Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 298kWORD 191k
Tiistai 15. joulukuuta 2015 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Euroaluetta koskeva suositus - Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistely (keskustelu)
 4.Äänestykset
  4.1.Järjestelyasiakirja Sveitsin valaliiton osallistumista Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston toimintaan koskevista yksityiskohtaisista säännöistä *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  4.2.EU:n ja Dominican välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  4.3.EU:n ja Vanuatun välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  4.4.EU:n ja Trinidad ja Tobagon välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  4.5.EU:n ja Samoan välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  4.6.EU:n ja Grenadan välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  4.7.EU:n ja Itä-Timorin välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  4.8.EU:n ja Saint Lucian välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  4.9.EU:n ja Saint Vincent ja Grenadiinien välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  4.10.EU:n ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  4.11.Sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston ja Eurojustin välinen yhteisymmärryspöytäkirja * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  4.12.Perinteisten, ALV- ja BKTL-perusteisten omien varojen käyttöön asettamisessa sovellettavat menetelmät ja menettely sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavat toimenpiteet * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  4.13.Georgios Kyrtsosin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  4.14.Stelios Koulogloun koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  4.15.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Suomen hakemus – EGF/2015/005 FI/Computer Programming (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  4.16.EU-tavaramerkki ***II (äänestys)
  4.17.Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntö ***II (äänestys)
  4.18.Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen sovellettava valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskeva suunnitelma ***I (äänestys)
  4.19.Poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden soveltamisen keskeyttäminen Bosnia ja Hertsegovinan osalta ***I (äänestys)
  4.20.Yhdistyneiden arabiemiirikuntien ja Europolin välinen strateginen yhteistyö vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa * (äänestys)
  4.21.Kohti Euroopan energiaunionia (äänestys)
  4.22.Euroopan sähköverkon parantaminen vuoteen 2020 mennessä (äänestys)
  4.23.Eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn täytäntöönpano (äänestys)
  4.24.Uusi YKP: rakenne teknisiä toimenpiteitä ja monivuotisia suunnitelmia varten (äänestys)
 5.Äänestysselitykset
 6.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 7.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 8.EU:n raja- ja rannikkovalvontapaketista tehty päätös (keskustelu)
 9.COP21-kokouksen tulokset (keskustelu)
 10.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 11.Lisää läpinäkyvyyttä, koordinointia ja lähentymistä unionin yhtiöveropolitiikkoihin (keskustelu)
 12.EU:n ja Kiinan suhteet (keskustelu)
 13.Valmistautuminen maailman humanitaarisen avun huippukokoukseen: humanitaarisen avun haasteet ja mahdollisuudet (keskustelu)
 14.Työvoiman liikkuvuus (keskustelu)
 15.Esteettömyyttä koskevasta unionin säädöksestä tehty päätös (keskustelu)
 16.Seuraavan istunnon esityslista
 17.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.


2. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 135 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Ibrahim Halawan mahdollinen kuolemantuomio (2015/3016(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta Ibrahim Halawan mahdollisesta kuolemantuomiosta (B8-1402/2015)

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Brian Crowley, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta Ibrahim Halawan mahdollisesta kuolemantuomiosta (B8-1403/2015)

—   Judith Sargentini, Davor Škrlec, Klaus Buchner, Jean Lambert, Igor Šoltes, Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Ernest Maragall, Margrete Auken, Bodil Valero, Ernest Urtasun ja Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta Ibrahim Halawan mahdollisesta kuolemantuomiosta (B8-1404/2015)

—   Marian Harkin, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Filiz Hyusmenova, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Urmas Paet, Robert Rochefort, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl ja Jozo Radoš ALDE-ryhmän puolesta Ibrahim Halawan mahdollisesta kuolemantuomiosta (B8-1405/2015)

—   Cristian Dan Preda, Seán Kelly, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Therese Comodini Cachia ja Romana Tomc PPE-ryhmän puolesta Ibrahim Halawan mahdollisesta kuolemantuomiosta (B8-1406/2015)

—   Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Younous Omarjee, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Josu Juaristi Abaunz, Javier Couso Permuy, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez ja Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta Ibrahim Halawan mahdollisesta kuolemantuomiosta (B8-1407/2015)

—   Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato ja Damiano Zoffoli S&D-ryhmän puolesta Ibrahim Halawan mahdollisesta kuolemantuomiosta (B8-1408/2015).

II.   Malediivien tilanne (2015/3017(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta Malediivien tilanteesta (B8-1409/2015)

—   Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Alyn Smith ja Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta Malediivien tilanteesta (B8-1410/2015)

—   Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Jozo Radoš ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta Malediivien tilanteesta (B8-1411/2015)

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba ja Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta Malediivien tilanteesta (B8-1414/2015)

—   Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, József Nagy, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia ja Romana Tomc PPE-ryhmän puolesta Malediivien tilanteesta (B8-1417/2015)

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva ja Kostas Chrysogonos GUE/NGL-ryhmän puolesta Malediivien tilanteesta (B8-1419/2015)

—   Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Biljana Borzan ja Eider Gardiazabal Rubial S&D-ryhmän puolesta Malediivien tilanteesta (B8-1421/2015).

III.   Malesia (2015/3018(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Marco Zanni EFDD-ryhmän puolesta Malesiasta (B8-1412/2015)

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba ja Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta Malesiasta (B8-1413/2015)

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec ja Alyn Smith Verts/ALE-ryhmän puolesta Malesiasta (B8-1415/2015)

—   Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Jozo Radoš ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta Malesiasta (B8-1416/2015)

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia ja Romana Tomc PPE-ryhmän puolesta Malesiasta (B8-1418/2015)

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva ja Kostas Chrysogonos GUE/NGL-ryhmän puolesta Malesiasta (B8-1420/2015)

—   Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward ja Biljana Borzan S&D-ryhmän puolesta Malesiasta (B8-1422/2015).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 162 artiklan mukaisesti.


3. Euroaluetta koskeva suositus - Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistely (keskustelu)

Komission julkilausuma: Euroaluetta koskeva suositus (2015/3020(RSP))

Suullisesti vastattava kysymys (O-000152/2015): Roberto Gualtieri ECON-valiokunnan puolesta komissiolle: Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistely (2015/2936(RSP)) (B8-1113/2015)

Puhemies antoi keskustelun aluksi lyhyen julkilausuman.

Jeroen Dijsselbloem (euroryhmän puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Roberto Gualtieri esitteli kysymyksen.

Puheenvuorot: Dariusz Rosati PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Anna Elżbieta Fotyga, Maria João Rodrigues S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Bernd Lucke ECR-ryhmän puolesta, Gérard Deprez edellisen puhujan puheenvuorosta, Sylvie Goulard ALDE-ryhmän puolesta, Fabio De Masi GUE/NGL-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Georgi Pirinski, Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta, Gerolf Annemans ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos.

Jeroen Dijsselbloem käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Esther de Lange, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Elisa Ferreira, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Dimitrios Papadimoulis, Sven Giegold, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Liisa Jaakonsaari, Patrick O'Flynn, Bernard Monot, Krisztina Morvai, Theodor Dumitru Stolojan, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Pervenche Berès, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Peter van Dalen, Notis Marias, Michael Theurer, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Miguel Viegas, Bas Eickhout, Steven Woolfe, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Markus Ferber, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Pervenche Berès ja Jakob von Weizsäcker, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michael Theurer.

Jeroen Dijsselbloem käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Puheenvuorot: Anna Elżbieta Fotyga, Jean Arthuis, Nikolaos Chountis, Jean-Luc Schaffhauser, Othmar Karas, Alfred Sant, Peter van Dalen ja Cora van Nieuwenhuizen.

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

Puheenvuorot: Luke Ming Flanagan, Mario Borghezio, Tom Vandenkendelaere, Jonás Fernández, Marcus Pretzell, Philippe De Backer, Miguel Urbán Crespo, Florian Philippot, Danuta Maria Hübner, Paul Tang, Richard Sulík, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gianluca Buonanno, Jérôme Lavrilleux, Costas Mavrides, Joachim Starbatty, Lara Comi, Eva Kaili, Zbigniew Kuźmiuk, Adam Szejnfeld, Neena Gill, Georgios Kyrtsos, Sergio Gutiérrez Prieto, Luděk Niedermayer, Mercedes Bresso, Angelika Niebler, Eva Paunova ja Burkhard Balz.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ivana Maletić, Maria Grapini, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez, Seán Kelly ja Liisa Jaakonsaari.

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Roberto Gualtieri ECON-valiokunnan puolesta Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistelystä (2015/2936(RSP)) (B8-1347/2015).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.12.2015, kohta 9.8.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi äänestyksiä odotettaessa.)

Puhetta johti
varapuhemies Alexander Graf LAMBSDORFF


4. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


4.1. Järjestelyasiakirja Sveitsin valaliiton osallistumista Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston toimintaan koskevista yksityiskohtaisista säännöistä *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätokseksi Sveitsin valaliiton osallistumista Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston toimintaan koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välillä tehdyn järjestelyasiakirjan tekemisestä [18079/2013 - C8-0027/2014 - 2013/0422(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Roberta Metsola (A8-0345/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0424)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä järjestelyasiakirjan tekemiselle.


4.2. EU:n ja Dominican välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Dominican liittovaltion välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [07189/2015 - C8-0143/2015 - 2015/0050(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Mariya Gabriel (A8-0322/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0425)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


4.3. EU:n ja Vanuatun välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Vanuatun tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [07192/2015 - C8-0149/2015 - 2015/0052(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Mariya Gabriel (A8-0329/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0426)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


4.4. EU:n ja Trinidad ja Tobagon välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Trinidad ja Tobagon tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [07196/2015 - C8-0151/2015 - 2015/0054(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Mariya Gabriel (A8-0323/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0427)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


4.5. EU:n ja Samoan välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Samoan itsenäisen valtion välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [07195/2015 - C8-0146/2015 - 2015/0056(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Mariya Gabriel (A8-0320/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0428)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


4.6. EU:n ja Grenadan välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Grenadan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [2015/0057(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Mariya Gabriel (A8-0326/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0429)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


4.7. EU:n ja Itä-Timorin välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä Euroopan neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Itä-Timorin demokraattisen tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [2015/0058(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Mariya Gabriel (A8-0327/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0430)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


4.8. EU:n ja Saint Lucian välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Saint Lucian välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [07187/2015 - C8-0145/2015 - 2015/0060(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Mariya Gabriel (A8-0321/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0431)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


4.9. EU:n ja Saint Vincent ja Grenadiinien välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Saint Vincent ja Grenadiinien välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [07191/2015 - C8-0148/2015 - 2015/0061(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Mariya Gabriel (A8-0325/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0432)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


4.10. EU:n ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [2015/0062(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Mariya Gabriel (A8-0324/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0433)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


4.11. Sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston ja Eurojustin välinen yhteisymmärryspöytäkirja * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Eurojustille sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston ja Eurojustin välisen yhteisymmärryspöytäkirjan tekemiseen [11595/2015 - C8-0303/2015 - 2015/0811(CNS)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Kostas Chrysogonos (A8-0353/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0434)


4.12. Perinteisten, ALV- ja BKTL-perusteisten omien varojen käyttöön asettamisessa sovellettavat menetelmät ja menettely sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavat toimenpiteet * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi perinteisten, ALV- ja BKTL-perusteisten omien varojen käyttöön asettamisessa sovellettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 609/2014 muuttamisesta [COM(2015)0447 - C8-0277/2015 - 2015/0204(NLE)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Gérard Deprez ja Janusz Lewandowski (A8-0357/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0435)


4.13. Georgios Kyrtsosin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö Georgios Kyrtsosin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2015/2238(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Evelyn Regner (A8-0358/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0436)


4.14. Stelios Koulogloun koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö Stelios Koulogloun koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2015/2239(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Pavel Svoboda (A8-0356/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0437)


4.15. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Suomen hakemus – EGF/2015/005 FI/Computer Programming (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2015/005 FI/Computer Programming, Suomi) [COM(2015)0553 - C8-0332/2015 - 2015/2298(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Marco Zanni (A8-0362/2015)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0438)


4.16. EU-tavaramerkki ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 ja yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 muuttamisesta sekä maksuista sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) annetun komission asetuksen (EY) N:o 2869/95 kumoamisesta [10373/1/2015 - C8-0351/2015 - 2013/0088(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Cecilia Wikström (A8-0354/2015)

(neuvoston kannan hylkäämiseen vaaditaan määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

Julistettiin hyväksytyksi (P8_TA(2015)0439)


4.17. Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntö ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (uudelleenlaadittu) [10374/1/2015 - C8-0352/2015 - 2013/0089(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Cecilia Wikström (A8-0355/2015)

(neuvoston kannan hylkäämiseen vaaditaan määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

Julistettiin hyväksytyksi (P8_TA(2015)0440)


4.18. Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen sovellettava valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskeva suunnitelma ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla alueella sovellettavasta valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskevasta suunnitelmasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1236/2010 muuttamisesta [COM(2015)0121 - C8-0076/2015 - 2015/0063(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Ole Christensen (A8-0294/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0441)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0441)


4.19. Poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden soveltamisen keskeyttäminen Bosnia ja Hertsegovinan osalta ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönotosta Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville tai siihen yhteydessä oleville maille ja alueille annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1215/2009 muuttamisesta ja sen soveltamisen keskeyttämisestä Bosnia ja Hertsegovinan osalta [COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2015)0442)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0442)


4.20. Yhdistyneiden arabiemiirikuntien ja Europolin välinen strateginen yhteistyö vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa * (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Euroopan poliisivirastolle (Europol) Yhdistyneiden arabiemiirikuntien ja Europolin välisen strategista yhteistyötä vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa koskevan sopimuksen tekemiseen [10510/2015 - C8-0275/2015 - 2015/0809(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Alessandra Mussolini (A8-0351/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0443)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0443)


4.21. Kohti Euroopan energiaunionia (äänestys)

Mietintö aiheesta "Kohti Euroopan energiaunionia" [2015/2113(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 21)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0444)

Puheenvuorot:

Claude Turmes esitti tarkistukseen 71 suullisen tarkistuksen, jota ei hyväksytty, koska yli 40 jäsentä vastusti sen ottamista käsiteltäväksi.


4.22. Euroopan sähköverkon parantaminen vuoteen 2020 mennessä (äänestys)

Mietintö sähköverkkojen 10 prosentin yhteenliitäntätavoitteen saavuttamisesta ja Euroopan sähköverkon parantamisesta vuoteen 2020 mennessä [2015/2108(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Peter Eriksson (A8-0330/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 22)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0445)


4.23. Eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn täytäntöönpano (äänestys)

Mietintö eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn täytäntöönpanosta [2015/2042(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Sven Schulze (A8-0331/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 23)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0446)


4.24. Uusi YKP: rakenne teknisiä toimenpiteitä ja monivuotisia suunnitelmia varten (äänestys)

Mietintö uudesta YKP:stä: rakenne teknisiä toimenpiteitä ja monivuotisia suunnitelmia varten [2015/2092(INI)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Gabriel Mato (A8-0328/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 24)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0447)


5. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Suositus toiseen käsittelyyn Cecilia Wikström - A8-0354/2015
Monica Macovei

Mietintö Alessandra Mussolini - A8-0351/2015
Monica Macovei ja Stanislav Polčák

Mietintö Marek Józef Gróbarczyk - A8-0341/2015
Catherine Stihler, Marian Harkin ja Stanislav Polčák

Mietintö Peter Eriksson - A8-0330/2015
Jude Kirton-Darling ja Marian Harkin

Mietintö Sven Schulze - A8-0331/2015
Marian Harkin

Mietintö Gabriel Mato - A8-0328/2015
Lidia Senra Rodríguez.


6. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 13.45 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Adina-Ioana VĂLEAN

7. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


8. EU:n raja- ja rannikkovalvontapaketista tehty päätös (keskustelu)

Komission julkilausuma: EU:n raja- ja rannikkovalvontapaketista tehty päätös (2015/2961(RSP))

Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) ja Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta, Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, Malin Björk GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Diane James EFDD-ryhmän puolesta, Vicky Maeijer ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Bruno Gollnisch, Monika Hohlmeier, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Birgit Sippel, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Kristina Winberg, Michał Marusik, Georgios Epitideios, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Juan Fernando López Aguilar, Tomáš Zdechovský, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Michał Marusik vastasi, Heinz K. Becker, Claude Moraes, Notis Marias, Gérard Deprez, Laura Ferrara, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Sylvie Guillaume, Ulrike Trebesius, Frank Engel, Miriam Dalli, Kinga Gál, Patrizia Toia, Michał Boni, Kashetu Kyenge, joka kieltäytyi vastaamasta Gianluca Buonannon esittämään sinisen kortin kysymykseen, Milan Zver, Mariya Gabriel, Dubravka Šuica, Barbara Kudrycka, Alain Cadec, Anna Maria Corazza Bildt, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Peter Lundgren, Cecilia Wikström Peter Lundgrenin puheenvuorosta ja Tomáš Zdechovský.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Carlos Coelho ja Salvatore Domenico Pogliese.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Ivan Jakovčić, Inês Cristina Zuber, Igor Šoltes, Zoltán Balczó, Csaba Sógor ja Miltiadis Kyrkos.

Dimitris Avramopoulos käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


9. COP21-kokouksen tulokset (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: COP21-kokouksen tulokset (2015/2960(RSP))

Camille Gira (neuvoston puheenjohtaja) ja Miguel Arias Cañete (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Giovanni La Via PPE-ryhmän puolesta, Kathleen Van Brempt S&D-ryhmän puolesta, Ian Duncan ECR-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Anne-Marie Mineur GUE/NGL-ryhmän puolesta, Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Marco Affronte EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Steeve Briois ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Zoltán Balczó, Peter Liese, Matthias Groote, Jadwiga Wiśniewska, José Inácio Faria, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Roger Helmer, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Fredrick Federley, Merja Kyllönen, Benedek Jávor, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Piernicola Pedicini ja Ivo Belet.

Puhetta johti
varapuhemies Alexander Graf LAMBSDORFF

Puheenvuorot: Miriam Dalli, Hans-Olaf Henkel, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, João Ferreira, Claude Turmes, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Julia Reid, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bernd Lucke, Krišjānis Kariņš, Seb Dance, Jerzy Buzek, Paul Brannen, Karl-Heinz Florenz, Jo Leinen, Seán Kelly, Patrizia Toia, Massimiliano Salini, Nicola Caputo, Pilar del Castillo Vera, Miroslav Poche, Andrzej Grzyb, Nikos Androulakis ja Angélique Delahaye, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gianluca Buonanno.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias ja Izaskun Bilbao Barandica.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete ja Camille Gira.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


10. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Puhemies antoi seuraavan tiedonannon:

maanantaina 14. joulukuuta 2015 täysistunnossa ilmoitettiin kahdesta BUDG- ja CONT-valiokunnan suosituksesta olla vastustamatta delegoituja säädöksiä (istunnon pöytäkirja 14.12.2015, kohta 7).

Yhtään näitä suosituksia koskevaa vastalausetta ei ole esitetty työjärjestyksen 105 artiklassa vahvistetussa 24 tunnin määräajassa.

Näin ollen suositukset katsotaan hyväksytyiksi ja julkaistaan keskiviikon 16. joulukuuta 2015 hyväksytyissä teksteissä.


11. Lisää läpinäkyvyyttä, koordinointia ja lähentymistä unionin yhtiöveropolitiikkoihin (keskustelu)

Mietintö, johon sisältyy suosituksia komissiolle aiheesta lisää läpinäkyvyyttä, koordinointia ja lähentymistä unionin yhtiöveropolitiikkoihin [2015/2010(INL)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: Anneliese Dodds ja Luděk Niedermayer (A8-0349/2015)

Anneliese Dodds ja Luděk Niedermayer esittelivät mietinnön.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Massimiliano Salini (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Burkhard Balz PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marco Valli, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Lefteris Christoforou, Bernd Lucke ECR-ryhmän puolesta, Sylvie Goulard ALDE-ryhmän puolesta, Matt Carthy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Molly Scott Cato Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta, Bernard Monot ja Othmar Karas.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Olle Ludvigsson, Michael Theurer, Steven Woolfe, Werner Langen, Jeppe Kofod, Sander Loones, Cora van Nieuwenhuizen, Gunnar Hökmark, Sergio Gaetano Cofferati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tibor Szanyi ja Elisa Ferreira.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Bronis Ropė, Barbara Kappel, Stanislav Polčák ja Ramón Jáuregui Atondo.

Puheenvuorot: Christos Stylianides, Anneliese Dodds ja Luděk Niedermayer.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.12.2015, kohta 11.8.


12. EU:n ja Kiinan suhteet (keskustelu)

Mietintö EU:n ja Kiinan suhteista [2015/2003(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Bas Belder (A8-0350/2015)

Bas Belder esitteli mietinnön.

Nicolas Schmit (neuvoston puheenjohtaja) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Antonio López-Istúriz White PPE-ryhmän puolesta, Jo Leinen S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta (puhemies huomautti ensin puhujalle, että tämä puhuu liian nopeasti, jotta tulkit voisivat tulkata hyvin, ja kehotti tätä palaamaan järjestykseen, minkä jälkeen puhemies keskeytti puhujan ja päätti poistaa hänet istuntosalista työjärjestyksen 165 nojalla), James Carver Charles Tannockin puheenvuorosta, Urmas Paet ALDE-ryhmän puolesta, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Janusz Korwin-Mikke, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Csaba Sógor, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Ryszard Czarnecki, James Carver, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Amjad Bashir, Laurenţiu Rebega, Thomas Mann, Neena Gill, Marek Jurek ja Tunne Kelam.

Puhetta johti
varapuhemies Ulrike LUNACEK

Puheenvuorot: Ana Gomes, Francisco José Millán Mon, István Ujhelyi, László Tőkés ja Patrizia Toia.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Catherine Stihler ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Nicolas Schmit ja Bas Belder.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.12.2015, kohta 11.9.


13. Valmistautuminen maailman humanitaarisen avun huippukokoukseen: humanitaarisen avun haasteet ja mahdollisuudet (keskustelu)

Mietintö valmistautumisesta maailman humanitaarisen avun huippukokoukseen: humanitaarisen avun haasteet ja mahdollisuudet [2015/2051(INI)] - Kehitysvaliokunta. Esittelijä: Enrique Guerrero Salom (A8-0332/2015)

Enrique Guerrero Salom esitteli mietinnön.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Pier Antonio Panzeri (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Anna Hedh (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Anna Záborská PPE-ryhmän puolesta, Norbert Neuser S&D-ryhmän puolesta, Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE-ryhmän puolesta, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL-ryhmän puolesta, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, Mireille D'Ornano ENF-ryhmän puolesta, Davor Ivo Stier, Francisco Assis, Nathan Gill, Maurice Ponga, Josef Weidenholzer ja Bogdan Brunon Wenta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák ja Marek Jurek.

Puheenvuorot: Christos Stylianides ja Enrique Guerrero Salom.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.12.2015, kohta 11.10.

Notis Marias käytti puheenvuoron "catch the eye" -menettelystä (puhemies täsmensi sitä).


14. Työvoiman liikkuvuus (keskustelu)

Komission julkilausuma: Työvoiman liikkuvuus (2015/2931(RSP))

Marianne Thyssen (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Heinz K. Becker PPE-ryhmän puolesta, Jutta Steinruck S&D-ryhmän puolesta, Anthea McIntyre ECR-ryhmän puolesta, Marian Harkin ALDE-ryhmän puolesta, Tania González Peñas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marita Ulvskog, Arne Gericke, Ulla Tørnæs, Patrick Le Hyaric, Terry Reintke, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Inês Cristina Zuber, Jeroen Lenaers, Agnes Jongerius, Sofia Ribeiro, Siôn Simon ja Ádám Kósa.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová ja Notis Marias.

Marianne Thyssen käytti puheenvuoron

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


15. Esteettömyyttä koskevasta unionin säädöksestä tehty päätös (keskustelu)

Komission julkilausuma: Esteettömyyttä koskevasta unionin säädöksestä tehty päätös (2015/2928(RSP))

Marianne Thyssen (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Rosa Estaràs Ferragut PPE-ryhmän puolesta, Jutta Steinruck S&D-ryhmän puolesta, Anthea McIntyre ECR-ryhmän puolesta, Marian Harkin ALDE-ryhmän puolesta, Martina Anderson GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ádám Kósa, Catherine Stihler, Helga Stevens ja Dita Charanzová.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová ja Notis Marias.

Marianne Thyssen käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


16. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 573.461/OJME).


17. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.30.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Beghin, Buchner, Crowley, Engström, Koch, Konečná, Lange, Le Pen Marine, Lösing, McClarkin, Obermayr, Picierno, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Westphal, Winkler Hermann

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö