Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 25 ноември 2015 г. - Страсбург

9. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.

°
° ° °

Изказа се Notis Marias относно провеждането на последните две разисквания във вторник вечер (председателят приема това за сведение).

°
° ° °


9.1. Проект на коригиращ бюджет № 8 към общия бюджет за 2015 г. Собствени ресурси и Eвропейски надзорен орган по защита на данните (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета относно проекта на коригиращ бюджет № 8 към общия бюджет за 2015 г. Собствени ресурси и Eвропейски надзорен орган по защита на данните [13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0337/2015)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0404)


9.2. Мобилизиране на Инструмента за гъвкавост за незабавни бюджетни мерки по европейската програма за миграцията (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на Инструмента за гъвкавост за незабавни бюджетни мерки по европейската програма за миграцията за справяне с кризата с бежанците, в съответствие с точка 12 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление [COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: José Manuel Fernandes (A8-0336/2015)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0405)


9.3. Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС, за да се осигури извършването на авансови плащания в рамките на бюджета за 2016 г. (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС в съответствие с точка 11 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление, за да се осигури извършването на авансови плащания в рамките на бюджета за 2016 г. [COM(2015)0281 - C8-0133/2015 - 2015/2123(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Lefteris Christoforou (A8-0335/2015)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0406)


9.4. Бюджетна процедура за финансовата 2016 г. - общ проект (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно съвместния проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, одобрен от Помирителния комитет в рамките на бюджетната процедура [14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD)] - Делегация на Европейския парламент в Помирителния комитет за бюджета. Докладчици: José Manuel Fernandes и Gérard Deprez (A8-0333/2015)

(Квалифицирано мнозинство за отхвърляне на общия проект)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0407)

Изказвания

След гласуването, Pierre Gramegna (действащ председател на Съвета), за да подчертае доброто сътрудничество между институциите в рамките на бюджетната процедура за 2016 г.

Преди да подпише бюджета за финансовата 2016 г., председателят направи следното изявление:

"Общият текст, постигнат в Помирителния комитет на 14 ноември 2015 г., беше одобрен както от Парламента, така и от Съвета. Бюджетната процедура е проведена в съответствие с член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Във връзка с това бюджетната процедура за финансовата 2016 година може да се счита за приета. Обявявам бюджета на Европейския съюз за финансовата 2016 година за окончателно приет."


9.5. Данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (гласуване)

Доклад относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие [2015/2066(INI)] - . Докладчици: Elisa Ferreira и Michael Theurer (A8-0317/2015)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2015)0408)

Изказвания

Преди гласуването, Fabio De Masi и Philippe Lamberts относно мандата на специалната комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие. Председателят направи уточнения.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател


9.6. Възражение съгласно член 106 от Правилника за дейността: разрешаване на използването на диетилхексил фталат (DEHP) (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено съгласно член 106, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността, относно проекта на Решение XXX за изпълнение на Комисията относно издаването на разрешение за използване на Бис (2-етилхексил) фталат (DEHP) съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета - (D041427 – 2015/2962(RSP)) – комисия ENVI - Докладчици: Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout (B8-1228/2015)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2015)0409)


9.7. Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на терористични организации (гласуване)

Доклад относно предотвратяването на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на терористични организации [2015/2063(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Rachida Dati (A8-0316/2015)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2015)0410)

Изказвания

Gerard Batten и Julia Reid относно провеждането на гласуването.


9.8. Стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014 – 2020 година (гласуване)

Доклад относно стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014 – 2020 година [2015/2107(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Ole Christensen (A8-0312/2015)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2015)0411)

Изказвания

След гласуването, David Coburn, Richard Corbett, Jonathan Arnott, Peter van Dalen, Richard Sulík, Jonathan Arnott, Peter Lundgren и Bruno Gollnisch относно провеждането на гласуването.

Правна информация