Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 278kWORD 218k
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 4.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 5.Μεταφορές πιστώσεων
 6.Κατάθεση εγγράφων
 7.Πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι (συζήτηση)
 8.Πανηγυρική συνεδρίαση - Ιταλία
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  9.1.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2015: Ίδιοι πόροι και Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  9.2.Kινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για άμεσα δημοσιονομικά μέτρα για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  9.3.Kινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για να προβλεφθεί η καταβολή προκαταβολών από τον προϋπολογισμό του 2016 (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  9.4.Διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2016: κοινό κείμενο (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  9.5.Φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (ψηφοφορία)
  9.6.Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: χορήγηση έγκρισης για χρήσεις φθαλικού δι (2-αιθυλoεξυλo) εστέρα (DEHP) (ψηφοφορία)
  9.7.Πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης ευρωπαίων πολιτών από τρομοκρατικές οργανώσεις (ψηφοφορία)
  9.8.Στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία για την περίοδο 2014-2020 (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 13.Εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών στην ΕΕ (συζήτηση)
 14.Αποτελέσματα της συνόδου κορυφής της Βαλέτα στις 11 και 12 Νοεμβρίου 2015 και της συνόδου κορυφής της G 20 στις 15 και 16 Νοεμβρίου 2015 (συζήτηση)
 15.Κατάσταση στο Μπουρούντι (συζήτηση)
 16.Εκλογές στην Μιανμάρ (συζήτηση)
 17.Σύνθεση του Σώματος
 18.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 19.Κατάσταση στη Γεωργία (συζήτηση)
 20.Κατάσταση στη Μολδαβία (συζήτηση)
 21.Εκπαίδευση των παιδιών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και κρίσεις μεγάλης διάρκειας (συζήτηση)
 22.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 23.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 8.35.


2. Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση με την οποία καταδικάζει την τρομοκρατική επίθεση που έλαβε χώρα στην Τύνιδα χθες το βράδυ και είχε ως αποτέλεσμα 14 θύματα από την προεδρική φρουρά. Απευθύνει τα συλλυπητήριά του Σώματος στις οικογένειες των θυμάτων και αναφέρει επίσης τις πρόσφατες επιθέσεις στη Βηρυτού, το Παρίσι, και στο Μπαμακό.


3. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/98 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των διεθνών υποχρεώσεων της Ένωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, δυνάμει της διεθνούς σύμβασης για τη διατήρηση των θυννοειδών του Ατλαντικού και της σύμβασης περί της μελλοντικής πολυμερούς συνεργασίας στον τομέα της αλιείας του Βορειοδυτικού Ατλαντικού (C(2015)08047 - 2015/2984(DEA))
Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 20 Νοέμβριος 2015
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: PECH

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον ενωσιακό κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος (C(2015)08052 - 2015/2983(DEA))
Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 18 Νοέμβριος 2015
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ITRE

Σχέδια κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για τις οποίες έχει παραταθεί η προθεσμία προβολής αντιρρήσεων:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1233/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή ορισμένων κατευθυντήριων γραμμών στον τομέα των εξαγωγικών πιστώσεων οι οποίες τυγχάνουν δημόσιας στήριξης C(2015)06568 - 2015/2866(DEA)
Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 29 Σεπτέμβριος 2015
Παράταση της προθεσμίας για την προβολή αντιρρήσεων: 2 μήνες κατόπιν αίτησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: INTA

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που εμφανίζονται στη συσκευασία των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση C(2015)06601 - 2015/2890(DEA)
Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 2 Οκτώβριος 2015
Παράταση της προθεσμίας για την προβολή αντιρρήσεων: 2μήνες, κατόπιν αιτήσεως του Συμβουλίου.
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ENVI


4. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό ειδικών απαιτήσεων για τη ζελατίνη, το κολλαγόνο και τα ιδιαιτέρως εξευγενισμένα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (D039258/04 - 2015/2959(RPS) - προθεσμία: 12 Φεβρουαρίου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα (D039969/03 - 2015/2954(RPS) - προθεσμία: 10 Φεβρουαρίου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα (D039970/04 - 2015/2987(RPS) - προθεσμία: 21 Φεβρουαρίου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών 1-methylcyclopropene, flonicamid, flutriafol, ινδολυλοξικό οξύ, ινδολυλβουτυρικό οξύ, pethoxamid, pirimicarb, prothioconazole και teflubenzuron μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D041470/02 - 2015/2958(RPS) - προθεσμία: 12 Ιανουαρίου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα (D041567/01 - 2015/2952(RPS) - προθεσμία: 10 Φεβρουαρίου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα (D041688/01 - 2015/2953(RPS) - προθεσμία: 10 Φεβρουαρίου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (D041696/01 - 2015/2982(RPS) - προθεσμία: 19 Φεβρουαρίου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα (D041827/02 - 2015/2985(RPS) - προθεσμία: 21 Φεβρουαρίου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 όσον αφορά τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 6) (D042120/03 - 2015/2988(RPS) - προθεσμία: 24 Φεβρουαρίου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: IMCO

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για την ουσία fosetyl μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D042179/01 - 2015/2956(RPS) - προθεσμία: 11 Ιανουαρίου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 454/2011, σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα «Τηλεπληροφορικές εφαρμογές για επιβατικές υπηρεσίες» του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος (D042197/01 - 2015/2965(RPS) - προθεσμία: 17 Φεβρουαρίου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Απόφαση της Επιτροπής για την τροποποίηση της απόφασης 2014/312/ΕΕ περί καθορισμού των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε χρώματα και βερνίκια εσωτερικών και εξωτερικών χώρων (D042300/03 - 2015/2986(RPS) - προθεσμία: 21 Φεβρουαρίου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη σύνδεση ηλεκτροπαραγωγών με το δίκτυο (D042395/02 - 2015/2966(RPS) - προθεσμία: 18 Φεβρουαρίου 2016)
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE


5. Μεταφορές πιστώσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μην διατυπώσει αντιρρήσεις για τις μεταφορές πιστώσεων της Επιτροπής των Περιφερειών INF 9, 10, 11, 12, 13 και 14/2015.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τη μεταφορά πιστώσεων 4/2015 του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητής.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τη μεταφορά πιστώσεων DEC 1/2015 της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

Σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγραφος 3, του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τις μεταφορές πιστώσεων DEC 31/2015, 33/2015, 34/2015, 37/2015 και 38/2015 - Τμήμα III - Επιτροπή.

Σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή για την έγκριση των μεταφορών πιστώσεων DEC 30/2015, 31/2015, 33/2015, 34/2015 και 38/2015 - Τμήμα III - Επιτροπή

Σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή για την έγκριση της μεταφοράς πιστώσεων EESC DEC 1/2015 - Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Σύμφωνα με το άρθρο 203, παράγραφος 8 του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή για την έγκριση της αγοράς του κτιρίου της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Τόκιο.


6. Κατάθεση εγγράφων

Τα ακόλουθα έγγραφα έχουν κατατεθεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή:

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 35/2015 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0097/2015 - C8-0335/2015 - 2015/2301(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 1/2015 - Επιτροπή των Περιφερειών (N8-0098/2015 - C8-0336/2015 - 2015/2302(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 37/2015 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0099/2015 - C8-0337/2015 - 2015/2303(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 13/2015 - Επιτροπή των Περιφερειών (N8-0100/2015 - C8-0339/2015 - 2015/2304(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 14/2015 - Επιτροπή των Περιφερειών (N8-0101/2015 - C8-0340/2015 - 2015/2305(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων αριθ. 6/2015 - Δικαστήριο (N8-0102/2015 - C8-0342/2015 - 2015/2306(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 40/2015 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0103/2015 - C8-0344/2015 - 2015/2307(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Ενοικίαση χώρων γραφείων για την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κίνα - ΕΥΕΔ (N8-0104/2015 - C8-0345/2015 – 2015/2308(GBD))

Η μετάφραση δεν είναι επί του παρόντος διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων 2/2015 - SEAE (N8-0105/2015 - C8-0346/2015 - 2015/2309(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων 2/2015 - CEPD (N8-0106/2015 - C8-0347/2015 - 2015/2310(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων αριθ. 7/2015 - Δικαστήριο (N8-0107/2015 - C8-0348/2015 - 2015/2311(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων αριθ. 8/2015 - Δικαστήριο (N8-0108/2015 - C8-0349/2015 - 2015/2312(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων, προϋπολογισμός 2015 - Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA) (N8-0109/2015 - C8-0350/2015 - 2015/2314(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 41/2015 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0111/2015 - C8-0366/2015 - 2015/2331(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων V/AB-10/T/15 - Ελεγκτικό Συνέδριο (N8-0112/2015 - C8-0368/2015 - 2015/2332(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων, προϋπολογισμός 2015 - Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA) (N8-0113/2015 - C8-0369/2015 - 2015/2333(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG


7. Πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι (2015/2972(RSP))

Οι Nicolas Schmit (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Pervenche Berès, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Syed Kamall, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Patrick O'Flynn, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Jurek, Paul Nuttall, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Anna Elżbieta Fotyga, Marine Le Pen, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν Alain Lamassoure, Pervenche Berès, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Antonio Tajani, Anna Elżbieta Fotyga, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Liisa Jaakonsaari, Marielle de Sarnez, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, Patrick Le Hyaric, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Michèle Rivasi, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gilles Lebreton, Joëlle Bergeron, Marcel de Graaff, Diane Dodds, Marie-Christine Vergiat, η οποία επανέρχεται στις εκφράσεις της Diane Dodds και ζητεί να επιληφθεί του θέματος το Προεδρείο (η Πρόεδρος το σημειώνει), Esteban González Pons, Enrique Guerrero Salom, Mark Demesmaeker, Sophia in 't Veld, Jean-Luc Mélenchon, Jan Philipp Albrecht και Laura Ferrara.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Harald Vilimsky, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Angel Dzhambazki, Cecilia Wikström, Rolandas Paksas, Zoltán Balczó, Monika Hohlmeier, Birgit Sippel, Bernd Lucke, Ελισσάβετ Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, Victor Boştinaru, James Nicholson, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Ruža Tomašić, Michèle Alliot-Marie, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, Herbert Reul, Péter Niedermüller, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Patrizia Toia, Elisabetta Gardini, Gilles Pargneaux, Nuno Melo, Tanja Fajon, Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Kinga Gál, Afzal Khan, Elmar Brok, Elena Valenciano, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Niebler, Brice Hortefeux, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Michał Boni, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Heinz K. Becker, Philippe Juvin και Frank Engel.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Ford, Hilde Vautmans, Νεοκλής Συλικιώτης, Ulrike Lunacek, Franz Obermayr και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής) και Nicolas Schmit.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

8. Πανηγυρική συνεδρίαση - Ιταλία

Από τις 12.00 έως τις 12.30, το Σώμα συνέρχεται σε πανηγυρική συνεδρίαση επ' ευκαιρία της επίσκεψης του Sergio Mattarella, Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας.


9. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Νότης Μαριάς σχετικά με τη διεξαγωγή των δύο τελευταίων συζητήσεων την Τρίτη το βράδυ (Ο Πρόεδρος το σημειώνει).


9.1. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2015: Ίδιοι πόροι και Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2015 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, ίδιοι πόροι και Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων [13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0337/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0404)


9.2. Kινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για άμεσα δημοσιονομικά μέτρα για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση επί της πρότασης απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για άμεσα δημοσιονομικά μέτρα για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, σύμφωνα με το σημείο 12 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση [COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: José Manuel Fernandes (A8-0336/2015)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0405)


9.3. Kινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για να προβλεφθεί η καταβολή προκαταβολών από τον προϋπολογισμό του 2016 (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το σημείο 11 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση για να προβλεφθεί η καταβολή προκαταβολών από τον προϋπολογισμό του 2016 [COM(2015)0281 - C8-0133/2015 - 2015/2123(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Λευτέρης Χριστοφόρου (A8-0335/2015)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0406)


9.4. Διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2016: κοινό κείμενο (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το κοινό κείμενο στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, που ενέκρινε η Επιτροπή Συνδιαλλαγής στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού [14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD)] - Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επιτροπή συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό. Συνεισηγητές: José Manuel Fernandes και Gérard Deprez (A8-0333/2015)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την απόρριψη του κοινού κειμένου)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0407)

Παρεμβάσεις

Μετά την ψηφοφορία, ο Pierre Gramegna (Πρόεδρος του Συμβουλίου) για να υπογραμμίσει την αγαστή συνεργασία των θεσμικών οργάνων στη διαδικασία του προϋπολογισμού 2016.

Πριν υπογράψει τον προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2016, ο Πρόεδρος προβαίνει στην ακόλουθη δήλωση:

«Το κοινό κείμενο που επετεύχθη στο πλαίσιο της επιτροπής συνδιαλλαγής στις 14 Νοεμβρίου 2015 εγκρίθηκε τόσο από το Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο. Η διαδικασία του προϋπολογισμού τέθηκε σε εφαρμογή σύμφωνα με το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 μπορεί να θεωρηθεί ως εκ τούτου ότι έχει ολοκληρωθεί. Διακηρύσσω ότι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 έχει εγκριθεί οριστικά.»


9.5. Φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (ψηφοφορία)

Έκθεση για τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος [2015/2066(INI)] - . Συνεισηγητές: Elisa Ferreira και Michael Theurer (A8-0317/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0408)

Παρεμβάσεις

Πριν την ψηφοφορία, οι Fabio De Masi και Philippe Lamberts σχετικά με την εντολή της ειδικής επιτροπής για τις φορολογικές συμφωνίες τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος. Ο πρόεδρος δίνει διευκρινίσεις.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος


9.6. Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: χορήγηση έγκρισης για χρήσεις φθαλικού δι (2-αιθυλoεξυλo) εστέρα (DEHP) (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 106, παράγραφοι 2 και 3, του κανονισμού, επί του σχεδίου εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής XXX για τη χορήγηση έγκρισης για χρήσεις δι (2-αιθυλοεξυλο) εστέρα (DEHP) δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου - (D041427 – 2015/2962(RSP)) – επιτροπή ENVI - Εισηγητές: Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout (B8-1228/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0409)


9.7. Πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης ευρωπαίων πολιτών από τρομοκρατικές οργανώσεις (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης ευρωπαίων πολιτών από τρομοκρατικές οργανώσεις [2015/2063(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Rachida Dati (A8-0316/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0410)

Παρεμβάσεις

Οι Gerard Batten και Julia Reid σχετικά με τη διεξαγωγή των ψηφοφοριών.


9.8. Στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία για την περίοδο 2014-2020 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία για την περίοδο 2014-2020 [2015/2107(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Ole Christensen (A8-0312/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0411)

Παρεμβάσεις

Μετά την ψηφοφορία, οι David Coburn, Richard Corbett, Jonathan Arnott, Peter van Dalen, Richard Sulík, Jonathan Arnott, Peter Lundgren και Bruno Gollnisch, σχετικά με τη διεξαγωγή των ψηφοφοριών.


10. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση José Manuel Fernandes και Gérard Deprez - A8-0333/2015
Jiří Pospíšil, Peter Jahr και Andrejs Mamikins

Έκθεση Elisa Ferreira και Michael Theurer - A8-0317/2015
Peter Jahr, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan και Jonathan Arnott

Έκθεση Rachida Dati - A8-0316/2015
Tania González Peñas, Neena Gill, Franz Obermayr, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Peter Jahr, Seán Kelly, Momchil Nekov, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, David Coburn, Jonathan Arnott και Bill Etheridge

Έκθεση Ole Christensen - A8-0312/2015
Tania González Peñas, Sven Schulze, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor, Peter Jahr, Peter Lundgren και Andrejs Mamikins.


11. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.25 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander Graf LAMBSDORFF
Αντιπρόεδρος

12. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Η Patricija Šulin γνωστοποιεί ότι η συσκευή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στο έδρανό της δεν λειτούργησε στις πρώτες 7 ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση κατά τη χθεσινή ψηφοφορία (εκθέσεις Claude Moraes (A8-0250/2015, A8-0251/2015 και A8-0252/2015), έκθεση Carlos Iturgaiz (A8-0318/2015), έκθεση Werner Langen (A8-0315/2015) και στις δύο πρώτες ψηφοφορίες στην έκθεση της Inês Cristina Zuber (A8-0310/2015)).

Ο István Ujhelyi ήταν παρών αλλά το όνομά του δεν εμφαίνεται στην κατάσταση παρόντων.

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


13. Εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών στην ΕΕ (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000126/2015) που κατέθεσε η Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Επιτροπής FEMM, προς την Επιτροπή: Εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών στην ΕΕ (2015/2855(RSP)) (B8-1105/2015)

Η Iratxe García Pérez αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Teresa Jiménez-Becerril Barrio, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Beatrix von Storch, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Malin Björk, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jordi Sebastià, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Daniela Aiuto, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Janice Atkinson, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová.

Η συζήτηση περατώνεται.


14. Αποτελέσματα της συνόδου κορυφής της Βαλέτα στις 11 και 12 Νοεμβρίου 2015 και της συνόδου κορυφής της G 20 στις 15 και 16 Νοεμβρίου 2015 (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Αποτελέσματα της συνόδου κορυφής της Βαλέτα στις 11 και 12 Νοεμβρίου 2015 και της συνόδου κορυφής της G 20 στις 15 και 16 Νοεμβρίου 2015 (2015/2902(RSP))

Οι Nicolas Schmit (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Patrick O'Flynn, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Κώστας Χρυσόγονος, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gerolf Annemans, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, David McAllister, Knut Fleckenstein, Helga Stevens, Charles Goerens, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Jurek, Petr Mach, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Liisa Jaakonsaari, Gilles Lebreton, Udo Voigt, Andrzej Grzyb, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, και Enrique Guerrero Salom.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Bodil Valero, Diane James, Mara Bizzotto, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Hilde Vautmans, Janusz Korwin-Mikke, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Ulrike Trebesius, Nathalie Griesbeck, Martina Anderson, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Olaf Stuger, Ulrike Lunacek, Ignazio Corrao, Mario Borghezio, Elisabetta Gardini, Tanja Fajon, Roberts Zīle, Gérard Deprez, Malin Björk, Rolandas Paksas, Vicky Maeijer, Ildikó Gáll-Pelcz, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Charles Tannock, Richard Howitt, Nikolay Barekov, Angelika Mlinar, Νικόλαος Χουντής, Gerard Batten, Gianluca Buonanno, Mariya Gabriel, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tim Aker, Gilles Pargneaux, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Jadwiga Wiśniewska, Mirosław Piotrowski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Σοφία Σακοράφα, Laura Ferrara, Jiří Pospíšil, Alfred Sant, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Steven Woolfe, Arne Gericke, Mike Hookem, Paulo Rangel, Kati Piri, Richard Sulík, Othmar Karas, Juan Fernando López Aguilar, Richard Ashworth, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Jan Zahradil, Jan Olbrycht, Elly Schlein, Davor Ivo Stier, Miriam Dalli, Cristian Dan Preda, Iliana Iotova, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ismail Ertug, Ana Gomes, László Tőkés, Andrey Kovatchev και Eduard Kukan.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Alojz Peterle, Jaromír Štětina, Tunne Kelam, Stanislav Polčák και Therese Comodini Cachia.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Νεοκλής Συλικιώτης, Igor Šoltes, Tim Aker και Michaela Šojdrová.

Παρεμβαίνουν οι Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής) εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας , και Nicolas Schmit.

Η συζήτηση περατώνεται.


15. Κατάσταση στο Μπουρούντι (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Κατάσταση στο Μπουρούντι (2015/2973(RSP))

Ο Nicolas Schmit (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Joachim Zeller, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kati Piri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Pier Antonio Panzeri, Νότης Μαριάς, Maria Arena, Elena Valenciano και Fabio Massimo Castaldo.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Bogdan Brunon Wenta, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Krzysztof Hetman και Stanislav Polčák.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: περίοδος συνόδου του Δεκεμβρίου II.


16. Εκλογές στην Μιανμάρ (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Εκλογές στην Μιανμάρ (2015/2974(RSP))

Ο Nicolas Schmit (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Lars Adaktusson, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Alexander Graf Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Goffredo Maria Bettini, Julie Girling, Victor Boştinaru και Neena Gill.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Eduard Kukan.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς, Fabio Massimo Castaldo και Stanislav Polčák.

Η συζήτηση περατώνεται.


17. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες ισπανικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή του Xabier Benito Ziluaga ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του Pablo Iglesias με ισχύ από 25 Νοεμβρίου 2015.

Οι αρμόδιες ισπανικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή της María Teresa Giménez Barbat ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση της Fernando Maura Barandiarán με ισχύ από 25 Νοεμβρίου 2015.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 της Πράξης της 20 Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, και του άρθρο 4 παράγραφος 1, του Κανονισμού, το Κοινοβούλιο λαμβάνει γνώση της εκλογής των Xabier Benito Ziluaga και María Teresa Giménez Barbat με ισχύ από 25 Νοεμβρίου 2015.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2, του Κανονισμού, έως ότου ελεγχθεί η εντολή των βουλευτών ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, οι Xabier Benito Ziluaga και María Teresa Giménez Barbat καταλαμβάνουν την έδρα τους στο Κοινοβούλιο και συμμετέχουν στα όργανά του απολαύοντας στο ακέραιο των δικαιωμάτων τους, υπό τον όρο ότι έχουν προηγουμένως υπογράψει δήλωση ότι δεν κατέχουν οιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητά του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


18. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα GUE/NGL τα ακόλουθα αιτήματα διορισμού:

επιτροπή ITRE: Xabier Benito Ziluaga αντί του Miguel Urbán Crespo

επιτροπή AFET: Miguel Urbán Crespo

Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Miguel Urbán Crespo

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Mercosur : Xabier Benito Ziluaga

Oι ως άνω διορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


19. Κατάσταση στη Γεωργία (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Κατάσταση στη Γεωργία (2015/2975(RSP))

Ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Jaromír Štětina, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Javier Nart, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Miloslav Ransdorf, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Petras Auštrevičius και Stanislav Polčák, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Michael Gahler, Andrejs Mamikins, Sajjad Karim, Tamás Meszerics, Andrej Plenković, Kati Piri και Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Eduard Kukan, Νότης Μαριάς, Ilhan Kyuchyuk, Igor Šoltes και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης.

Η συζήτηση περατώνεται.


20. Κατάσταση στη Μολδαβία (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Κατάσταση στη Μολδαβία (2015/2976(RSP))

Ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Andi Cristea, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bas Belder, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Petras Auštrevičius, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Janusz Korwin-Mikke, μη εγγεγραμμένος, Cristian Dan Preda, Neena Gill, Karol Karski, Jiří Maštálka, Igor Šoltes, Michael Gahler, Doru-Claudian Frunzulică, Peter Eriksson, Andrej Plenković, Siegfried Mureşan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz και Michał Boni.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης.

Η συζήτηση περατώνεται.


21. Εκπαίδευση των παιδιών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και κρίσεις μεγάλης διάρκειας (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000147/2015) που κατέθεσε η Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς την Επιτροπή: Εκπαίδευση των παιδιών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και σε παρατεταμένες κρίσεις (2015/2977(RSP)) (B8-1108/2015)

Η Linda McAvan αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Davor Ivo Stier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Enrique Guerrero Salom, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jana Žitňanská, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Nathan Gill, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Heidi Hautala, Silvia Costa, Ángela Vallina, Caterina Chinnici, Elly Schlein, Doru-Claudian Frunzulică και Andrejs Mamikins, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Yana Toom.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Νότης Μαριάς και Julie Ward.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και σε παρατεταμένες κρίσεις (2015/2977(RSP)) (B8-1240/2015).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.11.2015.


22. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 571.857/OJJE).


23. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 23.15.

Klaus Welle

Anneli Jäätteenmäki

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Επιτήδειος, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver

Δικαιολογημένα απόντες:

Bearder, Crowley, Engström, Konečná, Kyenge, Michels, Picierno, Trüpel, Winkler Hermann

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου