Indekss 
Protokols
PDF 261kWORD 233k
Trešdiena, 2015. gada 11. novembris - BriseleGalīgā redakcija
1.Sesijas atsākšana
 2.Sēdes vadītājas paziņojumi
 3.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 4.Parlamenta sastāvs
 5.Politisko grupu sastāvs
 6.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 7.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 8.Dokumentu iesniegšana
 9.Padomes nosūtītie nolīgumu teksti
 10.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 11.Lūgumraksti
 12.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 13.Darba kārtība
 14.Eiropas pusgada pasākumu kopums - 2016. gada izaugsmes pētījums (debates)
 15.Gaidāmā aviācijas tiesību aktu pakete (debates)
 16.Balsošanas laiks
  16.1.Sadarbspējas risinājumi kā līdzeklis publiskā sektora modernizācijai ***I (balsošana)
  16.2.Gaidāmā aviācijas tiesību aktu pakete (balsošana)
  16.3.Eiropas Savienības vēlēšanu likuma reforma (balsošana)
 17.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 18.Nulles likmes piemērošana (debates)
 19.Divu jaunu Sīrijai un Āfrikai paredzētu ES trasta fondu finansēšana un dalībvalstu ieguldījums šajos fondos (debates)
 20.Iepriekšējo programmu "Daphne" mērķi saistībā ar jauno programmu "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" (debates)
 21.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 22.Balsojumu skaidrojumi
 23.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 24.Nākamo sēžu datumi
 25.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 15.00.


2. Sēdes vadītājas paziņojumi

Sēdes vadītāja uzstājās ar paziņojumu par ugunsgrēku, kas naktī no 2015. gada 30. oktobra uz 31. oktobri izcēlās naktsklubā Bukarestē, laupot daudzu cilvēku dzīvības, un Parlamenta vārdā izteica līdzjūtību bojāgājušo ģimenēm.

Sēdes vadītāja uzstājās ar paziņojumu par 2015. gada 31. oktobrī Sīnāja pussalā notikušo Krievijas lidmašīnas avāriju, kurā gāja bojā 224 cilvēki, un Parlamenta vārdā izteica līdzjūtību bojāgājušo ģimenēm un Krievijas tautai.

Uzstājās Victor Negrescu.


3. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Uzstājās Udo Bullmann, kurš lūdza, lai nākamajā sesijā tiktu godināta vakar dzīvību zaudējušā bijušā Vācijas kanclera Helmut Schmidt piemiņa.

°
° ° °

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

°
° ° °

Uzstājās Guy Verhofstadt par Lielbritānijas premjerministram David Cameron izteikto uzaicinājumu apmeklēt Parlamentu (sēdes vadītāja to pieņēma zināšanai).

Uzstājās Marcel de Graaff, kurš pauda nožēlu, ka šī sesija notiek Pirmā pasaules kara beigu gadadienā, un lūdza, lai tiktu godināta šā konflikta upuru piemiņa (sēdes vadītāja to pieņēma zināšanai).

Sēdes vadītāja sniedza precizējumus par LUX kino balvas piešķiršanas kārtību. Uzstājās Silvia Costa (CULT komitejas priekšsēdētāja).


4. Parlamenta sastāvs

Pablo Iglesias un Fernando Maura Barandiarán ir rakstiski paziņojuši par atkāpšanos no Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanas, sākot ar attiecīgi 2015. gada 28. oktobri un 25. novembri.

Saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. un 3. punktu Parlaments paziņoja, ka, sākot ar attiecīgi 2015. gada 28. oktobri un 25. novembri, Parlamentā ir atbrīvojušās šo deputātu vietas, un par to informēja attiecīgo dalībvalsts iestādi.


5. Politisko grupu sastāvs

Aymeric Chauprade vairs nav ENF grupas loceklis un, sākot ar 2015. gada 10. novembri, ir pie politiskajām grupām nepiederošs deputāts.


6. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas lēmums par drošuma prasībām, kuras jāiekļauj Eiropas standartos attiecībā uz svecēm, sveču paliktņiem, trauciņiem un piederumiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2001/95/EK par produktu vispārēju drošību (D025025/08 - 2015/2947(RPS) - termiņš: 2016. gada 30. janvāris)
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz maksimāli pieļaujamo tropāna alkaloīdu koncentrāciju konkrētā graudaugu pārtikā zīdaiņiem un maziem bērniem groza Regulu (EK) Nr. 1881/2006 (D038228/07 - 2015/2949(RPS) - termiņš: 2016. gada 6. februāris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz neorganiskā arsēna, svina un policiklisko aromātisko ogļūdeņražu analīzi un konkrētiem analīzes izpildes kritērijiem groza Regulu (EK) Nr. 333/2007 (D040232/03 - 2015/2941(RPS) - termiņš: 2016. gada 5. februāris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar kuru groza pielikumu Regulai (ES) Nr. 579/2014, ar ko piešķir atkāpi no dažiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 852/2004 II pielikuma noteikumiem attiecībā uz šķidro tauku un eļļu pārvadāšanu pa jūru (D040235/03 - 2015/2943(RPS) - termiņš: 2016. gada 5. februāris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību (D041153/03 - 2015/2951(RPS) - termiņš: 2016. gada 6. februāris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: AGRI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz rozmarīna ekstraktu (E 392) lietošanu ziežamajos taukos groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu (D041398/02 - 2015/2942(RPS) - termiņš: 2016. gada 5. janvāris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz konkrētām aromatizējošām vielām groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikumu (D041446/02 - 2015/2934(RPS) - termiņš: 2016. gada 29. janvāris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz gammaglutamilvalilglicīna iekļaušanu Savienības aromatizējošo vielu sarakstā groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikumu (D041448/02 - 2015/2948(RPS) - termiņš: 2015. gada 30. decembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu groza attiecībā uz ametoktradīna, hlortalonila, difenilamīna, flonikamīda, fluazināma, fluoksastrobīna, halauksifēnmetila, propamokarba, protiokonazola, tiakloprīda un trifloksistrobīna maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D041453/02 - 2015/2950(RPS) - termiņš: 2016. gada 6. janvāris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz konkrētām aromatizējošām vielām groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikumu (D041458/02 - 2015/2937(RPS) - termiņš: 2015. gada 31. decembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza attiecībā uz boskalīda, klotianidīna, tiametoksama, folpeta un tolklofosmetila maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D041471/02 - 2015/2938(RPS) - termiņš: 2015. gada 31 decembris)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/17/EK attiecībā uz tās piemērošanas robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās (D041927/02 - 2015/2944(RPS) - termiņš: 2015. gada 4. decembris)
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO
atzinums: INTA

- Komisijas regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/18/EK attiecībā uz tās piemērošanas robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās (D041934/02 - 2015/2945(RPS) - termiņš: 2015. gada 4. decembris)
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO
atzinums: INTA

- Komisijas regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/81/EK attiecībā uz tās piemērošanas robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās (D041941/02 - 2015/2946(RPS) - termiņš: 2015. gada 4. decembris)
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO


7. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie deleģēto aktu projekti.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē uzraudzības iestāžu kolēģiju darbības vispārējos nosacījumus (C(2015)6999 – 2015/2919(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: trīs mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 16. oktobri, pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma.
Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz piesardzīgas vērtēšanas regulatīviem tehniskajiem standartiem saskaņā ar 105. panta 14. punktu (C(2015)7245 – 2015/2929(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: trīs mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 26. oktobri, pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma.
Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā (C(2015)07554 – 2015/2940(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 30. oktobri.
Nodots atbildīgajai komitejai: BUDG, CONT.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza 2012. gada 29.oktobra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1268/2012 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, piemērošanas noteikumiem (C(2015)07555 – 2015/2939(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: divi mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 30. oktobri.
Nodots atbildīgajai komitejai: BUDG, CONT.


8. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu grozījumu protokolu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Lihtenšteinas Firstisti, ar ko nodrošina pasākumus, kas ir līdzvērtīgi tiem pasākumiem, kuri noteikti Padomes Direktīvā 2003/48/EK par tādu ienākumu aplikšanu ar nodokļiem, kas gūti kā procentu maksājumi par uzkrājumiem (COM(2015)0395 - 11798/2015 - C8-0320/2015 – 2015/0175(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

JURI, LIBE, IMCO

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Dienvidu tunzivju saglabāšanas komisiju (CCSBT) par Savienības dalību Konvencijas par dienvidu tunzivju saglabāšanu paplašinātajā komisijā (07134/2015 - C8-0323/2015 – 2015/0036(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Kosovu, no otras puses (10725/2/2015 - C8-0328/2015 – 2015/0094(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

INTA

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Īrijas pieteikums EGF/2015/006 IE/PWA International) (COM(2015)0555 - C8-0329/2015 – 2015/2295(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Somijas pieteikums – EGF/2015/005 FI/Datorprogrammēšana) (COM(2015)0553 - C8-0332/2015 – 2015/2298(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, REGI

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 38/2015 - III iedaļa - Komisija (N8-0083/2015 - C8-0319/2015 – 2015/2288(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 34/2015 - III iedaļa - Komisija (N8-0084/2015 - C8-0321/2015 – 2015/2289(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 31/2015 - III iedaļa - Komisija (N8-0085/2015 - C8-0322/2015 – 2015/2290(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF Nr. 9/2015 — Reģionu komiteja (N8-0086/2015 - C8-0324/2015 – 2015/2291(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 10/2015 — Reģionu komiteja (N8-0087/2015 - C8-0325/2015 – 2015/2292(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF Nr. 11/2015 — Reģionu komiteja (N8-0088/2015 - C8-0326/2015 – 2015/2293(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF Nr. 12/2015 — Reģionu komiteja (N8-0089/2015 - C8-0327/2015 – 2015/2294(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. 4/2015 - Eiropas ombuds (N8-0090/2015 - C8-0330/2015 – 2015/2296(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 36/2015 - III iedaļa - Komisija (N8-0091/2015 - C8-0331/2015 – 2015/2297(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 39/2015 - III iedaļa - Komisija (N8-0092/2015 - C8-0333/2015 – 2015/2299(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Šī dokumenta nosaukums pašlaik visās valodās nav pieejams. Proposition d'établir une présence permanente de l'UE en Somalie – SEAE (Article 203) (N8-0093/2015 - C8-0334/2015 – 2015/2300(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

AFET

2. Parlamenta komitejas

- *** I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido programmu Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu, uzņēmumu un iedzīvotāju sadarbspējas risinājumu nodrošināšanai (ISA2) Sadarbspēja kā līdzeklis publiskā sektora modernizācijai (COM(2014)0367 - C8-0037/2014 - 2014/0185(COD)) - ITRE komiteja - Referents: Carlos Zorrinho (A8-0225/2015).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem nosacījumiem vaislas dzīvnieku un to reproduktīvo produktu tirdzniecībai Savienībā un importēšanai tajā (COM(2014)0005 - C7-0032/2014 - 2014/0032(COD)) - AGRI komiteja - Referents: Michel Dantin (A8-0288/2015).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1236/2010 par kontroles un noteikumu izpildes shēmu, kura piemērojama apgabalā, uz ko attiecas Konvencija par turpmāko daudzpusējo sadarbību Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecībā (COM(2015)0121 - C8-0076/2015 - 2015/0063(COD)) - PECH komiteja - Referents: Ole Christensen (A8-0294/2015).

3. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par atbalstu iniciatīvām pret pārtikas izšķērdēšanu (B8-1061/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par organizācijas „Ārsti bez robežām” slimnīcas bombardēšanu Kunduzā (B8-1062/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atgriešanas plāna īstenošanu imigrantiem, kuriem nav tiesību uzturēties ES dalībvalstīs (B8-1063/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

DEVE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par to, kā tiek īstenota atjauninātā regulējuma sistēma, ar ko groza nolīgumu par „drošības zonu“ starp ES un ASV (B8-1064/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

ITRE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas zemūdens kultūras mantojuma aizsardzību (B8-1065/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par Komisijas atbildību Personas datu aizsardzības direktīvas pārkāpšanā (B8-1066/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Mara Bizzotto, Dominique Martin un Joëlle Mélin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgada atcelšanu (B8-1067/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Kopienas līmeņa pamatnostādņu priekšlikumu klasificēt viesnīcu uzņēmumus (B8-1068/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atbalstu to Eiropas jauniešu ģimenēm, kuri ir devušies uz Sīriju un Irāku, lai karotu ISIS pusē (B8-1069/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par tādu iespējamu gadījumu izmeklēšanu, kad CIP uz Eiropas valstīm nogādā un tajās tur apcietinājumā gūstekņus (B8-1070/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par elektroenerģijas ražošanu no citrusaugļu pārstrādes atlikumiem (B8-1072/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par meiteņu aizsardzību Eiropā un pasaulē (B8-1073/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

FEMM

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par tādu programmu un fondu veicināšanu, kuri atbalsta terapiju ar lolojumdzīvniekiem (B8-1074/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Dominique Bilde, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ESAO ierosinātajiem pasākumiem cīņai pret nodokļu apiešanu (B8-1081/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par attiecībām starp Eiropas Komisiju un tabakas nozares lobiju (B8-1082/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Dominique Bilde, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums rezolūcijai par eurozonas tekošā konta pārpalikumu (B8-1083/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Nicola Caputo. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par aprites lauksaimniecību (B8-1084/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par atbalstu emisiju samazināšanas iniciatīvām (B8-1085/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par cilvēktiesībām (B8-1086/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par HIV/AIDS ārstēšanai paredzēta pētījuma un pētniecības fonda veicināšanu (B8-1087/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par Eiropas līmenī organizētiem skolotāju kvalifikācijas celšanas kursiem (B8-1088/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par tā dēvēto palīdzību nomirt (B8-1090/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par Sīriju: ceļā uz Krievijas un ASV operāciju koordināciju un nepieciešamību ES pildīt savu lomu (B8-1091/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums rezolūcijai par investoru un valstu strīdu izšķiršanas mehānisma iekļaušanu visaptverošā ekonomikas un tirdzniecības nolīgumā starp Kanādu un Eiropas Savienību (B8-1095/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par risku inficēties ar Ebolas vīrusu (B8-1096/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Renata Briano, Nicola Caputo un Ricardo Serrão Santos. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par zilās tunzivs zvejas kvotu sistēmas pārskatīšanu (B8-1097/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par olnīcu vēzi (B8-1098/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI


9. Padomes nosūtītie nolīgumu teksti

Padome ir nosūtījusi oficiāli apstiprinātas kopijas turpmāk minētajiem dokumentiem:

—   labojumu verbālprocess asociācijas nolīgumam starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses, kas tika parakstīts Briselē 2014. gada 21. martā un 27. jūnijā;

—   labojumu verbālprocess asociācijas nolīgumam starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses;

—    labojumu verbālprocess asociācijas nolīgumam starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses, kas tika parakstīts Briselē 2014. gada 27. jūnijā;

—   grozījumu protokols nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju, ar kuru nodrošina pasākumus, kas ir līdzvērtīgi tiem pasākumiem, kuri noteikti Padomes Direktīvā 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli;

—   papildprotokols tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai;

—   protokols, ar ko groza kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm un Moldovas Republiku, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai;

—   otrais labojumu verbālprocess ekonomisko partnerattiecību nolīgumam starp CARIFORUM valstīm, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas parakstīts Bridžtaunā (Barbadosa) 2008. gada 15. oktobrī un Haiti 2009. gada 10. decembrī.


10. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Ir iesniegts šāds jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (Reglamenta 128. pants):

- (O-000100/2015), kuru uzdeva Iratxe García Pérez FEMM komitejas vārdā Komisijai: Kā iepriekšējo programmu Daphne mērķi tiek īstenoti saistībā ar jauno programmu "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" (2015/2827(RSP)) (B8-1104/2015).


11. Lūgumraksti

Atbildīgajai komitejai ir iesniegti šādi lūgumraksti, kas saskaņā ar Reglamenta 215. panta 6. punktu ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos.

2015. gada 5. novembris

(*) Iesniedzēja vārds netiek izpausts

(*) (Nr. 2715/2014); (*) (Nr. 0961/2015); (*) (Nr. 0962/2015); (*) (Nr. 0963/2015); (*) (Nr. 0964/2015); Darlan Paulo Basso Andrighetto Junior (Nr. 0965/2015); (*) (Nr. 0966/2015); (*) (Nr. 0967/2015); (*) (Nr. 0968/2015); (*) (Nr. 0969/2015); (*) (Nr. 0970/2015); (*) (Nr. 0971/2015); (*) (Nr. 0972/2015); (*) (Nr. 0973/2015); Reiner Streich (Nr. 0974/2015); (*) (Nr. 0975/2015); (*) (Nr. 0976/2015); (*) (Nr. 0977/2015); (*) (Nr. 0978/2015); Flora Hansen (Nr. 0979/2015); Horst Murken (Nr. 0980/2015); (*) (Nr. 0981/2015); (*) (Nr. 0982/2015); Joseph-Christos Kondylakis (Nr. 0983/2015); (*) (Nr. 0984/2015); (*) (Nr. 0985/2015); (*) (Nr. 0986/2015); (*) (Nr. 0987/2015); (*) (Nr. 0988/2015); (*) (Nr. 0989/2015); Joel Batila (Nr. 0990/2015); Jacqueline Smith Nichols (Nr. 0991/2015); (*) (Nr. 0992/2015); (*) (Nr. 0993/2015); (*) (Nr. 0994/2015); (*) (Nr. 0995/2015); (*) (Nr. 0996/2015); (*) (Nr. 0997/2015); Jan-Erik Hansen (Nr. 0998/2015); (*) (Nr. 0999/2015); Jens Holste (Nr. 1000/2015); Flavio Miccono (Nr. 1001/2015); (*) (Nr. 1002/2015); (*) (Nr. 1003/2015); (*) (Nr. 1004/2015); (*) (Nr. 1005/2015); Marco Amato Di Marco (Nr. 1006/2015); (*) (Nr. 1007/2015); (*) (Nr. 1008/2015); Mihai Ionuț Petre (Nr. 1009/2015); Jerzy Wicher (Nr. 1010/2015); (*) (Nr. 1011/2015); (*) (Nr. 1012/2015); (*) (Nr. 1013/2015); (*) (Nr. 1014/2015); (*) (Nr. 1015/2015); (*) (Nr. 1016/2015); Marco Bava (Nr. 1017/2015); (*) (Nr. 1018/2015); (*) (Nr. 1019/2015); (*) (Nr. 1020/2015); Hadjadji Sarah (Nr. 1021/2015); (*) (Nr. 1022/2015); Alejandro Nicolás Romero Chamorr (Nr. 1023/2015); (*) (Nr. 1024/2015); Pablo Mayo Sanz (Nr. 1025/2015); (*) (Nr. 1026/2015); (*) (Nr. 1027/2015); (*) (Nr. 1028/2015); (*) (Nr. 1029/2015); (*) (Nr. 1030/2015); Iwona Hartwich (Nr. 1031/2015); Marco Bava (Nr. 1032/2015); (*) (Nr. 1033/2015); (*) (Nr. 1034/2015); (*) (Nr. 1035/2015); Marco Bava (Nr. 1036/2015); Christos Taklis (Nr. 1037/2015); (*) (Nr. 1038/2015); (*) (Nr. 1039/2015); Remo Pulcini (Nr. 1040/2015); (*) (Nr. 1041/2015); Priscilla Tollini (Nr. 1042/2015); (*) (Nr. 1043/2015); Marco Bava (Nr. 1044/2015); Marco Bava (Nr. 1045/2015); Marco Bava (Nr. 1046/2015); Marco Bava (Nr. 1047/2015); (*) (Nr. 1048/2015); (*) (Nr. 1049/2015); Monica Ravalico (Nr. 1050/2015); (*) (Nr. 1051/2015); Hani Al-anasi (Nr. 1052/2015); (*) (Nr. 1053/2015); (*) (Nr. 1054/2015); Pavel Pešan (Nr. 1055/2015); Colonello Arianna (Nr. 1056/2015); (*) (Nr. 1057/2015); (*) (Nr. 1058/2015).

Priekšsēdētājs 2015. gada 5. novembrī saskaņā ar Reglamenta 215. panta 13. punkta noteikumiem nosūtīja atbildīgajai komitejai lūgumrakstu, ko Eiropas Parlamentam iesniegušas fiziskas vai juridiskas personas, kuras nav Eiropas Savienības pilsoņi un kuru pastāvīgā dzīvesvieta vai juridiskā adrese nav kādā dalībvalstī.


12. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Nodošana citām komitejām / Nodošana komitejām (Reglamenta 53. pants)

AFET komiteja

- ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (CRPD) īstenošana, īpašu uzmanību pievēršot UNCRPD komitejas noslēguma apsvērumiem (2015/2258(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: : EMPL
atzinums: FEMM, DEVE, CULT, AFET, JURI, TRAN, REGI, PETI, LIBE


13. Darba kārtība

Bija izdalīts 2015. gada novembra pirmās sesijas plenārsēdes galīgais darba kārtības projekts (PE 571.350/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 152. pants).

Trešdiena

ECR grupas pieprasījums debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem par tematu “Nulles likmes piemērošana“ (PDOJ 10. punkts) pārcelt uz novembra otro sesiju un tās aizstāt ar Padomes un Komisijas paziņojumiem saistībā ar Konkurētspējas padomes 9. novembra sanāksmi par tērauda rūpniecību.

Uzstājās Ashley Fox ECR grupas vārdā, kurš pamatoja pieprasījumu un pieprasīja, lai par to tiktu balsots pēc saraksta, Notis Marias, atbalstot pieprasījumu, un Enrique Guerrero Salom, iebilstot pret pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta (112 par, 301 pret, 5 atturas), Parlaments pieprasījumu noraidīja.

Ar politisko grupu piekrišanu darba kārtības pirmais punkts tika grozīts šādi: “Komisijas paziņojums: Eiropas pusgada pasākumu kopums – 2016. gada izaugsmes pētījums”.

Līdz ar to darba kārtība tika noteikta.


14. Eiropas pusgada pasākumu kopums - 2016. gada izaugsmes pētījums (debates)

Komisijas paziņojums: Eiropas pusgada pasākumu kopums - 2016. gada izaugsmes pētījums (2015/2924(RSP)).

Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Burkhard Balz PPE grupas vārdā un Maria João Rodrigues S&D grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Stanisław Ożóg ECR grupas vārdā, Nils Torvalds ALDE grupas vārdā, Fabio De Masi GUE/NGL grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Marco Valli EFDD grupas vārdā, Barbara Kappel ENF grupas vārdā, Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts, Paulo Rangel, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marisa Matias, Roberto Gualtieri, Anthea McIntyre, Cora van Nieuwenhuizen, Marisa Matias, Ernest Maragall, Patrick O'Flynn, Lorenzo Fontana, Konstantinos Papadakis, Markus Ferber, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bernd Lucke, Elisa Ferreira, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sofia Ribeiro, Bernd Lucke, Antanas Guoga, Dimitrios Papadimoulis, David Coburn, Gilles Lebreton, Eleftherios Synadinos, Pablo Zalba Bidegain, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Pervenche Berès, Richard Sulík un Miguel Viegas.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Dariusz Rosati, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Alfred Sant, Notis Marias, Miguel Urbán Crespo, Joachim Schuster, Matt Carthy, Esther de Lange, Anneliese Dodds, Gunnar Hökmark, Costas Mavrides, Ivana Maletić, Tibor Szanyi, Eva Paunova un Csaba Sógor.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sofia Ribeiro, Ana Gomes, Danuta Jazłowiecka, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Seán Kelly, Nicola Caputo, Paloma López Bermejo, Maria Spyraki, Doru-Claudian Frunzulică un Kostas Chrysogonos.

Uzstājās Valdis Dombrovskis.

Debates tika slēgtas.


15. Gaidāmā aviācijas tiesību aktu pakete (debates)

Komisijas paziņojums: Gaidāmā aviācijas tiesību aktu pakete (2015/2933(RSP)).

Violeta Bulc (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Marian-Jean Marinescu PPE grupas vārdā, Ismail Ertug S&D grupas vārdā, Jacqueline Foster ECR grupas vārdā, Gesine Meissner ALDE grupas vārdā, Paloma López Bermejo GUE/NGL grupas vārdā, Karima Delli Verts/ALE grupas vārdā, Daniela Aiuto EFDD grupas vārdā, Marie-Christine Arnautu ENF grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Tomasz Piotr Poręba, Pavel Telička, Nikolaos Chountis un Markus Pieper.

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās István Ujhelyi, Peter van Dalen, Dominique Riquet, Luis de Grandes Pascual, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, Izaskun Bilbao Barandica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Olga Sehnalová, Daniel Dalton, Matthijs van Miltenburg, Georges Bach, Jens Nilsson, Dieter-Lebrecht Koch, Siôn Simon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Nicola Caputo, Monika Flašíková Beňová, Agnes Jongerius un Clare Moody.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Deirdre Clune, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică, Urmas Paet, Sofia Sakorafa un Seán Kelly.

Uzstājās Violeta Bulc.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Wim van de Camp, Marian-Jean Marinescu, Deirdre Clune, Georges Bach un Markus Pieper PPE grupas vārdā - par gaidāmo aviācijas tiesību aktu paketi (2015/2933(RSP)) (B8-1146/2015);

—   Karima Delli Verts/ALE grupas vārdā - par gaidāmo aviācijas tiesību aktu paketi (2015/2933(RSP)) (B8-1147/2015);

—   Gesine Meissner, Pavel Telička, Dominique Riquet un Ramon Tremosa i Balcells ALDE grupas vārdā - par gaidāmo aviācijas tiesību aktu paketi (2015/2933(RSP)) (B8-1148/2015);

—   Daniela Aiuto, Peter Lundgren, Rosa D'Amato un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā - par gaidāmo aviācijas tiesību aktu paketi (2015/2933(RSP)) (B8-1149/2015);

—   Roberts Zīle un Jacqueline Foster ECR grupas vārdā - par gaidāmo aviācijas tiesību aktu paketi (2015/2933(RSP)) (B8-1150/2015);

—   Curzio Maltese, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa un Kostas Chrysogonos GUE/NGL grupas vārdā - par gaidāmo aviācijas tiesību aktu paketi (2015/2933(RSP)) (B8-1151/2015);

—   Ismail Ertug S&D grupas vārdā - par gaidāmo aviācijas tiesību aktu paketi (2015/2933(RSP)) (B8-1152/2015).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 11.11.2015. protokola 16.2. punkts.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta līdz balsošanas laika sākumam.)


SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

16. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.

°
° ° °

Uzstājās:

—   Anna Maria Corazza Bildt, kura atkārtoti pievērsa uzmanību jautājumam par Marine Le Pen līdzdalību 2015. gada 28. oktobrī notikušajā balsojumā (28.10.2015. protokola 7.9. punkts un 29.10.2015. protokola 7. punkts,

—   Marine Le Pen, kura vispirms izteicās par šo jautājumu un pēc tam pauda nožēlu par to, ka šī sēde notiek 1918. gada 11. novembra pamiera noslēgšanas gadadienā, un aicināja Francijas deputātus, izrādot protestu, atstāt plenārsēžu zāli,

—   Guy Verhofstadt par Marine Le Pen uzstāšanos,

—   Michael Cramer par Anna Maria Corazza Bildt minēto jautājumu,

—   Franz Obermayr par sēdes vadīšanu un

—   Jean-Luc Mélenchon par 1918. gada 11. novembrī noslēgto pamieru.


16.1. Sadarbspējas risinājumi kā līdzeklis publiskā sektora modernizācijai ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido programmu Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu, uzņēmumu un iedzīvotāju sadarbspējas risinājumu nodrošināšanai (ISA2) Sadarbspēja kā līdzeklis publiskā sektora modernizācijai [COM(2014)0367 - C8-0037/2014- 2014/0185(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Carlos Zorrinho (A8-0225/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA-PROV(2015)0393).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2015)0393).


16.2. Gaidāmā aviācijas tiesību aktu pakete (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-1146/2015, B8-1147/2015, B8-1148/2015, B8-1149/2015, B8-1150/2015, B8-1151/2015 un B8-1152/2015 (2015/2933(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-1146/2015

(aizstāj B8-1146/2015, B8-1148/2015 un B8-1152/2015)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Wim van de Camp un Marian-Jean Marinescu PPE grupas vārdā;

—   Ismail Ertug S&D grupas vārdā;

—   Gesine Meissner, Pavel Telička, Dominique Riquet, Ramon Tremosa i Balcells, Matthijs van Miltenburg, Izaskun Bilbao Barandica un Philippe De Backer ALDE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA-PROV(2015)0394).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-1147/2015, B8-1149/2015, B8-1150/2015 un B8-1151/2015 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Curzio Maltese ierosināja mutisku grozījumu pēc 17. punkta, taču to nepieņēma, jo pret to iebilda vairāk nekā 40 deputāti.


16.3. Eiropas Savienības vēlēšanu likuma reforma (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības vēlēšanu likuma reformu [2015/2035(INL)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referenti: Danuta Maria Hübner un Jo Leinen (A8-0286/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2015)0395).


17. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


18. Nulles likmes piemērošana (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Nulles likmes piemērošana (2015/2916(RSP)).

Nicolas Schmit (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Günther Oettinger (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Pilar del Castillo Vera PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Evelyne Gebhardt S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Vicky Ford ECR grupas vārdā, Kaja Kallas ALDE grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Michel Reimon Verts/ALE grupas vārdā, Dario Tamburrano EFDD grupas vārdā, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, Paul Rübig, Andrejs Mamikins, Dita Charanzová, José Blanco López un Marc Tarabella.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić un Miguel Viegas.

Uzstājās Günther Oettinger un Nicolas Schmit.

Debates tika slēgtas.


19. Divu jaunu Sīrijai un Āfrikai paredzētu ES trasta fondu finansēšana un dalībvalstu ieguldījums šajos fondos (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Divu jaunu Sīrijai un Āfrikai paredzētu ES trasta fondu finansēšana un dalībvalstu ieguldījums šajos fondos (2015/2915(RSP)).

Nicolas Schmit (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Kristalina Georgieva (Komisijas priekšsēdētāja vietniece) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Reimer Böge PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Eider Gardiazabal Rubial S&D grupas vārdā, Bernd Kölmel ECR grupas vārdā, Gérard Deprez ALDE grupas vārdā, Liadh Ní Riada GUE/NGL grupas vārdā, Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā, Nicolas Bay ENF grupas vārdā, Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts, José Manuel Fernandes, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, Jens Geier, Stanisław Ożóg, Marie-Christine Vergiat, Bodil Valero, Nathan Gill, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Davor Ivo Stier, Isabelle Thomas, Notis Marias, Steven Woolfe, Mariya Gabriel, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, Enrique Guerrero Salom, Ulrike Trebesius, Lefteris Christoforou, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Steven Woolfe, Richard Howitt, Othmar Karas, Maria Spyraki un Siegfried Mureşan.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas un Indrek Tarand.

Uzstājās Kristalina Georgieva un Nicolas Schmit.

Debates tika slēgtas.


20. Iepriekšējo programmu "Daphne" mērķi saistībā ar jauno programmu "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000100/2015) un kuru uzdeva Iratxe García Pérez FEMM komitejas vārdā Komisijai: Kā iepriekšējo programmu Daphne mērķi tiek īstenoti saistībā ar jauno programmu "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" (2015/2827(RSP)) (B8-1104/2015).

Iratxe García Pérez izvērsa jautājumu.

Věra Jourová (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Teresa Jiménez-Becerril Barrio PPE grupas vārdā, Clare Moody S&D grupas vārdā, Jana Žitňanská ECR grupas vārdā, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE grupas vārdā, Inês Cristina Zuber GUE/NGL grupas vārdā, Margot Parker EFDD grupas vārdā, Gilles Lebreton ENF grupas vārdā, Marijana Petir, Maria Noichl, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina un Romana Tomc.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez un Iliana Iotova.

Uzstājās Věra Jourová.

Debates tika slēgtas.


21. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 163. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Daniel Buda, Siôn Simon, Anna Elżbieta Fotyga, Marian Harkin, Inês Cristina Zuber, Ernest Maragall, Zoltán Balczó, Andrej Plenković, Iliana Iotova, Julie Girling, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lynn Boylan, Bodil Valero, Jaromír Štětina, Paul Brannen, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Indrek Tarand, László Tőkés, Victor Negrescu, Paloma López Bermejo, Bronis Ropė, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Josep-Maria Terricabras un Nicola Caputo.


22. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Danuta Maria Hübner un Jo Leinen ziņojums - A8-0286/2015
Udo Voigt, Janusz Korwin-Mikke, Max Andersson, Zoltán Balczó un Stanislav Polčák.

Gaidāmā aviācijas tiesību aktu pakete2015/2933(RSP)B8-1146/2015
Stanislav Polčák.


23. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


24. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2015. gada 23. novembra līdz 2015. gada 26. novembrim.


25. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 24.00.

Klaus Welle

Martin Schulz

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collins, Comi, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Regner, Reid, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zuber, Zullo, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley, Engström, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Trüpel, Verheyen, Ward, Winkler Hermann

Juridisks paziņojums