Index 
Jegyzőkönyv
PDF 309kWORD 225k
2015. december 15., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.Az euróövezetre vonatkozó ajánlás – Az európai gazdasági és monetáris unió kiteljesítése (vita)
 4.Szavazások órája
  4.1.Az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, utóbbinak az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalban való részvétele részletes szabályairól szóló megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  4.2.Az Európai Unió és a Dominikai Közösség közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  4.3.Az Európai Unió és a Vanuatui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  4.4.Az Európai Unió és a Trinidad és Tobago Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  4.5.Az Európai Unió és a Szamoai Független Állam közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  4.6.Az Európai Unió és Grenada közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  4.7.Az Európai Unió és a Kelet-timori Demokratikus Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  4.8.Az Európai Unió és Saint Lucia közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  4.9.Az Európai Unió és a Saint Vincent és Grenadine-szigetek közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  4.10.Az Európai Unió és az Egyesült Arab Emírségek közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  4.11.A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal és az Eurojust közötti egyetértési megállapodás * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  4.12.A tradicionális, a héa- és a GNI-alapú saját források rendelkezésre bocsátásának módszerei és eljárása, valamint a készpénzigények teljesítését célzó intézkedések * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  4.13.Georgios Kyrtsos mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  4.14.Stelios Kouloglou mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  4.15.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele (Finnország kérelme: EGF/2015/005 FI/Computer Programming) (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  4.16.Az európai uniós védjegy ***II (szavazás)
  4.17.A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok ***II (szavazás)
  4.18.Az északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú halászati együttműködésről szóló egyezmény területén alkalmazandó ellenőrzési és végrehajtási rendszer ***I (szavazás)
  4.19.A kivételes kereskedelmi intézkedések Bosznia-Hercegovina tekintetében történő felfüggesztése ***I (szavazás)
  4.20.Az Egyesült Arab Emírségek és az Europol között a bűnözés súlyos formái és a terrorizmus elleni küzdelem terén folytatandó stratégiai együttműködés * (szavazás)
  4.21.Az európai energiaunió felé (szavazás)
  4.22.Az európai villamosenergia-hálózat átalakítása a 2020. évi igényeknek megfelelően (szavazás)
  4.23.Az európai Progress mikrofinanszírozási eszköz végrehajtása (szavazás)
  4.24.Új közös halászati politika: a technikai intézkedések és többéves tervek struktúrája (szavazás)
 5.A szavazáshoz fűzött indokolások
 6.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 7.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 8.Az európai határ- és parti őrséggel kapcsolatos intézkedéscsomagról szóló határozat (vita)
 9.A COP 21 kimenetele (vita)
 10.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 11.A társasági adóra vonatkozó politikák Európai Unión belüli átláthatóvá tétele, összehangolása és közelítése (vita)
 12.Az EU-–Kína kapcsolatok (vita)
 13.Felkészülés a humanitárius csúcstalálkozóra: a humanitárius segítségnyújtás előtt álló kihívások és lehetőségek (vita)
 14.Munkavállalói mobilitás (vita)
 15.Az európai akadálymentesítési intézkedéscsomagról elfogadott határozat (vita)
 16.A következő ülésnap napirendje
 17.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.05-kor nyitják meg.


2. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 135. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   Ibrahim Halawát halálra ítélhetik (2015/3016(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli és Rolandas Paksas, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Ibrahim Halawa ügyéről, akik halálra ítélhetnek (B8-1402/2015);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Brian Crowley, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić és Branislav Škripek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az Ibrahim Halawát fenyegető halálos ítéletről (B8-1403/2015);

—   Judith Sargentini, Davor Škrlec, Klaus Buchner, Jean Lambert, Igor Šoltes, Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Ernest Maragall, Margrete Auken, Bodil Valero, Ernest Urtasun és Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az Ibrahim Halawát fenyegető halálos ítéletről (B8-1404/2015);

—   Marian Harkin, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Filiz Hyusmenova, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Urmas Paet, Robert Rochefort, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl és Jozo Radoš, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az Ibrahim Halawát fenyegető halálos ítéletről (B8-1405/2015);

—   Cristian Dan Preda, Seán Kelly, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, Nagy József, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Gáll-Pelcz Ildikó, Sógor Csaba, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Therese Comodini Cachia és Romana Tomc, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az Ibrahim Halawát fenyegető halálos ítéletről (B8-1406/2015);

—   Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Younous Omarjee, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Josu Juaristi Abaunz, Javier Couso Permuy, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez és Miguel Urbán Crespo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az Ibrahim Halawát fenyegető halálos ítéletről (B8-1407/2015);

—   Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Molnár Csaba, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Flavio Zanonato és Damiano Zoffoli, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az Ibrahim Halawát fenyegető halálos ítéletről (B8-1408/2015).

II.   A maldív-szigeteki helyzet (2015/3017(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo és Rolandas Paksas, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, a maldív-szigeteki helyzetről (B8-1409/2015);

—   Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Alyn Smith és Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a maldív-szigeteki helyzetről (B8-1410/2015);

—   Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Jozo Radoš és Valentinas Mazuronis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a maldív-szigeteki helyzetről (B8-1411/2015);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba és Ruža Tomašić, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a maldív-szigeteki helyzetről (B8-1414/2015);

—   Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Nagy József, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Sógor Csaba, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia és Romana Tomc, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a maldív-szigeteki helyzetről (B8-1417/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva és Kostas Chrysogonos, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a maldív-szigeteki helyzetről (B8-1419/2015);

—   Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Biljana Borzan és Eider Gardiazabal Rubial, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a maldív-szigeteki helyzetről (B8-1421/2015).

III.   Malajzia (2015/3018(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo és Marco Zanni, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Malajziáról (B8-1412/2015);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba és Ruža Tomašić, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Malajziáról (B8-1413/2015);

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec és Alyn Smith, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Malajziáról (B8-1415/2015);

—   Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Jozo Radoš és Valentinas Mazuronis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Malajziáról (B8-1416/2015);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Sógor Csaba, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia és Romana Tomc, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Malajziáról (B8-1418/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva és Kostas Chrysogonos, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Malajziáról (B8-1420/2015);

—   Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Molnár Csaba, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward és Biljana Borzan, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Malajziáról (B8-1422/2015).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 162. cikkének megfelelően osztják fel.


3. Az euróövezetre vonatkozó ajánlás – Az európai gazdasági és monetáris unió kiteljesítése (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az euróövezetre vonatkozó ajánlás (2015/3020(RSP))

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000152/2015) felteszi: Roberto Gualtieri, az ECON bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az európai gazdasági és monetáris unió kiteljesítése (2015/2936(RSP)) (B8-1113/2015)

Az elnök a vita bevezetéseként rövid nyilatkozatot tesz.

Felszólal Jeroen Dijsselbloem (az eurócsoport elnöke).

Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Roberto Gualtieri kifejti a kérdést.

Felszólal: Dariusz Rosati, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Anna Elżbieta Fotyga, Maria João Rodrigues, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Bernd Lucke, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gérard Deprez, az előző felszólalással kapcsolatban, Sylvie Goulard, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Fabio De Masi, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Georgi Pirinski, Marco Valli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Gerolf Annemans, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Sotirios Zarianopoulos, független.

Felszólal Jeroen Dijsselbloem.

Felszólal: Esther de Lange, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Elisa Ferreira, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Dimitrios Papadimoulis, Sven Giegold, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Liisa Jaakonsaari, Patrick O'Flynn, Bernard Monot, Morvai Krisztina, Theodor Dumitru Stolojan, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Szanyi Tibor, Pervenche Berès, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Peter van Dalen, Notis Marias, Michael Theurer, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Miguel Viegas, Bas Eickhout, Steven Woolfe, Barbara Kappel, Lampros Fountoulis, Markus Ferber, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Pervenche Berès, és Jakob von Weizsäcker, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Michael Theurer.

Felszólal: Jeroen Dijsselbloem.

ELNÖKÖL:
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO alelnök

Felszólal: Anna Elżbieta Fotyga, Jean Arthuis, Nikolaos Chountis, Jean-Luc Schaffhauser, Othmar Karas, Alfred Sant, Peter van Dalen és Cora van Nieuwenhuizen.

ELNÖKÖL:
GÁLL-PELCZ Ildikó alelnök

Felszólal: Luke Ming Flanagan, Mario Borghezio, Tom Vandenkendelaere, Jonás Fernández, Marcus Pretzell, Philippe De Backer, Miguel Urbán Crespo, Florian Philippot, Danuta Maria Hübner, Paul Tang, Richard Sulík, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gianluca Buonanno, Jérôme Lavrilleux, Costas Mavrides, Joachim Starbatty, Lara Comi, Eva Kaili, Zbigniew Kuźmiuk, Adam Szejnfeld, Neena Gill, Georgios Kyrtsos, Sergio Gutiérrez Prieto, Luděk Niedermayer, Mercedes Bresso, Angelika Niebler, Eva Paunova és Burkhard Balz.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ivana Maletić, Maria Grapini, Ivan Jakovčić, Lidia Senra Rodríguez, Seán Kelly és Liisa Jaakonsaari.

Felszólal: Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Roberto Gualtieri, az ECON bizottság nevében, az európai gazdasági és monetáris unió kiteljesítéséről (2015/2936(RSP)) (B8-1347/2015).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.12.17-i jegyzőkönyv, 9.8. pont .

(Az ülést a szavazások órájáig néhány pillanatra felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
Alexander Graf LAMBSDORFF alelnök


4. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


4.1. Az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, utóbbinak az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalban való részvétele részletes szabályairól szóló megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, utóbbinak az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalban való részvétele részletes szabályairól szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [18079/2013 - C8-0027/2014 - 2013/0422(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Roberta Metsola (A8-0345/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2015)0424)

A parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


4.2. Az Európai Unió és a Dominikai Közösség közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és a Dominikai Közösség közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [07189/2015 - C8-0143/2015 - 2015/0050(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Mariya Gabriel (A8-0322/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2015)0425)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


4.3. Az Európai Unió és a Vanuatui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és a Vanuatui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [07192/2015 - C8-0149/2015 - 2015/0052(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Mariya Gabriel (A8-0329/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0426)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


4.4. Az Európai Unió és a Trinidad és Tobago Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és a Trinidad és Tobago Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [07196/2015 - C8-0151/2015 - 2015/0054(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Mariya Gabriel (A8-0323/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2015)0427)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


4.5. Az Európai Unió és a Szamoai Független Állam közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és a Szamoai Független Állam közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [07195/2015 - C8-0146/2015 - 2015/0056(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Mariya Gabriel (A8-0320/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2015)0428)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


4.6. Az Európai Unió és Grenada közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és Grenada közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [2015/0057(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Mariya Gabriel (A8-0326/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2015)0429)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


4.7. Az Európai Unió és a Kelet-timori Demokratikus Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és Kelet-Timor közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [2015/0058(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Mariya Gabriel (A8-0327/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2015)0430)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


4.8. Az Európai Unió és Saint Lucia közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és Saint Lucia közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [07187/2015 - C8-0145/2015 - 2015/0060(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Mariya Gabriel (A8-0321/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2015)0431)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


4.9. Az Európai Unió és a Saint Vincent és Grenadine-szigetek közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és a Saint Vincent és Grenadine-szigetek közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [07191/2015 - C8-0148/2015 - 2015/0061(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Mariya Gabriel (A8-0325/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2015)0432)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


4.10. Az Európai Unió és az Egyesült Arab Emírségek közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és az Egyesült Arab Emírségek közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [2015/0062(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Mariya Gabriel (A8-0324/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2015)0433)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


4.11. A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal és az Eurojust közötti egyetértési megállapodás * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal és az Eurojust közötti egyetértési megállapodás Eurojust általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozattervezetről [11595/2015 - C8-0303/2015 - 2015/0811(CNS)] - Jogi Bizottság. Előadó: Kostas Chrysogonos (A8-0353/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2015)0434)


4.12. A tradicionális, a héa- és a GNI-alapú saját források rendelkezésre bocsátásának módszerei és eljárása, valamint a készpénzigények teljesítését célzó intézkedések * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a tradicionális, a héa- és a GNI-alapú saját források rendelkezésre bocsátásának módszereiről és eljárásáról, valamint a készpénzigények teljesítését célzó intézkedésekről szóló 609/2014/EU, Euratom rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2015)0447 - C8-0277/2015 - 2015/0204(NLE)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: Gérard Deprez és Janusz Lewandowski (A8-0357/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2015)0435)


4.13. Georgios Kyrtsos mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a Georgios Kyrtsos mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2015/2238(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Evelyn Regner (A8-0358/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2015)0436)


4.14. Stelios Kouloglou mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a Stelios Kouloglou mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2015/2239(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Pavel Svoboda (A8-0356/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2015)0437)


4.15. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele (Finnország kérelme: EGF/2015/005 FI/Computer Programming) (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Finnország kérelme: EGF/2015/005 FI/Computer Programming) [COM(2015)0553 - C8-0332/2015 - 2015/2298(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Marco Zanni (A8-0362/2015)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2015)0438)


4.16. Az európai uniós védjegy ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a közösségi védjegyről szóló 207/2009/EK tanácsi rendelet és a közösségi védjegyről szóló 40/94/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2868/95/EK bizottsági rendelet módosításáról, valamint a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak (védjegyek és formatervezési minták) fizetendő díjakról szóló 2869/95/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [10373/1/2015 - C8-0351/2015 - 2013/0088(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Cecilia Wikström (A8-0354/2015)

(A tanácsi álláspont elutasításához minősített többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

Jóváhagyottnak nyilvánítva. (P8_TA(2015)0439)


4.17. A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (átdolgozás) [10374/1/2015 - C8-0352/2015 - 2013/0089(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Cecilia Wikström (A8-0355/2015)

(A tanácsi álláspont elutasításához minősített többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

Jóváhagyottnak nyilvánítva. (P8_TA(2015)0440)


4.18. Az északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú halászati együttműködésről szóló egyezmény területén alkalmazandó ellenőrzési és végrehajtási rendszer ***I (szavazás)

Jelentés az északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú halászati együttműködésről szóló egyezmény területén alkalmazandó ellenőrzési és végrehajtási rendszer meghatározásáról szóló 1236/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelete irányuló javaslatról [COM(2015)0121 - C8-0076/2015 - 2015/0063(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Ole Christensen (A8-0294/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Jóváhagyva. (P8_TA(2015)0441)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P8_TA(2015)0441)


4.19. A kivételes kereskedelmi intézkedések Bosznia-Hercegovina tekintetében történő felfüggesztése ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre vonatkozóan kivételes kereskedelmi intézkedések bevezetéséről szóló 1215/2009/EK tanácsi rendelet módosítására, valamint a rendelet alkalmazásának Bosznia-Hercegovina tekintetében történő felfüggesztésére vonatkozó európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P8_TA(2015)0442)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P8_TA(2015)0442)


4.20. Az Egyesült Arab Emírségek és az Europol között a bűnözés súlyos formái és a terrorizmus elleni küzdelem terén folytatandó stratégiai együttműködés * (szavazás)

Jelentés az Egyesült Arab Emírségek és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) között a bűnözés súlyos formái és a terrorizmus elleni küzdelem terén folytatandó stratégiai együttműködésről szóló megállapodás Europol általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről [10510/2015 - C8-0275/2015 - 2015/0809(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Alessandra Mussolini (A8-0351/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Jóváhagyva. (P8_TA(2015)0443)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P8_TA(2015)0443)


4.21. Az európai energiaunió felé (szavazás)

Jelentés „Az európai energiaunió felé” címő dokumentumról [2015/2113(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2015)0444)

Felszólalások

Claude Turmes szóbeli módosítást terjeszt elő a 71. módosításhoz, amelyet nem fogadnak el, mivel több mint 40 képviselő ellenzi figyelembevételét.


4.22. Az európai villamosenergia-hálózat átalakítása a 2020. évi igényeknek megfelelően (szavazás)

Jelentés a „Hogyan érhető el a villamosenergia-hálózatok összekapcsolására vonatkozó 10%-os cél? – Az európai villamosenergia-hálózat átalakítása a 2020. évi igényeknek megfelelően” című dokumentumról [2015/2108(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Peter Eriksson (A8-0330/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 22. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2015)0445)


4.23. Az európai Progress mikrofinanszírozási eszköz végrehajtása (szavazás)

Jelentés az európai Progress mikrofinanszírozási eszköz végrehajtásáról [2015/2042(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Sven Schulze (A8-0331/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 23. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2015)0446)


4.24. Új közös halászati politika: a technikai intézkedések és többéves tervek struktúrája (szavazás)

Jelentés az új közös halászati politikáról: a technikai intézkedések és a többéves tervek struktúrája [2015/2092(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: Gabriel Mato (A8-0328/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 24. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2015)0447)


5. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Cecilia Wikström – Ajánlás második olvasatra – A8-0354/2015
Monica Macovei

Alessandra Mussolini-jelentés – A8-0351/2015
Monica Macovei és Stanislav Polčák

Marek Józef Gróbarczyk-jelentés – A8-0341/2015
Catherine Stihler, Marian Harkin és Stanislav Polčák

Peter Eriksson-jelentés – A8-0330/2015
Jude Kirton-Darling és Marian Harkin

Sven Schulze-jelentés – A8-0331/2015
Marian Harkin

Gabriel Mato-jelentés – A8-0328/2015
Lidia Senra Rodríguez.


6. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 13.45-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Adina-Ioana VĂLEAN alelnök

7. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


8. Az európai határ- és parti őrséggel kapcsolatos intézkedéscsomagról szóló határozat (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az európai határ- és parti őrséggel kapcsolatos intézkedéscsomagról szóló határozat (2015/2961(RSP))

Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke) és Dimitrisz Avramopulosz (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Esteban González Pons, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tanja Fajon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Timothy Kirkhope, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Malin Björk, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Diane James, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Vicky Maeijer, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Bruno Gollnisch, független, Monika Hohlmeier, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Szanyi Tibor, Birgit Sippel, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Kristina Winberg, Michał Marusik, Georgios Epitideios, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Juan Fernando López Aguilar, Tomáš Zdechovský, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Michał Marusik, aki válaszol a kérdésre, Heinz K. Becker, Claude Moraes, Notis Marias, Gérard Deprez, Laura Ferrara, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Sylvie Guillaume, Ulrike Trebesius, Frank Engel, Miriam Dalli, Gál Kinga, Patrizia Toia, Michał Boni, Kashetu Kyenge, aki nem válaszol Gianluca Buonanno kékkártyás kérdésére, Milan Zver, Mariya Gabriel, Dubravka Šuica, Barbara Kudrycka, Alain Cadec, Anna Maria Corazza Bildt, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Peter Lundgren, Cecilia Wikström, Peter Lundgren felszólalásával kapcsolatban, és Tomáš Zdechovský.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Carlos Coelho és Salvatore Domenico Pogliese.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Ivan Jakovčić, Inês Cristina Zuber, Igor Šoltes, Zoltán Balczó, Sógor Csaba és Miltiadis Kyrkos.

Felszólal: Dimitrisz Avramopulosz.

A vitát berekesztik.


9. A COP 21 kimenetele (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A COP 21 kimenetele (2015/2960(RSP))

Camille Gira (a Tanács soros elnöke) és Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Giovanni La Via, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kathleen Van Brempt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ian Duncan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gerben-Jan Gerbrandy, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Anne-Marie Mineur, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Yannick Jadot, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Marco Affronte, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Steeve Briois, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Zoltán Balczó, független, Peter Liese, Matthias Groote, Jadwiga Wiśniewska, José Inácio Faria, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout, Roger Helmer, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Fredrick Federley, Merja Kyllönen, Benedek Jávor, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, Piernicola Pedicini és Ivo Belet.

ELNÖKÖL:
Alexander Graf LAMBSDORFF alelnök

Felszólal: Miriam Dalli, Hans-Olaf Henkel, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, João Ferreira, Claude Turmes, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Szanyi Tibor, Julia Reid, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bernd Lucke, Krišjānis Kariņš, Seb Dance, Jerzy Buzek, Paul Brannen, Karl-Heinz Florenz, Jo Leinen, Seán Kelly, Patrizia Toia, Massimiliano Salini, Nicola Caputo, Pilar del Castillo Vera, Miroslav Poche, Andrzej Grzyb, Nikos Androulakis és Angélique Delahaye, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gianluca Buonanno.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Sógor Csaba, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias és Izaskun Bilbao Barandica.

Felszólal: Miguel Arias Cañete és Camille Gira.

A vitát berekesztik.


10. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az elnök a következőről ad tájékoztatást:

a 2015. december 14-i ülésen bejelentésre került a BUDG bizottság és a CONT bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogás mellőzésére irányuló két ajánlása (2015.12.14-i jegyzőkönyv, 7. pont ).

Az eljárási szabályzat 105. cikkében rögzített 24 órás határidőn belül az ajánlások ellen nem emeltek kifogást.

Így az ajánlásokat elfogadottnak kell tekinteni, szövegüket pedig közzéteszik a 2015. december 16-án elfogadott szövegek között.


11. A társasági adóra vonatkozó politikák Európai Unión belüli átláthatóvá tétele, összehangolása és közelítése (vita)

Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a társaságiadó-politikák Európai Unión belüli átláthatóvá tételéről, összehangolásáról és közelítéséről [2015/2010(INL)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadók: Anneliese Dodds és Luděk Niedermayer (A8-0349/2015)

Anneliese Dodds és Luděk Niedermayer előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Christos Stylianides (a Bizottság tagja).

Felszólal: Massimiliano Salini (az ITRE bizottság véleményének előadója), Burkhard Balz, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marco Valli, Hugues Bayet, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Lefteris Christoforou, Bernd Lucke, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sylvie Goulard, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Matt Carthy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Molly Scott Cato, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Valli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Bernard Monot és Othmar Karas.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Olle Ludvigsson, Michael Theurer, Steven Woolfe, Werner Langen, Jeppe Kofod, Sander Loones, Cora van Nieuwenhuizen, Gunnar Hökmark, Sergio Gaetano Cofferati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Szanyi Tibor és Elisa Ferreira.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Bronis Ropė, Barbara Kappel, Stanislav Polčák és Ramón Jáuregui Atondo.

Felszólal: Christos Stylianides, Anneliese Dodds és Luděk Niedermayer.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.12.16-i jegyzőkönyv, 11.8. pont .


12. Az EU-–Kína kapcsolatok (vita)

Jelentés az EU és Kína közötti kapcsolatokról [2015/2003(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Bas Belder (A8-0350/2015)

Bas Belder előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Nicolas Schmit (a Tanács soros elnöke), a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Antonio López-Istúriz White, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jo Leinen, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében (az elnök megállapítja, hogy a felszólaló túl gyorsan beszél ahhoz, hogy a tolmácsok megfelelő színvonalon tolmácsolni tudják beszédét, ezért rendreutasítja a felszólalót, aztán megvonja tőle a szót, és az eljárási szabályzat 165. cikke alapján úgy dönt, hogy kizárja az ülésteremből), James Carver, Charles Tannock felszólalásával kapcsolatban, Urmas Paet, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Takis Hadjigeorgiou, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Reinhard Bütikofer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Janusz Korwin-Mikke, független, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sógor Csaba, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Ryszard Czarnecki, James Carver, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Amjad Bashir, Laurenţiu Rebega, Thomas Mann, Neena Gill, Marek Jurek és Tunne Kelam.

ELNÖKÖL:
Ulrike LUNACEK alelnök

Felszólal: Ana Gomes, Francisco José Millán Mon, Ujhelyi István, Tőkés László és Patrizia Toia.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Catherine Stihler és Notis Marias.

Felszólal: Nicolas Schmit és Bas Belder.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.12.16-i jegyzőkönyv, 11.9. pont .


13. Felkészülés a humanitárius csúcstalálkozóra: a humanitárius segítségnyújtás előtt álló kihívások és lehetőségek (vita)

Jelentés a humanitárius csúcstalálkozó előkészítéséről: a humanitárius segítségnyújtás kihívásai és lehetőségei [2015/2051(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Enrique Guerrero Salom (A8-0332/2015)

Enrique Guerrero Salom előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Hrisztosz Sztilianidesz (a Bizottság tagja).

Felszólal: Pier Antonio Panzeri (az AFET bizottság véleményének előadója), Anna Hedh (a FEMM bizottság véleményének előadója), Anna Záborská, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Norbert Neuser, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Arne Gericke, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Beatriz Becerra Basterrechea, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Lola Sánchez Caldentey, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mireille D'Ornano, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Davor Ivo Stier, Francisco Assis, Nathan Gill, Maurice Ponga, Josef Weidenholzer és Bogdan Brunon Wenta.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák és Marek Jurek.

Felszólal: Hrisztosz Sztilianidesz és Enrique Guerrero Salom.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.12.16-i jegyzőkönyv, 11.10. pont .

Felszólal: Notis Marias a „catch the eye” eljárás lebonyolításával kapcsolatban (az elnök pontosításokat tesz).


14. Munkavállalói mobilitás (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Munkavállalói mobilitás (2015/2931(RSP))

Marianne Thyssen (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Heinz K. Becker, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jutta Steinruck, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anthea McIntyre, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marian Harkin, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Tania González Peñas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marita Ulvskog, Arne Gericke, Ulla Tørnæs, Patrick Le Hyaric, Terry Reintke, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Inês Cristina Zuber, Jeroen Lenaers, Agnes Jongerius, Sofia Ribeiro, Siôn Simon és Kósa Ádám.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová és Notis Marias.

Felszólal: Marianne Thyssen.

A vitát berekesztik.


15. Az európai akadálymentesítési intézkedéscsomagról elfogadott határozat (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az európai akadálymentesítési intézkedéscsomagról elfogadott határozat (2015/2928(RSP))

Marianne Thyssen (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Rosa Estaràs Ferragut, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jutta Steinruck, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anthea McIntyre, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marian Harkin, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Martina Anderson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Kósa Ádám, Catherine Stihler, Helga Stevens és Dita Charanzová.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová és Notis Marias.

Felszólal: Marianne Thyssen.

A vitát berekesztik.


16. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 573.461/OJME).


17. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.30-kor berekesztik.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Beghin, Buchner, Crowley, Engström, Koch, Konečná, Lange, Le Pen Marine, Lösing, McClarkin, Obermayr, Picierno, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Westphal, Winkler Hermann

Jogi nyilatkozat