Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 25. november 2015 - Strasbourg

9. Čas glasovanja
CRE

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.

°
° ° °

Govoril je Notis Marias o poteku dveh zadnjih torkovih večernih razprav (predsednik je zabeležil pripombo).

°
° ° °


9.1. Predlog spremembe proračuna št. 8/2015: Lastna sredstva in Evropski nadzornik za varstvo podatkov (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 8/2015 za proračunsko leto 2015, lastna sredstva – Evropski nadzornik za varstvo podatkov [13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0337/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0404)


9.2. Uporaba instrumenta prilagodljivosti za takojšnje proračunske ukrepe za obravnavo begunske krize (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti za takojšnje proračunske ukrepe za obravnavo begunske krize v skladu s točko 12 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju [COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: José Manuel Fernandes (A8-0336/2015)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0405)


9.3. Uporaba Solidarnostnega sklada EU za plačilo predplačil v proračunu za leto 2016 (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije v skladu s točko 11 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju za plačilo predplačil v proračunu za leto 2016 [COM(2015)0281 - C8-0133/2015 - 2015/2123(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Lefteris Christoforou (A8-0335/2015)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0406)


9.4. Proračunski postopek za leto 2016 - skupni predlog (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o skupnem predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, ki ga je odobril spravni odbor v okviru proračunskega postopka [14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD)] - Delegacija Evropskega parlamenta v spravnem odboru v proračunskem postopku. Soporočevalca: José Manuel Fernandes in Gérard Deprez (A8-0333/2015)

(Kvalificirana večina za zavrnitev skupnega besedila)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0407)

Govorili so

Po glasovanju, Pierre Gramegna (predsedujoči Svetu), ki je poudaril dobro sodelovanje institucij v proračunskem postopku za leto 2016.

Pred podpisom proračuna za proračunsko leto 2016 je predsednik podal naslednjo izjavo:

"Skupno besedilo, o katerem se je 14. novembra 2015 dogovoril spravni odbor, sta Svet in Parlament sprejela. Proračunski postopek je potekal v skladu s členom 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Proračunski postopek za proračunsko leto 2016 je tako končan. Razglašam, da je proračun Unije za proračunsko leto 2016 dokončno sprejet."


9.5. Davčna stališča in drugi ukrepi podobne narave ali s podobnim učinkom (glasovanje)

Poročilo o davčnih stališčih in drugih ukrepih podobne narave ali s podobnim učinkom [2015/2066(INI)] - . Soporočevalca: Elisa Ferreira in Michael Theurer (A8-0317/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0408)

Govorili so

Pred glasovanjem, Fabio De Masi in Philippe Lamberts o mandatu Posebnega odbora za davčne odločbe in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom. Predsednik je podal podrobnejše informacije.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik


9.6. Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: odobritev dovoljenja za uporabo bis(2-etilheksil)ftalata (DEHP) (glasovanje)

Predlog resolucije, vložen v skladu s členom 106(2) in (3) Poslovnika o osnutku izvedbenega sklepa Komisije XXX o dodelitvi avtorizacije za uporabo bis(2-etilheksil)ftalata (DEHP) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (D041427 – 2015/2962(RSP)) – Odbor ENVI - Poročevalci: Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout (B8-1228/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0409)


9.7. Preprečevanje radikalizacije in novačenja evropskih državljanov s strani terorističnih organizacij (glasovanje)

Poročilo o preprečevanju radikalizacije in novačenja evropskih državljanov s strani terorističnih organizacij [2015/2063(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Rachida Dati (A8-0316/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0410)

Govorili so

Gerard Batten in Julia Reid o poteku glasovanja


9.8. Strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014-2020 (glasovanje)

Poročilo o strateškem okviru EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014-2020 [2015/2107(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Ole Christensen (A8-0312/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0411)

Govorili so

Po glasovanju, David Coburn, Richard Corbett, Jonathan Arnott, Peter van Dalen, Richard Sulík, Jonathan Arnott, Peter Lundgren in Bruno Gollnisch o poteku glasovanja.

Pravno obvestilo