Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2015. gada 16. decembris - StrasbūraGalīgā redakcija

18. Deitonas miera līguma 20. gadadiena (debates)
CRE

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Deitonas miera līguma 20. gadadiena (2015/2979(RSP)).

Nicolas Schmit (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Knut Fleckenstein S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Jozo Radoš ALDE grupas vārdā, Inês Cristina Zuber GUE/NGL grupas vārdā, Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Georg Mayer ENF grupas vārdā, Konstantinos Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts, Elmar Brok, Afzal Khan, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jonathan Arnott, Ruža Tomašić, Ivo Vajgl, Davor Škrlec, James Carver, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Eduard Kukan, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Ivan Jakovčić, Ulrike Lunacek, Ignazio Corrao, Andrej Plenković, Tanja Fajon, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva William (The Earl of) Dartmouth, Amjad Bashir un Jasenko Selimovic.

SĒDI VADA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Tamás Meszerics, Dubravka Šuica, Julie Ward, Ryszard Czarnecki, Michael Gahler, Eugen Freund, Bogdan Brunon Wenta, Goffredo Maria Bettini, Jiří Pospíšil, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, un Javi López.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marijana Petir un Csaba Sógor.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Georg Mayer ENF grupas vārdā – par Deitonas miera līguma 20. gadadienu (2015/2979(RSP)) (B8-1350/2015);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Tomasz Piotr Poręba un Geoffrey Van Orden ECR grupas vārdā – par Deitonas miera līguma 20. gadadienu 2015/2979(RSP) (B8-1362/2015);

—   Jozo Radoš, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Urmas Paet, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic un Pavel Telička, ALDE grupas vārdā – par Deitonas miera līguma 20. gadadienu 2015/2979(RSP) (B8-1363/2015);

—   Jiří Maštálka un Sofia Sakorafa GUE/NGL grupas vārdā – par Deitonas miera līguma 20. gadadienu (2015/2979(RSP)) (B8-1364/2015);

—   Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Eduard Kukan, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, László Tőkés, Jaromír Štětina, Michael Gahler, Michèle Alliot-Marie, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Ivana Maletić, Davor Ivo Stier, Gunnar Hökmark, Ramona Nicole Mănescu, Marijana Petir, Fernando Ruas, József Nagy, Lara Comi, Dariusz Rosati, Claude Rolin, Roberta Metsola, Romana Tomc un Milan Zver PPE grupas vārdā – par Deitonas miera līguma 20. gadadienu (2015/2979(RSP)) (B8-1396/2015);

—   Igor Šoltes, Terry Reintke, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Monika Vana, Ernest Urtasun, Bodil Valero un Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā – par Deitonas miera līguma 20. gadadienu 2015/2979(RSP) (B8-1397/2015);

—   Fabio Massimo Castaldo un Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā – par Deitonas miera līguma 20. gadadienu (2015/2979(RSP)) (B8-1398/2015);

—   Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Afzal Khan, Tonino Picula, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Elena Valenciano, Julie Ward un Boris Zala Flavio Zanonato S&D grupas vārdāpar Deitonas miera līguma 20. gadadienu 2015/2979(RSP) (B8-1401/2015).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 17.12.2015. protokola 9.10. punkts.

Juridisks paziņojums