Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 25 november 2015 - Straatsburg

9. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Notis Marias over het verloop van de beide laatste debatten van dinsdagavond (de Voorzitter neemt dit ter kennis).

°
° ° °


9.1. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 8/2015: eigen middelen en Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 8/2015 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, Eigen middelen, Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming [13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0337/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0404)


9.2. Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de vluchtelingencrisis (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de vluchtelingencrisis, overeenkomstig punt 12 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer [COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: José Manuel Fernandes (A8-0336/2015)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0405)


9.3. Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU met het oog op de betaling van voorschotten in het kader van de begroting voor 2016 (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, overeenkomstig punt 11 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer, met het oog op de betaling van voorschotten in het kader van de begroting voor 2016 [COM(2015)0281 - C8-0133/2015 - 2015/2123(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Lefteris Christoforou (A8-0335/2015)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0406)


9.4. Begrotingsprocedure 2016: gemeenschappelijke tekst (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de gemeenschappelijke tekst over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016 die door het bemiddelingscomité in het kader van de begrotingsprocedure is goedgekeurd [14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD)] - delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité in het kader van de begrotingsprocedure. Rapporteurs: José Manuel Fernandes en Gérard Deprez (A8-0333/2015)

(Gekwalificeerde meerderheid voor de verwerping van de gemeenschappelijke tekst)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0407)

Het woord werd gevoerd door:

na de stemming, Pierre Gramegna (fungerend voorzitter van de Raad) om de goede samenwerking van de instellingen tijdens de begrotingsprocedure 2016 te onderstrepen.

Vóór de ondertekening van de begroting voor het begrotingsjaar 2016, door de Voorzitter, die de volgende verklaring aflegt:

"De gemeenschappelijke tekst die op 14 november 2015 door het bemiddelingscomité is vastgesteld, is zowel door het Parlement als de Raad goedgekeurd. De begrotingsprocedure is ten uitvoer gelegd overeenkomstig artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. De begrotingsprocedure voor het begrotingsjaar 2016 kan dus als afgesloten worden beschouwd. Ik verklaar dat de begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2016 definitief is vastgesteld."


9.5. Fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect (stemming)

Verslag over fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect [2015/2066(INI)] - . Rapporteurs: Elisa Ferreira en Michael Theurer (A8-0317/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0408)

Het woord werd gevoerd door:

vóór de stemming, Fabio De Masi en Philippe Lamberts over het mandaat van de Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect. De Voorzitter geeft nadere bijzonderheden.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter


9.6. Bezwaar krachtens artikel 106 van het Reglement: het verlenen van toestemming voor het gebruik van bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 106, lid 2 en 3, van het Reglement over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie XXX voor het verlenen van toestemming voor het gebruik van bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad - (D041427 – 2015/2962(RSP)) – Commissie ENVI - Rapporteurs: Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout (B8-1228/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0409)


9.7. Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische organisaties (stemming)

Verslag over het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische organisaties [2015/2063(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Rachida Dati (A8-0316/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0410)

Het woord werd gevoerd door:

Gerard Batten en Julia Reid over het verloop van de stemmingen.


9.8. Strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2014-2020 (stemming)

Verslag over het strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2014-2020 [2015/2107(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Ole Christensen (A8-0312/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0411)

Het woord werd gevoerd door:

Na de stemming, David Coburn, Richard Corbett, Jonathan Arnott, Peter van Dalen, Richard Sulík, Jonathan Arnott, Peter Lundgren en Bruno Gollnisch over het verloop van de stemmingen.

Juridische mededeling - Privacybeleid