Seznam 
Zápis
PDF 259kWORD 228k
Středa, 11. listopadu 2015 - BruselKonečné znění
1.Pokračování zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 4.Složení Parlamentu
 5.Členství v politických skupinách
 6.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 7.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 8.Předložení dokumentů
 9.Texty dohod dodané Radou
 10.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 11.Petice
 12.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 13.Plán práce
 14.Soubor opatření týkajících se evropského semestru – roční analýza růstu na rok 2016 (rozprava)
 15.Budoucí soubor opatření týkajících se letectví (rozprava)
 16.Hlasování
  16.1.Řešení interoperability jako prostředek modernizace veřejného sektoru ***I (hlasování)
  16.2.Budoucí soubor opatření týkajících se letectví (hlasování)
  16.3.Reforma volebního práva Evropské unie (hlasování)
 17.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 18.Uplatňování nulové sazby (rozprava)
 19.Financování dvou nových svěřeneckých fondů EU pro Sýrii a Afriku a příspěvky členských států do těchto fondů (rozprava)
 20.Cíle dřívějších programů Daphne v souvislosti s novým programem Práva, rovnost a občanství (rozprava)
 21.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 22.Vysvětlení hlasování
 23.Předání textů přijatých během zasedání
 24.Termíny příštích zasedání
 25.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


EVROPSKÝ PARLAMENT

ZASEDÁNÍ 2015–2016

Denní zasedání dne 11. listopadu 2015

BRUSEL

ZÁPIS

STŘEDA 11. LISTOPADU 2015

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

1. Pokračování zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 15:00.


2. Prohlášení předsednictví

Předsedající učinila prohlášení k požáru, který v noci ze 30. na 31. října 2015 vypukl v bukurešťské diskotéce a který si vyžádal řadu obětí, a vyjádřila soustrast Parlamentu rodinám obětí.

Předsedající učinila prohlášení k pádu ruského letadla v Sinaji, ke kterému došlo dne 31. října 2015 a při kterém zahynulo 224 osob, a vyjádřila soustrast Parlamentu rodinám obětí a ruskému lidu.

Vystoupil Victor Negrescu.


3. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Vystoupil Udo Bullmann s žádostí, aby byla na příštím dílčím zasedání uctěna památka bývalého německého kancléře Helmuta Schmidta, který včera zemřel.

°
° ° °

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.

°
° ° °

Vystoupil Guy Verhofstadt k pozvání do Evropského parlamentu, které bylo předáno britskému premiérovi Davidu Cameronovi (předsedající vzala tuto skutečnost na vědomí).

Vystoupil Marcel de Graaff, aby vyjádřil politování nad skutečností, že se toto dílčí zasedání koná v den, na který připadá výroční konce 1. světové války, a s žádostí, aby byla uctěna památka obětí tohoto konfliktu (předsedající vzala tuto skutečnost na vědomí).

Předsedající poskytla upřesňující informace týkající se organizace ceny LUX. Vystoupila Silvia Costa (předsedkyně výboru CULT).


4. Složení Parlamentu

Pablo Iglesias a Fernando Maura Barandiarán písemně oznámili, že odstupují z funkcí poslanců Evropského parlamentu s platností od 28. října, resp. 25. listopadu 2015.

Podle čl. 4 odst. 1 a 3 jednacího řádu Parlament oznámil uvolnění jejich mandátů s platností od 28. října, resp. 25. listopadu 2015 a informoval o této skutečnosti příslušný vnitrostátní orgán.


5. Členství v politických skupinách

Aymeric Chauprade již není členem skupiny ENF a s platností od 10. listopadu 2015 zasedá mezi nezařazenými poslanci.


6. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou.

- Rozhodnutí Komise o požadavcích na bezpečnost, které musí splňovat evropské normy pro svíčky, svícny, nádoby a příslušenství pro svíčky podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků (D025025/08 - 2015/2947(RPS) - lhůta: 30. ledna 2016)
předáno příslušný výbor: IMCO

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity tropanových alkaloidů v některých obilných příkrmech pro kojence a malé děti (D038228/07 - 2015/2949(RPS) - lhůta: 6. února 2016)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 333/2007, pokud jde o analýzu anorganického arsenu, olova a polycyklických aromatických uhlovodíků a některé pracovní charakteristiky pro analýzu (D040232/03 - 2015/2941(RPS) - lhůta: 5. února 2016)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 579/2014, kterým se stanoví odchylka od některých ustanovení přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, pokud jde o námořní přepravu tekutých olejů a tuků (D040235/03 - 2015/2943(RPS) - lhůta: 5. února 2016)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin (D041153/03 - 2015/2951(RPS) - lhůta: 6. února 2016)
předáno příslušný výbor: ENVI
stanovisko: AGRI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání výtažků z rozmarýnu (E 392) v roztíratelných tucích (D041398/02 - 2015/2942(RPS) - lhůta: 5. ledna 2016)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o odstranění některých aromatických látek ze seznamu Unie (D041446/02 - 2015/2934(RPS) - lhůta: 29. ledna 2016)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o zařazení gama-glutamyl-valyl-glycinu na seznam aromatických látek Unie (D041448/02 - 2015/2948(RPS) - lhůta: 30. prosince 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro ametoktradin, chlorthalonil, difenylamin, flonikamid, fluazinam, fluoxastrobin, halauxifen-methyl, propamokarb, prothiokonazol, thiakloprid a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu (D041453/02 - 2015/2950(RPS) - lhůta: 6. ledna 2016)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o některé aromatické látky (D041458/02 - 2015/2937(RPS) - lhůta: 31. prosince 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro boskalid, klothianidin, thiamethoxam, folpet a tolklofos-methyl v některých produktech a na jejich povrchu (D041471/02 - 2015/2938(RPS) - lhůta: 31. prosince 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek (D041927/02 - 2015/2944(RPS) - lhůta: 4. prosince 2015)
předáno příslušný výbor: IMCO
stanovisko: INTA

- Nařízení Komise, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek (D041934/02 - 2015/2945(RPS) - lhůta: 4. prosince 2015)
předáno příslušný výbor: IMCO
stanovisko: INTA

- Nařízení Komise, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek (D041941/02 - 2015/2946(RPS) - lhůta: 4. prosince 2015)
předáno příslušný výbor: IMCO


7. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy aktů v přenesené pravomoci:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy k upřesnění obecných podmínek pro fungování kolegií orgánů dohledu (C(2015)6999 – 2015/2919(DEA))

Lhůta pro námitku: tři měsíce od data přijetí, tj. 16. října 2015 na žádost příslušného výboru
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy ohledně obezřetného oceňování podle čl. 105 odst. 14 (C(2015)7245 – 2015/2929(DEA))

Lhůta pro námitku: tři měsíce od data přijetí, tj. 26. října 2015 na žádost příslušného výboru
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravmoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedeném v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (C(2015)07554 - 2015/2940(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 30. října 2015
předáno příslušnému výboru: BUDG, CONT

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie (C(2015)07555 – 2015/2939(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 30. října 2015
předáno příslušnému výboru: BUDG, CONT


8. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Lichtenštejnským knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru (COM(2015)0395 - 11798/2015 - C8-0320/2015 - 2015/0175(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

JURI, LIBE, IMCO

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Komisí na ochranu tuňáka modroploutvého (CCSBT) o členství Unie v Rozšířené komisi Úmluvy na ochranu tuňáka modroploutvého (07134/2015 - C8-0323/2015 - 2015/0036(NLE))

předáno

příslušný výbor :

PECH

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem na straně druhé jménem Unie (10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE))

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Irska – EGF/2015/006 IE/PWA International) (COM(2015)0555 - C8-0329/2015 - 2015/2295(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Finska – EGF/2015/005 FI/Počítačové programování) (COM(2015)0553 - C8-0332/2015 - 2015/2298(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh na převod prostředků DEC 38/2015 - Oddíl III - Komise (N8-0083/2015 - C8-0319/2015 - 2015/2288(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 34/2015 - Oddíl III - Komise (N8-0084/2015 - C8-0321/2015 - 2015/2289(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 31/2015 - Oddíl III - Komise (N8-0085/2015 - C8-0322/2015 - 2015/2290(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 9/2015 – Výbor regionů (N8-0086/2015 - C8-0324/2015 - 2015/2291(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 10/2015 – Výbor regionů (N8-0087/2015 - C8-0325/2015 - 2015/2292(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 11/2015 – Výbor regionů (N8-0088/2015 - C8-0326/2015 - 2015/2293(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 12/2015 – Výbor regionů (N8-0089/2015 - C8-0327/2015 - 2015/2294(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků 4/2015 - evropský veřejný ochránce práv (N8-0090/2015 - C8-0330/2015 - 2015/2296(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 36/2015 - Oddíl III - Komise (N8-0091/2015 - C8-0331/2015 - 2015/2297(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 39/2015 - Oddíl III - Komise (N8-0092/2015 - C8-0333/2015 - 2015/2299(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Tento název není v současnosti k dispozici ve všech jazycích. Proposition d'établir une présence permanente de l'UE en Somalie – SEAE (Article 203) (N8-0093/2015 - C8-0334/2015 - 2015/2300(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

AFET

2) z parlamentních výborů, zprávy

- ***I Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program pro řešení interoperability pro evropské orgány veřejné správy, podniky a občany (ISA2) Interoperabilita jako prostředek modernizace veřejného sektoru (COM(2014)0367 - C8-0037/2014 - 2014/0185(COD)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Carlos Zorrinho (A8-0225/2015)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zootechnických a genealogických podmínkách pro obchod s plemennými zvířaty a jejich zárodečnými produkty v Unii a jejich dovoz do Unie (COM(2014)0005 - C7-0032/2014 - 2014/0032(COD)) - výbor AGRI - Zpravodaj: Michel Dantin (A8-0288/2015)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1236/2010, kterým se stanoví systém kontroly a vynucování platný v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku (COM(2015)0121 - C8-0076/2015 - 2015/0063(COD)) - výbor PECH - Zpravodaj: Ole Christensen (A8-0294/2015)

3) od poslanců, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o podpoře iniciativ zaměřených proti plýtvání potravinami (B8-1061/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o bombardování nemocnice organizace Lékaři bez hranic v Kundúzu (B8-1062/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o uskutečnění plánu pro navrácení přistěhovalců, kteří nemají oprávnění k pobytu v členských státech EU (B8-1063/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

DEVE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o realizaci právního rámce ke změně dohody o bezpečném přístavu mezi EU a USA (B8-1064/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

ITRE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o ochraně evropského podvodního kulturního dědictví (B8-1065/2015)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o odpovědnosti Komise za porušení směrnice o ochraně osobních údajů (B8-1066/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto, Dominique Martin a Joëlle Mélin. Návrh usnesení o zrušení evropského semestru pro koordinaci hospodářských politik (B8-1067/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o návrhu pokynů ke klasifikaci hotelových struktur na unijní úrovni (B8-1068/2015)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o podpoře rodin mladých Evropanů, kteří odešli do Sýrie nebo Iráku bojovat na straně ISIS (B8-1069/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o vyšetřování údajného převozu a nezákonného zadržování vězňů ze strany CIA v evropských zemích (B8-1070/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o výrobě elektrické energie z odpadu vzniklého při zpracovávání citrusových plodů (B8-1072/2015)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o ochraně dívek v Evropě a ve světě (B8-1073/2015)

předáno

příslušný výbor :

FEMM

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o podpoře programů terapie se zvířaty a fondech na její podporu (B8-1074/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení k návrhům OECD v oblasti boje proti daňovým únikům (B8-1081/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o vztazích mezi Evropskou komisí a tabákovou lobby (B8-1082/2015)

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o přebytku běžného účtu v eurozóně (B8-1083/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Nicola Caputo. Návrh usnesení o oběhovém zemědělství (B8-1084/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o podpoře iniciativ na snižování emisí (B8-1085/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o lidských právech (B8-1086/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o podpoře studie a výzkumného fondu určeného na léčbu HIV a AIDS (B8-1087/2015)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o podpoře evropských vzdělávacích kurzů pro učitele (B8-1088/2015)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o tzv. asistované sebevraždě (B8-1090/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o Sýrii: usilování o koordinaci ruských a amerických operací a nezbytnost zapojení EU (B8-1091/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o zahrnutí mechanismu urovnávání sporů mezi investory a státy do komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou a Evropskou unií (B8-1095/2015)

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o riziku nákazy virem Ebola (B8-1096/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Renata Briano, Nicola Caputo a Ricardo Serrão Santos. Návrh usnesení o přezkumu systému kvót pro lov tuňáka obecného (B8-1097/2015)

předáno

příslušný výbor :

PECH

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o nádoru vaječníků (B8-1098/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI


9. Texty dohod dodané Radou

Rada poskytla ověřené kopie níže uvedených dokumentů:

—   zápis o opravě Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, podepsané v Bruselu dne 21. března 2014 a 27. června 2014;

—   zápis o opravě Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé;

—   zápis o opravě Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé, podepsané v Bruselu dne 27. června 2014;

—   pozměňovací protokol k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným ve směrnici Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru;

—   dodatkový protokol k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii;

—   protokol, kterým se mění Dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Moldavskou republikou s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii;

—   druhý zápis o opravě k Dohodě o hospodářském partnerství mezi státy Cariforum na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé.


10. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Byla předložena níže uvedená otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

- (O-000100/2015), kterou pokládá Iratxe García Pérez za výbor FEMM Komisi: Jak pokračuje úsilí o dosažení cílů dřívějších programů Daphne v souvislosti s novým programem „Práva, rovnost a občanství“ (2015/2827(RSP)) (B8-1104/2015).


11. Petice

Následující petice, které byly v níže uvedené dny zapsány do rejstříku, byly předány příslušnému výboru podle čl. 215 odst. 6 jednacího řádu.

Dne 5. listopadu 2015

(*) jméno autora nebylo zveřejněno

(*) (č. 2715/2014); (*) (č. 0961/2015); (*) (č. 0962/2015); (*) (č. 0963/2015); (*) (č. 0964/2015); Darlan Paulo Basso Andrighetto Junior (č. 0965/2015); (*) (č. 0966/2015); (*) (č. 0967/2015); (*) (č. 0968/2015); (*) (č. 0969/2015); (*) (č. 0970/2015); (*) (č. 0971/2015); (*) (č. 0972/2015); (*) (č. 0973/2015); Reiner Streich (č. 0974/2015); (*) (č. 0975/2015); (*) (č. 0976/2015); (*) (č. 0977/2015); (*) (č. 0978/2015); Flora Hansen (č. 0979/2015); Horst Murken (č. 0980/2015); (*) (č. 0981/2015); (*) (č. 0982/2015); Joseph-Christos Kondylakis (č. 0983/2015); (*) (č. 0984/2015); (*) (č. 0985/2015); (*) (č. 0986/2015); (*) (č. 0987/2015); (*) (č. 0988/2015); (*) (č. 0989/2015); Joel Batila (č. 0990/2015); Jacqueline Smith Nichols (č. 0991/2015); (*) (č. 0992/2015); (*) (č. 0993/2015); (*) (č. 0994/2015); (*) (č. 0995/2015); (*) (č. 0996/2015); (*) (č. 0997/2015); Jan-Erik Hansen (č. 0998/2015); (*) (č. 0999/2015); Jens Holste (č. 1000/2015); Flavio Miccono (č. 1001/2015); (*) (č. 1002/2015); (*) (č. 1003/2015); (*) (č. 1004/2015); (*) (č. 1005/2015); Marco Amato Di Marco (č. 1006/2015); (*) (č. 1007/2015); (*) (č. 1008/2015); Mihai Ionuț Petre (č. 1009/2015); Jerzy Wicher (č. 1010/2015); (*) (č. 1011/2015); (*) (č. 1012/2015); (*) (č. 1013/2015); (*) (č. 1014/2015); (*) (č. 1015/2015); (*) (č. 1016/2015); Marco Bava (č. 1017/2015); (*) (č. 1018/2015); (*) (č. 1019/2015); (*) (č. 1020/2015); Hadjadji Sarah (č. 1021/2015); (*) (č. 1022/2015); Alejandro Nicolás Romero Chamorro (č. 1023/2015); (*) (č. 1024/2015); Pablo Mayo Sanz (č. 1025/2015); (*) (č. 1026/2015); (*) (č. 1027/2015); (*) (č. 1028/2015); (*) (č. 1029/2015); (*) (č. 1030/2015); Iwona Hartwich (č. 1031/2015); Marco Bava (č. 1032/2015); (*) (č. 1033/2015); (*) (č. 1034/2015); (*) (č. 1035/2015); Marco Bava (č. 1036/2015); Christos Taklis (č. 1037/2015); (*) (č. 1038/2015); (*) (č. 1039/2015); Remo Pulcini (č. 1040/2015); (*) (č. 1041/2015); Priscilla Tollini (č. 1042/2015); (*) (č. 1043/2015); Marco Bava (č. 1044/2015); Marco Bava (č. 1045/2015); Marco Bava (č. 1046/2015); Marco Bava (č. 1047/2015); (*) (č. 1048/2015); (*) (č. 1049/2015); Monica Ravalico (č. 1050/2015); (*) (č. 1051/2015); Hani Al-anasi (č. 1052/2015); (*) (č. 1053/2015); (*) (č. 1054/2015); Pavel Pešan (č. 1055/2015); Colonello Arianna (č. 1056/2015); (*) (č. 1057/2015); (*) (č. 1058/2015).

Předseda v souladu s ustanoveními čl. 215 odst. 13 jednacího řádu zaslal dne 5. listopadu 2015 příslušnému výboru petici obdrženou Evropským parlamentem předloženou fyzickými nebo právnickými osobami, které nejsou občany Evropské unie ani nemají bydliště nebo sídlo v členském státě.


12. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Změny v postoupení výborům / Postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

výbor AFET

- Provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením se zvláštním zřetelem k závěrečným připomínkám výboru OSN pro tuto úmluvu (2015/2258(INI))
předáno příslušnému výboru: : EMPL
stanovisko: FEMM, DEVE, CULT, AFET, JURI, TRAN, REGI, PETI, LIBE


13. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního prvního listopadového plenárního zasedání (PE 571.350/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 152 jednacího řádu):

Středa

Žádost skupiny ECR, aby byla rozprava o prohlášeních Rady a Komise o uplatňování nulové sazby přeložena na nadcházející druhé listopadové zasedání (bod 10 PDOJ) a aby byla nahrazena prohlášeními Rady a Komise o zasedání Rady pro konkurenceschopnost věnovanému ocelářskému odvětví, které se konalo dne 9. listopadu.

Vystoupili: Ashley Fox za skupinu ECR s odůvodněním žádosti a aby požádal, aby se o ní hlasovalo jmenovitě, Notis Marias ve prospěch žádosti a Enrique Guerrero Salom proti žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (112 pro, 301 proti, 5 zdržení se).

Se souhlasem politických skupin je název prvního bodu pořadu jednání změněn takto: „Prohlášení Komise – Soubor opatření týkajících se evropského semestru – Roční analýza růstu na rok 2016“.

Plán práce byl tímto schválen.


14. Soubor opatření týkajících se evropského semestru – roční analýza růstu na rok 2016 (rozprava)

Prohlášení Komise: Soubor opatření týkajících se evropského semestru – roční analýza růstu na rok 2016 (2015/2924(RSP))

Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Burkhard Balz za skupinu PPE a Maria João Rodrigues za skupinu S&D.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
místopředseda

Vystoupili: Stanisław Ożóg za skupinu ECR, Nils Torvalds za skupinu ALDE, Fabio De Masi za skupinu GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Marco Valli za skupinu EFDD, Barbara Kappel za skupinu ENF, Zoltán Balczó – nezařazený poslanec, Paulo Rangel, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Marisa Matias, Roberto Gualtieri, Anthea McIntyre, Cora van Nieuwenhuizen, Marisa Matias, Ernest Maragall, Patrick O'Flynn, Lorenzo Fontana, Konstantinos Papadakis, Markus Ferber, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bernd Lucke, Elisa Ferreira, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Sofia Ribeiro, Bernd Lucke, Antanas Guoga, Dimitrios Papadimoulis, David Coburn, Gilles Lebreton, Eleftherios Synadinos, Pablo Zalba Bidegain, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Pervenche Berès, Richard Sulík a Miguel Viegas.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupili: Dariusz Rosati, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Alfred Sant, Notis Marias, Miguel Urbán Crespo, Joachim Schuster, Matt Carthy, Esther de Lange, Anneliese Dodds, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Ivana Maletić, Tibor Szanyi, Eva Paunova a Csaba Sógor.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Sofia Ribeiro, Ana Gomes, Danuta Jazłowiecka, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Seán Kelly, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Maria Spyraki, Doru-Claudian Frunzulică a Kostas Chrysogonos.

Vystoupil Valdis Dombrovskis.

Rozprava skončila.


15. Budoucí soubor opatření týkajících se letectví (rozprava)

Prohlášení Komise: Budoucí soubor opatření týkajících se letectví (2015/2933(RSP))

Violeta Bulc (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Marian-Jean Marinescu za skupinu PPE, Ismail Ertug za skupinu S&D, Jacqueline Foster za skupinu ECR, Gesine Meissner za skupinu ALDE, Paloma López Bermejo za skupinu GUE/NGL, Karima Delli za skupinu Verts/ALE, Daniela Aiuto za skupinu EFDD, Marie-Christine Arnautu za skupinu ENF, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Tomasz Piotr Poręba, Pavel Telička, Nikolaos Chountis a Markus Pieper.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda

Vystoupili: István Ujhelyi, Peter van Dalen, Dominique Riquet, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, Izaskun Bilbao Barandica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Olga Sehnalová, Daniel Dalton, Matthijs van Miltenburg, Georges Bach, Jens Nilsson, Dieter-Lebrecht Koch, Siôn Simon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Nicola Caputo, Monika Flašíková Beňová, Agnes Jongerius a Clare Moody.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Deirdre Clune, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică, Urmas Paet, Sofia Sakorafa a Seán Kelly.

Vystoupila Violeta Bulc.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Wim van de Camp, Marian-Jean Marinescu, Deirdre Clune, Georges Bach a Markus Pieper za skupinu PPE o připravovaném leteckém balíčku (2015/2933(RSP)) (B8-1146/2015);

—   Karima Delli za skupinu Verts/ALE o budoucím leteckém balíčku (2015/2933(RSP)) (B8-1147/2015);

—    Gesine Meissner, Pavel Telička, Dominique Riquet a Ramon Tremosa i Balcells za skupinu ALDE o budoucím leteckém balíčku (2015/2933(RSP)) (B8-1148/2015);

—   Daniela Aiuto, Peter Lundgren, Rosa D'Amato a Rolandas Paksas za skupinu EFDD o budoucím leteckém balíčku (2015/2933(RSP)) (B8-1149/2015);

—   Roberts Zīle a Jacqueline Foster za skupinu ECR o budoucím leteckém balíčku (2015/2933(RSP)) (B8-1150/2015);

—   Curzio Maltese, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa a Kostas Chrysogonos za skupinu GUE/NGL o budoucím leteckém balíčku (2015/2933(RSP)) (B8-1151/2015);

—   Ismail Ertug za skupinu S&D o budoucím leteckém balíčku (2015/2933(RSP)) (B8-1152/2015).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 16.2 zápisu ze dne 11.11.2015.

(Denní zasedání bylo před hlasováním na chvíli přerušeno.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

16. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.

°
° ° °

Vystoupili:

—   Anna Maria Corazza Bildt, která se znovu vrátila k otázce účasti Marine Le Penové při hlasování dne 28. října 2015 (bod 7.9 zápisu ze dne 28.10.2015 a bod 7 zápisu ze dne 29.10.2015),

—   Marine Le Pen nejdříve k výše uvedené záležitosti a poté proto, aby vyjádřila politování nad tím, že se toto denní zasedání koná v den výročí příměří ze dne 11. listopadu 1918, a aby vyzvala francouzské poslance, aby na protest opustili jednací sál,

—   Guy Verhofstadt k vystoupení, které učinila Marine Le Pen,

—   Michael Cramer k otázce, kterou zmínila Anna Maria Corazza Bildt,

—   Franz Obermayr k vedení denního zasedání a

—   Jean-Luc Mélenchon k příměří ze dne 11. listopadu 1918.


16.1. Řešení interoperability jako prostředek modernizace veřejného sektoru ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program pro řešení interoperability pro evropské orgány veřejné správy, podniky a občany (ISA 2) Interoperabilita jako prostředek modernizace veřejného sektoru [COM(2014)0367 - C8-0037/2014- 2014/0185(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Carlos Zorrinho (A8-0225/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA-PROV(2015)0393)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0393)


16.2. Budoucí soubor opatření týkajících se letectví (hlasování)

Návrhy usnesení B8-1146/2015, B8-1147/2015, B8-1148/2015, B8-1149/2015, B8-1150/2015, B8-1151/2015 a B8-1152/2015 (2015/2933(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-1146/2015

(nahrazující B8-1146/2015, B8-1148/2015 a B8-1152/2015):

předložen těmito poslanci:

—   Wim van de Camp a Marian-Jean Marinescu za skupinu PPE;

—   Ismail Ertug za skupinu S&D;

—   Gesine Meissner, Pavel Telička, Dominique Riquet, Ramon Tremosa i Balcells, Matthijs van Miltenburg, Izaskun Bilbao Barandica a Philippe De Backer za skupinu ALDE.

přijat (P8_TA-PROV(2015)0394)

(Návrhy usnesení B8-1147/2015, B8-1149/2015, B8-1150/2015 a B8-1151/2015 se neberou v potaz.)

Vystoupení

Curzio Maltese předložil ústní pozměňovací návrh, který nebyl vzat v potaz, protože se proti jeho projednání vyslovilo více než 40 poslanců.


16.3. Reforma volebního práva Evropské unie (hlasování)

Zpráva o reformě volebního práva Evropské unie [2015/2035(INL)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodajové: Danuta Maria Hübner a Jo Leinen (A8-0286/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0395)


17. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


18. Uplatňování nulové sazby (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Uplatňování nulové sazby (2015/2916(RSP))

Nicolas Schmit (úřadující předseda Rady) a Günther Oettinger (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Pilar del Castillo Vera za skupinu PPE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Evelyne Gebhardt za skupinu S&D, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Vicky Ford za skupinu ECR, Kaja Kallas za skupinu ALDE, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE, Dario Tamburrano za skupinu EFDD, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Paul Rübig, Andrejs Mamikins, Dita Charanzová, José Blanco López a Marc Tarabella.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Miguel Viegas.

Vystoupili: Günther Oettinger a Nicolas Schmit.

Rozprava skončila.


19. Financování dvou nových svěřeneckých fondů EU pro Sýrii a Afriku a příspěvky členských států do těchto fondů (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Financování dvou nových svěřeneckých fondů EU pro Sýrii a Afriku a příspěvky členských států do těchto fondů (2015/2915(RSP))

Nicolas Schmit (úřadující předseda Rady) a Kristalina Georgieva (místopředsedkyně Komise) učinili prohlášení.

Vystoupil Reimer Böge za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Vystoupili: Eider Gardiazabal Rubial za skupinu S&D, Bernd Kölmel za skupinu ECR, Gérard Deprez za skupinu ALDE, Liadh Ní Riada za skupinu GUE/NGL, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Ignazio Corrao za skupinu EFDD, Nicolas Bay za skupinu ENF, Zoltán Balczó – nezařazený poslanec, José Manuel Fernandes, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, Jens Geier, Stanisław Ożóg, Marie-Christine Vergiat, Bodil Valero, Nathan Gill, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Davor Ivo Stier, Isabelle Thomas, Notis Marias, Steven Woolfe, Mariya Gabriel, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, Enrique Guerrero Salom, Ulrike Trebesius, Lefteris Christoforou, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Steven Woolfe, Richard Howitt, Othmar Karas, Maria Spyraki a Siegfried Mureşan.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas a Indrek Tarand.

Vystoupili: Kristalina Georgieva a Nicolas Schmit.

Rozprava skončila.


20. Cíle dřívějších programů Daphne v souvislosti s novým programem Práva, rovnost a občanství (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000100/2015), kterou pokládá Iratxe García Pérez za výbor FEMM Komisi: Jak pokračuje úsilí o dosažení cílů dřívějších programů Daphne v souvislosti s novým programem „Práva, rovnost a občanství“ (2015/2827(RSP)) (B8-1104/2015)

Iratxe García Pérez rozvinula otázku.

Věra Jourová (členka Komise) odpověděla na otázku

Vystoupili: Teresa Jiménez-Becerril Barrio za skupinu PPE, Clare Moody za skupinu S&D, Jana Žitňanská za skupinu ECR, Beatriz Becerra Basterrechea za skupinu ALDE, Inês Cristina Zuber za skupinu GUE/NGL, Margot Parker za skupinu EFDD, Gilles Lebreton za skupinu ENF, Marijana Petir za skupinu PPE, Maria Noichl, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina a Romana Tomc.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Maria Lidia Senra Rodríguez a Iliana Iotova.

Vystoupila Věra Jourová.

Rozprava skončila.


21. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 163 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Daniel Buda, Siôn Simon, Anna Elżbieta Fotyga, Marian Harkin, Inês Cristina Zuber, Ernest Maragall, Zoltán Balczó, Andrej Plenković, Iliana Iotova, Julie Girling, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lynn Boylan, Bodil Valero, Jaromír Štětina, Paul Brannen, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Indrek Tarand, László Tőkés, Victor Negrescu, Paloma López Bermejo, Bronis Ropė, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Josep-Maria Terricabras a Nicola Caputo.


22. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Danuta Maria Hübner a Jo Leinen - A8-0286/2015
Udo Voigt, Janusz Korwin-Mikke, Max Andersson, Zoltán Balczó a Stanislav Polčák

Budoucí soubor opatření týkajících se letectví2015/2933(RSP)B8-1146/2015
Stanislav Polčák.


23. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 192 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


24. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat od 23. do 26. listopadu 2015.


25. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo ve 24:00.

Klaus Welle

Martin Schulz

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collins, Comi, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Regner, Reid, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zuber, Zullo, Zwiefka

Omluven/a:

Crowley, Engström, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Trüpel, Verheyen, Ward, Winkler Hermann

Právní upozornění