Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 16. prosince 2015 - ŠtrasburkKonečné znění

18. 20. výročí Daytonské mírové dohody (rozprava)
CRE

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: 20. výročí Daytonské mírové dohody (2015/2979(RSP))

Nicolas Schmit (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Knut Fleckenstein za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Jozo Radoš za skupinu ALDE, Inês Cristina Zuber za skupinu GUE/NGL, Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Georg Mayer za skupinu ENF, Konstantinos Papadakis – nezařazený poslanec, Elmar Brok, Afzal Khan, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jonathan Arnott, Ruža Tomašić, Ivo Vajgl, Davor Škrlec, James Carver, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Eduard Kukan, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Ivan Jakovčić, Ulrike Lunacek, Ignazio Corrao, Andrej Plenković, Tanja Fajon, kterÁ rovněž odpovědělA na otázku, kterou zvednutím modré karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Amjad Bashir a Jasenko Selimovic.

PŘEDSEDNICTVÍ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
místopředsedkyně

Vystoupili: Tamás Meszerics, Dubravka Šuica, Julie Ward, Ryszard Czarnecki, Michael Gahler, Eugen Freund, Bogdan Brunon Wenta, Goffredo Maria Bettini, Jiří Pospíšil, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, a Javi López.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Marijana Petir a Csaba Sógor.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Georg Mayer za skupinu ENF o 20. výročí Daytonské mírové dohody (2015/2979(RSP)) (B8-1350/2015);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Tomasz Piotr Poręba a Geoffrey Van Orden za skupinu ECR o 20. výročí Daytonské mírové dohody (2015/2979(RSP)) (B8-1362/2015);

—   Jozo Radoš, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Urmas Paet, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic a Pavel Telička za skupinu ALDE o 20. výročí Daytonské mírové dohody (2015/2979(RSP)) (B8-1363/2015);

—   Jiří Maštálka a Sofia Sakorafa za skupinu GUE/NGL o 20. výročí Daytonské mírové dohody (2015/2979(RSP)) (B8-1364/2015);

—   Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Eduard Kukan, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, László Tőkés, Jaromír Štětina, Michael Gahler, Michèle Alliot-Marie, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Ivana Maletić, Davor Ivo Stier, Gunnar Hökmark, Ramona Nicole Mănescu, Marijana Petir, Fernando Ruas, József Nagy, Lara Comi, Dariusz Rosati, Claude Rolin, Roberta Metsola, Romana Tomc a Milan Zver za skupinu PPE o 20. výročí Daytonské mírové dohody (2015/2979(RSP)) (B8-1396/2015);

—   Igor Šoltes, Terry Reintke, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Monika Vana, Ernest Urtasun, Bodil Valero a Reinhard Bütikofer, za skupinu Verts/ALE o 20. výročí Daytonské mírové dohody (2015/2979(RSP)) (B8-1397/2015);

—   Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao za skupinu EFDD o 20. výročí Daytonské mírové dohody (2015/2979(RSP)) (B8-1398/2015);

—   Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Afzal Khan, Tonino Picula, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Elena Valenciano, Julie Ward a Boris Zala Flavio Zanonato za skupinu S&D o 20. výročí Daytonské mírové dohody (2015/2979(RSP)) (B8-1401/2015).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.10 zápisu ze dne 17.12.2015.

Právní upozornění