Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 25. november 2015 - Strasbourg

9. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.

°
° ° °

Sõna võttis Notis Marias teisipäeva õhtul toimunud kahe viimase arutelu kulgemise kohta (president võttis selle teadmiseks).


9.1. Paranduseelarve projekt nr 8/2015 - omavahendid ja Euroopa Andmekaitseinspektor (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2015. aasta paranduseelarve projekti nr 8/2015 kohta, omavahendeid ja Euroopa Andmekaitseinspektorit [13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0337/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0404)


9.2. Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine koheste eelarvemeetmete jaoks pagulaskriisi lahendamiseks (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta koheste eelarvemeetmete jaoks pagulaskriisi lahendamiseks kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 12 [COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: José Manuel Fernandes (A8-0336/2015)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0405)


9.3. ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine, et võimaldada 2016. aasta eelarves ette nähtud ettemaksete tegemist (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 11, et võimaldada 2016. aasta eelarves ette nähtud ettemaksete tegemist [COM(2015)0281 - C8-0133/2015 - 2015/2123(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Lefteris Christoforou (A8-0335/2015)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0406)


9.4. Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve: ühine tekst (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport eelarvemenetluse raames lepituskomitees heaks kiidetud Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve projekti ühise teksti kohta [14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD)] - Euroopa Parlamendi delegatsioon eelarve lepituskomitees. Kaasraportöörid: José Manuel Fernandes ja Gérard Deprez (A8-0333/2015)

(Ühise teksti tagasilükkamiseks on vaja kvalifitseeritud häälteenamust)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0407)

Sõnavõtud

Pärast hääletust võttis sõna Pierre Gramegna (nõukogu eesistuja), et rõhutada institutsioonide head koostööd 2016. aasta eelarvemenetluses.

President tegi enne 2016. aasta eelarvele alla kirjutamist järgmise avalduse:

„14. novembril 2015. aastal toimunud lepituskomitee koosolekul kokkulepitud ühise teksti kiitsid heaks nii parlament kui ka nõukogu. Eelarvemenetlus viidi läbi Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 kohaselt. 2016. aasta eelarvemenetluse võib seega lugeda lõpetatuks. Kuulutan Euroopa Liidu 2016. aasta eelarve lõplikult vastuvõetuks.”


9.5. Maksualased siduvad eelotsused ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmed (hääletus)

Raport maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete kohta [2015/2066(INI)] - . Kaasraportöörid: Elisa Ferreira ja Michael Theurer (A8-0317/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0408)

Sõnavõtud

Enne hääletust Fabio De Masi ja Philippe Lamberts maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjoni volituste kohta. President andis selgituse.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident


9.6. Vastavalt kodukorra artiklile 106 esitatud vastuväide: bis(2-etüülheksüül)ftalaadi (DEHP) kasutamiseks loa andmine (hääletus)

Kodukorra artikli 106 lõigete 2 ja 3 kohaselt esitatud resolutsiooni ettepanek    komisjoni rakendusotsuse eelnõu XXX kohta, milles käsitletakse bis(2-etüülheksüül)ftalaadi (DEHP) kasutamiseks loa andmist kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1907/2006 - (D041427 – 2015/2962(RSP)) – ENVI-komisjon - Raportöörid: Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout (B8-1228/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0409)


9.7. ELi kodanike radikaliseerumise ja terroriorganisatsioonide poolt värbamise ennetamine (hääletus)

Raport ELi kodanike radikaliseerumise ja terroriorganisatsioonide poolt värbamise ennetamise kohta [2015/2063(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Rachida Dati (A8-0316/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0410)

Sõnavõtud

Gerard Batten ja Julia Reid hääletuse kulgemise kohta.


9.8. ELi töötervishoiu ja tööohutuse strateegiline raamistik aastateks 2014−2020 (hääletus)

Raport ELi töötervishoiu ja tööohutuse strateegilise raamistiku kohta aastateks 2014−2020 [2015/2107(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Ole Christensen (A8-0312/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0411)

Sõnavõtud

Pärast hääletust David Coburn, Richard Corbett, Jonathan Arnott, Peter van Dalen, Richard Sulík, Jonathan Arnott, Peter Lundgren ja Bruno Gollnisch hääletuse kulgemise kohta.

Õigusalane teave