Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000140/2015

Teksty złożone :

O-000140/2015 (B8-1110/2015)

Debaty :

PV 02/12/2015 - 17
CRE 02/12/2015 - 17

Głosowanie :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12

Teksty przyjęte :


Protokół
Środa, 2 grudnia 2015 r. - BrukselaWersja ostateczna

17. Sytuacja na Węgrzech: działania następcze w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. (debata)
CRE

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000140/2015), które skierował Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, do Komisji: Sytuacja na Węgrzech w nawiązaniu do rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Claude Moraes rozwinął pytanie.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Věra Jourová (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Monika Hohlmeier w imieniu grupy PPE, Péter Niedermüller w imieniu grupy S&D, Zdzisław Krasnodębski w imieniu grupy ECR, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, Nicolas Bay w imieniu grupy ENF, Zoltán Balczó niezrzeszony, Victor Boştinaru, Angel Dzhambazki, Cecilia Wikström, Marina Albiol Guzmán, Benedek Jávor, Bill Etheridge, Jean-François Jalkh, Georgios Epitideios, Inês Cristina Zuber, Juan Fernando López Aguilar, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Jurka, Caterina Chinnici, Kati Piri i Sylvia-Yvonne Kaufmann, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Janusza Korwin-Mikkego.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Notis Marias i Ivan Jakovčić.

Głos zabrała Věra Jourová.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.

Informacja prawna