Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000140/2015

Ingivna texter :

O-000140/2015 (B8-1110/2015)

Debatter :

PV 02/12/2015 - 17
CRE 02/12/2015 - 17

Omröstningar :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 2 december 2015 - BrysselSlutlig utgåva

17. Situationen i Ungern: uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 10 juni 2015 (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000140/2015) från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till kommissionen: Situationen i Ungern: uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 10 juni 2015 (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Claude Moraes utvecklade frågan.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Monika Hohlmeier för PPE-gruppen, Péter Niedermüller för S&D-gruppen, Zdzisław Krasnodębski för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Nicolas Bay för ENF-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, Victor Boştinaru, Angel Dzhambazki, Cecilia Wikström, Marina Albiol Guzmán, Benedek Jávor, Bill Etheridge, Jean-François Jalkh, Georgios Epitideios, Inês Cristina Zuber, Juan Fernando López Aguilar, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Jurek, Caterina Chinnici, Kati Piri och Sylvia-Yvonne Kaufmann, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Janusz Korwin-Mikke.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Notis Marias och Ivan Jakovčić.

Talare: Věra Jourová.

Resolutionsförslagen (artikel 128.5 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: följande sammanträdesperiod.

Rättsligt meddelande