Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 16 grudnia 2015 r. - StrasburgWersja ostateczna

18. 20. rocznica porozumienia pokojowego z Dayton (debata)
CRE

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: 20. rocznica układu pokojowego z Dayton (2015/2979(RSP))

Nicolas Schmit (urzędujący przewodniczący Rady) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel ds. WPZB.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Knut Fleckenstein w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Jozo Radoš w imieniu grupy ALDE, Inês Cristina Zuber w imieniu grupy GUE/NGL, Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Georg Mayer w imieniu grupy ENF, Konstantinos Papadakis niezrzeszony, Elmar Brok, Afzal Khan, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jonathana Arnotta, Ruža Tomašić, Ivo Vajgl, Davor Škrlec, James Carver, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Eduard Kukan, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Ivan Jakovčić, Ulrike Lunacek, Ignazio Corrao, Andrej Plenković, Tanja Fajon, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Williama (The Earl of) Dartmoutha, Amjad Bashir i Jasenko Selimovic.

PRZEWODNICTWO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Tamás Meszerics, Dubravka Šuica, Julie Ward, Ryszard Czarnecki, Michael Gahler, Eugen Freund, Bogdan Brunon Wenta, Goffredo Maria Bettini, Jiří Pospíšil, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, i Javi López.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Marijana Petir i Csaba Sógor.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Georg Mayer, w imieniu grupy ENF, w sprawie 20. rocznicy układu pokojowego z Dayton 2015/2979(RSP) (B8-1350/2015);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Tomasz Piotr Poręba i Geoffrey Van Orden, w imieniu grupy ECR, w sprawie 20. rocznicy układu pokojowego z Dayton 2015/2979(RSP) (B8-1362/2015);

—   Jozo Radoš, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Urmas Paet, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic i Pavel Telička, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie 20. rocznicy układu pokojowego z Dayton 2015/2979(RSP) (B8-1363/2015);

—   Jiří Maštálka i Sofia Sakorafa, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie 20. rocznicy układu pokojowego z Dayton 2015/2979(RSP) (B8-1364/2015);

—   Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Eduard Kukan, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, László Tőkés, Jaromír Štětina, Michael Gahler, Michèle Alliot-Marie, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Ivana Maletić, Davor Ivo Stier, Gunnar Hökmark, Ramona Nicole Mănescu, Marijana Petir, Fernando Ruas, József Nagy, Lara Comi, Dariusz Rosati, Claude Rolin, Roberta Metsola, Romana Tomc i Milan Zver, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie 20. rocznicy układu pokojowego z Dayton 2015/2979(RSP) (B8-1396/2015);

—   Igor Šoltes, Terry Reintke, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Monika Vana, Ernest Urtasun, Bodil Valero i Reinhard Bütikofer, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie 20. rocznicy układu pokojowego z Dayton 2015/2979(RSP) (B8-1397/2015);

—   Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao, w imieniu grupy EFDD, w sprawie 20. rocznicy układu pokojowego z Dayton 2015/2979(RSP) (B8-1398/2015);

—   Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Afzal Khan, Tonino Picula, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Elena Valenciano, Julie Ward i Boris Zala Flavio Zanonato, w imieniu grupy S&D, w sprawie 20. rocznicy układu pokojowego z Dayton 2015/2979(RSP) (B8-1401/2015).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.10 protokołu z dnia 17.12.2015.

Informacja prawna