Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 25. listopadu 2015 - Štrasburk

9. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.

°
° ° °

Vystoupil Notis Marias k průběhu posledních dvou rozprav v úterý večer (předseda vzal vystoupení na vědomí).


9.1. Návrh opravného rozpočtu č. 8/2015: vlastní zdroje a evropský inspektor ochrany údajů (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 8/2015 na rozpočtový rok 2015, vlastní zdroje a evropský inspektor ochrany údajů [13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0337/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0404)


9.2. Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti na okamžitá rozpočtová opatření k řešení uprchlické krize (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti na okamžitá rozpočtová opatření k řešení uprchlické krize podle bodu 12 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení [COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: José Manuel Fernandes (A8-0336/2015)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0405)


9.3. Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU: výplaty záloh v rámci rozpočtu na rok 2016 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 11 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení na výplaty záloh v rámci rozpočtu na rok 2016 [COM(2015)0281 - C8-0133/2015 - 2015/2123(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Lefteris Christoforou (A8-0335/2015)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0406)


9.4. Rozpočtový proces na rok 2016: společný návrh (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o společném návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016 schváleném dohodovacím výborem v rámci rozpočtového procesu [14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD)] - Delegace Evropského parlamentu v dohodovacím výboru. Zpravodajové: José Manuel Fernandes a Gérard Deprez (A8-0333/2015)

(kvalifikovaná většina pro zamítnutí společného návrhu)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0407)

Vystoupení

Po hlasování Pierre Gramegna (úřadující předseda Rady), aby vyzdvihl dobrou spolupráci orgánů v rámci rozpočtového procesu na rok 2016.

Předseda před podepsáním rozpočtu na rozpočtový rok 2016 učinil toto prohlášení:

„Společný návrh, který dne 14. listopadu 2015 vzešel z dohodovacího výboru, schválil jak Parlament, tak Rada. Rozpočtový postup byl uplatněn v souladu s článekm 314 Smlouvy o Evropské unii. Rozpočtový proces na rozpočtový rok 2016 lze tudíž považovat za ukončený. Prohlašuji, že rozpočet Unie na rozpočtový rok 2016 byl schválen s konečnou platností.“


9.5. Daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (hlasování)

Zpráva o daňových rozhodnutích a jiných opatřeních podobných svojí povahou nebo účinkem [2015/2066(INI)] - . Zpravodajové: Elisa Ferreira a Michael Theurer (A8-0317/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0408)

Vystoupení

Před hlasováním Fabio De Masi a Philippe Lamberts k mandátu zvláštního výboru pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem. Předseda poskytl upřesnění.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda


9.6. Udělení povolení k používání bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) (hlasování)

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise XXX, kterým se uděluje povolení k používání bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 - (D041427 – 2015/2962(RSP)) – výbor ENVI - Zpravodajové: Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout (B8-1228/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0409)


9.7. Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů do teroristických organizací (hlasování)

Zpráva o předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů do teroristických organizací [2015/2063(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Rachida Dati (A8-0316/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0410)

Vystoupení

Gerard Batten a Julia Reid k průběhu hlasování.


9.8. Strategický rámec EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014–2020 (hlasování)

Zpráva o strategickém rámci EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014–2020 [2015/2107(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Ole Christensen (A8-0312/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0411)

Vystoupení

Po hlasování David Coburn, Richard Corbett, Jonathan Arnott, Peter van Dalen, Richard Sulík, Jonathan Arnott, Peter Lundgren a Bruno Gollnisch k průběhu hlasování.

Právní upozornění