Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 16. detsember 2015 - StrasbourgLõplik väljaanne

11. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


11.1. Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) eesistuja ametiaja pikendamine * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) eesistuja ametiaja pikendamise kohta [N8-0078/2015 - C8-0313/2015- 2015/0903(NLE)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Roberto Gualtieri (A8-0347/2015)

(Antud häälte enamus)
Salajane hääletus (kodukorra artikli 182 lõige 1)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (16.12.2015 protokollilisa 1).
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

OTSUSE PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0450)


11.2. Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) eesistuja ametiaja pikendamine * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) eesistuja ametiaja pikendamise kohta [N8-0079/2015 - C8-0314/2015- 2015/0904(NLE)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Roberto Gualtieri (A8-0348/2015)

(Antud häälte enamus)
Salajane hääletus (kodukorra artikli 182 lõige 1)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (16.12.2015 protokollilisa 2).
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

OTSUSE PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0451)


11.3. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) eesistuja ametiaja pikendamine * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) eesistuja ametiaja pikendamise kohta [N8-0080/2015 - C8-0315/2015 - 2015/0905(NLE)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Roberto Gualtieri (A8-0346/2015)

(Antud häälte enamus)
Salajane hääletus (kodukorra artikli 182 lõige 1)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (16.12.2015 protokollilisa 3).
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

OTSUSE PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0452)


11.4. Bosnia ja Hertsegoviina ning Europoli vaheline operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkulepe * (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu, millega kiidetakse heaks Euroopa Politseiameti (Europol) poolt Bosnia ja Hertsegoviina ning Europoli vahelise operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkuleppe sõlmimine [10509/2015 - C8-0276/2015 - 2015/0808(CNS)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Lorenzo Fontana (A8-0352/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

NÕUKOGU OTSUSE PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2015)0453)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2015)0453)


11.5. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Iirimaa taotlus EGF/2015/006 IE/PWA International (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (Iirimaa taotlus – EGF/2015/006 IE/PWA International) [COM(2015)0555 - C8-0329/2015 - 2015/2295(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Victor Negrescu (A8-0363/2015)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0454)


11.6. Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: invasiivsete võõrliikide loetelu (hääletus)

Kodukorra artikli 106 lõigete 2 ja 3 kohaselt esitatud resolutsiooni ettepanek komisjoni rakendusmääruse eelnõu kohta, millega võetakse vastu liidu jaoks probleemsete invasiivsete võõrliikide nimekiri vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1143/2014 D041932/01 (2015/3010(RSP)) (B8-1345/2015) - ENVI-komisjon - Raportöörid: Pavel Poc ja Renate Sommer

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0455)


11.7. Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud maisile NK603xT25 loa andmine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-1365/2015 (2015/3006(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0456)


11.8. Läbipaistvuse, kooskõlastamise ja lähenemise tagamine liidu äriühingu tulumaksu poliitikas (hääletus)

Raport soovitustega komisjonile läbipaistvuse, kooskõlastamise ning lähenemise tagamise kohta liidu äriühingu tulumaksu poliitikas [2015/2010(INL)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Kaasraportöörid: Anneliese Dodds ja Luděk Niedermayer (A8-0349/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0457)


11.9. ELi ja Hiina suhted (hääletus)

Raport ELi ja Hiina suhete kohta [2015/2003(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Bas Belder (A8-0350/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0458)

Sõnavõtud

Reinhard Bütikofer esitas punkti 42 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


11.10. Ettevalmistused ülemaailmseks humanitaarabiteemaliseks tippkohtumiseks - humanitaarabiga seonduvad probleemid ja võimalused (hääletus)

Raport ülemaailmseks humanitaarabiteemaliseks tippkohtumiseks valmistumise, humanitaarabiga seonduvate probleemide ja võimaluste kohta [2015/2051(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Enrique Guerrero Salom (A8-0332/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0459)


11.11. Euroopa jätkusuutliku mitteväärismetallide tööstuse väljaarendamine (hääletus)

Raport Euroopa jätkusuutliku mitteväärismetallide tööstuse väljaarendamise kohta [2014/2211(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Edouard Martin (A8-0309/2015)

Arutelu toimus 24. novembril 2015 (24.11.2015 protokollipunkt 13)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0460)

Sõnavõtud

Edouard Martin (raportöör) enne hääletust.


11.12. Olukord Ungaris ning Euroopa Parlamendi 10. juuni 2015. aasta resolutsiooni järelmeetmed (hääletus)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000140/2015), mille esitas(id) Claude Moraes LIBE-komisjoni nimel komisjonile: Olukord Ungaris ning Euroopa Parlamendi 10. juuni 2015. aasta resolutsiooni järelmeetmed (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Arutelu toimus 2. detsembril 2015 (2.12.2015 protokollipunkt 17).

Resolutsiooni ettepanekutest teatati 16. detsembril 2015 (16.12.2015 protokolli punkt 10).

Resolutsiooni ettepanekud B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015 ja B8-1361/2015 (2015/2935(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-1349/2015

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-1351/2015

(asendades B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015 ja B8-1361/2015),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Enrique Guerrero Salom ja Tibor Szanyi fraktsiooni S&D nimel,

—   Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez ja Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel,

—   Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Martina Michels, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez ja Miguel Urbán Crespo fraktsiooni GUE/NGL nimel,

—   Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek ja Monika Vana fraktsiooni Verts/ALE nimel.

—   Laura Ferrara ja Ignazio Corrao.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0461)

(Resolutsiooni ettepanek B8-1360/2015 muutus kehtetuks.)

Õigusalane teave