Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 16. detsember 2015 - StrasbourgLõplik väljaanne
 1.Istungi algus
 2.Volituste kontrollimine
 3.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 4.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 5.Assigneeringute ümberpaigutamine
 6.Esitatud dokumendid
 7.Euroopa Ülemkogu kohtumise ettevalmistamine (17.–18. detsember 2015) (arutelu)
 8.Sahharovi auhinna üleandmine (pidulik istung)
 9.Päevakorra muutmine
 10.Olukord Ungaris ning Euroopa Parlamendi 10. juuni 2015. aasta resolutsiooni järelmeetmed (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 11.Hääletused
  11.1.Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) eesistuja ametiaja pikendamine * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  11.2.Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) eesistuja ametiaja pikendamine * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  11.3.Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) eesistuja ametiaja pikendamine * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  11.4.Bosnia ja Hertsegoviina ning Europoli vaheline operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkulepe * (hääletus)
  11.5.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Iirimaa taotlus EGF/2015/006 IE/PWA International (hääletus)
  11.6.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: invasiivsete võõrliikide loetelu (hääletus)
  11.7.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud maisile NK603xT25 loa andmine (hääletus)
  11.8.Läbipaistvuse, kooskõlastamise ja lähenemise tagamine liidu äriühingu tulumaksu poliitikas (hääletus)
  11.9.ELi ja Hiina suhted (hääletus)
  11.10.Ettevalmistused ülemaailmseks humanitaarabiteemaliseks tippkohtumiseks - humanitaarabiga seonduvad probleemid ja võimalused (hääletus)
  11.11.Euroopa jätkusuutliku mitteväärismetallide tööstuse väljaarendamine (hääletus)
  11.12.Olukord Ungaris ning Euroopa Parlamendi 10. juuni 2015. aasta resolutsiooni järelmeetmed (hääletus)
 12.Selgitused hääletuse kohta
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 14.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 15.Inimõigusi ja demokraatiat maailmas 2014. aastal käsitlev aruanne ja Euroopa Liidu poliitika selles valdkonnas (arutelu)
 16.Varjupaigataotlejate kinnipidamine ja nende suhtes jõu kasutamine (arutelu)
 17.Uurimiskomisjoni moodustamine
 18.Daytoni rahukokkuleppe 20. aastapäev (arutelu)
 19.Relvaeksport: ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (arutelu)
 20.Laiahaardeline partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Vietnami vahel (nõusolek) *** - Laiahaardeline partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Vietnami vahel (resolutsioon) - Laiahaardeline partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Vietnami vahel (protokoll, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist ELiga) *** (arutelu)
 21.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 22.Järgmise istungi päevakord
 23.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
 1. Lisa - Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) eesistuja ametiaja pikendamine
 2. Lisa - Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) eesistuja ametiaja pikendamine
 3. Lisa - Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) eesistuja ametiaja pikendamine
Protokoll
Lõplik väljaanne (208 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (65 kb)
  1 lisa
Lõplik väljaanne (7 kb)
  2 lisa
Lõplik väljaanne (7 kb)
  3 lisa
Lõplik väljaanne (7 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (229 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (37 kb)
  Hääletustulemused
Lõplik väljaanne (48 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (145 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (313 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (65 kb)
  Hääletustulemused
Lõplik väljaanne (643 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (2511 kb)
Õigusalane teave