Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

9. Αποτελέσματα της COP 21 (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Αποτελέσματα της COP 21 (2015/2960(RSP))

Οι Camille Gira (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Giovanni La Via, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kathleen Van Brempt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ian Duncan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Anne-Marie Mineur, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Yannick Jadot, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Marco Affronte, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Steeve Briois, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, Peter Liese, Matthias Groote, Jadwiga Wiśniewska, José Inácio Faria, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Roger Helmer, Olaf Stuger, Λάμπρος Φουντούλης, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Fredrick Federley, Merja Kyllönen, Benedek Jávor, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Piernicola Pedicini και Ivo Belet.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander Graf LAMBSDORFF
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Miriam Dalli, Hans-Olaf Henkel, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, João Ferreira, Claude Turmes, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Julia Reid, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bernd Lucke, Krišjānis Kariņš, Seb Dance, Jerzy Buzek, Paul Brannen, Karl-Heinz Florenz, Jo Leinen, Seán Kelly, Patrizia Toia, Massimiliano Salini, Nicola Caputo, Pilar del Castillo Vera, Miroslav Poche, Andrzej Grzyb, Νίκος Ανδρουλάκης και Angélique Delahaye, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gianluca Buonanno.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Ricardo Serrão Santos, Νότης Μαριάς και Izaskun Bilbao Barandica.

Παρεμβαίνουν οι Miguel Arias Cañete και Camille Gira.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου