Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 16. joulukuuta 2015 - StrasbourgLopullinen painos

18. Daytonin rauhansopimuksen 20. vuosipäivä (keskustelu)
CRE

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Daytonin rauhansopimuksen 20. vuosipäivä (2015/2979(RSP))

Nicolas Schmit (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Knut Fleckenstein S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Jozo Radoš ALDE-ryhmän puolesta, Inês Cristina Zuber GUE/NGL-ryhmän puolesta, Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Georg Mayer ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Konstantinos Papadakis, Elmar Brok, Afzal Khan, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jonathan Arnott, Ruža Tomašić, Ivo Vajgl, Davor Škrlec, James Carver, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Eduard Kukan, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Ivan Jakovčić, Ulrike Lunacek, Ignazio Corrao, Andrej Plenković, Tanja Fajon, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla William (The Earl of) Dartmouth, Amjad Bashir ja Jasenko Selimovic.

Puhetta johti
varapuhemies Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Puheenvuorot: Tamás Meszerics, Dubravka Šuica, Julie Ward, Ryszard Czarnecki, Michael Gahler, Eugen Freund, Bogdan Brunon Wenta, Goffredo Maria Bettini, Jiří Pospíšil, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, ja Javi López.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marijana Petir ja Csaba Sógor.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Georg Mayer, ENF-ryhmän puolesta Daytonin rauhansopimuksen 20. vuosipäivästä (2015/2979(RSP)) (B8-1350/2015)

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Tomasz Piotr Poręba ja Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta Daytonin rauhansopimuksen 20. vuosipäivästä (2015/2979(RSP)) (B8-1362/2015)

—   Jozo Radoš, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Urmas Paet, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic ja Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta Daytonin rauhansopimuksen 20. vuosipäivästä (2015/2979(RSP)) (B8-1363/2015)

—   Jiří Maštálka ja Sofia Sakorafa GUE/NGL-ryhmän puolesta Daytonin rauhansopimuksen 20. vuosipäivästä (2015/2979(RSP)) (B8-1364/2015)

—   Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Eduard Kukan, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, László Tőkés, Jaromír Štětina, Michael Gahler, Michèle Alliot-Marie, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Ivana Maletić, Davor Ivo Stier, Gunnar Hökmark, Ramona Nicole Mănescu, Marijana Petir, Fernando Ruas, József Nagy, Lara Comi, Dariusz Rosati, Claude Rolin, Roberta Metsola, Romana Tomc ja Milan Zver PPE-ryhmän puolesta Daytonin rauhansopimuksen 20. vuosipäivästä (2015/2979(RSP)) (B8-1396/2015)

—   Igor Šoltes, Terry Reintke, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Monika Vana, Ernest Urtasun, Bodil Valero ja Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta Daytonin rauhansopimuksen 20. vuosipäivästä (2015/2979(RSP)) (B8-1397/2015)

—   Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta Daytonin rauhansopimuksen 20. vuosipäivästä (2015/2979(RSP)) (B8-1398/2015)

—   Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Afzal Khan, Tonino Picula, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Elena Valenciano, Julie Ward ja Boris Zala Flavio Zanonato S&D-ryhmän puolesta Daytonin rauhansopimuksen 20. vuosipäivästä 2015/2979(RSP) (B8-1401/2015).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.12.2015, kohta 9.10.

Oikeudellinen huomautus