Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2962(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1228/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1228/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2015 - 9.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0409

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

9.6. Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: χορήγηση έγκρισης για χρήσεις φθαλικού δι (2-αιθυλoεξυλo) εστέρα (DEHP) (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 106, παράγραφοι 2 και 3, του κανονισμού, επί του σχεδίου εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής XXX για τη χορήγηση έγκρισης για χρήσεις δι (2-αιθυλοεξυλο) εστέρα (DEHP) δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου - (D041427 – 2015/2962(RSP)) – επιτροπή ENVI - Εισηγητές: Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout (B8-1228/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0409)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου