alessandra Mussolini, Kristina Winberg, Gilles Lebreton και Jiří Pospíšil.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Caterina Chinnici, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Krisztina Morvai και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτρης Αβραμόπουλος και Kinga Gál.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.10.2015.


13. Συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τη μαζική ηλεκτρονική παρακολούθηση πολιτών της ΕΕ (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000114/2015) που κατέθεσε ο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς το Συμβούλιο: Συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τη μαζική ηλεκτρονική παρακολούθηση πολιτών της ΕΕ (2015/2635(RSP)) (B8-0769/2015)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000115/2015) που κατέθεσε ο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τη μαζική ηλεκτρονική παρακολούθηση πολιτών της ΕΕ (2015/2635(RSP)) (B8-0770/2015)

Ο Claude Moraes αναπτύσσει τις ερωτήσεις.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Αντιπρόεδρος

Οι Nicolas Schmit (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Axel Voss, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Janice Atkinson, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Tomáš Zdechovský, Marju Lauristin, Helga Stevens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Eva Joly, Csaba Sógor, Ana Gomes, Beatrix von Storch και Josef Weidenholzer.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Caterina Chinnici, Νότης Μαριάς, Bill Etheridge, Krisztina Morvai, Doru-Claudian Frunzulică, Jean-Paul Denanot, Tim Aker και Tibor Szanyi.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τη μαζική ηλεκτρονική παρακολούθηση πολιτών της ΕΕ (2015/2635(RSP)) (B8-1092/2015).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.10.2015.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι Ivan Jakovčić, σχετικά με τον κλιματισμό στην αίθουσα, και Tim Aker.


14. Ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2015 - Πρόοδος στην ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: υλοποίηση των προτεραιοτήτων για το 2015 [2015/2210(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Dariusz Rosati (A8-0307/2015)

Δήλωση της Επιτροπής: Πρόοδος στην ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (2015/2907(RSP))

Ο Dariusz Rosati παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Nicolas Schmit (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου).

Ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Nils Torvalds (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Sergio Gutiérrez Prieto (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Ildikó Gáll-Pelcz (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Ernest Urtasun (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tim Aker, Burkhard Balz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Elisa Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του István Ujhelyi, και Stanisław Ożóg, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Antanas Guoga, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tim Aker, Pervenche Berès σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης, Bernard Monot, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Zoltán Balczó, Pablo Zalba Bidegain, Alfred Sant, Sander Loones, Δημήτριος Παπαδημούλης, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Peter van Dalen, Jean Lambert, Patrick O'Flynn, Gerolf Annemans, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Theodor Dumitru Stolojan, Maria João Rodrigues, Νότης Μαριάς, Matt Carthy, David Coburn, David Casa, Pervenche Berès, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Patrick O'Flynn, Ivan Jakovčić, σχετικά με την εφαρμογή της διαδικασίας υποβολής ερωτήσεων με γαλάζια κάρτα, Peter van Dalen, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Tang, Miguel Viegas, Andreas Schwab, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Paul Tang, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Peter van Dalen, Miguel Urbán Crespo, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Othmar Karas, Evelyn Regner, Tom Vandenkendelaere, Roberto Gualtieri, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Alojz Peterle και Krišjānis Kariņš.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ivana Maletić, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Barbara Kappel, Seán Kelly και Sofia Ribeiro.

Παρεμβαίνουν οι Valdis Dombrovskis, Nicolas Schmit και Dariusz Rosati.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.10.2015.


15. Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000121/2015) που κατέθεσε ο Thomas Händel, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, προς το Συμβούλιο: Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας (2015/2820(RSP)) (B8-1102/2015)

Ο Thomas Händel αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Nicolas Schmit (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνει ο David Casa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ulrike LUNACEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Javi López, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jana Žitňanská, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Yana Toom, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Andrejs Mamikins, Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Karima Delli, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Agea, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Agnes Jongerius, Zdzisław Krasnodębski, Inês Cristina Zuber, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Jane Collins, Siôn Simon, Elena Gentile, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Andreas Schwab, και Brando Benifei, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Laura Agea.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly και Richard Sulík.

Παρεμβαίνει ο Nicolas Schmit.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Thomas Händel, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, επί συστάσεως του Συμβουλίου σχετικά με την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας (2015/2820(RSP)) (B8-1093/2015)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.10.2015.


16. Σύνθεση των επιτροπών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα S&D τις ακόλουθες αιτήσεις διορισμού:

επιτροπή REGI: Iratxe García Pérez αντί του José Blanco López

επιτροπή ITRE: José Blanco López αντί της Soledad Cabezón Ruiz

επιτροπή ENVI: Soledad Cabezón Ruiz αντί της Iratxe García Pérez

Oι ως άνω διορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)


17. Προοπτικές και αναθεώρηση της στρατηγικής "ΕΕ 2020" (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Προοπτικές και αναθεώρηση της στρατηγικής "ΕΕ 2020" (2015/2904(RSP))

Ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Andreas Schwab, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria João Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Richard Sulík, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jane Collins, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, Krišjānis Kariņš, Carlos Zorrinho, David Casa, Sergio Gaetano Cofferati, Lambert van Nistelrooij, Simona Bonafè, Krystyna Łybacka, Agnes Jongerius, Tibor Szanyi, Neena Gill και Siôn Simon.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Νότης Μαριάς, João Ferreira, Barbara Kappel και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis.

Η συζήτηση περατώνεται.


18. Διαφάνεια συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την υποβολή εκθέσεων και τη διαφάνεια σε σχέση με τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων [COM(2014)0040 - C7-0023/2014- 2014/0017(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Renato Soru (A8-0120/2015)

Ο Renato Soru παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Danuta Maria Hübner, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jonás Fernández, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Stanisław Ożóg, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Philippe De Backer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bernard Monot, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Romana Tomc, Neena Gill, Barbara Kappel, Thomas Mann και Alfred Sant.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Νότης Μαριάς και Marco Valli.

Παρεμβαίνουν Valdis Dombrovskis και Renato Soru.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.10.2015.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)


19. Πρόσβαση των ΜΜΕ στους μηχανισμούς χρηματοδότησης (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Πρόσβαση των ΜΜΕ στους μηχανισμούς χρηματοδότησης (2015/2906(RSP))

Ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Antonio Tajani, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Patrizia Toia, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Amjad Bashir, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Philippe De Backer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Margot Parker, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Markus Pieper, Dawid Bohdan Jackiewicz, Krišjānis Kariņš, Zdzisław Krasnodębski, Paul Rübig, Bendt Bendtsen, Othmar Karas, Patricija Šulin και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Νότης Μαριάς και Barbara Kappel.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis.

Η συζήτηση περατώνεται.


20. Μεταφορές πιστώσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφασίζει να εγκρίνει τη μεταφορά πιστώσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. V/AB-09/T/2015.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφασίζει να εγκρίνει τη μεταφορά πιστώσεων της Επιτροπής Περιφερειών INF 6/2015.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφοι 1 και 2 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφασίζει να μην προβάλει αντιρρήσεις στη μεταφορά πιστώσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. 2, 3, 4 και 5/2015.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφασίζει να μην προβάλει αντιρρήσεις στη μεταφορά πιστώσεων της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής INF 4/2015.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφασίζει να μην προβάλει αντιρρήσεις στη μεταφορά πιστώσεων της Επιτροπής Περιφερειών INF 7/2015 και INF 8/2015.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφασίζει να εγκρίνει τη μεταφορά πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DEC 29/2015 και DEC 32/2015.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφασίζει να εγκρίνει τη μεταφορά πιστώσεων DEC 30/2015 - Τμήμα III – Επιτροπή.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφασίζει να εγκρίνει τη μεταφορά πιστώσεων αριθ. 1/2015 - Τμήμα X - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.


21. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα από το Συμβούλιο και την Επιτροπή:

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 7/2015 - Επιτροπή των Περιφερειών (N8-0076/2015 - C8-0309/2015 - 2015/2265(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 8/2015 - Επιτροπή των Περιφερειών (N8-0077/2015 - C8-0310/2015 - 2015/2266(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 1/2015 - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (N8-0081/2015 - C8-0316/2015 – 2015/2270(GBD)) Ακυρώνει και αντικαθιστά το C8-0310/2015 (N8-0071/2015 - 2015/2261(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 33/2015 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0082/2015 - C8-0317/2015 - 2015/2271(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG


22. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 570.418/OJJE).


23. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 23.35.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Μαυρίδης, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Crowley, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Tremosa i Balcells, Vălean, Winkler Hermann, Woolfe, Ζαγοράκης

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου