Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 15 декември 2015 г. - Страсбург

9. Резултати от 21-вата Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP 21) (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Резултати от 21-вата Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP 21) (2015/2960(RSP))

Camille Gira (действащ председател на Съвета) и Miguel Arias Cañete (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Giovanni La Via, от името на групата PPE, Kathleen Van Brempt, от името на групата S&D, Ian Duncan, от името на групата ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Anne-Marie Mineur, от името на групата GUE/NGL, Yannick Jadot, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Marco Affronte, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Steeve Briois, от името на групата ENF, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, Peter Liese, Matthias Groote, Jadwiga Wiśniewska, José Inácio Faria, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Roger Helmer, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Fredrick Federley, Merja Kyllönen, Benedek Jávor, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Piernicola Pedicini и Ivo Belet.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander Graf LAMBSDORFF
Заместник-председател

Изказаха се: Miriam Dalli, Hans-Olaf Henkel, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, João Ferreira, Claude Turmes, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Julia Reid, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bernd Lucke, Krišjānis Kariņš, Seb Dance, Jerzy Buzek, Paul Brannen, Karl-Heinz Florenz, Jo Leinen, Seán Kelly, Patrizia Toia, Massimiliano Salini, Nicola Caputo, Pilar del Castillo Vera, Miroslav Poche, Andrzej Grzyb, Nikos Androulakis и Angélique Delahaye, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gianluca Buonanno.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias и Izaskun Bilbao Barandica.

Изказаха се: Miguel Arias Cañete и Camille Gira.

Разискването приключи.

Правна информация