Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 25. november 2015 - Strasbourg

9. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.

°
° ° °

Indlæg af Notis Marias om afviklingen af de to sidste forhandlinger tirsdag aften (formanden noterede sig dette).


9.1. Forslag til ændringsbudget nr. 8/1015: Egne indtægter og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 8/2015 for regnskabsåret 2015, egne indtægter og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse [13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0337/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0404)


9.2. Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til øjeblikkelige budgetmæssige tiltag i henhold til den europæiske migrationsdagsorden (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til øjeblikkelige budgetforanstaltninger til afhjælpning af flygtningekrisen i henhold til punkt 12 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning [COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: José Manuel Fernandes (A8-0336/2015)

(Kvalificeret flertal og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0405)


9.3. Anvendelse af EU’s Solidaritetsfond: udbetaling af forskud over budgettet for 2016 (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med det formål at muliggøre udbetaling af forskud over budgettet for 2016 i henhold til punkt 11 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning [COM(2015)0281 - C8-0133/2015 - 2015/2123(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Lefteris Christoforou (A8-0335/2015)

(Kvalificeret flertal og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0406)


9.4. Budgetproceduren 2016 - fælles udkast (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om Forligsudvalgets fælles udkast til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 som led i budgetproceduren [14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD)] - Europa-Parlamentets Delegation til Budgetforligsudvalget. Ordførere: José Manuel Fernandes og Gérard Deprez (A8-0333/2015)

(Kvalificeret flertal for at forkaste det fælles udkast)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0407)

Indlæg

Efter afstemningen tog Pierre Gramegna (formand for Rådet) ordet for at fremhæve det gode samarbejde mellem institutionerne under budgetproceduren 2016.

Før formanden underskrev budgettet for regnskabsåret 2016, afgav han følgende erklæring:

"Det fælles udkast, som Forligsudvalget frigav den 14. november 2015, er blevet godkendt samtidigt af Parlamentet og Rådet. Budgetproceduren blev iværksat i overensstemmelse med artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Budgetproceduren for regnskabsåret 2016 kan således anses for afsluttet. Jeg erklærer hermed, at Unionens budget for regnskabsåret 2016 er endeligt vedtaget."


9.5. Afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning (afstemning)

Betænkning om afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning [2015/2066(INI)] - . Ordførere: Elisa Ferreira og Michael Theurer (A8-0317/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0408)

Indlæg

Før afstemningen tog Fabio De Masi og Philippe Lamberts ordet om det mandat, som Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning havde fået. Formanden gav præciserende oplysninger.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand


9.6. Indsigelse i henhold til artikel 106: meddelelse af tilladelse til anvendelse af di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet i henhold til forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3, om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse XXX om godkendelse af anvendelser af bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 - (D041427 – 2015/2962(RSP)) – ENVI - Ordførere: Pavel Poc, Kateřina Konečná og Bas Eickhout (B8-1228/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0409)


9.7. Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere (afstemning)

Betænkning om forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere [2015/2063(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Rachida Dati (A8-0316/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0410)

Indlæg

Gerard Batten og Julia Reid om afviklingen af afsteminger.


9.8. En EU-strategiramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2014-2020 (afstemning)

Betænkning om EU-strategirammen for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2014-2020 [2015/2107(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Ole Christensen (A8-0312/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0411)

Indlæg

Efter afstemningen tog David Coburn, Richard Corbett, Jonathan Arnott, Peter van Dalen, Richard Sulík, Jonathan Arnott, Peter Lundgren og Bruno Gollnisch ordet om afviklingen af afstemninger.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik