Indeks 
Protokol
PDF 316kWORD 227k
Onsdag den 16. december 2015 - StrasbourgEndelig udgave
1.Åbning af mødet
 2.Valgs prøvelse
 3.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 4.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 5.Bevillingsoverførsler
 6.Modtagne dokumenter
 7.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 17.-18. december 2015 (forhandling)
 8.Overrækkelse af Sakharov-prisen (højtideligt møde)
 9.Ændring af dagsordenen
 10.Situationen i Ungarn: opfølgning på Europa-Parlamentets beslutning af 10. juni 2015 (indgivne beslutningsforslag)
 11.Afstemningstid
  11.1.Forlængelse af mandatperioden for formanden for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  11.2.Forlængelse af mandatperioden for formanden for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  11.3.Forlængelse af mandatperioden for formanden for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  11.4.Operationelt og strategisk samarbejde mellem Bosnien-Hercegovina og Europol * (afstemning)
  11.5.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning fra Irland - EGF/2015/006 IE/PWA International (afstemning)
  11.6.Indsigelse i henhold til artikel 106: Liste over invasive ikkehjemmehørende arter (afstemning)
  11.7.Indsigelse i henhold til artikel 106: godkendelse af genetisk modificeret majs NK603xT25 (afstemning)
  11.8.Større gennemsigtighed, samordning og konvergens i EU's selskabsbeskatningspolitik (afstemning)
  11.9.Forbindelserne mellem EU og Kina (afstemning)
  11.10.Forberedelse til det humanitære verdenstopmøde: udfordringer og muligheder for humanitær bistand (afstemning)
  11.11.Udvikling af en bæredygtig europæisk industri for uædle metaller (afstemning)
  11.12.Situationen i Ungarn: opfølgning på Europa-Parlamentets beslutning af 10. juni 2015 (afstemning)
 12.Stemmeforklaringer
 13.Stemmerettelser og -intentioner
 14.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 15.Årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden 2014 og EU's politik på området (forhandling)
 16.Frihedsberøvelse af og brug af magt mod asylansøgere (forhandling)
 17.Nedsættelse af et undersøgelsesudvalg
 18.20-året for Dayton-fredsaftalen (forhandling)
 19.Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP (forhandling)
 20.Rammeaftale mellem EU og Vietnam om et alsidigt partnerskab og samarbejde (godkendelse) *** - Rammeaftale mellem EU og Vietnam om et alsidigt partnerskab og samarbejde (beslutning) - Rammeaftale mellem EU og Vietnam om et alsidigt partnerskab og samarbejde (protokol for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse) *** (forhandling)
 21.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 22.Dagsorden for næste møde
 23.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Forlængelse af mandatperioden for formanden for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)
 Bilag 2 - Forlængelse af mandatperioden for formanden for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)
 Bilag 3 - Forlængelse af mandatperioden for formanden for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.05.


2. Valgs prøvelse

På forslag af JURI besluttede Parlamentet at godkende Xabier Benito Ziluagas mandat med virkning fra den 25. november 2015.


3. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (D040178/04 - 2015/3012(RPS) - frist: 3. marts 2016)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: IMCO

- Kommissionens afgørelse om referencedokumentet om bedste praksis for miljøledelse, sektorspecifikke miljøpræstationsindikatorer og benchmarks for højeste kvalitet for turistsektoren, jf. forordning (EF) nr. 1221/2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) (D041322/01 - 2015/3015(RPS) - frist: 5. marts 2016)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1332/2011 om fastlæggelse af fælles krav til udnyttelse af luftrummet og operationelle procedurer til forebyggelse af kollisioner i luften (D042245/03 - 2015/3025(RPS) - frist: 11. marts 2016)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår titlen på fødevarekategorien 12.3 Eddike (D042445/02 - 2015/3026(RPS) - frist: 12. februar 2016)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF for så vidt angår listen over forsvarsrelaterede produkter (D043008/01 - 2015/3027(RPS) - frist: 11. marts 2016)
henvist til: kor.udv.: IMCO


4. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Parlamentet havde modtaget følgende udkast til delegerede retsakter:

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 og bilagIII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 (C(2015)08393 - 2015/3009(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 2. december 2015
Henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/63 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU for så vidt angår ex ante-bidrag til afviklingsfinansieringsordninger (C(2015)08835 - 2015/3028(DEA))
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. december 2015
Henvist til kor. udv.: ECON

Udkast til delegeret retsakt, for hvilket fristen for at gøre indsigelse var blevet forlænget:

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for godkendelse og offentliggørelse af prospektet og for annoncering og om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004 (C(2015)08379 – 2015/3001(DEA))
Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 30. november 2015
Forlængelse af indsigelsesfristen: 1 måned på Rådets anmodning.

Henvist til kor. udv.: ECON


5. Bevillingsoverførsler

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen besluttet at godkende bevillingsoverførsel 2/2015 for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen besluttet ikke at gøre indsigelse mod Revisionsrettens bevillingsoverførsel nr. V/AB-10/T/15.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen besluttet ikke at gøre indsigelse mod bevillingsoverførsel nr. 2/2015 for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse nr. 2/2015.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen besluttet ikke at gøre indsigelse mod bevillingsoverførsel INF 5/2015 for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25 og 27 i finansforordningen besluttet at godkende Domstolens bevillingsoverførsler 6, 7 og 8/2015.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 27 i finansforordningen besluttet at godkende Europa-Parlamentets bevillingsoverførsler C6/2015 og C7/2015.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 3, i finansforordningen besluttet at godkende Europa-Kommissionens bevillingsoverførsler DEC 35/2015, DEC 40/2015, DEC 41/2015, DEC 36/2015, DEC 39/2015, DEC 42/2015, DEC 43/2015, DEC 44/2015 og DEC 45/2015.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 27 i finansforordningen besluttet at godkende Regionsudvalgets bevillingsoverførsel DEC 1/2015.

Rådet havde i overensstemmelse med artikel 27 i finansforordningen underrettet budgetmyndigheden om godkendelsen af Regionsudvalgets bevillingsoverførsel DEC 1/2015.

Rådet havde i overensstemmelse med artikel 27 i finansforordningen underrettet budgetmyndigheden om godkendelsen af bevillingsoverførsel DEC 35/2015 - Sektion III - Kommissionen, DEC 37/2015 - Sektion III – Kommissionen, DEC 36/2015 - Sektion III – Kommissionen og DEC 39/2015 - Sektion III – Kommissionen.

Rådet havde i overensstemmelse med artikel 27 i finansforordningen underrettet budgetmyndigheden om godkendelsen af Domstolens bevillingsoverførsel nr. 6/2015.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 203, stk. 5,og 7, i finansforordningen besluttet ikke at træffe beslutning om forslaget om opførelse af en bygning til Den Europæiske Unions delegation i Somalia.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 203, stk. 8, besluttet at godkende købet af bygningen til Den Europæiske Unions delegation i Tokyo.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 203, stk. 5,og 7, i finansforordningen besluttet ikke at træffe beslutning om leje af kontorer til Den Europæiske Unions delegation i Kina.


6. Modtagne dokumenter

Fra Rådet og Kommissionen følgende dokumenter:

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 42/2015 – Sektion III – Kommissionen (N8-0116/2015 - C8-0378/2015 - 2015/2335(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 43/2015 – Sektion III – Kommissionen (N8-0117/2015 - C8-0379/2015 - 2015/2336(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 44/2015 – Sektion III – Kommissionen (N8-0118/2015 - C8-0380/2015 - 2015/2337(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 45/2015 – Sektion III – Kommissionen (N8-0119/2015 - C8-0381/2015 - 2015/2338(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG


7. Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 17.-18. december 2015 (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 17.-18. december 2015 (2015/2913(RSP))

Nicolas Schmit (formand for Rådet) og Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, Syed Kamall for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra James Carver, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Georgi Pirinski, og Nigel Farage for EFDD-Gruppen.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Bernd Lucke for at stille et blåt kort-spørgsmål til Nigel Farage, som besvarede det, Edouard Ferrand for ENF-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Philippe Lamberts, Angelika Niebler, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Janusz Korwin-Mikke, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Olaf Stuger, Jill Evans, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, og David Borrelli.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
næstformand

Talere: Marcel de Graaff, Eleftherios Synadinos, Jacek Saryusz-Wolski, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Tanja Fajon, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Vicky Ford, Marielle de Sarnez, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Tania González Peñas og Ska Keller.
Formanden bød velkommen til en gruppe kroatiske brandmænd fra Korčula og Pelješac.
Talere: Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Bruno Gollnisch, Alain Lamassoure, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Costas Mavrides, Knut Fleckenstein, Bernd Lucke, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Kazimierz Michał Ujazdowski, Molly Scott Cato, Gianluca Buonanno, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues, Ruža Tomašić, Janice Atkinson, Esteban González Pons, Kathleen Van Brempt, Ryszard Czarnecki, Mariya Gabriel, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ana Gomes, Glenis Willmott, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Ildikó Gáll-Pelcz, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Péter Niedermüller, Seán Kelly, Paul Tang, Tunne Kelam, Iliana Iotova, David McAllister og Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis og Krisztina Morvai.

Talere: Frans Timmermans (første næstformand i Kommissionen) og Nicolas Schmit.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat for en kort tid i afventning af overrækkelsen af Sakharovprisen)

FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand


8. Overrækkelse af Sakharov-prisen (højtideligt møde)

Fra kl. 12.05 til 12.40 afholdt Parlamentet et højtideligt møde i anledning af overrækkelsen af Sakharov-prisen til Raif Badawi, saudiarabisk blogger, for hans kamp for tankefrihed i Saudi-Arabien. Raif Badawi sidder i øjeblikket i fængsel i sit land.

Formanden anmodede de saudiarabiske myndigheder om benådning og omgående løsladelse af Raif Badawi.

I prisvinderens fravær modtog hans kone Ensaf Haidar prisen.

På dennes anmodning afholdt Parlamentet et minuts stilhed til ære for ofrene for attentaterne den 13. november 2015 i Paris.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand


9. Ændring af dagsordenen

Formanden meddelte, at formanden for Europa-Parlamentet i overensstemmelse med forretningens artikel 152, stk. 2, og efter høring af de politiske grupper foreslog at ændre eftermiddagens dagsorden som følger:

- Betænkningen om våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP [2015/2114(INI)] Ordfører: Bodil Valero (A8-0338/2015) (punkt 32 i OJ) ville blive opført som det fjerde punkt efter erklæringen om 20-året for Dayton-fredsaftalen.

Parlamentet godkendte dette forslag.

Dagsordenen ændredes i overensstemmelse hermed.


10. Situationen i Ungarn: opfølgning på Europa-Parlamentets beslutning af 10. juni 2015 (indgivne beslutningsforslag)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000140/2015) af Claude Moraes, for LIBE, til Kommissionen: Situationen i Ungarn: opfølgning på Europa-Parlamentets beslutning af 10. juni 2015 (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Forhandlingen fandt sted den 2. december 2015 (punkt 17 i protokollen af 2.12.2015).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Monika Hohlmeier, Alessandra Mussolini, Lara Comi og Milan Zver, for PPE-Gruppen, om situationen i Ungarn (2015/2935(RSP)) (B8-1349/2015);

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Ana Gomes, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Juan Fernando López Aguilar, Soraya Post, Vilija Blinkevičiūtė, Hugues Bayet, Petra Kammerevert, Miltiadis Kyrkos, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Daniele Viotti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Nikos Androulakis, Nicola Danti, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Nicola Caputo, Demetris Papadakis, Elena Valenciano, Viorica Dăncilă, Costas Mavrides, Momchil Nekov, Isabella De Monte, Flavio Zanonato, Marc Tarabella, Edouard Martin, Eric Andrieu, Victor Boştinaru, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Maria Grapini, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili og Julie Ward, for S&D-Gruppen, om situationen i Ungarn (2015/2935(RSP)) (B8-1351/2015);

—   Louis Michel, Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova og Ivan Jakovčić, for ALDE-Gruppen, om situationen i Ungarn: opfølgning på Europa-Parlamentets beslutning af 10. juni 2015 (2015/2935(RSP)) (B8-1358/2015);

—   Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek og Monika Vana, for Verts/ALE-Gruppen, om situationen i Ungarn (2015/2935(RSP)) (B8-1359/2015);

—   Timothy Kirkhope, Beatrix von Storch, Angel Dzhambazki, Helga Stevens, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek og Zdzisław Krasnodębski, for ECR-Gruppen, om situationen i Ungarn (2015/2935(RSP)) (B8-1360/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas og Helmut Scholz, for GUE/NGL-Gruppen, om situationen i Ungarn opfølgning på Europa-Parlamentets beslutning af 10. juni 2015 (2015/2935(RSP)) (B8-1361/2015).

Afstemning: punkt 11.12 i protokollen af 16.12.2015.


11. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


11.1. Forlængelse af mandatperioden for formanden for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forlængelse af mandatperioden for formanden for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) [N8-0078/2015 - C8-0313/2015- 2015/0903(NLE)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Roberto Gualtieri (A8-0347/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
Hemmelig afstemning (forretningsordenens artikel 182, stk. 1)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 1 i protokollen af 16.12.2015).
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

UDKAST TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0450)


11.2. Forlængelse af mandatperioden for formanden for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forlængelse af mandatperioden for formanden for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) [N8-0079/2015 - C8-0314/2015- 2015/0904(NLE)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Roberto Gualtieri (A8-0348/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
Hemmelig afstemning (forretningsordenens artikel 182, stk. 1)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 2 i protokollen af 16.12.2015).
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

UDKAST TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0451)


11.3. Forlængelse af mandatperioden for formanden for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forlængelse af mandatperioden for formanden for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) [N8-0080/2015 - C8-0315/2015 - 2015/0905(NLE)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Roberto Gualtieri (A8-0346/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
Hemmelig afstemning (forretningsordenens artikel 182, stk. 1)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 3 i protokollen af 16.12.2015).
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

UDKAST TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0452)


11.4. Operationelt og strategisk samarbejde mellem Bosnien-Hercegovina og Europol * (afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Den Europæiske Politienheds (Europols) indgåelse af aftalen om operationelt og strategisk samarbejde mellem Bosnien-Hercegovina og Europol [10509/2015 - C8-0276/2015 - 2015/0808(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Lorenzo Fontana (A8-0352/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

RÅDETS FORSLAG TIL AFGØRELSE

Godkendt (P8_TA(2015)0453)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0453)


11.5. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning fra Irland - EGF/2015/006 IE/PWA International (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, jf. punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (EGF/2015/006 - IE/PWA International, fra Irland) [COM(2015)0555 - C8-0329/2015 - 2015/2295(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Victor Negrescu (A8-0363/2015)

(Kvalificeret flertal og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0454)


11.6. Indsigelse i henhold til artikel 106: Liste over invasive ikkehjemmehørende arter (afstemning)

Forslag til beslutning forelagt i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3, om udkast til Kommissionens gennemførelsesforordning om en liste over invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 D041932/01 (2015/3010(RSP)) (B8-1345/2015) - ENVI - ordførere: Pavel Poc og Renate Sommer

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0455)


11.7. Indsigelse i henhold til artikel 106: godkendelse af genetisk modificeret majs NK603xT25 (afstemning)

Forslag til beslutning B8-1365/2015 (2015/3006(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0456)


11.8. Større gennemsigtighed, samordning og konvergens i EU's selskabsbeskatningspolitik (afstemning)

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om større gennemsigtighed, samordning og konvergens i EU's selskabsbeskatningspolitik [2015/2010(INL)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: Anneliese Dodds og Luděk Niedermayer (A8-0349/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0457)


11.9. Forbindelserne mellem EU og Kina (afstemning)

Betænkning om forbindelserne mellem EU og Kina [2015/2003(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Bas Belder (A8-0350/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0458)

Indlæg

Reinhard Bütikofer havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 42, som var blevet godtaget.


11.10. Forberedelse til det humanitære verdenstopmøde: udfordringer og muligheder for humanitær bistand (afstemning)

Betænkning om forberedelse til det humanitære verdenstopmøde: udfordringer og muligheder for humanitær bistand [2015/2051(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Enrique Guerrero Salom (A8-0332/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0459)


11.11. Udvikling af en bæredygtig europæisk industri for uædle metaller (afstemning)

Betænkning om udvikling af en bæredygtig europæisk industri for uædle metaller [2014/2211(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Edouard Martin (A8-0309/2015)

Forhandlingen fandt sted den 24. november 2015 (punkt 13 i protokollen af 24.11.2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0460)

Indlæg

Edouard Martin (ordfører), før afstemningen.


11.12. Situationen i Ungarn: opfølgning på Europa-Parlamentets beslutning af 10. juni 2015 (afstemning)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000140/2015) af Claude Moraes; for LIBE, til Kommissionen: Situationen i Ungarn: opfølgning på Europa-Parlamentets beslutning af 10. juni 2015 (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Forhandlingen fandt sted den 2. december 2015 (punkt 17 i protokollen af 2.12.2015).

Der var givet meddelelse om beslutningsforslagene den 16. december 2015 (punkt 10 i protokollen af 16.12.2015).

Forslag til beslutning B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015 og B8-1361/2015 (2015/2935(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-1349/2015

Forkastet

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-1351/2015

(erstatter B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015 og B8-1361/2015):

stillet af:

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Enrique Guerrero Salom og Tibor Szanyi, for S&D-Gruppen,

—   Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez og Pavel Telička, for ALDE-Gruppen,

—   Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Martina Michels, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez og Miguel Urbán Crespo, for GUE/NGL-Gruppen,

—   Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek og Monika Vana, for Verts/ALE-Gruppen.

—   Laura Ferrara og Ignazio Corrao.

Vedtaget (P8_TA(2015)0461)

(Forslag til beslutning B8-1360/2015 bortfaldt).


12. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Indsigelse i henhold til artikel 106: godkendelse af genetisk modificeret majs NK603xT25 - (2015/3006(RSP)) – B8-1365/2015
Daniel Dalton, Peter Jahr, Andrejs Mamikins og Stanislav Polčák

Betænkning: Anneliese Dodds og Luděk Niedermayer - A8-0349/2015
Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Marian Harkin og Stanislav Polčák

Betænkning: Bas Belder - A8-0350/2015
Daniel Dalton, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Csaba Sógor og Andrejs Mamikins

Betænkning: Enrique Guerrero Salom - A8-0332/2015
Seán Kelly og Andrejs Mamikins

Betænkning: Edouard Martin - A8-0309/2015
Jude Kirton-Darling og Andrejs Mamikins

Situationen i Ungarn: opfølgning på Europa-Parlamentets beslutning af 10. juni 2015 - (2015/2935(RSP)) - RC-B8-1351/2015
István Ujhelyi, Marek Jurek, Jiří Pospíšil og Andrejs Mamikins.


13. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

°
° ° °

Costas Mavrides havde tilkendegivet, at han ikke havde ønsket at deltage i den endelige afstemning om betænkningen af Lorenzo Fontana - A8-0352/2015.


(Mødet udsat kl. 13.40 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

14. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


15. Årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden 2014 og EU's politik på området (forhandling)

Betænkning om årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden 2014 og Den Europæiske Unions politik på området [2015/2229(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015)

Cristian Dan Preda forelagde betænkningen.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Talere: Doru-Claudian Frunzulică (ordfører for udtalelse fra DEVE), Andrzej Grzyb for PPE-Gruppen, Pier Antonio Panzeri for S&D-Gruppen, Hans-Olaf Henkel for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Hans-Olaf Henkel for ECR-Gruppen, Petras Auštrevičius for ALDE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, som afviste et blåt kort-spørgsmål fra Bernd Lucke, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, Udo Voigt løsgænger, Davor Ivo Stier, Elena Valenciano, Charles Tannock, Marietje Schaake, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bernd Lucke, og Takis Hadjigeorgiou.

Formanden bød velkommen til kardinal Gerhard Ludwig Müller, præfekt for Troslærekongregationen, som havde taget plads i den officielle tilhørerloge.

Talere: Jordi Sebastià, James Carver, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Charles Tannock, Marie-Christine Arnautu, Krisztina Morvai, Francisco José Millán Mon og Josef Weidenholzer.

FORSÆDE: Alexander Graf LAMBSDORFF
næstformand

Talere: Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Elena Valenciano, Lola Sánchez Caldentey, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Matteo Salvini, Georgios Epitideios, Eduard Kukan, Richard Howitt, Bas Belder, Charles Goerens, Marina Albiol Guzmán, Peter Lundgren, Ramona Nicole Mănescu, Liliana Rodrigues, Marek Jurek, Ivo Vajgl, László Tőkés, Arne Lietz, Monica Macovei, Urmas Paet, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Andrej Plenković, Andi Cristea, Pavel Svoboda, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gianluca Buonanno, Francisco Assis, Dubravka Šuica, Kashetu Kyenge, Barbara Matera, Elly Schlein, Jiří Pospíšil, Afzal Khan og Gilles Pargneaux.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marijana Petir, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Alessandra Mussolini, Bronis Ropė, Patricija Šulin og Heidi Hautala.

Talere: Christos Stylianides og Cristian Dan Preda.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.9 i protokollen af 17.12.2015.


16. Frihedsberøvelse af og brug af magt mod asylansøgere (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Frihedsberøvelse af og brug af magt mod asylansøgere (2015/3021(RSP))

Nicolas Schmit (formand for Rådet) og Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Monika Hohlmeier for PPE-Gruppen, Enrique Guerrero Salom for S&D-Gruppen, Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tim Aker, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Kazimierz Michał Ujazdowski, Josu Juaristi Abaunz for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Angel Dzhambazki, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Janice Atkinson, Diane James for EFDD-Gruppen, Vicky Maeijer for ENF-Gruppen, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Helga Stevens og Nathalie Griesbeck.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Talere: Malin Björk, som afviste et blåt kort-spørgsmål fra Gianluca Buonanno, Ska Keller, Laura Ferrara, Mara Bizzotto, Emil Radev, Iliana Iotova, Angel Dzhambazki, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Lampros Fountoulis, Angelika Mlinar, Barbara Spinelli, Eva Joly, Kristina Winberg, Janice Atkinson, Tomáš Zdechovský, Tibor Szanyi, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Anderson, Heidi Hautala, Nicolas Bay, Caterina Chinnici, Hans-Olaf Henkel, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gianluca Buonanno, Kostas Chrysogonos, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Inês Cristina Zuber, Soraya Post og Nikolaos Chountis.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ivan Jakovčić, Notis Marias, Krisztina Morvai, Ruža Tomašić og Elly Schlein.

Talere: Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) og Nicolas Schmit.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


17. Nedsættelse af et undersøgelsesudvalg

Formandskonferencen havde i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 198 modtaget en anmodning fra 283 medlemmer om nedsættelse af et undersøgelsesudvalg om emissionsmålinger i bilindustrien.

Formandskonferencen havde på sit møde samme eftermiddag konstateret, at anmodningen var blevet fremsat af mere end ¼ af Parlamentets medlemmer og dermed gyldig, og havde besluttet at forelægge plenarforsamlingen et forslag til afgørelse om fastsættelse af undersøgelsesudvalgets sagsområde, medlemstal og funktionsperiode.


Forslaget til afgørelse (B8-1424/2015) er tilgængeligt på Europarl.

Parlamentet ville blive anmodet om at stemme om dette forslag under afstemningstiden på mødet den følgende dag.

Frist for indgivelse af ændringsforslag til Formandskonferencens forslag til afgørelse om undersøgelsesudvalgets medlemstal: onsdag den 16. december 2015 kl. 20.

Afstemningen om udnævnelserne til undersøgelsesudvalget ville finde sted den 19. januar 2016.

°
° ° °

Indlæg af Notis Marias om den frist, som medlemmerne rådede over hvad angik undersøgelsesudvalget.


18. 20-året for Dayton-fredsaftalen (forhandling)

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: 20-året for Dayton-fredsaftalen (2015/2979(RSP))

Nicolas Schmit (formand for Rådet) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Knut Fleckenstein for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Jozo Radoš for ALDE-Gruppen, Inês Cristina Zuber for GUE/NGL-Gruppen, Igor Šoltes for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Georg Mayer for ENF-Gruppen, Konstantinos Papadakis, løsgænger, Elmar Brok, Afzal Khan, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jonathan Arnott, Ruža Tomašić, Ivo Vajgl, Davor Škrlec, James Carver, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Eduard Kukan, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Ivan Jakovčić, Ulrike Lunacek, Ignazio Corrao, Andrej Plenković, Tanja Fajon, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra William (The Earl of) Dartmouth, Amjad Bashir og Jasenko Selimovic.

FORSÆDE: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
næstformand

Talere: Tamás Meszerics, Dubravka Šuica, Julie Ward, Ryszard Czarnecki, Michael Gahler, Eugen Freund, Bogdan Brunon Wenta, Goffredo Maria Bettini, Jiří Pospíšil, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, og Javi López.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marijana Petir og Csaba Sógor.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Georg Mayer, for ENF, om 20-året for Daytonfredsaftalen (2015/2979(RSP)) (B8-1350/2015);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Tomasz Piotr Poręba og Geoffrey Van Orden, for ECR-Gruppen, om 20-året for Daytonfredsaftalen (2015/2979(RSP)) (B8-1362/2015);

—   Jozo Radoš, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Urmas Paet, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic og Pavel Telička, for ALDE-Gruppen, om 20-året for Daytonfredsaftalen (2015/2979(RSP)) (B8-1363/2015);

—   Jiří Maštálka og Sofia Sakorafa, for GUE/NGL-Gruppen, om 20-året for Daytonfredsaftalen (2015/2979(RSP)) (B8-1364/2015);

—   Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Eduard Kukan, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, László Tőkés, Jaromír Štětina, Michael Gahler, Michèle Alliot-Marie, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Ivana Maletić, Davor Ivo Stier, Gunnar Hökmark, Ramona Nicole Mănescu, Marijana Petir, Fernando Ruas, József Nagy, Lara Comi, Dariusz Rosati, Claude Rolin, Roberta Metsola, Romana Tomc og Milan Zver, for PPE-Gruppen, om 20-året for Daytonfredsaftalen (2015/2979(RSP)) (B8-1396/2015);

—   Igor Šoltes, Terry Reintke, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Monika Vana, Ernest Urtasun, Bodil Valero og Reinhard Bütikofer, for Verts/ALE-Gruppen, om 20-året for Daytonfredsaftalen (2015/2979(RSP)) (B8-1397/2015);

—   Fabio Massimo Castaldo og Ignazio Corrao, for EFDD-Gruppen, om 20-året for Daytonfredsaftalen (2015/2979(RSP)) (B8-1398/2015);

—   Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Afzal Khan, Tonino Picula, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Elena Valenciano, Julie Ward og Boris Zala Flavio Zanonato, for S&D-Gruppen, om 20-året for Daytonfredsaftalen 2015/2979(RSP) (B8-1401/2015).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.10 i protokollen af 17.12.2015.


19. Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP (forhandling)

Betænkning om våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP [2015/2114(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Bodil Valero (A8-0338/2015)

Bodil Valero forelagde betænkningen.

Indlæg af Nicolas Schmit (formand for Rådet).

Talere: Michael Gahler for PPE-Gruppen, Inés Ayala Sender for S&D-Gruppen, Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen, Jozo Radoš for ALDE-Gruppen, Javier Couso Permuy for GUE/NGL-Gruppen, Mike Hookem for EFDD-Gruppen, Janusz Korwin-Mikke, løsgænger, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Ivan Jakovčić, Miguel Urbán Crespo, Petr Mach, Tunne Kelam, Janusz Zemke, Ramona Nicole Mănescu, Doru-Claudian Frunzulică, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Lara Comi, Sergio Gaetano Cofferati, Thomas Mann og Tomáš Zdechovský.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Caterina Chinnici, Notis Marias, Georgios Epitideios og Fabio Massimo Castaldo.

Indlæg af Bodil Valero.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.11 i protokollen af 17.12.2015.


20. Rammeaftale mellem EU og Vietnam om et alsidigt partnerskab og samarbejde (godkendelse) *** - Rammeaftale mellem EU og Vietnam om et alsidigt partnerskab og samarbejde (beslutning) - Rammeaftale mellem EU og Vietnam om et alsidigt partnerskab og samarbejde (protokol for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse) *** (forhandling)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side om et alsidigt partnerskab og samarbejde [05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side om et alsidigt partnerskab og samarbejde [2015/2096(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af protokollen til rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side om et alsidigt partnerskab og samarbejde for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union [13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Sandra Kalniete (A8-0340/2015)

Sandra Kalniete og Barbara Lochbihler forelagde henstillingerne og betænkningen.

Indlæg af Andrus Ansip (næstformand i Kommissionen).

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Neena Gill for S&D-Gruppen, Amjad Bashir for ECR-Gruppen, Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Goffredo Maria Bettini, Jan Zahradil, Jozo Radoš, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Richard Ashworth og Olga Sehnalová.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Marek Jurek og Notis Marias.

Talere: Andrus Ansip, Sandra Kalniete og Barbara Lochbihler.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.5, punkt 9.6 og punkt 9.7 i protokollen af 17.12.2015.


21. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Efter anmodning fra ECR-Gruppen godkendte Parlamentet følgende udnævnelser:

ITRE: Zdzisław Krasnodębski

Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina: Czesław Hoc

Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Moldova: Sławomir Kłosowski

Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling Euronest: Sławomir Kłosowski


22. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 573.461/OJJE).


23. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.15.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Beghin, Buchner, Crowley, Engström, Koch, Konečná, Lange, Le Pen Jean-Marie, Lösing, McClarkin, Obermayr, Picierno, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Westphal, Winkler Hermann, Winkler Iuliu


Bilag 1 - Forlængelse af mandatperioden for formanden for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)

STEMMELISTE

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Monot, Montel, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Maltese, Maštálka, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Eriksson, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Bilag 2 - Forlængelse af mandatperioden for formanden for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)

STEMMELISTE

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goulard, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Marusik, Monot, Montel, Philippot, Rebega, Salvini, Troszczynski, Vilimsky, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Maltese, Maštálka, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber

NI:
Balczó, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Deli, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Cramer, Delli, Eickhout, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Bilag 3 - Forlængelse af mandatperioden for formanden for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)

STEMMELISTE

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goulard, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Ferrand, Fontana, Goddyn, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Monot, Montel, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Maltese, Maštálka, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Paunova, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Štefanec, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poche, Post, Preuß, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sârbu, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Delli, Eickhout, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Juridisk meddelelse