Indekss 
Protokols
PDF 257kWORD 192k
Otrdiena, 2015. gada 24. novembris - StrasbūraGalīgā redakcija
1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 3.Stāvoklis enerģētikas savienības jomā (debates)
 4.Apdrošināšanas starpniecība ***I (debates)
 5.Balsošanas laiks
  5.1.Konkrētu Šengenas acquis tiesību aktu atcelšana ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  5.2.Konkrētu Šengenas acquis tiesību aktu attiecībā uz policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās atcelšana ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  5.3.Konkrētu tiesību aktu attiecībā uz policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās atcelšana ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  5.4.Dalība Konvencijas par dienvidu tunzivju saglabāšanu paplašinātajā komisijā ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  5.5.Apdrošināšanas starpniecība ***I (balsošana)
  5.6.Nevienlīdzības samazināšana, īpašu uzmanību pievēršot bērnu nabadzības problēmai (balsošana)
  5.7.Kohēzijas politika un marginalizētas iedzīvotāju grupas (balsošana)
  5.8.ES loma Apvienoto Nāciju Organizācijā (balsošana)
 6.Balsojumu skaidrojumi
 7.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 8.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 9.Sēdes vadītājas paziņojums
 10.Nodokļu nolēmumi un citi rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi (debates)
 11.2016. gada budžeta procedūra - kopīgais projekts (debates)
 12.Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas nepieļaušana (debates)
 13.Ilgtspējīgas parasto metālu rūpniecības attīstīšana Eiropā - Antidempinga pasākumi un to ietekme uz ES tērauda rūpniecību (debates)
 14.ES stratēģiskais satvars par drošību un veselības aizsardzību darbā laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam (debates)
 15.Preventīvi pasākumi no dzimuma atkarīgas pensiju atšķirības novēršanai Eiropas Savienībā (debates)
 16.Nākamās sēdes darba kārtība
 17.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.40.


2. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 135. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem.

I.   Afganistāna — jo īpaši slepkavības Zabulas provincē (2015/2968(RSP))

—   Bodil Valero, Eva Joly, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Igor Šoltes, Davor Škrlec un Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā - par stāvokli Afganistānā — jo īpaši slepkavībām Zabulas provincē (B8-1258/2015);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā - par Afganistānu — jo īpaši slepkavībām Zabulas provincē (B8-1261/2015);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Bannerman David Campbell, Monica Macovei, Beatrix von Storch, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki un Valdemar Tomaševski ECR grupas vārdā - par Afganistānu — jo īpaši slepkavībām Zabulas provincē (B8-1264/2015);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Davor Ivo Stier, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Jaromír Štětina, Lefteris Christoforou, Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Adam Szejnfeld, Ramón Luis Valcárcel Siso, Roberta Metsola un Therese Comodini Cachia PPE grupas vārdā - par Afganistānu — jo īpaši slepkavībām Zabulas provincē (B8-1265/2015);

—    Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā - par Afganistānu — jo īpaši slepkavībām Zabulas provincē (B8-1270/2015);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli un Victor Negrescu S&D grupas vārdā - par stāvokli Afganistānā — jo īpaši slepkavībām Zabulas provincē (B8-1272/2015).

II.   Kambodža (2015/2969(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec un Therese Comodini Cachia Verts/ALE grupas vārdā - par Kambodžu (B8-1263/2015);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Beatrix von Storch, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto un Valdemar Tomaševski ECR grupas vārdā - par stāvokli Kambodžā (B8-1267/2015);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā - par Kambodžu (B8-1268/2015);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Davor Ivo Stier, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola un Therese Comodini Cachia PPE grupas vārdā - par Kambodžu (B8-1271/2015);

—   Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen un Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā - par stāvokli Kambodžā (B8-1273/2015);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli un Victor Negrescu S&D grupas vārdā - par politisko situāciju Kambodžā (B8-1274/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Helmut Scholz, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Ángela Vallina un Paloma López Bermejo GUE/NGL grupas vārdā - par Kambodžu (B8-1277/2015).

III.   Vārda brīvība Bangladešā (2015/2970(RSP))

—    Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec un Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā - par vārda brīvību Bangladešā (B8-01257/2015);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā - par vārda brīvību Bangladešā (B8-01259/2015);

—    Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Monica Macovei, Beatrix von Storch, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki un Valdemar Tomaševski ECR grupas vārdā - par vārda brīvību Bangladešā (B8-01260/2015);

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Giovanni La Via, Davor Ivo Stier, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola un Therese Comodini Cachia PPE grupas vārdā - par vārda brīvību Bangladešā (B8-01262/2015);

—   Marietje Schaake, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova un Kaja Kallas ALDE grupas vārdā - par vārda brīvību Bangladešā (B8-01266/2015);

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Theresa Griffin, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli un Victor Negrescu S&D grupas vārdā - par vārda brīvību Bangladešā (B8-01269/2015);

—   Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Helmut Scholz, Stefan Eck, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Tania González Peñas, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos un Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā - par vārda brīvību Bangladešā (B8-01275/2015).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 162. pantu.


3. Stāvoklis enerģētikas savienības jomā (debates)

Komisijas paziņojums: Stāvoklis enerģētikas savienības jomā (2015/2737(RSP)).

Maroš Šefčovič (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Krišjānis Kariņš PPE grupas vārdā, Dan Nica S&D grupas vārdā, Evžen Tošenovský ECR grupas vārdā, Morten Helveg Petersen ALDE grupas vārdā, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL grupas vārdā, Claude Turmes Verts/ALE grupas vārdā, Dario Tamburrano EFDD grupas vārdā, Barbara Kappel ENF grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Hans-Olaf Henkel, Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts, Françoise Grossetête, Matthias Groote, Ian Duncan, Fredrick Federley, Cornelia Ernst, Peter Eriksson, Roger Helmer, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Jerzy Buzek, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Flavio Zanonato, Hans-Olaf Henkel, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Klaus Buchner, Philippe De Backer, Paloma López Bermejo, Bas Eickhout, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Rolandas Paksas, Gianluca Buonanno, Konstantinos Papadakis, Herbert Reul, Theresa Griffin, Ashley Fox, Pavel Telička, João Ferreira, Bronis Ropė, David Coburn, Lampros Fountoulis, András Gyürk, Martina Werner, Nikolay Barekov, Nils Torvalds, Lynn Boylan, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, Indrek Tarand, Pilar del Castillo Vera, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Gerben-Jan Gerbrandy, Nikolaos Chountis, Peter Liese, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, José Blanco López, Notis Marias, José Inácio Faria, Miloslav Ransdorf, Vladimir Urutchev, Carlos Zorrinho, Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Seán Kelly un Miroslav Poche.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Jadwiga Wiśniewska, Andrzej Grzyb, Edouard Martin, Henna Virkkunen, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Miriam Dalli, Janusz Lewandowski, Jeppe Kofod, Markus Pieper, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Claude Turmes, Olle Ludvigsson, Ivo Belet un Lefteris Christoforou.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Francisco José Millán Mon, Costas Mavrides, Ivan Jakovčić, Davor Škrlec, Georgios Kyrtsos un Victor Negrescu.

Uzstājās Maroš Šefčovič.

Debates tika slēgtas.

Uzstājās Marek Jurek un Maria Grapini par uzstāšanās laika sadali un debašu norisi (sēdes vadītājs atgādināja par spēkā esošo procedūru).


4. Apdrošināšanas starpniecība ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par apdrošināšanas starpniecību (pārstrādāta redakcija) [COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Werner Langen (A8-0315/2015).

Werner Langen iepazīstināja ar ziņojumu.

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Jonathan Hill (Komisijas loceklis).

Uzstājās Burkhard Balz PPE grupas vārdā, Catherine Stihler S&D grupas vārdā, Ashley Fox ECR grupas vārdā, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL grupas vārdā, Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā, Steven Woolfe EFDD grupas vārdā, Edouard Ferrand ENF grupas vārdā, Othmar Karas, Olle Ludvigsson, Stanisław Ożóg, Markus Ferber, Roberto Gualtieri, Ildikó Gáll-Pelcz un Romana Tomc.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Isabella De Monte, Notis Marias un Nicola Caputo.

Uzstājās Jonathan Hill un Werner Langen.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 24.11.2015. protokola 5.5. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.00.)

(No plkst. 12.00 līdz plkst. 12.30 notika Parlamenta sēde saistībā ar LUX kino balvas pasniegšanu.)

(Sēde tika atsākta plkst. 12.30.)

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētāja vietnieks


5. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.

°
° ° °


5.1. Konkrētu Šengenas acquis tiesību aktu atcelšana ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko atceļ konkrētus tiesību aktus attiecībā uz brīvības, drošības un tiesiskuma telpu [COM(2014)0713 - C8-0277/2014- 2014/0337(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Claude Moraes (A8-0250/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0396).


5.2. Konkrētu Šengenas acquis tiesību aktu attiecībā uz policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās atcelšana ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko atceļ konkrētus tiesību aktus attiecībā uz policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās [COM(2014)0714 - C8-0279/2014 - 2014/0338(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Claude Moraes (A8-0251/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0397).


5.3. Konkrētu tiesību aktu attiecībā uz policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās atcelšana ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko atceļ konkrētus tiesību aktus attiecībā uz policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās [COM(2014)0715 - C8-0280/2014 - 2014/0339(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Claude Moraes (A8-0252/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0398).


5.4. Dalība Konvencijas par dienvidu tunzivju saglabāšanu paplašinātajā komisijā ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums Padomes lēmuma projektam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Dienvidu tunzivju saglabāšanas komisiju (CCSBT) par Savienības dalību Konvencijas par dienvidu tunzivju saglabāšanu paplašinātajā komisijā [07134/2015 - C8-0323/2015 - 2015/0036(NLE)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Carlos Iturgaiz (A8-0318/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0399).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


5.5. Apdrošināšanas starpniecība ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par apdrošināšanas starpniecību (pārstrādāta redakcija) [COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Werner Langen (A8-0315/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts (P8_TA(2015)0400).

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2015)0400).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2015)0400).


5.6. Nevienlīdzības samazināšana, īpašu uzmanību pievēršot bērnu nabadzības problēmai (balsošana)

Ziņojums par nevienlīdzības samazināšanu, īpašu uzmanību pievēršot bērnu nabadzības problēmai [2014/2237(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Inês Cristina Zuber (A8-0310/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi ENF grupa)

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0401).


5.7. Kohēzijas politika un marginalizētas iedzīvotāju grupas (balsošana)

Ziņojums par kohēzijas politiku un marginalizētām iedzīvotāju grupām [2014/2247(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referente: Terry Reintke (A8-0314/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0402).


5.8. ES loma Apvienoto Nāciju Organizācijā (balsošana)

Ziņojums par ES lomu Apvienoto Nāciju Organizācijā — kā labāk sasniegt ES ārpolitikas mērķus [2015/2104(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Paavo Väyrynen (A8-0308/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0403).


6. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Werner Langen ziņojums - A8-0315/2015
Andrejs Mamikins, Daniel Hannan un Jonathan Arnott.

Inês Cristina Zuber ziņojums - A8-0310/2015
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Deirdre Clune, Filiz Hyusmenova, Lucy Anderson, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Csaba Sógor, Monica Macovei, Daniel Hannan, Diane Dodds un Jonathan Arnott.

Terry Reintke ziņojums - A8-0314/2015
Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Monica Macovei, Daniel Hannan, Diane Dodds, James Carver un Jonathan Arnott.

Paavo Väyrynen ziņojums - A8-0308/2015
David Campbell Bannerman, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Deirdre Clune, Jill Seymour, Seán Kelly, Daniel Hannan, Diane Dodds, Jonathan Arnott, Diane James un Bill Etheridge.


7. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.35 un atsākta plkst. 15.05.)

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

8. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Theresa Griffin ir informējusi, ka viņa bija klāt sēdē, bet viņas vārda apmeklējumu reģistrā nav.

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

°
° ° °

Theresa Griffin ir informējusi, ka viņa bija klāt pirmdienas, 2014. gada 20. oktobra, pirmdienas, 2014. gada 24. novembra, trešdienas, 2015. gada 28. janvāra, pirmdienas, 2015. gada 27. aprīļa, pirmdienas, 2015. gada 18. maija, pirmdienas, 2015. gada 6. jūlija, un pirmdienas, 2015. gada 7. septembra, sēdēs, bet viņas vārda apmeklējumu reģistrā nav.


9. Sēdes vadītājas paziņojums

Sēdes vadītāja sniedza paziņojumu, lai atgādinātu par Parlamenta dalību 25. novembrī plānotajās svinībās saistībā ar Starptautisko dienu vardarbības pret sievietēm izskaušanai. Viņa arī apliecināja cieņu Saharova balvas 2014. gada laureātam Denis Mukwege par viņa darbību Kongo sieviešu labā.


10. Nodokļu nolēmumi un citi rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi (debates)

Ziņojums par nodokļu nolēmumiem un citiem rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgiem pasākumiem [2015/2066(INI)] - . Referenti: Elisa Ferreira un Michael Theurer (A8-0317/2015).

Elisa Ferreira un Michael Theurer iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Pierre Moscovici (Komisijas loceklis).

Uzstājās Danuta Maria Hübner PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva João Ferreira, Peter Simon S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Matt Carthy, Ashley Fox ECR grupas vārdā, Sylvie Goulard ALDE grupas vārdā, Fabio De Masi GUE/NGL grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Marco Zanni EFDD grupas vārdā, Bernard Monot ENF grupas vārdā, Burkhard Balz, Anneliese Dodds, Bernd Lucke, Philippe De Backer, Marisa Matias, Sven Giegold, Steven Woolfe, Mario Borghezio, Alain Lamassoure, Hugues Bayet, Zdzisław Krasnodębski, Ramon Tremosa i Balcells, Miguel Viegas, Eva Joly, Luděk Niedermayer, Jeppe Kofod, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marian Harkin, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo, Markus Ferber, Sergio Gaetano Cofferati, Peter van Dalen, Nils Torvalds, Othmar Karas, Emmanuel Maurel, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gianluca Buonanno, Sander Loones un Esther de Lange.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Paul Tang, Frank Engel, Pervenche Berès, Ildikó Gáll-Pelcz, Ramón Jáuregui Atondo un Eva Kaili.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ivana Maletić, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Kostas Chrysogonos, Ernest Maragall, Marco Valli, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Frank Engel, Barbara Kappel, Romana Tomc, Ana Gomes, Notis Marias un Stanislav Polčák.

Uzstājās Pierre Moscovici, Elisa Ferreira un Michael Theurer.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 25.11.2015. protokola 9.5. punkts.


11. 2016. gada budžeta procedūra - kopīgais projekts (debates)

Ziņojums par Samierināšanas komitejā budžeta procedūras ietvaros apstiprināto Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta kopīgo projektu [14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD)] - Eiropas Parlamenta delegācija Samierināšanas komitejā. Referenti: José Manuel Fernandes un Gérard Deprez (A8-0333/2015).

Jean Arthuis (BUDG komitejas priekšsēdētājs), José Manuel Fernandes un Gérard Deprez iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Pierre Gramegna (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Kristalina Georgieva (Komisijas priekšsēdētāja vietniece).

Uzstājās Paul Rübig PPE grupas vārdā, Eider Gardiazabal Rubial S&D grupas vārdā, Bernd Kölmel ECR grupas vārdā, Nedzhmi Ali ALDE grupas vārdā, Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā, Ernest Maragall Verts/ALE grupas vārdā, Jonathan Arnott EFDD grupas vārdā, Marie-Christine Arnautu ENF grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Marian-Jean Marinescu, Jens Geier, Richard Ashworth, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Indrek Tarand, Marco Zanni, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Daniele Viotti un Lefteris Christoforou.

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Isabelle Thomas, Siegfried Mureşan, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Janusz Lewandowski, Inese Vaidere un Tomáš Zdechovský.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ivana Maletić, Victor Negrescu, Ruža Tomašić, Miguel Viegas, Gianluca Buonanno un Zoltán Balczó.

Uzstājās Petri Sarvamaa.

Uzstājās Kristalina Georgieva, Pierre Gramegna un Jean Arthuis.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 25.11.2015. protokola 9.4. punkts.


12. Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas nepieļaušana (debates)

Ziņojums par Eiropas iedzīvotāju radikalizēšanās un teroristu kustību veiktās viņu vervēšanas nepieļaušanu [2015/2063(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Rachida Dati (A8-0316/2015).

Rachida Dati iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis).

Uzstājās Charles Tannock (AFET komitejas atzinuma sagatavotājs), Angel Dzhambazki (CULT komitejas atzinuma sagatavotājs), Monika Hohlmeier PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sajjad Karim, Ana Gomes S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Kazimierz Michał Ujazdowski, Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva William (The Earl of) Dartmouth, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE grupas vārdā, Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā, Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Kristina Winberg EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gilles Lebreton, Vicky Maeijer ENF grupas vārdā, Marina Albiol Guzmán, lai protestētu pret iepriekšējo runātāju, viņasprāt, ksenofobiskajiem izteikumiem, Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts un Milan Zver.

SĒDI VADA: Ulrike LUNACEK
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Judith Sargentini, Gerard Batten, Janice Atkinson, Diane Dodds, Lars Adaktusson, Péter Niedermüller, Monica Macovei, Gérard Deprez, Barbara Spinelli, lai protestētu pret Diane Dodds komentāriem attiecībā uz partiju “Sinn Féin”, Eva Joly, Ignazio Corrao, Sophie Montel, Georgios Epitideios, Barbara Kudrycka, Tanja Fajon, Beatrix von Storch, Javier Nart, Bodil Valero, Georg Mayer, Bruno Gollnisch, Tomáš Zdechovský, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Laurenţiu Rebega, Lampros Fountoulis, Barbara Matera, Marju Lauristin, Marek Jurek, Gianluca Buonanno par tobrīd notiekošo ķīlnieku sagrābšanu Roubaix pilsētā, Nicolas Bay, Francesc Gambús, Juan Fernando López Aguilar, Pál Csáky, Ismail Ertug, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Caterina Chinnici un Bogusław Liberadzki.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Hilde Vautmans, Nicola Caputo, Notis Marias, Javier Couso Permuy, Bill Etheridge un Gianluca Buonanno.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 25.11.2015. protokola 9.7. punkts.

Sēdes vadītāja pauda cerību, ka ķīlnieku sagrābšana Roubaix pilsētā beigsies bez ievainotajiem vai mirušajiem.


13. Ilgtspējīgas parasto metālu rūpniecības attīstīšana Eiropā - Antidempinga pasākumi un to ietekme uz ES tērauda rūpniecību (debates)

Zinojums par ilgtspējīgas parasto metālu rūpniecības attīstīšanu Eiropā [2014/2211(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Edouard Martin (A8-0309/2015).

Komisijas paziņojums: Antidempinga pasākumi un to ietekme uz ES tērauda rūpniecību (2015/2978(RSP)).

Edouard Martin iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska (Komisijas locekle), kura arī sniedza paziņojumu.

Uzstājās Krišjānis Kariņš PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Dan Nica S&D grupas vārdā, Ashley Fox ECR grupas vārdā, Angelika Mlinar ALDE grupas vārdā, Paloma López Bermejo GUE/NGL grupas vārdā, Claude Turmes Verts/ALE grupas vārdā, David Borrelli EFDD grupas vārdā, Barbara Kappel ENF grupas vārdā, Massimiliano Salini, Kathleen Van Brempt, Evžen Tošenovský, Fredrick Federley, Eleonora Forenza, Reinhard Bütikofer, Bill Etheridge, Jean-Luc Schaffhauser, Antonio Tajani, Jude Kirton-Darling, Emma McClarkin, Rosa D'Amato, Gianluca Buonanno, Francisco José Millán Mon, Patrizia Toia, Vicky Ford, Theodor Dumitru Stolojan, Martina Werner, Jarosław Wałęsa, José Blanco López, Paul Rübig, Adam Gierek, Pilar Ayuso un Claude Rolin.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Maria Arena, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica un Tiziana Beghin.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska un Edouard Martin.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: decembra II sesija.


14. ES stratēģiskais satvars par drošību un veselības aizsardzību darbā laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam (debates)

Ziņojums par ES stratēģisko satvaru par drošību un veselības aizsardzību darbā laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam [2015/2107(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Ole Christensen (A8-0312/2015).

Ole Christensen iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Marianne Thyssen (Komisijas locekle).

Uzstājās Biljana Borzan (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), Georges Bach PPE grupas vārdā, Jutta Steinruck S&D grupas vārdā, Anthea McIntyre ECR grupas vārdā, Renate Weber ALDE grupas vārdā, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL grupas vārdā, Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā, Laura Agea EFDD grupas vārdā, David Casa, Siôn Simon, Inês Cristina Zuber, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Jérôme Lavrilleux, Agnes Jongerius, Jeroen Lenaers, Brando Benifei, Sofia Ribeiro un Claude Rolin.

Uzstājās Marianne Thyssen un Ole Christensen.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 25.11.2015. protokola 9.8. punkts.


15. Preventīvi pasākumi no dzimuma atkarīgas pensiju atšķirības novēršanai Eiropas Savienībā (debates)

Komisijas paziņojums: Preventīvi pasākumi no dzimuma atkarīgas pensiju atšķirības novēršanai Eiropas Savienībā (2015/2971(RSP)).

Marianne Thyssen (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Agnieszka Kozłowska-Rajewicz PPE grupas vārdā, Jutta Steinruck S&D grupas vārdā, Marian Harkin ALDE grupas vārdā, Lynn Boylan GUE/NGL grupas vārdā un Maria Arena.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Maria Lidia Senra Rodríguez, Danuta Jazłowiecka un Inês Cristina Zuber.

Uzstājās Marianne Thyssen.

Debates tika slēgtas.


16. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 571.857/OJME).


17. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.20.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Bearder, Crowley, Engström, Konečná, Kyenge, Michels, Picierno, Trüpel, Winkler Hermann

Juridisks paziņojums