Index 
Protokoll
PDF 258kWORD 176k
Onsdagen den 28 oktober 2015 - StrasbourgSlutlig utgåva
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 4.Användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder ***I (debatt)
 5.Nya livsmedel ***I (debatt)
 6.Utsläpp av vissa luftföroreningar ***I (debatt)
 7.Omröstning
  7.1.Europeiska unionens allmänna budget för budgtåret 2016 – alla avsnitt (omröstning)
  7.2.Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 – alla avsnitt (omröstning)
  7.3.Europeiska unionens domstol: antalet domare i tribunalen ***II (omröstning)
  7.4.Bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) ***II (omröstning)
  7.5.Användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder ***I (omröstning)
  7.6.Nya livsmedel ***I (omröstning)
  7.7.Utsläpp av vissa luftföroreningar ***I (omröstning)
  7.8.Det europeiska medborgarinitiativet (omröstning)
  7.9.EU:s strategi för den adriatisk-joniska regionen (omröstning)
  7.10.Sammanhållningspolitiken och översynen av Europa 2020-strategin (omröstning)
  7.11.De europeiska struktur- och investeringsfonderna och god ekonomisk styrning (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Smarta gränser (debatt)
 12.EU:s byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) ***I (debatt)
 13.Uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2014 om den elektroniska massövervakningen av EU:s medborgare (debatt)
 14.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: genomförandet av 2015 års prioriteringar - Steg mot fullbordandet av Ekonomiska och monetära unionen (debatt)
 15.Rådets rekommendation om långtidsarbetslösas återinträde på arbetsmarknaden (debatt)
 16.Utskottens sammansättning
 17.Utsikter för och översyn av Europa 2020-strategin (debatt)
 18.Transparens avseende transaktioner för värdepappersfinansiering ***I (debatt)
 19.Tillgång till finansiering för små och medelstora företag (debatt)
 20.Anslagsöverföringar
 21.Inkomna dokument
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde
 23.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.30.


2. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om en tillfällig ordning för extraordinärt stöd för privat lagring av vissa ostar och om förutfastställelse av stödbeloppet (C(2015)06945 - 2015/2914(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 15 oktober 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: Hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om tillfälligt extraordinärt stöd till jordbrukare inom sektorn för animalieproduktion (C(2015)06947 - 2015/2918(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 15 oktober 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: Hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU avseende tekniska standarder för tillsyn för att specificera de allmänna villkoren för tillsynskollegiernas funktionssätt (C(2015)06999 - 2015/2919(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 16 oktober 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken i Nordsjön och i unionens vatten i Ices-sektion IIa (C(2015)07145 - 2015/2925(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 22 oktober 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: Hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för försiktig värdering enligt artikel 105.14 (C(2015)07245 - 2015/2929(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 26 oktober 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

Förslag till delegerade akter för vilka tidsfristen för invändningar har förlängts:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för modersmjölksersättning och tillskottsnäring och vad gäller informationskrav för uppfödning av spädbarn och småbarn (C(2015)06478 - 2015/2861(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 25 september 2015

Förlängning av tidsfristen för invändningar: 2 månader, på begäran av parlamentet.

Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för livsmedel för speciella medicinska ändamål (C(2015)06482 - 2015/2862(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 25 september 2015

Förlängning av tidsfristen för invändningar: 2 månader, på begäran av parlamentet.

Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat (C(2015)06507 - 2015/2863(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 25 september 2015

Förlängning av tidsfristen för invändningar: 2 månader, på begäran av parlamentet.

Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI


3. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för oxadixyl och spinetoram i eller på vissa produkter (D041469/02 - 2015/2921(RPS) - tidsfrist: 17 december 2015)
Hänvisat till ansvarigt utskott: : ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för dietofenkarb, mesotrion, metosulam och pirimifosmetyl i eller på vissa produkter (D041473/02 - 2015/2920(RPS) - tidsfrist: 17 december 2015)
Hänvisat till ansvarigt utskott: : ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för klorpyrifos i eller på vissa produkter (D041474/02 - 2015/2926(RPS) - tidsfrist: 23 december 2015)
Hänvisat till ansvarigt utskott: : ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller COS-OGA, cerevisan, kalciumhydroxid, lecitiner, Salix spp. cortex, vinäger, fruktos, pepinomosaikvirus stam CH2 isolat 1906, Verticillium albo-atrum isolat WCS850 och Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum stam D747 (D041475/02 - 2015/2912(RPS) - tidsfrist: 14 december 2015)
Hänvisat till ansvarigt utskott: : ENVI


4. Användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder inom sina territorier [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

Giovanni La Via redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen).

Talare: Albert Deß (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Peter Liese för PPE-gruppen, Guillaume Balas för S&D-gruppen, Zbigniew Kuźmiuk för ECR-gruppen, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Lynn Boylan för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från John Stuart Agnew; Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Jean-François Jalkh för ENF-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, Françoise Grossetête, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Bronis Ropė och Gesine Meissner; Carlos Zorrinho, Richard Ashworth, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Molly Scott Cato; Jan Huitema, Luke Ming Flanagan, José Bové, Julia Reid, Mara Bizzotto, Lampros Fountoulis, Pilar Ayuso, Paolo De Castro, Beata Gosiewska, Frédérique Ries, Martin Häusling, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică; Ivo Belet, Susanne Melior, Esther Herranz García, Damiano Zoffoli och Paul Brannen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mairead McGuinness, Maria Grapini, Notis Marias, Hilde Vautmans, Lidia Senra Rodríguez, Claude Turmes, Krzysztof Hetman och Biljana Borzan.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Talare: Seán Kelly yttrade sig om ögonkontaktsförfarandet (talmannen gav förklaringar).

Talare: Giovanni La Via.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.5 i protokollet av den 28.10.2015.


5. Nya livsmedel ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om nya livsmedel [COM(2013)0894 - C7-0487/2013- 2013/0435(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: James Nicholson (A8-0046/2014)

James Nicholson redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen).

Talare: Jude Kirton-Darling (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Daciana Octavia Sârbu (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Pilar Ayuso för PPE-gruppen, Pavel Poc för S&D-gruppen, Bolesław G. Piecha för ECR-gruppen, Jasenko Selimovic för ALDE-gruppen, Lynn Boylan för GUE/NGL-gruppen, Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Joëlle Mélin för ENF-gruppen, och Diane Dodds, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: Giovanni La Via, Zbigniew Kuźmiuk, Anja Hazekamp, José Bové, Julia Reid, Annie Schreijer-Pierik, Nicola Caputo, Dubravka Šuica, Christel Schaldemose, Elisabeth Köstinger och Biljana Borzan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Krzysztof Hetman, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Davor Škrlec och Tibor Szanyi.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis och James Nicholson.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.6 i protokollet av den 28.10.2015.


6. Utsläpp av vissa luftföroreningar ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar och om ändring av direktiv 2003/35/EG [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Julie Girling (A8-0249/2015)

Julie Girling redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talare: Adam Gierek (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Jan Huitema (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Jens Gieseke för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Peter Jahr; Seb Dance för S&D-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Catherine Bearder för ALDE-gruppen, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen, Mireille D'Ornano för ENF-gruppen, Peter Liese, Matthias Groote, Hans-Olaf Henkel, Estefanía Torres Martínez, Roger Helmer, Olaf Stuger, Andrzej Grzyb, Gilles Pargneaux, Peter van Dalen, Henna Virkkunen, Miriam Dalli, Richard Sulík, Karl-Heinz Florenz, Jytte Guteland och Annie Schreijer-Pierik.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Cláudia Monteiro de Aguiar, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Hilde Vautmans, Davor Škrlec, Franc Bogovič, Nicola Caputo, Ulrike Müller och Arne Gericke.

Talare: Karmenu Vella och Julie Girling.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.7 i protokollet av den 28.10.2015.


ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

7. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.

°
° ° °

Talare:

—   Jens Geier yttrade sig om omröstningslistan från hans grupp.

—   Danuta Maria Hübner (föredragande) för PPE-gruppen, begärde att omröstningen om hennes betänkande om reformen av vallagen i EU (A8-0286/2015) skulle skjutas upp till nästa sammanträdesperiod, i enlighet med artikel 190.4 i arbetsordningen; Jo Leinen, medföredragande, stödde denna begäran; Gerolf Annemans motsatte sig den.
Parlamentet samtyckte till begäran.


7.1. Europeiska unionens allmänna budget för budgtåret 2016 – alla avsnitt (omröstning)

—   Förslag till ändringar av anslagen i avsnitt III i Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 avseende kommissionen;

—   Förslag till ändringar av anslagen i avsnitt I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX och X i Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 avseende Europaparlamentet, rådet, domstolen, Revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén, Europeiska ombudsmannen, Europeiska datatillsynsmannen och Europeiska utrikestjänsten.

I enlighet med fördragen måste en majoritet av Europaparlamentets samtliga ledamöter rösta för ett förslag till ändring för att det ska antas.

(De antagna ändringsförslagen återfinns i bilagan "Antagna texter".)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

Före omröstningen föreslog José Manuel Fernandes (föredragande) följande tekniska ändringar:

Anmärkningar:

—   Budgetpost 04 02 64 ”Sysselsättningsinitiativ för ungdomar”: ÄF 1435 kommer att innehålla de kompletterande anmärkningar som antagits i BUDG-utskottet om kön och utbildning;

Belopp:

—   Budgetpost 11 06 62 01 ”Vetenskapliga utlåtanden och kunskaper” (ÄF 478): justering av betalningarna till 14 064 771 EUR;

—   Nya budgetposter 18 04 01 01 ”Ett Europa för medborgarna – Stärka hågkomsten och förbättra möjligheterna för medborgarengagemang på EU-nivå” och 18 04 01 02 ”Det europeiska medborgarinitiativet” (ÄF 1366): justering av betalningarna till 18 650 000 EUR (Återinförande av budgetförslaget) i den första posten och till 500 000 EUR i den andra;

—   Budgetpost 19 02 01 ”Hantering av kriser och begynnande kriser” (ÄF 995): justering av betalningarna till 156 914 703 EUR;

—   Budgetpost 21 02 07 04 ”Tryggad livsmedels- och näringsförsörjning och hållbart jordbruk” (ÄF 1373): justering av betalningarna till 89 783 000 EUR;

—   Budgetpost 21 02 07 05 ”Migration och asyl” (ÄF 1374): justering av betalningarna till 28 114 291 EUR;

—   Budgetpost 24 01 07 ”Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)” (ÄF 1389) återinförande av budgetförslaget och justering till 53 149 500 EUR för att beakta beloppet i reserven.

Parlamentet godkände de föreslagna justeringarna.

Inlägg:

James Carver.

Pierre Gramegna (rådets tjänstgörande ordförande) konstaterade efter omröstningen att det fanns skillnader mellan parlamentets och rådets ståndpunkt och samtyckte till att förlikningskommittén sammankallas i enlighet med artikel 314.4 c) i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.


7.2. Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 – alla avsnitt (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 [11706/2015 - C8-0274/2015- 2015/2132(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: José Manuel Fernandes och Gérard Deprez (A8-0298/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0376)

Inlägg:

Ashley Fox lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 77; det muntliga ändringsförslaget beaktades inte, eftersom fler än 40 ledamöter motsatte sig detta.

Gérard Deprez (föredragande) lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 90. Detta muntliga ändringsförslag beaktades.


7.3. Europeiska unionens domstol: antalet domare i tribunalen ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol [09375/1/2015 - C8-0166/2015- 2011/0901B(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: António Marinho e Pinto (A8-0296/2015)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2015)0377)

Inlägg:

António Marinho e Pinto (föredragande) och Félix Braz (rådets tjänstgörande ordförande) yttrade sig före omröstningen.

António Marinho e Pinto yttrade sig efter omröstningen och med anledning av resultaten av den för att begära att hans namn skulle strykas från betänkandet.


7.4. Bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1343/2011 om vissa bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) [08806/1/2015 - C8-0260/2015- 2014/0213(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Gabriel Mato (A8-0295/2015)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

Förklarades godkänt (P8_TA(2015)0378)


7.5. Användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder ***I (omröstning)

Betänkande Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder inom sina territorier [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

Talare: Giovanni La Via (föredragande) frågade om kommissionen höll fast vid sin ståndpunkt; Karmenu Vella (ledamot av kommissionen) bekräftade att så var fallet; Giovanni La Via begärde att förslaget till lagstiftningsresolution skulle gå till omröstning.

Parlamentet godkände denna begäran via EO (619 röster för, 58 röster emot, 13 nedlagda röster).

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2015)0379)


7.6. Nya livsmedel ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om nya livsmedel [COM(2013)0894 - C7-0487/2013- 2013/0435(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: James Nicholson (A8-0046/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2015)0380)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2015)0380)


7.7. Utsläpp av vissa luftföroreningar ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar och om ändring av direktiv 2003/35/EG [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Julie Girling (A8-0249/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2015)0381)

Julie Girling (föredragande) föreslog att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp i enlighet med artikel 61.2 i arbetsordningen.

Parlamentet godkände förslaget. Ärendet ansågs återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.

Inlägg:

Eric Andrieu lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 33; det muntliga ändringsförslaget beaktades.

Stefan Eck yttrade sig om ändringsförslag 33.


7.8. Det europeiska medborgarinitiativet (omröstning)

Betänkande om det europeiska medborgarinitiativet [2014/2257(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: György Schöpflin (A8-0284/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0382)


7.9. EU:s strategi för den adriatisk-joniska regionen (omröstning)

Betänkande om EU:s strategi för den adriatisk-joniska regionen [2014/2214(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0383)

Inlägg:

Anna Maria Corazza Bildt yttrade sig om Marine Le Pens deltagande i dagens omröstningar.

Ivan Jakovčić (föredragande) lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 2; det muntliga ändringsförslaget beaktades inte, eftersom fler än 40 ledamöter motsatte sig detta.


7.10. Sammanhållningspolitiken och översynen av Europa 2020-strategin (omröstning)

Betänkande om sammanhållningspolitiken och översynen av Europa 2020-strategin [2014/2246(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0384)


7.11. De europeiska struktur- och investeringsfonderna och god ekonomisk styrning (omröstning)

Betänkande om de europeiska struktur- och investeringsfonderna och god ekonomisk styrning: riktlinjer för genomförandet av artikel 23 i förordningen om gemensamma bestämmelser [2015/2052(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: José Blanco López (A8-0268/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0385).


8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.


9. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 14.30 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

10. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


11. Smarta gränser (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000106/2015) från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till rådet: Paketet om smarta gränser (2015/2868(RSP)) (B8-0766/2015)

Fråga för muntligt besvarande (O-000107/2015) från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till kommissionen: Paketet om smarta gränser (2015/2868(RSP)) (B8-0767/2015)

Claude Moraes utvecklade frågorna.

Nicolas Schmit (rådets tjänstgörande ordförande) och Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Agustín Díaz de Mera García Consuegra för PPE-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, Jussi Halla-aho för ECR-gruppen, Angelika Mlinar för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Beatrix von Storch; Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Diane James för EFDD-gruppen, Edouard Ferrand för ENF-gruppen, Heinz K. Becker, Juan Fernando López Aguilar, Beatrix von Storch, Ignazio Corrao, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Alessandra Mussolini; Georg Mayer, Carlos Coelho, Caterina Chinnici, Ulrike Trebesius, Tomáš Zdechovský och Mariya Gabriel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Monika Flašíková Beňová, Notis Marias och Ivan Jakovčić.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Nicolas Schmit.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


12. EU:s byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) som upphäver och ersätter rådets beslut 2005/681/RIF [COM(2014)0465 - C8-0110/2014- 2014/0217(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Kinga Gál (A8-0048/2015)

Kinga Gál redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Jens Geier (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Tomáš Zdechovský för PPE-gruppen, Monika Flašíková Beňová för S&D-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge; Josep-Maria Terricabras för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Vicky Maeijer för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Alessandra Mussolini, Kristina Winberg, Gilles Lebreton och Jiří Pospíšil.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Caterina Chinnici, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Krisztina Morvai och Doru-Claudian Frunzulică.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Kinga Gál.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.1 i protokollet av den 29.10.2015.


13. Uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2014 om den elektroniska massövervakningen av EU:s medborgare (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000114/2015) från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till rådet: Uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2014 om den elektroniska massövervakningen av EU:s medborgare (2015/2635(RSP)) (B8-0769/2015)

Fråga för muntligt besvarande (O-000115/2015) från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till kommissionen: Uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2014 om den elektroniska massövervakningen av EU:s medborgare (2015/2635(RSP)) (B8-0770/2015)

Claude Moraes utvecklade frågorna.

ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

Nicolas Schmit (rådets tjänstgörande ordförande) och Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Axel Voss för PPE-gruppen, Juan Fernando López Aguilar för S&D-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Jan Philipp Albrecht för Verts/ALE-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Janice Atkinson för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Tomáš Zdechovský, Marju Lauristin, Helga Stevens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Eva Joly, Csaba Sógor, Ana Gomes, Beatrix von Storch och Josef Weidenholzer.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Caterina Chinnici, Notis Marias, Bill Etheridge, Krisztina Morvai, Doru-Claudian Frunzulică, Jean-Paul Denanot, Tim Aker och Tibor Szanyi.

Talare: Valdis Dombrovskis.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Claude Moraes, för utskottet LIBE, om uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2014 om den elektroniska massövervakningen av EU:s medborgare (2015/2635(RSP)) (B8-1092/2015).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.3 i protokollet av den 29.10.2015.

°
° ° °

Talare: Ivan Jakovčić, som yttrade sig om luftkonditioneringen i kammaren, samt Tim Aker.


14. Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: genomförandet av 2015 års prioriteringar - Steg mot fullbordandet av Ekonomiska och monetära unionen (debatt)

Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: genomförandet av 2015 års prioriteringar [2015/2210(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Dariusz Rosati (A8-0307/2015)

Uttalande av kommissionen: Steg mot fullbordandet av Ekonomiska och monetära unionen (2015/2907(RSP))

Dariusz Rosati redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Nicolas Schmit (rådets tjänstgörande ordförande).

Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Nils Torvalds (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Sergio Gutiérrez Prieto (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Ildikó Gáll-Pelcz (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Ernest Urtasun (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tim Aker; Burkhard Balz för PPE-gruppen, Elisa Ferreira för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från István Ujhelyi; Stanisław Ożóg för ECR-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Antanas Guoga för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tim Aker; Pervenche Berès yttrade sig om genomförandet av debatten; Bernard Monot för ENF-gruppen, Zoltán Balczó, Pablo Zalba Bidegain, Alfred Sant, Sander Loones, Dimitrios Papadimoulis, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Peter van Dalen; Jean Lambert, Patrick O'Flynn, Gerolf Annemans, Sotirios Zarianopoulos, Theodor Dumitru Stolojan, Maria João Rodrigues, Notis Marias, Matt Carthy, David Coburn, David Casa, Pervenche Berès, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Patrick O'Flynn; Ivan Jakovčić, yttrade sig om förfarandet för frågor (”blått kort”); Peter van Dalen som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Tang; Miguel Viegas, Andreas Schwab, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig; Paul Tang, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Peter van Dalen; Miguel Urbán Crespo, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică; Othmar Karas, Evelyn Regner, Tom Vandenkendelaere, Roberto Gualtieri, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Alojz Peterle och Krišjānis Kariņš.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivana Maletić, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Barbara Kappel, Seán Kelly och Sofia Ribeiro.

Talare: Valdis Dombrovskis, Nicolas Schmit och Dariusz Rosati.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.4 i protokollet av den 29.10.2015.


15. Rådets rekommendation om långtidsarbetslösas återinträde på arbetsmarknaden (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000121/2015) från Thomas Händel, för utskottet EMPL, till rådet: Rådets rekommendation om integrationen av långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden (2015/2820(RSP)) (B8-1102/2015)

Thomas Händel utvecklade frågan.

Nicolas Schmit (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan.

Talare: David Casa för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

Talare: Javi López för S&D-gruppen, Jana Žitňanská för ECR-gruppen, Yana Toom för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andrejs Mamikins; Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, Karima Delli för Verts/ALE-gruppen, Laura Agea för EFDD-gruppen, Agnes Jongerius, Zdzisław Krasnodębski, Inês Cristina Zuber, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Jane Collins, Siôn Simon, Elena Gentile, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andreas Schwab; Brando Benifei, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Laura Agea.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly och Richard Sulík.

Talare: Nicolas Schmit.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Thomas Händel, för utskottet EMPL, om rådets rekommendation om långtidsarbetslösas återinträde på arbetsmarknaden (2015/2820(RSP)) (B8-1093/2015)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.5 i protokollet av den 29.10.2015.


16. Utskottens sammansättning

S&D-gruppen hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

REGI-utskottet: Iratxe García Pérez i stället för José Blanco López

ITRE-utskottet: José Blanco López i stället för Soledad Cabezón Ruiz

ENVI-utskottet: Soledad Cabezón Ruiz i stället för Iratxe García Pérez

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)


17. Utsikter för och översyn av Europa 2020-strategin (debatt)

Uttalande av kommissionen: Utsikter för och översyn av Europa 2020-strategin (2015/2904(RSP))

Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Andreas Schwab för PPE-gruppen, Maria João Rodrigues för S&D-gruppen, Richard Sulík för ECR-gruppen, och Pavel Telička för ALDE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Jane Collins för EFDD-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Krišjānis Kariņš, Carlos Zorrinho, David Casa, Sergio Gaetano Cofferati, Lambert van Nistelrooij, Simona Bonafè, Krystyna Łybacka, Agnes Jongerius, Tibor Szanyi, Neena Gill och Siôn Simon.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Notis Marias, João Ferreira, Barbara Kappel och Stanislav Polčák.

Talare: Valdis Dombrovskis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


18. Transparens avseende transaktioner för värdepappersfinansiering ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om rapportering och transparens avseende transaktioner för värdepappersfinansiering [COM(2014)0040 - C7-0023/2014- 2014/0017(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Renato Soru (A8-0120/2015)

Renato Soru redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Danuta Maria Hübner för PPE-gruppen, Jonás Fernández för S&D-gruppen, Stanisław Ożóg för ECR-gruppen, Philippe De Backer för ALDE-gruppen, Bernard Monot för ENF-gruppen, Romana Tomc, Neena Gill, Barbara Kappel, Thomas Mann och Alfred Sant.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Notis Marias och Marco Valli.

Talare: Valdis Dombrovskis och Renato Soru.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.2 i protokollet av den 29.10.2015.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)


19. Tillgång till finansiering för små och medelstora företag (debatt)

Uttalande av kommissionen: Tillgång till finansiering för små och medelstora företag (2015/2906(RSP))

Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Antonio Tajani för PPE-gruppen, Patrizia Toia för S&D-gruppen, Amjad Bashir för ECR-gruppen, Philippe De Backer för ALDE-gruppen, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, Margot Parker för EFDD-gruppen, Markus Pieper, Dawid Bohdan Jackiewicz, Krišjānis Kariņš, Zdzisław Krasnodębski, Paul Rübig, Bendt Bendtsen, Othmar Karas, Patricija Šulin och Seán Kelly.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Notis Marias och Barbara Kappel.

Talare: Valdis Dombrovskis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


20. Anslagsöverföringar

I enlighet med artikel 25.1 i budgetförordningen hade budgetutskottet beslutat att godkänna revisionsrättens anslagsöverföring nr V/AB-09/T/2015.

I enlighet med artikel 25 i budgetförordningen hade budgetutskottet beslutat att godkänna Regionkommitténs anslagsöverföring INF 6/2015.

I enlighet med artikel 25.1 och 25.2 i budgetförordningen hade budgetutskottet beslutat att inte invända mot om anslagsöverföringarna nr 2, 3, 4 och 5/2015 från Europeiska unionens domstol.

I enlighet med artikel 25.1 i budgetförordningen hade budgetutskottet beslutat att inte invända mot Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs anslagsöverföring INF 4/2015.

I enlighet med artikel 25.1 i budgetförordningen hade budgetutskottet beslutat att inte invända mot Regionkommitténs anslagsöverföringar INF 7/2015 och INF 8/2015.

I enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen hade budgetutskottet beslutat att godkänna Europeiska kommissionens anslagsöverföringar DEC 29/2015 och DEC 32/2015.

I enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen hade budgetutskottet beslutat att godkänna anslagsöverföring DEC 30/2015 – avsnitt III – kommissionen.

I enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen hade Europeiska unionens råd beslutat att godkänna anslagsöverföring nr 1/2015 – avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten.


21. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från rådet och kommissionen:

- Förslag till anslagsöverföring INF 7/2015 - Regionkommittén (N8-0076/2015 - C8-0309/2015 - 2015/2265(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 8/2015 - Regionkommittén (N8-0077/2015 - C8-0310/2015 - 2015/2266(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 1/2015 – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (N8-0081/2015 - C8-0316/2015 - 2015/2270(GBD)) Annullerar och ersätter C8-0310/2015 (N8-0071/2015 - 2015/2261(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 33/2015- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0082/2015 - C8-0317/2015 - 2015/2271(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG


22. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 570.418/OJJE).


23. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.35.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Crowley, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Tremosa i Balcells, Vălean, Winkler Hermann, Woolfe, Zagorakis

Rättsligt meddelande