Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 273kWORD 174k
Tiistai 24. marraskuuta 2015 - StrasbourgLopullinen painos
1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Energiaunionin tila (keskustelu)
 4.Vakuutusedustus***I (keskustelu)
 5.Äänestykset
  5.1.Tiettyjen Schengenin säännöstön säädösten kumoaminen ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  5.2.Tiettyjen Schengenin säännöstön poliisiyhteistyötä ja rikosasioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskevien säädösten kumoaminen ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  5.3.Tiettyjen poliisiyhteistyötä ja rikosasioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskevien säädösten kumoaminen ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  5.4.Sinievätonnikalan suojelemista koskevan yleissopimuksen laajennetun komission jäsenyyden saaminen ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  5.5.Vakuutusedustus ***I (äänestys)
  5.6.Epätasa-arvoisuuden ja erityisesti lapsiköyhyyden vähentäminen (äänestys)
  5.7.Koheesiopolitiikka ja marginalisoituneet yhteisöt (äänestys)
  5.8.EU:n rooli YK:ssa (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 9.Puhemiehen julkilausuma
 10.Veropäätökset ja muut luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaiset toimenpiteet (keskustelu)
 11.Vuoden 2016 talousarviomenettely: yhteinen teksti (keskustelu)
 12.Radikalisoitumisen ja terroristijärjestöjen harjoittaman unionin kansalaisten värväyksen ennaltaehkäiseminen (keskustelu)
 13.Kestävän eurooppalaisen perusmetallialan kehittäminen - Polkumyynnin vastaiset toimenpiteet ja niiden vaikutus EU:n terästeollisuuteen (keskustelu)
 14.Työterveyttä ja työturvallisuutta koskeva EU:n strategiakehys kaudelle 2014–2020 (keskustelu)
 15.Ennaltaehkäisevät toimenpiteet sukupuolten väliseen eläkekuiluun puuttumiseksi EU:ssa (keskustelu)
 16.Seuraavan istunnon esityslista
 17.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 8.40.


2. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 135 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Afganistan, erityisesti Zabulin maakunnassa tehdyt surmat (2015/2968(RSP))

—   Bodil Valero, Eva Joly, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Igor Šoltes, Davor Škrlec, ja Jean Lambert, Verts/ALE-ryhmän puolesta, Afganistanin tilanteesta, erityisesti Zabulin maakunnassa tehdyistä surmista (B8-1258/2015)

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta, Afganistanista, erityisesti Zabulin maakunnassa tehdyistä surmista (B8-1261/2015)

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bannerman David Campbell, Monica Macovei, Beatrix von Storch, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki ja Valdemar Tomaševski ECR-ryhmän puolesta, Afganistanista, erityisesti Zabulin maakunnassa tehdyistä surmista (B8-1264/2015)

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Davor Ivo Stier, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Jaromír Štětina, Lefteris Christoforou, Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Adam Szejnfeld, Ramón Luis Valcárcel Siso, Luis Ramón, Roberta Metsola ja Therese Comodini Cachia PPE-ryhmän puolesta, Afganistanista, erityisesti Zabulin maakunnassa tehdyistä surmista (B8-1265/2015)

—    Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, Afganistanista, erityisesti Zabulin maakunnassa tehdyistä surmista (B8-1270/2015)

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli ja Victor Negrescu S&D-ryhmän puolesta, Afganistanin tilanteesta, erityisesti Zabulin maakunnassa tehdyistä surmista (B8-1272/2015).

II.   Kambodža (2015/2969(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec ja Therese Comodini Cachia, Verts/ALE-ryhmän puolesta, Kambodžasta (B8-1263/2015)

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Beatrix von Storch, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto ja Valdemar Tomaševski ECR-ryhmän puolesta, Kambodžan tilanteesta (B8-1267/2015)

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta, Kambodžasta (B8-1268/2015)

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Davor Ivo Stier, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola ja Therese Comodini Cachia PPE-ryhmän puolesta, Kambodžasta (B8-1271/2015)

—   Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ja Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta, Kambodžan tilanteesta (B8-1273/2015)

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli ja Victor Negrescu S&D-ryhmän puolesta Kambodžan poliittisesta tilanteesta (B8-1274/2015)

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Helmut Scholz, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Ángela Vallina ja Paloma López Bermejo GUE/NGL-ryhmän puolesta Kambodžasta (B8-1277/2015).

III.   Ilmaisunvapaus Bangladeshissa (2015/2970(RSP))

—    Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec ja Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, ilmaisunvapaudesta Bangladeshissa (B8-01257/2015)

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta, ilmaisunvapaudesta Bangladeshissa (B8-01259/2015)

—    Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Monica Macovei, Beatrix von Storch, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki ja Valdemar Tomaševski ECR-ryhmän puolesta, ilmaisunvapaudesta Bangladeshissa (B8-01260/2015)

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Giovanni La Via, Davor Ivo Stier, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola ja Therese Comodini Cachia PPE-ryhmän puolesta, ilmaisunvapaudesta Bangladeshissa (B8-01262/2015)

—   Marietje Schaake, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova ja Kaja Kallas ALDE-ryhmän puolesta, ilmaisunvapaudesta Bangladeshissa (B8-01266/2015)

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli ja Victor Negrescu S&D-ryhmän puolesta, ilmaisunvapaudesta Bangladeshissa (B8-01269/2015)

—   Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Helmut Scholz, Stefan Eck, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos ja Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta, ilmaisunvapaudesta Bangladeshissa (B8-01275/2015).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 162 artiklan mukaisesti.


3. Energiaunionin tila (keskustelu)

Komission julkilausuma: Energiaunionin tila (2015/2737(RSP))

Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Krišjānis Kariņš PPE-ryhmän puolesta, Dan Nica S&D-ryhmän puolesta, Evžen Tošenovský ECR-ryhmän puolesta, Morten Helveg Petersen ALDE-ryhmän puolesta, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Dario Tamburrano EFDD-ryhmän puolesta, Barbara Kappel ENF-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Hans-Olaf Henkel, sitoutumaton Zoltán Balczó, Françoise Grossetête, Matthias Groote, Ian Duncan, Fredrick Federley, Cornelia Ernst, Peter Eriksson, Roger Helmer, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Jerzy Buzek, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Flavio Zanonato, Hans-Olaf Henkel, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Klaus Buchner, Philippe De Backer, Paloma López Bermejo, Bas Eickhout, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Rolandas Paksas, Gianluca Buonanno, Konstantinos Papadakis, Herbert Reul, Theresa Griffin, Ashley Fox, Pavel Telička, João Ferreira, Bronis Ropė, David Coburn, Lampros Fountoulis, András Gyürk, Martina Werner, Nikolay Barekov, Nils Torvalds, Lynn Boylan, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn, Indrek Tarand, Pilar del Castillo Vera, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Gerben-Jan Gerbrandy, Nikolaos Chountis, Peter Liese, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, José Blanco López, Notis Marias, José Inácio Faria, Miloslav Ransdorf, Vladimir Urutchev, Carlos Zorrinho, Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Seán Kelly ja Miroslav Poche.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Jadwiga Wiśniewska, Andrzej Grzyb, Edouard Martin, Henna Virkkunen, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Miriam Dalli, Janusz Lewandowski, Jeppe Kofod, Markus Pieper, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Claude Turmes, Olle Ludvigsson, Ivo Belet ja Lefteris Christoforou.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Francisco José Millán Mon, Costas Mavrides, Ivan Jakovčić, Davor Škrlec, Georgios Kyrtsos ja Victor Negrescu.

Maroš Šefčovič käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Puheenvuorot: Marek Jurek ja Maria Grapini puheaikojen jakamisesta ja keskustelun johtamisesta (puhemies palautti mieliin voimassa olevan menettelyn).


4. Vakuutusedustus***I (keskustelu)

Täydentävä mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vakuutusedustuksesta (uudelleenlaadittu teksti) [COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Werner Langen (A8-0315/2015)

Werner Langen esitteli mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Antonio TAJANI

Jonathan Hill (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Burkhard Balz PPE-ryhmän puolesta, Catherine Stihler S&D-ryhmän puolesta, Ashley Fox ECR-ryhmän puolesta, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, Steven Woolfe EFDD-ryhmän puolesta, Edouard Ferrand ENF-ryhmän puolesta, Othmar Karas, Olle Ludvigsson, Stanisław Ożóg, Markus Ferber, Roberto Gualtieri, Ildikó Gáll-Pelcz ja Romana Tomc.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Isabella De Monte, Notis Marias ja Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Jonathan Hill ja Werner Langen.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.11.2015, kohta 5.5.

(Istunto keskeytettiin klo 12.00.)

(Parlamentti kokoontui klo 12.00–12.30 LUX-palkinnon luovutustilaisuuteen.)

(Istuntoa jatkettiin klo 12.30)

Puhetta johti
varapuhemies Antonio TAJANI


5. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.

°
° ° °

João Ferreira käytti puheenvuoron, jossa hän pyysi muuttamaan jäsenten asemaa koskevia sääntöjä siten, että pitkän poissaolon ajaksi jäsenen tilalle olisi mahdollista ottaa sijainen.


5.1. Tiettyjen Schengenin säännöstön säädösten kumoaminen ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tiettyjen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskevien säädösten kumoamisesta [COM(2014)0713 - C8-0277/2014- 2014/0337(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Claude Moraes (A8-0250/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0396)


5.2. Tiettyjen Schengenin säännöstön poliisiyhteistyötä ja rikosasioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskevien säädösten kumoaminen ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tiettyjen poliisiyhteistyötä ja rikosasioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskevien säädösten kumoamisesta [COM(2014)0714 - C8-0279/2014 - 2014/0338(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Claude Moraes (A8-0251/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0397)


5.3. Tiettyjen poliisiyhteistyötä ja rikosasioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskevien säädösten kumoaminen ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen poliisiyhteistyötä ja rikosasioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskevien säädösten kumoamisesta [COM(2014)0715 - C8-0280/2014 - 2014/0339(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Claude Moraes (A8-0252/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0398)


5.4. Sinievätonnikalan suojelemista koskevan yleissopimuksen laajennetun komission jäsenyyden saaminen ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi unionin jäsenyyttä sinievätonnikalan suojelemista koskevan yleissopimuksen laajennetussa komissiossa koskevan Euroopan unionin ja sinievätonnikalan suojelukomission (CCSBT) välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [07134/2015 - C8-0323/2015 - 2015/0036(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Carlos Iturgaiz (A8-0318/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0399)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


5.5. Vakuutusedustus ***I (äänestys)

Täydentävä mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vakuutusedustuksesta (uudelleenlaadittu teksti) [COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Werner Langen (A8-0315/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2015)0400)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0400)


5.6. Epätasa-arvoisuuden ja erityisesti lapsiköyhyyden vähentäminen (äänestys)

Mietintö epätasa-arvoisuuden ja erityisesti lapsiköyhyyden vähentämisestä [2014/2237(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Inês Cristina Zuber (A8-0310/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (ENF-ryhmältä)

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0401)


5.7. Koheesiopolitiikka ja marginalisoituneet yhteisöt (äänestys)

Mietintö koheesiopolitiikasta ja marginalisoituneista yhteisöistä [2014/2247(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Terry Reintke (A8-0314/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0402)


5.8. EU:n rooli YK:ssa (äänestys)

Mietintö EU:n roolista YK:ssa – Miten EU:n ulkopolitiikan tavoitteet voitaisiin saavuttaa paremmin? [2015/2104(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Paavo Väyrynen (A8-0308/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0403)


6. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Werner Langen - A8-0315/2015
Andrejs Mamikins, Daniel Hannan ja Jonathan Arnott

Mietintö Inês Cristina Zuber - A8-0310/2015
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Deirdre Clune, Filiz Hyusmenova, Lucy Anderson, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Csaba Sógor, Monica Macovei, Daniel Hannan, Diane Dodds ja Jonathan Arnott

Mietintö Terry Reintke - A8-0314/2015
Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Monica Macovei, Daniel Hannan, Diane Dodds, James Carver ja Jonathan Arnott

Mietintö Paavo Väyrynen - A8-0308/2015
David Campbell Bannerman, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Deirdre Clune, Jill Seymour, Seán Kelly, Daniel Hannan, Diane Dodds, Jonathan Arnott, Diane James ja Bill Etheridge.


7. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 13.35 ja sitä jatkettiin klo 15.05.)

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

8. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Theresa Griffin ilmoitti olleensa läsnä, mutta hänen nimensä ei ole läsnäololistassa.

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

°
° ° °

Theresa Griffin ilmoitti olleensa läsnä istunnossa maanantaina 20. lokakuuta 2014, maanantaina 24. marraskuuta 2014, keskiviikkona 28. tammikuuta 2015, maanantaina 27. huhtikuuta 2015, maanantaina 18. toukokuuta 2015, maanantaina 6. heinäkuuta 2015 ja maanantaina 7. syyskuuta 2015, mutta hänen nimensä ei ole läsnäololistassa.


9. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies antoi julkilausuman, jossa hän muistutti, että parlamentti osallistuu 25. marraskuuta naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamisen kansainvälisen päivän kunniaksi järjestettäviin juhlallisuuksiin. Hän ilmaisi myös kunnioituksensa vuonna 2014 Saharov-palkinnon saaneelle Denis Mukwegelle tämän toiminnasta Kongon naisten hyväksi.


10. Veropäätökset ja muut luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaiset toimenpiteet (keskustelu)

Mietintö veropäätöksistä ja muista luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisista toimenpiteistä [2015/2066(INI)] - . Esittelijät: Elisa Ferreira ja Michael Theurer (A8-0317/2015)

Elisa Ferreira ja Michael Theurer esittelivät mietinnön.

Pierre Moscovici (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Danuta Maria Hübner PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla João Ferreira, Peter Simon S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Matt Carthy, Ashley Fox ECR-ryhmän puolesta, Sylvie Goulard ALDE-ryhmän puolesta, Fabio De Masi GUE/NGL-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Zanni EFDD-ryhmän puolesta, Bernard Monot ENF-ryhmän puolesta, Burkhard Balz, Anneliese Dodds, Bernd Lucke, Philippe De Backer, Marisa Matias, Sven Giegold, Steven Woolfe, Mario Borghezio, Alain Lamassoure, Hugues Bayet, Zdzisław Krasnodębski, Ramon Tremosa i Balcells, Miguel Viegas, Eva Joly, Luděk Niedermayer, Jeppe Kofod, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marian Harkin, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo, Markus Ferber, Sergio Gaetano Cofferati, Peter van Dalen, Nils Torvalds, Othmar Karas, Emmanuel Maurel, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gianluca Buonanno, Sander Loones ja Esther de Lange.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Puheenvuorot: Paul Tang, Frank Engel, Pervenche Berès, Ildikó Gáll-Pelcz, Ramón Jáuregui Atondo ja Eva Kaili.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Kostas Chrysogonos, Ernest Maragall, Marco Valli, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Frank Engel, Barbara Kappel, Romana Tomc, Ana Gomes, Notis Marias ja Stanislav Polčák.

Puheenvuorot: Pierre Moscovici, Elisa Ferreira ja Michael Theurer.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.11.2015, kohta 9.5.


11. Vuoden 2016 talousarviomenettely: yhteinen teksti (keskustelu)

Mietintö sovittelukomitean talousarviomenettelyssä hyväksymästä esitystä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 koskevasta yhteisestä tekstistä [14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD)] - Euroopan parlamentin valtuuskunta sovittelukomiteassa. Esittelijät: José Manuel Fernandes ja Gérard Deprez (A8-0333/2015)

Jean Arthuis (BUDG-valiokunnan puheenjohtaja), José Manuel Fernandes ja Gérard Deprez esittelivät mietinnön.

Puheenvuorot: Pierre Gramegna (neuvoston puheenjohtaja) ja Kristalina Georgieva (komission varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: Paul Rübig PPE-ryhmän puolesta, Eider Gardiazabal Rubial S&D-ryhmän puolesta, Bernd Kölmel ECR-ryhmän puolesta, Nedzhmi Ali ALDE-ryhmän puolesta, Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ernest Maragall Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jonathan Arnott EFDD-ryhmän puolesta, Marie-Christine Arnautu ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Marian-Jean Marinescu, Jens Geier, Richard Ashworth, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Indrek Tarand, Marco Zanni, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Daniele Viotti ja Lefteris Christoforou.

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

Puheenvuorot: Isabelle Thomas, Siegfried Mureşan, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Janusz Lewandowski, Inese Vaidere ja Tomáš Zdechovský.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ivana Maletić, Victor Negrescu, Ruža Tomašić, Miguel Viegas, Gianluca Buonanno ja Zoltán Balczó.

Petri Sarvamaa käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Kristalina Georgieva, Pierre Gramegna ja Jean Arthuis.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.11.2015, kohta 9.4.


12. Radikalisoitumisen ja terroristijärjestöjen harjoittaman unionin kansalaisten värväyksen ennaltaehkäiseminen (keskustelu)

Mietintö radikalisoitumisen ja terroristijärjestöjen harjoittaman unionin kansalaisten värväyksen ennaltaehkäisemisestä [2015/2063(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Rachida Dati (A8-0316/2015)

Rachida Dati esitteli mietinnön.

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Charles Tannock (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Angel Dzhambazki (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Monika Hohlmeier PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sajjad Karim, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Kazimierz Michał Ujazdowski, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla William (The Earl of) Dartmouth, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE-ryhmän puolesta, Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Kristina Winberg EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gilles Lebreton, Vicky Maeijer ENF-ryhmän puolesta, Marina Albiol Guzmán, joka arvosteli edellisten puhujien esittämiä muukalaisvihamielisiä lausuntoja, sitoutumaton Zoltán Balczó ja Milan Zver.

Puhetta johti
varapuhemies Ulrike LUNACEK

Puheenvuorot: Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Judith Sargentini, Gerard Batten, Janice Atkinson, Diane Dodds, Lars Adaktusson, Péter Niedermüller, Monica Macovei, Gérard Deprez, Barbara Spinelli, joka arvosteli Diane Doddsin Sinn Féin -puoluetta koskevia huomautuksia, Eva Joly, Ignazio Corrao, Sophie Montel, Georgios Epitideios, Barbara Kudrycka, Tanja Fajon, Beatrix von Storch, Javier Nart, Bodil Valero, Georg Mayer, Bruno Gollnisch, Tomáš Zdechovský, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Laurenţiu Rebega, Lampros Fountoulis, Barbara Matera, Marju Lauristin, Marek Jurek, Gianluca Buonanno Roubaix'ssa meneillään olevasta panttivankitilanteesta, Nicolas Bay, Francesc Gambús, Juan Fernando López Aguilar, Pál Csáky, Ismail Ertug, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Caterina Chinnici ja Bogusław Liberadzki.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Hilde Vautmans, Nicola Caputo, Notis Marias, Javier Couso Permuy, Bill Etheridge ja Gianluca Buonanno.

Dimitris Avramopoulos käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.11.2015, kohta 9.7.

Puhemies totesi toivovansa, että Roubaix'n panttivankitilanne saadaan päätökseen ilman kuolonuhreja tai loukkaantuneita.


13. Kestävän eurooppalaisen perusmetallialan kehittäminen - Polkumyynnin vastaiset toimenpiteet ja niiden vaikutus EU:n terästeollisuuteen (keskustelu)

Mietintö kestävän eurooppalaisen perusmetallialan kehittämisestä [2014/2211(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Edouard Martin (A8-0309/2015)

Komission julkilausuma: Polkumyynnin vastaiset toimenpiteet ja niiden vaikutus EU:n terästeollisuuteen (2015/2978(RSP))

Edouard Martin esitteli mietinnön.

Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) käytti puheenvuoron ja antoi samalla julkilausuman.

Krišjānis Kariņš PPE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Alexander Graf LAMBSDORFF

Puheenvuorot: Dan Nica S&D-ryhmän puolesta, Ashley Fox ECR-ryhmän puolesta, Angelika Mlinar ALDE-ryhmän puolesta, Paloma López Bermejo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta, David Borrelli EFDD-ryhmän puolesta, Barbara Kappel ENF-ryhmän puolesta, Massimiliano Salini, Kathleen Van Brempt, Evžen Tošenovský, Fredrick Federley, Eleonora Forenza, Reinhard Bütikofer, Bill Etheridge, Jean-Luc Schaffhauser, Antonio Tajani, Jude Kirton-Darling, Emma McClarkin, Rosa D'Amato, Gianluca Buonanno, Francisco José Millán Mon, Patrizia Toia, Vicky Ford, Theodor Dumitru Stolojan, Martina Werner, Jarosław Wałęsa, José Blanco López, Paul Rübig, Adam Gierek, Pilar Ayuso ja Claude Rolin.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Maria Arena, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica ja Tiziana Beghin.

Puheenvuorot: Elżbieta Bieńkowska ja Edouard Martin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: joulukuun II istuntojakso.


14. Työterveyttä ja työturvallisuutta koskeva EU:n strategiakehys kaudelle 2014–2020 (keskustelu)

Mietintö työterveyttä ja työturvallisuutta koskevasta EU:n strategiakehyksestä kaudelle 2014–2020 [2015/2107(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Ole Christensen (A8-0312/2015)

Ole Christensen esitteli mietinnön.

Marianne Thyssen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Biljana Borzan (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Georges Bach PPE-ryhmän puolesta, Jutta Steinruck S&D-ryhmän puolesta, Anthea McIntyre ECR-ryhmän puolesta, Renate Weber ALDE-ryhmän puolesta, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta, David Casa, Siôn Simon, Inês Cristina Zuber, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Jérôme Lavrilleux, Agnes Jongerius, Jeroen Lenaers, Brando Benifei, Sofia Ribeiro ja Claude Rolin.

Puheenvuorot: Marianne Thyssen ja Ole Christensen.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.11.2015, kohta 9.8.


15. Ennaltaehkäisevät toimenpiteet sukupuolten väliseen eläkekuiluun puuttumiseksi EU:ssa (keskustelu)

Komission julkilausuma: Ennaltaehkäisevät toimenpiteet sukupuolten väliseen eläkekuiluun puuttumiseksi EU:ssa (2015/2971(RSP))

Marianne Thyssen (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz PPE-ryhmän puolesta, Jutta Steinruck S&D-ryhmän puolesta, Marian Harkin ALDE-ryhmän puolesta, Lynn Boylan GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Maria Arena.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Lidia Senra Rodríguez, Danuta Jazłowiecka ja Inês Cristina Zuber.

Marianne Thyssen käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


16. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 571.857/OJME).


17. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.20.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Bearder, Crowley, Engström, Konečná, Kyenge, Michels, Picierno, Trüpel, Winkler Hermann

Oikeudellinen huomautus