Kazalo 
Zapisnik
PDF 253kWORD 205k
Sreda, 28. oktober 2015 - StrasbourgKončna izdaja
1.Otvoritev seje
 2.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 3.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 4.Uporaba gensko spremenjenih živil in krme ***I (razprava)
 5.Nova živila ***I (razprava)
 6.Emisije za nekatera onesnaževala zraka ***I (razprava)
 7.Čas glasovanja
  7.1.Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2016 – vsi oddelki (glasovanje)
  7.2.Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2016 - vsi oddelki (glasovanje)
  7.3.Sodišče Evropske unije: število sodnikov Splošnega sodišča ***II (glasovanje)
  7.4.Določbe za ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju) ***II (glasovanje)
  7.5.Uporaba gensko spremenjenih živil in krme ***I (glasovanje)
  7.6.Nova živila ***I (glasovanje)
  7.7.Emisije za nekatera onesnaževala zraka ***I (glasovanje)
  7.8.Evropska državljanska pobuda (glasovanje)
  7.9.Strategija EU za jadransko-jonsko regijo (glasovanje)
  7.10.Kohezijska politika in pregled strategije Evropa 2020 (glasovanje)
  7.11.Evropski strukturni in investicijski skladi ter dobro gospodarsko upravljanje (glasovanje)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanja
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 11.Pametne meje (razprava)
 12.Agencija EU za usposabljanje na področju odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Cepol) ***I (razprava)
 13.Nadaljnji ukrepi na podlagi resolucije Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o elektronskem množičnem nadzoru državljanov EU (razprava)
 14.Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 2015 - Sklep, ki ga je Komisija sprejela glede prenovljenega evropskega semestra (razprava)
 15.Priporočilo Sveta o vključevanju dolgotrajno brezposelnih na trg dela (razprava)
 16.Sestava odborov
 17.Perspektive in pregled strategije EU 2020 (razprava)
 18.Posli financiranja vrednostnih papirjev in njihova preglednost ***I (razprava)
 19.Dostop do financiranja za MSP (razprava)
 20.Prerazporeditev sredstev
 21.Predložitev dokumentov
 22.Dnevni red naslednje seje
 23.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 08.30.


2. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o vzpostavitvi začasne izredne sheme pomoči za zasebno skladiščenje nekaterih vrst sira in vnaprejšnji določitvi zneska pomoči (C(2015)06945 - 2015/2914(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 15. oktobra 2015

Posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o začasni izredni pomoči kmetom v živinorejskih sektorjih (C(2015)06947 - 2015/2918(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 15. oktobra 2015

Posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev splošnih pogojev za delovanje kolegijev nadzornikov (C(2015)06999 - 2015/2919(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 16. oktobra 2015

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o načrtu za zavržke za nekatere vrste pridnenega ribolova v Severnem morju in vodah Unije v razdelku ICES IIa (C(2015)07145 - 2015/2925(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 22. oktobra 2015

Posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za preudarno vrednotenje v skladu s členom105(14) (C(2015)07245 - 2015/2929(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 26. oktobra 2015

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

Osnutki delegiranih aktov, za katere se je rok za nasprotovanje podaljšal:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih zahtev za sestavo in informacije pri začetnih formulah za dojenčke in nadaljevalnih formulah ter glede zahtev za informacije o hranjenju dojenčkov in majhnih otrok (C(2015)06478 – 2015/2861(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 25. septembra 2015

Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 2 meseca na zahtevo Evropskega parlamenta

Posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih zahtev za sestavo in informacije pri živilih za posebne zdravstvene namene (C(2015)06482 – 2015/2862(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 25. septembra 2015

Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 2 meseca na zahtevo Evropskega parlamenta

Posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih zahtev za sestavo in informacije pri žitnih kašicah in otroški hrani (C(2015)06507 – 2015/2863(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 25. septembra 2015

Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 2 meseca na zahtevo Evropskega parlamenta

Posredovano pristojnemu odboru: ENVI


3. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti ostankov za oksadiksil in spinetoram v ali na nekaterih proizvodih (D041469/02 - 2015/2921(RPS) - rok: 17 december 2015)
posredovano pristojni : ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za dietofenkarb, mezotrion, metosulam in pirimifos-metil v ali na nekaterih proizvodih (D041473/02 - 2015/2920(RPS) - rok: 17 december 2015)
posredovano pristojni : ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za klorpirifos v ali na nekaterih proizvodih (D041474/02 - 2015/2926(RPS) - rok: 23 december 2015)
posredovano pristojni : ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede aktivnih snovi COS-OGA, cerevisan, kalcijev hidroksid, lecitini, Salix spp cortex, kis, fruktoza, Pepino mosaic, sev virusa CH2, izolat 1906, Verticillium albo-atrum, izolat WCS850, in Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum, sev D747 (D041475/02 - 2015/2912(RPS) - rok: 14 december 2015)
posredovano pristojni : ENVI


4. Uporaba gensko spremenjenih živil in krme ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1829/2003 v zvezi z možnostjo držav članic, da na svojem ozemlju omejijo ali prepovejo uporabo gensko spremenjenih živil in krme [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

Giovanni La Via je predstavil poročilo.

Govoril je Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije).

Govorili so Albert Deß (pripravljavec mnenja odbora AGRI), Peter Liese v imenu skupine PPE, Guillaume Balas v imenu skupine S&D, Zbigniew Kuźmiuk v imenu skupine ECR, Gesine Meissner v imenu skupine ALDE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Lynn Boylan v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil John Stuart Agnew, Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE, Eleonora Evi v imenu skupine EFDD, Jean-François Jalkh v imenu skupine ENF, Zoltán Balczó samostojni poslanec, Françoise Grossetête, ki je odgovorila tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Bronis Ropė in Gesine Meissner, Carlos Zorrinho, Richard Ashworth, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Molly Scott Cato, Jan Huitema, Luke Ming Flanagan, José Bové, Julia Reid, Mara Bizzotto, Lampros Fountoulis, Pilar Ayuso, Paolo De Castro, Beata Gosiewska, Frédérique Ries, Martin Häusling, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Ivo Belet, Susanne Melior, Esther Herranz García, Damiano Zoffoli in Paul Brannen.

Po postopku "catch the eye" so govorili Mairead McGuinness, Maria Grapini, Notis Marias, Hilde Vautmans, Lidia Senra Rodríguez, Claude Turmes, Krzysztof Hetman in Biljana Borzan.

Govoril je Vytenis Povilas Andriukaitis.

Govoril je Seán Kelly o vodenju postopka "catch the eye" (predsednik je podal pojasnila).

Govoril je Giovanni La Via.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.5 zapisnika z dne 28.10.2015.


5. Nova živila ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o novih živilih [COM(2013)0894 - C7-0487/2013- 2013/0435(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: James Nicholson (A8-0046/2014)

James Nicholson je predstavil poročilo.

Govoril je Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije).

Govorili so Jude Kirton-Darling (pripravljavka mnenja odbora INTA), Daciana Octavia Sârbu (pripravljavka mnenja odbora AGRI), Pilar Ayuso v imenu skupine PPE, Pavel Poc v imenu skupine S&D, Bolesław G. Piecha v imenu skupine ECR, Jasenko Selimovic v imenu skupine ALDE, Lynn Boylan v imenu skupine GUE/NGL, Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE, Eleonora Evi v imenu skupine EFDD, Joëlle Mélin v imenu skupine ENF, in Diane Dodds samostojna poslanka.

PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica

Govorili so Giovanni La Via, Zbigniew Kuźmiuk, Anja Hazekamp, José Bové, Julia Reid, Annie Schreijer-Pierik, Nicola Caputo, Dubravka Šuica, Christel Schaldemose, Elisabeth Köstinger in Biljana Borzan.

Po postopku "catch the eye" so govorili Krzysztof Hetman, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Davor Škrlec in Tibor Szanyi.

Govorila sta Vytenis Povilas Andriukaitis in James Nicholson.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.6 zapisnika z dne 28.10.2015.


6. Emisije za nekatera onesnaževala zraka ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka in o spremembi Direktive 2003/35/ES [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Julie Girling (A8-0249/2015)

Julie Girling je predstavila poročilo.

Govoril je Karmenu Vella (član Komisije).

Govorili so Adam Gierek (pripravljavec mnenja odbora ITRE), Jan Huitema (pripravljavec mnenja odbora AGRI), Jens Gieseke v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Peter Jahr, Seb Dance v imenu skupine S&D, Jadwiga Wiśniewska v imenu skupine ECR, Catherine Bearder v imenu skupine ALDE, Merja Kyllönen v imenu skupine GUE/NGL, Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE, Piernicola Pedicini v imenu skupine EFDD, Mireille D'Ornano v imenu skupine ENF, Peter Liese, Matthias Groote, Hans-Olaf Henkel, Estefanía Torres Martínez, Roger Helmer, Olaf Stuger, Andrzej Grzyb, Gilles Pargneaux, Peter van Dalen, Henna Virkkunen, Miriam Dalli, Richard Sulík, Karl-Heinz Florenz, Jytte Guteland in Annie Schreijer-Pierik.

Po postopku "catch the eye" so govorili Cláudia Monteiro de Aguiar, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Hilde Vautmans, Davor Škrlec, Franc Bogovič, Nicola Caputo, Ulrike Müller in Arne Gericke.

Govorila sta Karmenu Vella in Julie Girling.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.7 zapisnika z dne 28.10.2015.


PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

7. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.

°
° ° °

Govorili so:

—   Jens Geier o glasovalnem seznamu njegove skupine,

—   Danuta Maria Hübner (poročevalka) v imenu skupine PPE, ki je v skladu s členom 190 (4) Poslovnika zahtevala preložitev glasovanja o njenem poročilu A8-0286/2015 z naslovom Reforma volilne zakonodaje Evropske unije na prihodnje delno zasedanje, Jo Leinen, soporočevalec, ki je podprl zahtevo, in Gerolf Annemans proti preložitvi.
Parlament je zahtevo odobril.


7.1. Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2016 – vsi oddelki (glasovanje)

—   Osnutki sprememb za oddelek III splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, ki zadevajo Komisijo;

—   Osnutki sprememb za oddelke I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX in X splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, ki zadevajo Evropski parlament, Svet, Sodišče Evropske unije, Računsko sodišče, Evropski ekonomsko-socialni odbor, Odbor regij, Evropskega varuha človekovih pravic, Evropskega nadzornika za varstvo podatkov in Evropsko službo za zunanje delovanje.

V skladu z določbami Pogodb morajo osnutki sprememb, da bi bili sprejeti, prejeti glasove večine poslancev Evropskega parlamenta.

(Sprejeti osnutki sprememb se nahajajo v prilogi "Sprejetih besedil".)

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

Pred glasovanjem je José Manuel Fernandes (poročevalec) predlagal naslednje tehnične spremembe:

Pripombe:

—   Vrstica 04 02 64 "Pobuda za zaposlovanje mladih": predlog spremembe 1435 bo vseboval dodatne pripombe, ki so bile v odboru BUDG sprejete v zvezi z enakostjo spolov, izobraževanjem in usposabljanjem.

Zneski:

—   Vrstica 11 06 62 01 "Znanstveni nasveti in spoznanja" (PS 478): plačila se prilagodijo na 14 064 771 EUR;

—   Novi vrstici 18 04 01 01 "Evropa za državljane – Krepitev spomina in zmožnosti državljanske udeležbe na ravni Unije" in 18 04 01 02 "Evropska državljanska pobuda" (PS 1366): plačila se prilagodijo na 18 650 000 EUR (obnovitev predloga proračuna) za prvo vrstico in na 500 000 EUR za drugo vrstico;

—   Vrstica 19 02 01"Odziv na krizne razmere in nastajajoče krizne razmere" (PS 995): plačila se prilagodijo na 156 914 703 EUR;

—   Vrstica 21 02 07 04 "Prehranska in hranilna varnost in trajnostno kmetijstvo" (PS 1373): plačila se prilagodijo na 89 783 000 EUR;

—   Vrstica 21 02 07 05 "Migracije in azil" (PS 1374): plačila se prilagodijo na 28 114 291 EUR;

—   Vrstica 24 01 07 "Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)" (PS 1389) obnovi se predlog proračuna in prilagodi na 53 149 500 EUR, da bi se upošteval znesek v rezervi.

Parlament je odobril predlagane prilagoditve.

Govorili so

James Carver.

Po glasovanju se je Pierre Gramegna (predsedujoči Svetu) seznanil z razlikami v stališčih Parlamenta in Sveta ter se strinjal, da se v skladu s členom 314(4)(c) Pogodbe o delovanju Evropske unije skliče spravni odbor.


7.2. Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2016 - vsi oddelki (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016 [11706/2015 - C8-0274/2015- 2015/2132(BUD)] - Odbor za proračun. Soporočevalca: José Manuel Fernandes in Gérard Deprez (A8-0298/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0376)

Govorila sta

Ashley Fox je podal ustni predlog spremembe k odstavku 77, ki ni bil upoštevan, saj mu je nasprotovalo več kot 40 poslancev.

Gérard Deprez (poročevalec) je podal ustni predlog spremembe k odstavku 90, ki je bil upoštevan.


7.3. Sodišče Evropske unije: število sodnikov Splošnega sodišča ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Protokola (št. 3) o Statutu Sodišča Evropske unije [09375/1/2015 - C8-0166/2015- 2011/0901B(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: António Marinho e Pinto (A8-0296/2015)

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno v spremenjeni obliki (P8_TA(2015)0377)

Govorila sta

António Marinho e Pinto (poročevalec) in Félix Braz (predsedujoči Svetu), po glasovanju.

António Marinho e Pinto je po glasovanju in glede na njegov izzid zahteval, da se njegovo ime umakne s poročila.


7.4. Določbe za ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju) ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1343/2011 o nekaterih določbah za ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju) [08806/1/2015 - C8-0260/2015- 2014/0213(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Gabriel Mato (A8-0295/2015)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

Razglašeno kot odobreno (P8_TA(2015)0378)


7.5. Uporaba gensko spremenjenih živil in krme ***I (glasovanje)

Poročilo: Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1829/2003 v zvezi z možnostjo držav članic, da na svojem ozemlju omejijo ali prepovejo uporabo gensko spremenjenih živil in krme [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE

Zavrnjeno

Govorili so Giovanni La Via (poročevalec), ki je vprašal, ali Komisija ohranja svoje stališče, Karmenu Vella (član Komisije), ki je stališče potrdil, in Giovanni La Via, ki je zahteval glasovanje o osnutku zakonodajne resolucije.

Parlament je zahtevo odobril (EG) (619 glasov za, 58 glasov proti, 13 vzdržanih glasov).

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0379)


7.6. Nova živila ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o novih živilih [COM(2013)0894 - C7-0487/2013- 2013/0435(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: James Nicholson (A8-0046/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2015)0380)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0380)


7.7. Emisije za nekatera onesnaževala zraka ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka in o spremembi Direktive 2003/35/ES [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Julie Girling (A8-0249/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2015)0381)

Julie Girling (poročevalka) je predlagala preložitev glasovanja o tem osnutku zakonodajne resolucije v skladu s členom 61(2) Poslovnika.

Parlament je odobril predlog. Zadeva je posredovana pristojnemu odboru v ponovno obravnavo.

Govorila sta

Eric Andrieu je predlagal ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 33, ki je bil upoštevan.

Stefan Eck za sprejetje predloga spremembe 33.


7.8. Evropska državljanska pobuda (glasovanje)

Poročilo o evropski državljanski pobudi [2014/2257(INI)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: György Schöpflin (A8-0284/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0382)


7.9. Strategija EU za jadransko-jonsko regijo (glasovanje)

Poročilo o strategiji EU za jadransko-jonsko regijo [2014/2214(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0383)

Govorili so

Anna Maria Corazza Bildt o sodelovanju Marine Le Pen pri današnjem glasovanju.

Ivan Jakovčić (poročevalec) je podal ustni predlog spremembe k predlogu 2, ki ni bil upoštevan, saj mu je nasprotovalo več kot 40 poslancev.


7.10. Kohezijska politika in pregled strategije Evropa 2020 (glasovanje)

Poročilo o kohezijski politiki in pregledu strategije Evropa 2020 [2014/2246(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0384)


7.11. Evropski strukturni in investicijski skladi ter dobro gospodarsko upravljanje (glasovanje)

Poročilo o evropskih strukturnih in investicijskih skladih ter dobrem gospodarskem upravljanju: smernice za izvajanje člena 23 uredbe o skupnih določbah [2015/2052(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: José Blanco López (A8-0268/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0385).


8. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.


9. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 14.30, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

10. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


11. Pametne meje (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000106/2015), ki ga je postavil Claude Moraes v imenu odbora LIBE Svetu: Sveženj o pametnih mejah (2015/2868(RSP)) (B8-0766/2015)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000107/2015), ki ga je postavil Claude Moraes v imenu odbora LIBE Komisiji: Pametne meje (2015/2868(RSP)) (B8-0767/2015)

Claude Moraes je predstavil vprašanji.

Nicolas Schmit (predsedujoči Svetu) in Dimitris Avramopoulos (član Komisije) sta odgovorila na vprašanji.

Govorili so Agustín Díaz de Mera García Consuegra v imenu skupine PPE, Tanja Fajon v imenu skupine S&D, Jussi Halla-aho v imenu skupine ECR, Angelika Mlinar v imenu skupine ALDE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Beatrix von Storch, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, Diane James v imenu skupine EFDD, Edouard Ferrand v imenu skupine ENF, Heinz K. Becker, Juan Fernando López Aguilar, Beatrix von Storch, Ignazio Corrao, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Alessandra Mussolini, Georg Mayer, Carlos Coelho, Caterina Chinnici, Ulrike Trebesius, Tomáš Zdechovský in Mariya Gabriel, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge.

Po postopku "catch the eye" so govorili Monika Flašíková Beňová, Notis Marias in Ivan Jakovčić.

Govorila sta Dimitris Avramopoulos in Nicolas Schmit.

Razprava se je zaključila.


12. Agencija EU za usposabljanje na področju odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Cepol) ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Cepol) ter razveljavitvi in nadomestitvi Sklepa Sveta 2005/681/PNZ [COM(2014)0465 - C8-0110/2014- 2014/0217(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Kinga Gál (A8-0048/2015)

Kinga Gál je predstavila poročilo.

Govoril je Dimitris Avramopoulos (član Komisije).

Govorili so Jens Geier (pripravljavec mnenja odbora BUDG), Tomáš Zdechovský v imenu skupine PPE, Monika Flašíková Beňová v imenu skupine S&D, Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR, Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Josep-Maria Terricabras v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Vicky Maeijer v imenu skupine ENF, Eleftherios Synadinos samostojni poslanec, Alessandra Mussolini, Kristina Winberg, Gilles Lebreton in Jiří Pospíšil.

Po postopku "catch the eye" so govorili Caterina Chinnici, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Krisztina Morvai in Doru-Claudian Frunzulică.

Govorila sta Dimitris Avramopoulos in Kinga Gál.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.1 zapisnika z dne 29.10.2015.


13. Nadaljnji ukrepi na podlagi resolucije Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o elektronskem množičnem nadzoru državljanov EU (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000114/2015), ki ga je postavil Claude Moraes v imenu odbora LIBE Svetu: Nadaljnji ukrepi na podlagi resolucije Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o elektronskem množičnem nadzoru državljanov EU (2015/2635(RSP)) (B8-0769/2015)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000115/2015), ki ga je postavil Claude Moraes v imenu odbora LIBE Komisiji: Nadaljnji ukrepi na podlagi resolucije Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o elektronskem množičnem nadzoru državljanov EU (2015/2635(RSP)) (B8-0770/2015)

Claude Moraes je predstavil vprašanji.

PREDSEDSTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsednica

Nicolas Schmit (predsedujoči Svetu) in Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije) sta odgovorila na vprašanji.

Govorili so Axel Voss v imenu skupine PPE, Juan Fernando López Aguilar v imenu skupine S&D, Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR, Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE, Cornelia Ernst v imenu skupine GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht v imenu skupine Verts/ALE, Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD, Janice Atkinson v imenu skupine ENF, Lampros Fountoulis samostojni poslanec, Tomáš Zdechovský, Marju Lauristin, Helga Stevens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Eva Joly, Csaba Sógor, Ana Gomes, Beatrix von Storch in Josef Weidenholzer.

Po postopku "catch the eye" so govorili Caterina Chinnici, Notis Marias, Bill Etheridge, Krisztina Morvai, Doru-Claudian Frunzulică, Jean-Paul Denanot, Tim Aker in Tibor Szanyi.

Govoril je Valdis Dombrovskis.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Claude Moraes v imenu odbora LIBE o nadaljnjem ukrepanju na podlagi resolucije Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o elektronskem množičnem nadzoru državljanov EU (2015/2635(RSP)) (B8-1092/2015).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.3 zapisnika z dne 29.10.2015.

°
° ° °

Govorila sta Ivan Jakovčić o klimatizaciji sejne dvorane in Tim Aker.


14. Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 2015 - Sklep, ki ga je Komisija sprejela glede prenovljenega evropskega semestra (razprava)

Poročilo o evropskem semestru za usklajevanje gospodarskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 2015 [2015/2210(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Dariusz Rosati (A8-0307/2015)

Izjava Komisije: Sklep, ki ga je Komisija sprejela glede prenovljenega evropskega semestra (2015/2907(RSP))

Dariusz Rosati je predstavil poročilo.

Govoril je Nicolas Schmit (predsedujoči Svetu).

Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Nils Torvalds (pripravljavec mnenja odbora BUDG), Sergio Gutiérrez Prieto (pripravljavec mnenja odbora EMPL), Ildikó Gáll-Pelcz (pripravljavka mnenja odbora IMCO), Ernest Urtasun (pripravljavec mnenja odbora FEMM), ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tim Aker, Burkhard Balz v imenu skupine PPE, Elisa Ferreira v imenu skupine S&D, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil István Ujhelyi, in Stanisław Ożóg v imenu skupine ECR.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Govorili so Antanas Guoga v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL, Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE, Marco Valli v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tim Aker, Pervenche Berès, o poteku razprave, Bernard Monot v imenu skupine ENF, Zoltán Balczó, Pablo Zalba Bidegain, Alfred Sant, Sander Loones, Dimitrios Papadimoulis, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Peter van Dalen, Jean Lambert, Patrick O'Flynn, Gerolf Annemans, Sotirios Zarianopoulos, Theodor Dumitru Stolojan, Maria João Rodrigues, Notis Marias, Matt Carthy, David Coburn, David Casa, Pervenche Berès, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Patrick O'Flynn, Ivan Jakovčić, o izvajanju postopka “modrega kartončka”, Peter van Dalen ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Tang, Miguel Viegas, Andreas Schwab, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Paul Tang, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Peter van Dalen, Miguel Urbán Crespo, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Othmar Karas, Evelyn Regner, Tom Vandenkendelaere, Roberto Gualtieri, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Alojz Peterle in Krišjānis Kariņš.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ivana Maletić, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Barbara Kappel, Seán Kelly in Sofia Ribeiro.

Govorili so Valdis Dombrovskis, Nicolas Schmit in Dariusz Rosati.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.4 zapisnika z dne 29.10.2015.


15. Priporočilo Sveta o vključevanju dolgotrajno brezposelnih na trg dela (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000121/2015), ki ga je postavil Thomas Händel v imenu odbora EMPL, Svetu: Priporočilo Sveta o vključevanju dolgotrajno brezposelnih na trg dela (2015/2820(RSP)) (B8-1102/2015)

Thomas Händel je predstavil vprašanje.

Nicolas Schmit (predsedujoči Svetu) je odgovoril na vprašanje.

Govoril je David Casa v imenu skupine PPE.

PREDSEDSTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsednica

Govorili so Javi López v imenu skupine S&D, Jana Žitňanská v imenu skupine ECR, Yana Toom v imenu skupine ALDE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Andrejs Mamikins, Paloma López Bermejo v imenu skupine GUE/NGL, Karima Delli v imenu skupine Verts/ALE, Laura Agea v imenu skupine EFDD, Agnes Jongerius, Zdzisław Krasnodębski, Inês Cristina Zuber, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Jane Collins, Siôn Simon, Elena Gentile, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Andreas Schwab, in Brando Benifei, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Laura Agea.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Seán Kelly in Richard Sulík.

Govoril je Nicolas Schmit.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Thomas Händel, v imenu odbora EMPL, o priporočilu Sveta o vključevanju dolgotrajno brezposelnih na trg dela (2015/2820(RSP)) (B8-1093/2015)

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.5 zapisnika z dne 29.10.2015.


16. Sestava odborov

Predsednik je od skupine S&D prejel naslednje zahteve za imenovanja:

odbor REGI: Iratxe García Pérez namesto Joséja Blanca Lópeza

odbor ITRE: José Blanco López namesto Soledad Cabezón Ruiz

odbor ENVI: Soledad Cabezón Ruiz namesto Iratxe García Pérez

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.

(Seja je bila za trenutek prekinjena.)


17. Perspektive in pregled strategije EU 2020 (razprava)

Izjava Komisije: Perspektive in pregled strategije EU 2020 (2015/2904(RSP))

Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Andreas Schwab v imenu skupine PPE, Maria João Rodrigues v imenu skupine S&D, Richard Sulík v imenu skupine ECR, in Pavel Telička v imenu skupine ALDE.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Govorili so Neoklis Sylikiotis v imenu skupine GUE/NGL, Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE, Jane Collins v imenu skupine EFDD, Sotirios Zarianopoulos samostojni poslanec, Krišjānis Kariņš, Carlos Zorrinho, David Casa, Sergio Gaetano Cofferati, Lambert van Nistelrooij, Simona Bonafè, Krystyna Łybacka, Agnes Jongerius, Tibor Szanyi, Neena Gill in Siôn Simon.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Notis Marias, João Ferreira, Barbara Kappel in Stanislav Polčák.

Govoril je Valdis Dombrovskis.

Razprava se je zaključila.


18. Posli financiranja vrednostnih papirjev in njihova preglednost ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o poročanju o poslih financiranja vrednostnih papirjev in njihovi preglednosti [COM(2014)0040 - C7-0023/2014- 2014/0017(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Renato Soru (A8-0120/2015)

Renato Soru je predstavil poročilo.

Govoril je Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije).

Govorili so Danuta Maria Hübner v imenu skupine PPE, Jonás Fernández v imenu skupine S&D, Stanisław Ożóg v imenu skupine ECR, Philippe De Backer v imenu skupine ALDE, Bernard Monot v imenu skupine ENF, Romana Tomc, Neena Gill, Barbara Kappel, Thomas Mann in Alfred Sant.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Notis Marias in Marco Valli.

Govorili so Valdis Dombrovskis in Renato Soru.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.2 zapisnika z dne 29.10.2015.

(Seja je bila za trenutek prekinjena.)


19. Dostop do financiranja za MSP (razprava)

Izjava Komisije: Dostop do financiranja za MSP (2015/2906(RSP))

Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Antonio Tajani v imenu skupine PPE, Patrizia Toia v imenu skupine S&D, Amjad Bashir v imenu skupine ECR, Philippe De Backer v imenu skupine ALDE, Paloma López Bermejo v imenu skupine GUE/NGL, Margot Parker v imenu skupine EFDD, Markus Pieper, Dawid Bohdan Jackiewicz, Krišjānis Kariņš, Zdzisław Krasnodębski, Paul Rübig, Bendt Bendtsen, Othmar Karas, Patricija Šulin in Seán Kelly.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Notis Marias in Barbara Kappel.

Govoril je Valdis Dombrovskis.

Razprava se je zaključila.


20. Prerazporeditev sredstev

V skladu s členom 25(1) finančne uredbe je Odbor za proračun sklenil odobriti prerazporeditev sredstev Računskega sodišča št.° V/AB-09/T/2015.

V skladu s členom 25 finančne uredbe je Odbor za proračun sklenil odobriti prerazporeditev sredstev Odbora regij INF 6/2015.

V skladu s členom 25(1) in (2) finančne uredbe je Odbor za proračun sklenil, da ne bo nasprotoval prerazporeditvam sredstev Sodišča Evropske unije št.° 2, 3, 4 in 5/2015.

V skladu s členom 25(1) finančne uredbe je Odbor za proračun sklenil, da ne bo nasprotoval prerazporeditvi sredstev Evropskega ekonomsko-socialnega odbora INF 4/2015.

V skladu s členom 25 finančne uredbe je Odbor za proračun sklenil, da ne bo nasprotoval prerazporeditvam sredstev Odbora regij INF 7/2015 in INF 8/2015.

V skladu s členom 27(3) finančne uredbe je Odbor za proračun sklenil odobriti prerazporeditev sredstev Evropske komisije DEC 29/2015 in DEC 32/2015.

V skladu s členom 27(3) finančne uredbe je Odbor za proračun sklenil odobriti prerazporeditev sredstev DEC 30/2015 - Oddelek III – Komisija.

V skladu s členom 27(4) finančne uredbe je Svet Evropske unije sklenil odobriti prerazporeditev sredstev št.° 1/2015 - Oddelek X – Evropska služba za zunanje delovanje.


21. Predložitev dokumentov

Svet in Komisija sta posredovala naslednje dokumente:

- Predlog prerazporeditve odobritev INF 7/2015 - Odbor regij (N8-0076/2015 - C8-0309/2015 - 2015/2265(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev INF 8/2015 - Odbor regij (N8-0077/2015 - C8-0310/2015 - 2015/2266(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev DEC 1/2015 - Evropski ekonomsko-socialni odbor (N8-0081/2015 - C8-0316/2015 – 2015/2270(GBD))

Razveljavlja in nadomešča C8-0310/2015 (N8-0071/2015 - 2015/2261(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev DEC 33/2015 - Oddelek III - Komisija (N8-0082/2015 - C8-0317/2015 - 2015/2271(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG


22. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 570.418/OJJE).


23. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.35.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Crowley, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Tremosa i Balcells, Vălean, Winkler Hermann, Woolfe, Zagorakis

Pravno obvestilo