Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000152/2015 (B8-1113/2015)

Разисквания :

PV 15/12/2015 - 3
CRE 15/12/2015 - 3

Гласувания :

PV 17/12/2015 - 9.8

Приети текстове :


Протокол
Вторник, 15 декември 2015 г. - СтрасбургОкончателна версия

3. Препоръки за еврозоната - Завършване на Европейския икономически и паричен съюз (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Препоръки за еврозоната (2015/3020(RSP))

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000152/2015) зададен от Roberto Gualtieri, от името на комисията ECON, към Комисията: Приключване на изграждането на европейския икономически и паричен съюз (2015/2936(RSP)) (B8-1113/2015)

Председателят направи кратоко изявление, за да открие разискването.

Изказа се Jeroen Dijsselbloem (председател на Еврогрупата).

Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) направи изявление.

Roberto Gualtieri разви въпроса.

Изказаха се: Dariusz Rosati, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Anna Elżbieta Fotyga, Maria João Rodrigues, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Bernd Lucke, от името на групата ECR, Gérard Deprez, относно изказването на предходния оратор, Sylvie Goulard, от името на групата ALDE, Fabio De Masi, от името на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Георги Пирински, Marco Valli, от името на групата EFDD, Gerolf Annemans, от името на групата ENF, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП.

Изказа се Jeroen Dijsselbloem.

Изказаха се: Esther de Lange, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Elisa Ferreira, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Dimitrios Papadimoulis, Sven Giegold, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Liisa Jaakonsaari, Patrick O'Flynn, Bernard Monot, Krisztina Morvai, Theodor Dumitru Stolojan, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Pervenche Berès, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Peter van Dalen, Notis Marias, Michael Theurer, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Miguel Viegas, Bas Eickhout, Steven Woolfe, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Markus Ferber, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Pervenche Berès, и Jakob von Weizsäcker, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michael Theurer.

Изказа се Jeroen Dijsselbloem.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Заместник-председател

Изказаха се: Anna Elżbieta Fotyga, Jean Arthuis, Nikolaos Chountis, Jean-Luc Schaffhauser, Othmar Karas, Alfred Sant, Peter van Dalen и Cora van Nieuwenhuizen.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Изказаха се: Luke Ming Flanagan, Mario Borghezio, Tom Vandenkendelaere, Jonás Fernández, Marcus Pretzell, Philippe De Backer, Miguel Urbán Crespo, Florian Philippot, Danuta Maria Hübner, Paul Tang, Richard Sulík, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gianluca Buonanno, Jérôme Lavrilleux, Costas Mavrides, Joachim Starbatty, Lara Comi, Eva Kaili, Zbigniew Kuźmiuk, Adam Szejnfeld, Neena Gill, Georgios Kyrtsos, Sergio Gutiérrez Prieto, Luděk Niedermayer, Mercedes Bresso, Angelika Niebler, Ева Паунова и Burkhard Balz.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ivana Maletić, Maria Grapini, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez, Seán Kelly и Liisa Jaakonsaari.

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията).

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Roberto Gualtieri, от името на комисията ECON, относно завършването на европейския икономически и паричен съюз (2015/2936(RSP)) (B8-1347/2015).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.8 от протокола от 17.12.2015.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути в очакване на времето за гласуване.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander Graf LAMBSDORFF
Заместник-председател

Правна информация