Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

10. Η κατάσταση στην Ουγγαρία: συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουνίου 2015 (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000140/2015) που κατέθεσε ο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Κατάσταση στην Ουγγαρία: συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουνίου 2015 (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 2 Δεκεμβρίου 2015 (σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.12.2015).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Monika Hohlmeier, Alessandra Mussolini, Lara Comi και Milan Zver, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία (2015/2935(RSP)) (B8-1349/2015

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Ana Gomes, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Juan Fernando López Aguilar, Soraya Post, Vilija Blinkevičiūtė, Hugues Bayet, Petra Kammerevert, Μιλτιάδης Κύρκος, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Daniele Viotti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Νίκος Ανδρουλάκης, Nicola Danti, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Nicola Caputo, Δημήτρης Παπαδάκης, Elena Valenciano, Viorica Dăncilă, Κώστας Μαυρίδης, Momchil Nekov, Isabella De Monte, Flavio Zanonato, Marc Tarabella, Edouard Martin, Eric Andrieu, Victor Boştinaru, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Maria Grapini, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Miapetra Kumpula-Natri, Εύα Καϊλή και Julie Ward, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία (2015/2935(RSP)) (B8-1351/2015

—   Louis Michel, Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova και Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία: συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουνίου 2015 (2015/2935(RSP)) (B8-1358/2015

—   Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek και Monika Vana, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία (2015/2935(RSP)) (B8-1359/2015

—   Timothy Kirkhope, Beatrix von Storch, Angel Dzhambazki, Helga Stevens, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek και Zdzisław Krasnodębski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία (2015/2935(RSP)) (B8-1360/2015

—   Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas και Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία: συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουνίου 2015 (2015/2935(RSP)) (B8-1361/2015).

Ψηφοφορία: σημείο 11.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.12.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου