Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 252kWORD 197k
Kolmapäev, 11. november 2015 - BrüsselLõplik väljaanne
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldused
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 4.Parlamendi koosseis
 5.Fraktsioonide koosseis
 6.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 7.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 8.Esitatud dokumendid
 9.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 10.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 11.Petitsioonid
 12.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 13.Tööplaan
 14.Euroopa poolaasta pakett - 2016. aasta majanduskasvu analüüs (arutelu)
 15.Tulevane lennunduspakett (arutelu)
 16.Hääletused
  16.1.Koostalitlusvõime kui avaliku sektori ajakohastamise vahend ***I (hääletus)
  16.2.Tulevane lennunduspakett (hääletus)
  16.3.Valimisi käsitleva ELi õiguse reformimine (hääletus)
 17.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 18.Nullmäära kasutamine (arutelu)
 19.Kahe ELi uue usaldusfondi (Süüria jaoks ja Aafrika jaoks) rahastamine ja liikmesriikide rahaline osalus nendes fondides (arutelu)
 20.Kuidas püütakse saavutada varasemate Daphne programmide eesmärke uue õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmi raames? (arutelu)
 21.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 22.Selgitused hääletuse kohta
 23.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 24.Järgmiste istungite ajakava
 25.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 15.00.


2. Presidentuuri avaldused

Istungi juhataja tegi avalduse 30. ja 31. oktoobri vahelisel ööl 2015 Bukaresti diskos puhkenud tulekahju kohta, mis nõudis palju inimelusid, ja avaldas Euroopa Parlamendi poolt kaastunnet ohvrite perekondadele.

Istungi juhataja tegi avalduse 31. oktoobril 2015 Siinai poolsaarel Venemaa lennukiga toimunud katastroofi kohta, mis nõudis 224 inimelu, ja avaldas Euroopa Parlamendi nimel kaastunnet ohvrite perekondadele ja vene rahvale.

Sõna võttis Victor Negrescu.


3. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Sõna võttis Udo Bullmann, kes palus, et järgmise osaistungjärgu ajal mälestataks Saksamaa endist kantslerit Helmut Schmidti, kes suri eelmisel päeval.

°
° ° °

Kinnitati eelmise istungi protokoll.

°
° ° °

Sõna võttis Guy Verhofstadt kutse kohta, mis oli saadetud Ühendkuningriigi peaministrile David Cameronile, et kutsuda teda külla Euroopa Parlamenti (juhtaja võttis selle teadmiseks).

Sõna võttis Marcel de Graaff, kes avaldas kahetsust, et praegune osaistungjärk toimub Esimese maailmasõja lõpu aastapäeval, ja palus mälestada selle sõja ohvreid (juhataja võttis selle teadmiseks).

Juhataja esitas täpsustusi filmiauhinna LUX korralduse kohta. Sõna võttis Silvia Costa (CULT-komisjoni esimees).


4. Parlamendi koosseis

Pablo Iglesias ja Fernando Maura Barandiarán teatasid kirjalikult oma lahkumisest parlamendiliikme ametikohalt alates vastavalt 28. oktoobrist ja 25. novembrist 2015.

Vastavalt kodukorra artikli 4 lõigetele 1 ja 3 märkis parlament, et need ametikohad on alates vastavalt 28. oktoobrist ja 25. novembrist 2015 vabad, ja teavitab sellest asjassepuutuvat liikmesriiki.


5. Fraktsioonide koosseis

Aymeric Chauprade ei kuulu enam fraktsiooni ENF ja on alates 10. novembrist 2015 fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliige.


6. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni otsus ohutusnõuete kohta, millele peavad vastama küünlaid, küünlajalgu, -anumaid ja -tarvikuid käsitlevad Euroopa standardid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2001/95/EÜ üldise tooteohutuse kohta (D025025/08 – 2015/2947(RPS) - tähtaeg: 30. jaanuar 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 seoses tropaanalkaloidide piirnormiga teatavates teraviljapõhistes imiku- ja väikelapsetoitudes (D038228/07 – 2015/2949(RPS) - tähtaeg: 6. veebruar 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 333/2007 seoses anorgaanilise arseeni, tina ja polütsükliliste aromaatsete süsivesinike analüüsi ning teatavate analüüsi hindamiskriteeriumidega (D040232/03 – 2015/2941(RPS) - tähtaeg: 5. veebruar 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 579/2014, millega lubatakse erand teatavatest Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004 II lisa sätetest, mis on seotud vedelate õlide ja rasvade mereveoga (D040235/03 – 2015/2943(RPS) - tähtaeg: 5. veebruar 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 110/2008 (piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta) II lisa (D041153/03 – 2015/2951(RPS) - tähtaeg: 6. veebruar 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: AGRI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses rosmariiniekstrakti (E 392) kasutamisega võiderasvades (D041398/02 – 2015/2942(RPS) - tähtaeg: 5. jaanuar 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisa teatavate lõhna- ja maitseainete väljajätmiseks liidu loetelust (D041446/02 – 2015/2934(RPS) - tähtaeg: 29. jaanuar 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisa seoses gamma-glutamüül-valüül-glütsiini lisamisega Euroopa Liidu lõhna- ja maitseainete loetelusse (D041448/02 – 2015/2948(RPS) - tähtaeg: 30. detsember 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses ametoktradiini, klorotaloniili, difenüülamiini, flonikamiidi, fluasinaami, fluoksastrobiini, metüülhalauksifeeni, propamokarbi, protiokonasooli, tiaklopriidi ja trifloksüstrobiini jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D041453/02 – 2015/2950(RPS) - tähtaeg: 6. jaanuar 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisa teatavate lõhna- ja maitseainete osas (D041458/02 – 2015/2937(RPS) - tähtaeg: 31. detsember 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses boskaliidi, klotianidiini, tiametoksaami, folpeedi ja metüültolklofossi jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D041471/02 – 2015/2938(RPS) - tähtaeg: 31. detsember 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/17/EÜ seoses riigihankemenetluste suhtes kohaldatavate piirmääradega (D041927/02 – 2015/2944(RPS) - tähtaeg: 4. detsember 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO
nõuandvad komisjonid: INTA

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/18/EÜ seoses riigihankemenetluste suhtes kohaldatavate piirmääradega (D041934/02 – 2015/2945(RPS) - tähtaeg: 4. detsember 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO
nõuandvad komisjonid: INTA

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/81/EÜ seoses riigihankemenetluste suhtes kohaldatavate piirmääradega (D041941/02 – 2015/2946(RPS) - tähtaeg: 4. detsember 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO


7. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks järelevalvekolleegiumide toimimise üldtingimused (C(2015)6999 – 2015/2919(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg kolm kuud alates kättesaamise kuupäevast 16. oktoobrist 2015 vastutava komisjoni taotlusel.
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 artikli 105 lõike 14 kohaste regulatiivsete tehniliste standarditega usaldusväärse hindamise kohta (C(2015)7245 – 2015/2929(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg kolm kuud alates kättesaamise kuupäevast 26. oktoobrist 2015 vastutava komisjoni taotlusel.
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta (C(2015)07554 - 2015/2940(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 30. oktoobrist 2015
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: BUDG, CONT

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse 29. oktoobri 2012. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1268/2012, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju) kohaldamise eeskirju (C(2015)07555 - 2015/2939(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 30. oktoobrist 2015
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: BUDG, CONT


8. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu nimel Euroopa Ühenduse ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamist käsitleva lepingu muutmisprotokolli sõlmimise kohta (COM(2015)0395 - 11798/2015 - C8-0320/2015 - 2015/0175(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

JURI, LIBE, IMCO

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja siniuim-tuuni kaitse komisjoni (CCSBT) vahelise kirjavahetuse vormis lepingu, mis käsitleb liidu liikmesust siniuim-tuuni kaitse konventsiooni laiendatud komisjonis, Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (07134/2015 - C8-0323/2015 - 2015/0036(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ja teiselt poolt Kosovo vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu liidu nimel sõlmimise kohta (10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Iirimaa taotlus – EGF/2015/006 IE/PWA International) (COM(2015)0555 - C8-0329/2015 - 2015/2295(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Soome taotlus – EGF/2015/005 FI/Computer Programming) (COM(2015)0553 - C8-0332/2015 - 2015/2298(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL, REGI

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 38/2015 - III eelarveosa - Komisjon (N8-0083/2015 - C8-0319/2015 - 2015/2288(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 34/2015 - III eelarveosa - Komisjon (N8-0084/2015 - C8-0321/2015 - 2015/2289(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 31/2015 - III eelarveosa - Komisjon (N8-0085/2015 - C8-0322/2015 - 2015/2290(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 9/2015 – Regioonide Komitee (N8-0086/2015 - C8-0324/2015 - 2015/2291(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 10/2015 - Regioonide Komitee (N8-0087/2015 - C8-0325/2015 - 2015/2292(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 11/2015 - Regioonide Komitee (N8-0088/2015 - C8-0326/2015 - 2015/2293(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 12/2015 - Regioonide Komitee (N8-0089/2015 - C8-0327/2015 - 2015/2294(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek 4/2015 - Euroopa Ombudsman (N8-0090/2015 - C8-0330/2015 - 2015/2296(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 36/2015 – III jagu –Komisjon (N8-0091/2015 - C8-0331/2015 - 2015/2297(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 39/2015 – III jagu –Komisjon (N8-0092/2015 - C8-0333/2015 - 2015/2299(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- dokument ei ole veel kõikidesse keeltesse tõlgitud Proposition d'établir une présence permanente de l'UE en Somalie – SEAE (Article 203) (N8-0093/2015 - C8-0334/2015 - 2015/2300(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

AFET

2) parlamendikomisjonid

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse Euroopa haldusasutuste, ettevõtjate ja kodanike jaoks koostalitlusvõime alaste lahenduste programm (ISA2) (Koostalitlusvõime kui avaliku sektori ajakohastamise vahend) (COM(2014)0367 - C8-0037/2014 - 2014/0185(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Carlos Zorrinho (A8-0225/2015)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus aretusloomade ja aretusmaterjaliga liidus kauplemise ning nende liitu importimise suhtes kehtivate zootehniliste ja genealoogiliste tingimuste kohta (COM(2014)0005 - C7-0032/2014 - 2014/0032(COD)) - AGRI komisjon - Raportöör: Michel Dantin (A8-0288/2015)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1236/2010, millega kehtestatakse Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalandusalase koostöö konventsiooniga hõlmatud piirkonnas kohaldatav kontrolli- ja rakendussüsteem (COM(2015)0121 - C8-0076/2015 - 2015/0063(COD)) - PECH komisjon - Raportöör: Ole Christensen (A8-0294/2015)

3) parlamendiliikmed, kes esitasid resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek toidu raiskamise vastaste algatuste toetamise kohta (B8-1061/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek organisatsiooni Piirideta Arstid haigla pommitamise kohta Kunduzis (B8-1062/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek ELi liikmesriikides viibimise õiguseta sisserändajate tagasisaatmise kava elluviimise kohta (B8-1063/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

DEVE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek ELi ja USA vahel sõlmitud Safe Harbouri lepingut muutvate ajakohastatud sätete kohaldamise kohta (B8-1064/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek Euroopa veealuse kultuuripärandi kaitse kohta (B8-1065/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek komisjoni vastutuse kohta andmekaitsedirektiivi rikkumise eest (B8-1066/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Mara Bizzotto, Dominique Martin ja Joëlle Mélin. Resolutsiooni ettepanek majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta kaotamise kohta (B8-1067/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek hotellistruktuuride klassifitseerimist käsitlevate liidu tasandi suuniste ettepaneku kohta (B8-1068/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek Süüriasse või Iraaki ISISe võitlejateks läinud noorte eurooplaste perede toetamise kohta (B8-1069/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek ELi riikide väidetavat kasutamist CIA vangide transpordiks ja ebaseaduslikuks kinnipidamiseks käsitleva uurimise kohta (B8-1070/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek elektrienergia tootmise kohta tsitrusviljade töötlemise jääkidest (B8-1072/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek tütarlaste kaitse kohta Euroopas ja maailmas (B8-1073/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

FEMM

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek lemmikloomateraapiat toetavate programmide ja fondide edendamise kohta (B8-1074/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek OECD ettepanekute kohta maksustamise vältimisega võitlemiseks (B8-1081/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Komisjoni ja tubakatootjate lobistide suhete kohta (B8-1082/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek euroala jooksevkonto ülejäägi kohta (B8-1083/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Nicola Caputo. Resolutsiooni ettepanek ringmajanduse põhimõtetest lähtuva põllumajanduse kohta (B8-1084/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek heitkoguste vähendamise algatuste toetamise kohta (B8-1085/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek inimõiguste kohta (B8-1086/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek HIV ja AIDSi ravi teemalise uuringu ja teadusfondi edendamise kohta (B8-1087/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek õpetajatele suunatud Euroopa täienduskoolituste edendamise kohta (B8-1088/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek nn abistatud enesetapu kohta (B8-1090/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek Süüria kohta, nimelt Venemaa ja Ameerika Ühendriikide tegevuse kooskõlastamise suunas liikumise ning vajaduse kohta, et EL annaks omapoolse panuse (B8-1091/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise mehhanismi olemasolu kohta Kanada ja Euroopa Liidu vahelises laiaulatuslikus majandus- ja kaubanduslepingus (B8-1095/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek Ebola viirusesse nakatumise ohu kohta (B8-1096/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Renata Briano, Nicola Caputo ja Ricardo Serrão Santos. Resolutsiooni ettepanek hariliku tuuni püügikvootide süsteemi läbivaatamise kohta (B8-1097/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek munasarjavähi kohta (B8-1098/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI


9. Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid

Nõukogu on edastanud järgmiste dokumentide tõestatud koopiad:

—   ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vahelise, 21. märtsil 2014 ja 27. juunil 2014 Brüsselis allkirjastatud assotsieerimislepingu parandusprotokoll;

—   ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Gruusia vahelise assotsieerimislepingu parandusprotokoll;

—   ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelise, 27. juunil 2014 Brüsselis allkirjastatud assotsieerimislepingu parandusprotokoll;

—   Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise nõukogu direktiivis 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta sätestatud meetmetega samaväärsete meetmete kohaldamist käsitleva lepingu muutmisprotokoll;

—   ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu lisaprotokoll, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga;

—   protokoll, millega muudetakse Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Moldova Vabariigi vahelise ühise lennunduspiirkonna lepingut, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga;

—   ühelt poolt Cariforumi riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise majanduspartnerluslepingu teine parandusprotokoll.


10. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Esitati järgmine suuliselt vastatav küsimus (kodukorra artikkel 128):

- (O-000100/2015), mille esitas(id) Iratxe García Pérez FEMM-komisjoni nimel komisjonile: Kuidas jätkatakse varasemate Daphne programmide eesmärkide täitmist uue õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmi kaudu? (2015/2827(RSP)) (B8-1104/2015).


11. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 215 lõikele 6 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

5. november 2015

(*) nimi salastatud

(*) (nr 2715/2014); (*) (nr 0961/2015); (*) (nr 0962/2015); (*) (nr 0963/2015); (*) (nr 0964/2015); Darlan Paulo Basso Andrighetto Junior (nr 0965/2015); (*) (nr 0966/2015); (*) (nr 0967/2015); (*) (nr 0968/2015); (*) (nr 0969/2015); (*) (nr 0970/2015); (*) (nr 0971/2015); (*) (nr 0972/2015); (*) (nr 0973/2015); Reiner Streich (nr 0974/2015); (*) (nr 0975/2015); (*) (nr 0976/2015); (*) (nr 0977/2015); (*) (nr 0978/2015); Flora Hansen (nr 0979/2015); Horst Murken (nr 0980/2015); (*) (nr 0981/2015); (*) (nr 0982/2015); Joseph-Christos Kondylakis (nr 0983/2015); (*) (nr 0984/2015); (*) (nr 0985/2015); (*) (nr 0986/2015); (*) (nr 0987/2015); (*) (nr 0988/2015); (*) (nr 0989/2015); Joel Batila (nr 0990/2015); Jacqueline Smith Nichols (nr 0991/2015); (*) (nr 0992/2015); (*) (nr 0993/2015); (*) (nr 0994/2015); (*) (nr 0995/2015); (*) (nr 0996/2015); (*) (nr 0997/2015); Jan-Erik Hansen (nr 0998/2015); (*) (nr 0999/2015); Jens Holste (nr 1000/2015); Flavio Miccono (nr 1001/2015); (*) (nr 1002/2015); (*) (nr 1003/2015); (*) (nr 1004/2015); (*) (nr 1005/2015); Marco Amato Di Marco (nr 1006/2015); (*) (nr 1007/2015); (*) (nr 1008/2015); Mihai Ionuț Petre (nr 1009/2015); Jerzy Wicher (nr 1010/2015); (*) (nr 1011/2015); (*) (nr 1012/2015); (*) (nr 1013/2015); (*) (nr 1014/2015); (*) (nr 1015/2015); (*) (nr 1016/2015); Marco Bava (nr 1017/2015); (*) (nr 1018/2015); (*) (nr 1019/2015); (*) (nr 1020/2015); Hadjadji Sarah (nr 1021/2015); (*) (nr 1022/2015); Alejandro Nicolás Romero Chamorro (nr 1023/2015); (*) (nr 1024/2015); Pablo Mayo Sanz (nr 1025/2015); (*) (nr 1026/2015); (*) (nr 1027/2015); (*) (nr 1028/2015); (*) (nr 1029/2015); (*) (nr 1030/2015); Iwona Hartwich (nr 1031/2015); Marco Bava (nr 1032/2015); (*) (nr 1033/2015); (*) (nr 1034/2015); (*) (nr 1035/2015); Marco Bava (nr 1036/2015); Christos Taklis (nr 1037/2015); (*) (nr 1038/2015); (*) (nr 1039/2015); Remo Pulcini (nr 1040/2015); (*) (nr 1041/2015); Priscilla Tollini (nr 1042/2015); (*) (nr 1043/2015); Marco Bava (nr 1044/2015); Marco Bava (nr 1045/2015); Marco Bava (nr 1046/2015); Marco Bava (nr 1047/2015); (*) (nr 1048/2015); (*) (nr 1049/2015); Monica Ravalico (nr 1050/2015); (*) (nr 1051/2015); Hani Al-anasi (nr 1052/2015); (*) (nr 1053/2015); (*) (nr 1054/2015); Pavel Pešan (nr 1055/2015); Colonello Arianna (nr 1056/2015); (*) (nr 1057/2015); (*) (nr 1058/2015).

President edastas 5. novembril 2015 kooskõlas kodukorra artikli 215 lõikega 13 vastutavale komisjonile Euroopa Parlamendile saadetud petitsiooni, mille esitajateks on füüsilised või juriidilised isikud, kes ei ole Euroopa Liidu kodanikud ning kes ei ela ega oma registrijärgset asukohta mõnes liikmesriigis.


12. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine / Parlamendikomisjonile menetlemiseks edastamine (kodukorra artikkel 53)

AFET-komisjon

- ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamine, pöörates erilist tähelepanu ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni komitee kokkuvõtlikele märkustele (2015/2258(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile : EMPL
nõuandvad komisjonid: FEMM, DEVE, CULT, AFET, JURI, TRAN, REGI, PETI, LIBE


13. Tööplaan

Jagati välja 2015. aasta novembri I osaistungjärgu täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 571.350/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 152):

Kolmapäev

Fraktsiooni ECR ettepanek viia arutelu nullmäära kasutamist käsitlevate nõukogu ja komisjoni avalduste üle (päevakorra lõpliku projekti punkt 10) novembri II osaistungjärgule ja asendada see nõukogu ja komisjoni avaldustega 9. novembril terasetööstuse teemal toimunud konkurentsinõukogu kohta.

Sõna võtsid Ashley Fox fraktsiooni ECR nimel, kes põhjendas ettepanekut ja palus see panna nimelisele hääletusele, Notis Marias ettepaneku poolt ja Enrique Guerrero Salom ettepaneku vastu.

Parlament lükkas ettepaneku nimelise hääletuse tulemusena (112 poolt, 301 vastu, 5 erapooletud) tagasi.

Fraktsioonide kokkuleppel muudeti päevakorra esimest punkti järgmiselt: „Komisjoni avaldus – Euroopa poolaasta meetmete pakett – 2016. aasta majanduskasvu analüüs”.

Tööplaan kinnitati.


14. Euroopa poolaasta pakett - 2016. aasta majanduskasvu analüüs (arutelu)

Komisjoni avaldus: Euroopa poolaasta pakett - 2016. aasta majanduskasvu analüüs (2015/2924(RSP))

Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Burkhard Balz fraktsiooni PPE nimel ja Maria João Rodrigues fraktsiooni S&D nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
asepresident

Sõna võtsid Stanisław Ożóg fraktsiooni ECR nimel, Nils Torvalds fraktsiooni ALDE nimel, Fabio De Masi fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Valli fraktsiooni EFDD nimel, Barbara Kappel fraktsiooni ENF nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), Paulo Rangel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marisa Matias, Roberto Gualtieri, Anthea McIntyre, Cora van Nieuwenhuizen, Marisa Matias, Ernest Maragall, Patrick O'Flynn, Lorenzo Fontana, Konstantinos Papadakis, Markus Ferber, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bernd Lucke, Elisa Ferreira, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sofia Ribeiro, Bernd Lucke, Antanas Guoga, Dimitrios Papadimoulis, David Coburn, Gilles Lebreton, Eleftherios Synadinos, Pablo Zalba Bidegain, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Pervenche Berès, Richard Sulík ja Miguel Viegas.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Sõna võtsid Dariusz Rosati, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Alfred Sant, Notis Marias, Miguel Urbán Crespo, Joachim Schuster, Matt Carthy, Esther de Lange, Anneliese Dodds, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Ivana Maletić, Tibor Szanyi, Eva Paunova ja Csaba Sógor.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Sofia Ribeiro, Ana Gomes, Danuta Jazłowiecka, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Seán Kelly, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Maria Spyraki, Doru-Claudian Frunzulică ja Kostas Chrysogonos.

Sõna võttis Valdis Dombrovskis.

Arutelu lõpetati.


15. Tulevane lennunduspakett (arutelu)

Komisjoni avaldus : Tulevane lennunduspakett (2015/2933(RSP))

Violeta Bulc (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Marian-Jean Marinescu fraktsiooni PPE nimel, Ismail Ertug fraktsiooni S&D nimel, Jacqueline Foster fraktsiooni ECR nimel, Gesine Meissner fraktsiooni ALDE nimel, Paloma López Bermejo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Karima Delli fraktsiooni Verts/ALE nimel, Daniela Aiuto fraktsiooni EFDD nimel, Marie-Christine Arnautu fraktsiooni ENF nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Tomasz Piotr Poręba, Pavel Telička, Nikolaos Chountis ja Markus Pieper.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
asepresident

Sõna võtsid István Ujhelyi, Peter van Dalen, Dominique Riquet, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, Izaskun Bilbao Barandica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Olga Sehnalová, Daniel Dalton, Matthijs van Miltenburg, Georges Bach, Jens Nilsson, Dieter-Lebrecht Koch, Siôn Simon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Nicola Caputo, Monika Flašíková Beňová, Agnes Jongerius ja Clare Moody.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Deirdre Clune, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică, Urmas Paet, Sofia Sakorafa ja Seán Kelly.

Sõna võttis Violeta Bulc.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Wim van de Camp, Marian-Jean Marinescu, Deirdre Clune, Georges Bach ja Markus Pieper fraktsiooni PPE nimel tulevase lennunduspaketi kohta (2015/2933(RSP)) (B8-1146/2015);

—   Karima Delli fraktsiooni Verts/ALE nimel tulevase lennunduspaketi kohta (2015/2933(RSP)) (B8-1147/2015);

—    Gesine Meissner, Pavel Telička, Dominique Riquet ja Ramon Tremosa i Balcells fraktsiooni ALDE nimel tulevase lennunduspaketi kohta (2015/2933(RSP)) (B8-1148/2015);

—   Daniela Aiuto, Peter Lundgren, Rosa D'Amato ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel tulevase lennunduspaketi kohta (2015/2933(RSP)) (B8-1149/2015);

—   Roberts Zīle ja Jacqueline Foster fraktsiooni ECR nimel tulevase lennunduspaketi kohta (2015/2933(RSP)) (B8-1150/2015);

—   Curzio Maltese, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa ja Kostas Chrysogonos fraktsiooni GUE/NGL nimel tulevase lennunduspaketi kohta (2015/2933(RSP)) (B8-1151/2015);

—   Ismail Ertug fraktsiooni S&D nimel tulevase lennunduspaketi kohta (2015/2933(RSP)) (B8-1152/2015).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.11.2015 protokollipunkt 16.2.

(Istung katkestati hääletamise eel mõneks minutiks.)


ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

16. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.

°
° ° °

Sõna võtsid:

—   Anna Maria Corazza Bildt, kes pöördus tagasi Marine Le Peni 28. oktoobri 2015. aasta hääletusest osavõtu küsimuse juurde (28.10.2015 protokollipunkt 7.9 ja 29.10.2015 protokollipunkt 7),

—   Marine Le Pen alguses selle küsimuse kohta ja seejärel selleks, et mõista hukka osaistungjärgu pidamine 11. novembri 1918. aasta vaherahu aastapäeval ning kutsuda Prantsusmaa parlamendiliikmeid üles istungisaalist protesti osutamiseks lahkuma,

—   Guy Verhofstadt Marine Le Peni sõnavõtu kohta,

—   Michael Cramer küsimuse kohta, mille oli tõstatanud Anna Maria Corazza Bildt,

—   Franz Obermayr istungi läbiviimise kohta ja

—   Jean-Luc Mélenchon 11. novembri 1918. aasta vaherahu kohta.


16.1. Koostalitlusvõime kui avaliku sektori ajakohastamise vahend ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse Euroopa haldusasutuste, ettevõtjate ja kodanike jaoks koostalitlusvõime alaste lahenduste programm (ISA2) (Koostalitlusvõime kui avaliku sektori ajakohastamise vahend) [COM(2014)0367 - C8-0037/2014- 2014/0185(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Carlos Zorrinho (A8-0225/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA-PROV(2015)0393)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0393)


16.2. Tulevane lennunduspakett (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-1146/2015, B8-1147/2015, B8-1148/2015, B8-1149/2015, B8-1150/2015, B8-1151/2015 ja B8-1152/2015 (2015/2933(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-1146/2015

(asendades B8-1146/2015, B8-1148/2015 ja B8-1152/2015):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Wim van de Camp ja Marian-Jean Marinescu fraktsiooni PPE nimel;

—   Ismail Ertug fraktsiooni S&D nimel;

—   Gesine Meissner, Pavel Telička, Dominique Riquet, Ramon Tremosa i Balcells, Matthijs van Miltenburg, Izaskun Bilbao Barandica ja Philippe De Backer fraktsiooni ALDE nimel.

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0394)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-1147/2015, B8-1149/2015, B8-1150/2015 ja B8-1151/2015 muutusid kehtetuks.)

Sõnavõtt

Curzio Maltese, kes esitas pärast punkti 17 lisatava suulise muudatusettepaneku, mida ei võetud vastu, sest rohkem kui 40 parlamendiliiget oli sellele vastu.


16.3. Valimisi käsitleva ELi õiguse reformimine (hääletus)

Raport valimisi käsitleva Euroopa Liidu õiguse reformimise kohta [2015/2035(INL)] - Põhiseaduskomisjon. Kaasraportöörid: Danuta Maria Hübner ja Jo Leinen (A8-0286/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0395)


17. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


18. Nullmäära kasutamine (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Nullmäära kasutamine (2015/2916(RSP))

Nicolas Schmit (nõukogu eesistuja) ja Günther Oettinger (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Pilar del Castillo Vera fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Evelyne Gebhardt fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Vicky Ford fraktsiooni ECR nimel, Kaja Kallas fraktsiooni ALDE nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Michel Reimon fraktsiooni Verts/ALE nimel, Dario Tamburrano fraktsiooni EFDD nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Paul Rübig, Andrejs Mamikins, Dita Charanzová, José Blanco López ja Marc Tarabella.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Miguel Viegas.

Sõna võtsid Günther Oettinger ja Nicolas Schmit.

Arutelu lõpetati.


19. Kahe ELi uue usaldusfondi (Süüria jaoks ja Aafrika jaoks) rahastamine ja liikmesriikide rahaline osalus nendes fondides (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Kahe ELi uue usaldusfondi (Süüria jaoks ja Aafrika jaoks) rahastamine ja liikmesriikide rahaline osalus nendes fondides (2015/2915(RSP))

Nicolas Schmit (nõukogu eesistuja) ja Kristalina Georgieva (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võttis Reimer Böge fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

Sõna võtsid Eider Gardiazabal Rubial fraktsiooni S&D nimel, Bernd Kölmel fraktsiooni ECR nimel, Gérard Deprez fraktsiooni ALDE nimel, Liadh Ní Riada fraktsiooni GUE/NGL nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel, Nicolas Bay fraktsiooni ENF nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), José Manuel Fernandes, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, Jens Geier, Stanisław Ożóg, Marie-Christine Vergiat, Bodil Valero, Nathan Gill, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Davor Ivo Stier, Isabelle Thomas, Notis Marias, Steven Woolfe, Mariya Gabriel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, Enrique Guerrero Salom, Ulrike Trebesius, Lefteris Christoforou, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Steven Woolfe, Richard Howitt, Othmar Karas, Maria Spyraki ja Siegfried Mureşan.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas ja Indrek Tarand.

Sõna võtsid Kristalina Georgieva ja Nicolas Schmit.

Arutelu lõpetati.


20. Kuidas püütakse saavutada varasemate Daphne programmide eesmärke uue õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmi raames? (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000100/2015), mille esitas(id) Iratxe García Pérez FEMM komisjoni nimel komisjonile: Kuidas jätkatakse varasemate Daphne programmide eesmärkide täitmist uue õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmi kaudu? (2015/2827(RSP)) (B8-1104/2015)

Iratxe García Pérez esitas küsimuse.

Věra Jourová (komisjoni liige) vastas küsimusele

Sõna võtsid Teresa Jiménez-Becerril Barrio fraktsiooni PPE nimel, Clare Moody fraktsiooni S&D nimel, Jana Žitňanská fraktsiooni ECR nimel, Beatriz Becerra Basterrechea fraktsiooni ALDE nimel, Inês Cristina Zuber fraktsiooni GUE/NGL nimel, Margot Parker fraktsiooni EFDD nimel, Gilles Lebreton fraktsiooni ENF nimel, Marijana Petir, Maria Noichl, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina ja Romana Tomc.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez ja Iliana Iotova.

Sõna võttis Věra Jourová.

Arutelu lõpetati.


21. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 163 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Daniel Buda, Siôn Simon, Anna Elżbieta Fotyga, Marian Harkin, Inês Cristina Zuber, Ernest Maragall, Zoltán Balczó, Andrej Plenković, Iliana Iotova, Julie Girling, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lynn Boylan, Bodil Valero, Jaromír Štětina, Paul Brannen, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Indrek Tarand, László Tőkés, Victor Negrescu, Paloma López Bermejo, Bronis Ropė, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Josep-Maria Terricabras ja Nicola Caputo.


22. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Danuta Maria Hübner ja Jo Leinen - A8-0286/2015
Udo Voigt, Janusz Korwin-Mikke, Max Andersson, Zoltán Balczó ja Stanislav Polčák

Tulevane lennunduspakett2015/2933(RSP)B8-1146/2015
Stanislav Polčák


23. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 192 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


24. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 23. novembrist 2015 kuni 26. novembrini 2015.


25. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 24.00.

Klaus Welle

Martin Schulz

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collins, Comi, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Regner, Reid, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zuber, Zullo, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Crowley, Engström, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Trüpel, Verheyen, Ward, Winkler Hermann

Õigusalane teave