Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 16 decembrie 2015 - StrasbourgEdiţie definitivă

18. Cea de a 20-a aniversare a Acordului de pace de la Dayton (dezbatere)
CRE

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Cea de a 20-a aniversare a Acordului de pace de la Dayton (2015/2979(RSP))

Nicolas Schmit (Președintele în exercițiu al Consiliului) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Knut Fleckenstein, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Jozo Radoš, în numele Grupului ALDE, Inês Cristina Zuber, în numele Grupului GUE/NGL, Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Georg Mayer, în numele Grupului ENF, Konstantinos Papadakis, neafiliat, Elmar Brok, Afzal Khan, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jonathan Arnott, Ruža Tomašić, Ivo Vajgl, Davor Škrlec, James Carver, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Eduard Kukan, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Ivan Jakovčić, Ulrike Lunacek, Ignazio Corrao, Andrej Plenković, Tanja Fajon, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către William (The Earl of) Dartmouth, Amjad Bashir și Jasenko Selimovic.

A PREZIDAT: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vicepreședintă

Au intervenit: Tamás Meszerics, Dubravka Šuica, Julie Ward, Ryszard Czarnecki, Michael Gahler, Eugen Freund, Bogdan Brunon Wenta, Goffredo Maria Bettini, Jiří Pospíšil, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, și Javi López.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marijana Petir și Csaba Sógor.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Georg Mayer, în numele Grupului ENF, referitoare la aniversarea a 20 de ani de la încheierea Acordului de pace de la Dayton 2015/2979(RSP) (B8-1350/2015);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Tomasz Piotr Poręba și Geoffrey Van Orden, în numele Grupului ECR, referitoare la aniversarea a 20 de ani de la încheierea Acordului de pace de la Dayton (2015/2979(RSP)) (B8-1362/2015);

—   Jozo Radoš, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Urmas Paet, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic și Pavel Telička, în numele Grupului ALDE, referitoare la aniversarea a 20 de ani de la încheierea Acordului de pace de la Dayton 2015/2979(RSP) (B8-1363/2015);

—   Jiří Maštálka și Sofia Sakorafa, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la aniversarea a 20 de ani de la încheierea Acordului de pace de la Dayton (2015/2979(RSP)) (B8-1364/2015);

—   Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Eduard Kukan, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, László Tőkés, Jaromír Štětina, Michael Gahler, Michèle Alliot-Marie, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Ivana Maletić, Davor Ivo Stier, Gunnar Hökmark, Ramona Nicole Mănescu, Marijana Petir, Fernando Ruas, József Nagy, Lara Comi, Dariusz Rosati, Claude Rolin, Roberta Metsola, Romana Tomc și Milan Zver, în numele Grupului PPE, referitoare la aniversarea a 20 de ani de la încheierea Acordului de pace de la Dayton (2015/2979(RSP)) (B8-1396/2015);

—   Igor Šoltes, Terry Reintke, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Monika Vana, Ernest Urtasun, Bodil Valero și Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la aniversarea a 20 de ani de la încheierea Acordului de pace de la Dayton (2015/2979(RSP)) (B8-1397/2015);

—   Fabio Massimo Castaldo și Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, referitoare la aniversarea a 20 de ani de la încheierea Acordului de pace de la Dayton (2015/2979(RSP)) (B8-1398/2015);

—   Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Afzal Khan, Tonino Picula, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Elena Valenciano, Julie Ward și Boris Zala Flavio Zanonato, în numele Grupului S&D, referitoare la aniversarea a 20 de ani de la încheierea Acordului de pace de la Dayton 2015/2979(RSP) (B8-1401/2015).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.10 al PV din 17.12.2015.

Notă juridică