Rodyklė 
Protokolas
PDF 316kWORD 263k
Trečiadienis, 2015 m. gruodžio 16 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija
1.Posėdžio pradžia
 2.Įgaliojimų tikrinimas
 3.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 4.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 5.Asignavimų perkėlimas
 6. Gauti dokumentai
 7.Pasirengimas gruodžio 17–18 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui (diskusijos)
 8.Sacharovo premijos įteikimas (iškilmingas posėdis)
 9.Darbotvarkės pakeitimas
 10.Padėtis Vengrijoje. Tolesni veiksmai, susiję su 2015 m. birželio 10 d. Europos Parlamento rezoliucija (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 11.Balsuoti skirtas laikas
  11.1.Europos bankininkystės institucijos (EBI) pirmininko kadencijos pratęsimas * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  11.2.Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) pirmininko kadencijos pratęsimas * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  11.3.Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) pirmininko kadencijos pratęsimas * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  11.4.Bosnijos ir Hercegovinos bei Europolo operatyvinis ir strateginis bendradarbiavimas * (balsavimas)
  11.5.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Airijos paraiška – „EGF/2015/006 IE/PWA International“ (balsavimas)
  11.6.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Invazinių svetimų rūšių sąrašas (balsavimas)
  11.7.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidimas pateikti rinkai genetiškai modifikuotus kukurūzus NK603xT25 (balsavimas)
  11.8.Pelno mokesčio politikos skaidrumo, koordinavimo ir konvergencijos didinimas (balsavimas)
  11.9.ES ir Kinijos santykiai (balsavimas)
  11.10.Pasiruošimas pasaulio aukščiausiojo lygio susitikimui humanitariniais klausimais. Humanitarinės pagalbos teikimo sunkumai ir galimybės (balsavimas)
  11.11.Tvarios Europos netauriųjų metalų pramonės plėtra (balsavimas)
  11.12.Padėtis Vengrijoje. Tolesni veiksmai, susiję su 2015 m. birželio 10 d. Europos Parlamento rezoliucija (balsavimas)
 12.Paaiškinimai dėl balsavimo
 13.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 14.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 15.Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2014 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje (diskusijos)
 16.Sulaikymas ir jėgos panaudojimas pries prieglobsčio prašytojus (diskusijos)
 17.Tyrimo komiteto įsteigimas
 18.20-osios Deitono taikos susitarimo metinės (diskusijos)
 19.Ginklų eksportas: bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas (diskusijos)
 20.Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos pagrindų susitarimas dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo (pritarimas) *** - Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos pagrindų susitarimas dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo (rezoliucija) - ES bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos pagrindų susitarimas dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į ES *** (diskusijos)
 21.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 22.Kito posėdžio darbotvarkė
 23.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas. - Europos bankininkystės institucijos (EBI) pirmininko kadencijos pratęsimas
 2 priedas. - Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) pirmininko kadencijos pratęsimas
 3 priedas. - Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) pirmininko kadencijos pratęsimas


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.05 val.


2. Įgaliojimų tikrinimas

JURI komiteto teikimu Parlamentas nusprendė nuo 2015 m. lapkričio 25 d. patvirtinti Xabier Benito Ziluaga įgaliojimus.


3. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo siekiant priderinti prie technikos ir mokslo pažangos iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (D040178/04 - 2015/3012(RPS) - terminas: 3 Kovo 2016)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI
nuomonė: IMCO

- Komisijos sprendimas dėl turizmo sektoriui skirto geriausios aplinkosaugos vadybos praktikos, sektoriaus aplinkosauginio veiksmingumo rodiklių ir pažangos kriterijų informacinio dokumento, parengto pagal Reglamentą (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo (D041322/01 - 2015/3015(RPS) - terminas: 5 Kovo 2016)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1332/2011, kuriuo nustatomi bendri oro erdvės naudojimo reikalavimai ir veiklos procedūros, kad būtų išvengta susidūrimų ore (D042245/03 - 2015/3025(RPS) - terminas: 11 Kovo 2016)
perduota atsakingam komitetui: : TRAN

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl 12.3 maisto produktų kategorijos antraštės „Actas“ iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas (D042445/02 - 2015/3026(RPS) - terminas: 12 Vasario 2016)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI

- Komisijos direktyva, kuria iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/43/EB nuostatos dėl su gynyba susijusių produktų sąrašo (D043008/01 - 2015/3027(RPS) - terminas: 11 Kovo 2016)
perduota atsakingam komitetui: : IMCO


4. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui buvo perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 I priedas ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013 III priedas (C(2015)08393 - 2015/3009(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2 Gruodžio 2015

Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo ištaisomas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/63, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/59/ES nuostatos dėl ex ante įnašų, skirtų pertvarkymo finansavimo struktūroms (C(2015)08835 - 2015/3028(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 14 Gruodžio 2015

Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: ECON

Deleguotojo akto projektas, dėl kurio pratęstas prieštaravimų pateikimo terminas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/71/EB papildoma prospekto tvirtinimo, skelbimo ir reklamos skleidimo techninio reguliavimo standartais ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 809/2004 (C(2015)08379 – 2015/3001(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 30 Lapkričio 2015

Laikotarpio prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 1 mėnuo Tarybos prašymu.

Perduota atsakingam komitetui: ECON


5. Asignavimų perkėlimas

Vadovaudamasis Finansinio reglamento 25 straipsniu Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti Europos išorės veiksmų tarnybos asignavimų perkėlimui Nr. 2/2015.

Vadovaudamasis Finansinio reglamento 25 straipsniu Biudžeto komitetas nusprendė nepareikšti prieštaravimų Audito Rūmų asginavimų perkėlimui Nr. V/AB-10/T/15.

Vadovaudamasis Finansinio reglamento 25 straipsniu Biudžeto komitetas nusprendė nepareikšti prieštaravimų Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno asginavimų perkėlimui Nr. 2/2015.

Vadovaudamasis Finansinio reglamento 25 straipsniu Biudžeto komitetas nusprendė nepareikšti prieštaravimų Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto asignavimų perkėlimui INF 5/2015.

Vadovaudamasis Finansinio reglamento 25 ir 27 straipsniais Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti Teisingumo Teismo asignavimų perkėlimams 6, 7 ir 8/2015.

Vadovaudamasis Finansinio reglamento 27 straipsniu Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti Europos Parlamento asignavimų perkėlimams Nr. C6/2015 ir Nr. C7/2015.

Vadovaudamasis Finansinio reglamento 27 straipsnio 3 dalimi Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti Europos Komisijos asignavimųų perkėlimus DEC 35/2015, DEC 40/2015, DEC 41/2015, DEC 36/2015, DEC 39/2015, DEC 42/2015, DEC 43/2015, DEC 44/2015 ir DEC 45/2015.

Vadovaudamasis Finansinio reglamento 27 straipsniu Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti Regionų komiteto asignavimų perkėlimą DEC 1/2015.

Vadovaudamasis Finansinio reglamento 27 straipsniu Europos Vadovų Taryba pranešė biudžeto valdymo institucijai apie tai, kad pritarė Regionų komiteto asignavimų perkėlimams Nr. DEC 1/2015.

Vadovaudamasis Finansinio reglamento 27 straipsniu Europos Vadovų Taryba pranešė biudžeto valdymo institucijai apie tai, kad pritarė asignavimų perkėlimams: Nr. DEC 35/2015 – III skirsnis - Komisija, Nr. DEC 37/2015 - III skirsnis– Komisija, Nr. DEC 36/2015 – III skirsnis –Komisija ir Nr. DEC 39/2015 – III skirsnis – Komisija.

Vadovaudamasis Finansinio reglamento 27 straipsniu Europos Vadovų Taryba pranešė biudžeto valdymo institucijai apie tai, kad pritarė Teisingumo Teismo asignavimų perkėlimui Nr. 6/2015.

Vadovaudamasis Finansinio reglamento 203 straipsnio 5 ir 7 dalimis Biudžeto komitetas nusprendė nepateikti sprendimo dėl Europos Sąjungos pasiūlymo pastatyti pastatą nuolatinei atstovybei Somalyje.

Vadovaudamasis Finansinio reglamento 203 straipsnio 8 dalimi Biudžeto komitetas nusprendė pritarti sprendimui nupirkti Europos Sąjungos delegacijos Tokijuje pastatą.

Vadovaudamasis Finansinio reglamento 203 straipsnio 5 ir 7 dalimis Biudžeto komitetas nusprendė nepateikti sprendimo dėl Europos Sąjungos delegacijos pastatų nuomos Kinijoje.


6.  Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 42/2015. III skirsnis - Komisija (N8-0116/2015 - C8-0378/2015 - 2015/2335(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 43/2015. III skirsnis – Komisija (N8-0117/2015 - C8-0379/2015 - 2015/2336(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 44/2015. III skirsnis – Komisija (N8-0118/2015 - C8-0380/2015 - 2015/2337(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 45/2015. III skirsnis – Komisija (N8-0119/2015 - C8-0381/2015 - 2015/2338(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG


7. Pasirengimas gruodžio 17–18 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pasirengimas gruodžio 17–18 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2015/2913(RSP))

Nicolas Schmit (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, Syed Kamall ECR frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė James Carver,) Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn), Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Georgi Pirinski) ir Nigel Farage EFDD frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Bernd Lucke (jis pateikė mėlynosios kortelės klausimą Nigel Farage, pastarasis į jį atsakė), Edouard Ferrand ENF frakcijos vardu, Diane Dodds, , nepriklausoma Parlamento narė, (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Philippe Lamberts), Angelika Niebler (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Janusz Korwin-Mikke), Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Javier Couso Permuy (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Olaf Stuger, Jill Evans (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn), ir David Borrelli.

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Marcel de Graaff, Eleftherios Synadinos, Jacek Saryusz-Wolski, (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Tanja Fajon, (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić), Vicky Ford, Marielle de Sarnez (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Tania González Peñas ir Ska Keller.
Pirmininkas pasveikino iš Kroatijos Korčulos ir Pelješaco miestų atvykusių ugniagesių grupę.
Kalbėjo: Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Bruno Gollnisch, Alain Lamassoure (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Costas Mavrides), Knut Fleckenstein, Bernd Lucke, Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Kazimierz Michał Ujazdowski), Molly Scott Cato, Gianluca Buonanno, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues, Ruža Tomašić, Janice Atkinson, Esteban González Pons, Kathleen Van Brempt, Ryszard Czarnecki, Mariya Gabriel (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ana Gomes), Glenis Willmott, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Ildikó Gáll-Pelcz, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Péter Niedermüller, Seán Kelly, Paul Tang, Tunne Kelam, Iliana Iotova, David McAllister ir Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis ir Krisztina Morvai.

Kalbėjo: Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) ir Nicolas Schmit.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis trumpam sustabdytas, belaukiant Sacharovo premijos įteikimo)

PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas


8. Sacharovo premijos įteikimas (iškilmingas posėdis)

Nuo 12.05 iki 12.40 val. Parlamentas susirinko į iškilmingą posėdį įteikti Sacharovo premiją Saudo Arabijos tinklaraštininkui Raifui Badawi, kuris šiuo metu yra įkalintas, už jo kovą dėl minties laisvės Saudo Arabijoje.

Pirmininkas paprašė Saudo Arabijos valdžios institucijų R. Badawi suteikti malonę ir nedelsiant jį paleisti į laisvę.

Premijos laimėtojui negalint dalyvauti, už jį premiją atsiėmė jo žmona Ensaf Haidar.

Jos prašymu Parlamentas tylos minute pagerbė 2015 m. lapkričio 13 d. įvykių Paryžiuje aukų atminimą.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja


9. Darbotvarkės pakeitimas

Pirmininkė pranešė, kad vadovaudamasi Darbo tvarkos taisyklių 152 straipsnio 2 dalimi ir pasikonsultavusi su frakcijomis, Europos Parlamento pirmininkė taip pasiūlė pakeisti šios popietės darbotvarkę:

- Pranešimas dėl ginklų eksporto: bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas [2015/2114(INI)] Pranešėja: Bodil Valero (A8-0338/2015) (32 darbotvarkės punktas) bus įrašytas ketvirtuoju šios popietės darbotvarkės punktu, po pareiškimo dėl 20-ųjų Deitono taikos susitarimo metinių.

Parlamentas pritarė pasiūlymui.

Darbotvarkė buvo pakeista.


10. Padėtis Vengrijoje. Tolesni veiksmai, susiję su 2015 m. birželio 10 d. Europos Parlamento rezoliucija (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000140/2015), kurį pateikė Claude Moraes, LIBE komiteto vardu Komisijai: Padėtis Vengrijoje. Tolesni veiksmai, susiję su 2015 m. birželio 10 d. Europos Parlamento rezoliucija (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Diskusijos vyko 2 gruodžio 2015 (2015 12 02 protokolo 17 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Monika Hohlmeier, Alessandra Mussolini, Lara Comi ir Milan Zver, PPE frakcijos vardu dėl padėties Vengrijoje (2015/2935(RSP)) (B8-1349/2015);

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Ana Gomes, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Juan Fernando López Aguilar, Soraya Post, Vilija Blinkevičiūtė, Hugues Bayet, Petra Kammerevert, Miltiadis Kyrkos, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Daniele Viotti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Nikos Androulakis, Nicola Danti, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Nicola Caputo, Demetris Papadakis, Elena Valenciano, Viorica Dăncilă, Costas Mavrides, Momchil Nekov, Isabella De Monte, Flavio Zanonato, Marc Tarabella, Edouard Martin, Eric Andrieu, Victor Boştinaru, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Maria Grapini, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili irJulie Ward, S&D frakcijos vardu dėl padėties Vengrijoje (2015/2935(RSP)) (B8-1351/2015);

—   Louis Michel, Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova ir Ivan Jakovčić, ALDE frakcijos vardu dėl padėties Vengrijoje. Tolesni veiksmai, susiję su 2015 m. birželio 10 d. Europos Parlamento rezoliucija 2015/2935(RSP) (B8-1358/2015);

—   Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek ir Monika Vana, Verts/ALE frakcijos vardu dėl padėties Vengrijoje (2015/2935(RSP)) (B8-1359/2015);

—   Timothy Kirkhope, Beatrix von Storch, Angel Dzhambazki, Helga Stevens, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek ir Zdzisław Krasnodębski, ECR frakcijos vardu dėl padėties Vengrijoje (2015/2935(RSP)) (B8-1360/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas ir Helmut Scholz, GUE/NGL frakcijos vardu dėl padėties Vengrijoje. Tolesni veiksmai, susiję su 2015 m. birželio 10 d. Europos Parlamento rezoliucija 2015/2935(RSP) (B8-1361/2015).

Balsavimas: 2015 12 16 protokolo 11.12 punktas.


11. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


11.1. Europos bankininkystės institucijos (EBI) pirmininko kadencijos pratęsimas * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos bankininkystės institucijos (EBI) pirmininko kadencijos pratęsimo [N8-0078/2015 - C8-0313/2015- 2015/0903(NLE)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Roberto Gualtieri (A8-0347/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
Slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 182 straipsnio 1 dalis)
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2015 12 16 protokolo 1 priedas).
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0450)


11.2. Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) pirmininko kadencijos pratęsimas * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) pirmininko kadencijos pratęsimo [N8-0079/2015 - C8-0314/2015- 2015/0904(NLE)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Roberto Gualtieri (A8-0348/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
Slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 182 straipsnio 1 dalis)
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2015 12 16 protokolo 2 priedas).
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0451)


11.3. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) pirmininko kadencijos pratęsimas * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) pirmininko kadencijos pratęsimo [N8-0080/2015 - C8-0315/2015 - 2015/0905(NLE)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Roberto Gualtieri (A8-0346/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
Slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 182 straipsnio 1 dalis)
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2015 12 16 protokolo 3 priedas).
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0452)


11.4. Bosnijos ir Hercegovinos bei Europolo operatyvinis ir strateginis bendradarbiavimas * (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Europos policijos biuras (Europolas) sudarytų Bosnijos ir Hercegovinos ir Europolo operatyvinio ir strateginio bendradarbiavimo susitarimą, projektą [10509/2015 - C8-0276/2015 - 2015/0808(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Lorenzo Fontana (A8-0352/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Patvirtinta (P8_TA(2015)0453)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2015)0453)


11.5. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Airijos paraiška – „EGF/2015/006 IE/PWA International“ (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Airijos paraiška „EGF/2015/006 IE/PWA International“) [COM(2015)0555 - C8-0329/2015 - 2015/2295(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Victor Negrescu (A8-0363/2015)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0454)


11.6. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Invazinių svetimų rūšių sąrašas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis, dėl Komisijos įgyvendinimo reglamento, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1143/2014 priimamas Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašas, projekto D041932/01 (2015/3010(RSP)) (B8-1345/2015) - ENVI komitetas - Pranešėjai: Pavel Poc ir Renate Sommer

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0455)


11.7. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidimas pateikti rinkai genetiškai modifikuotus kukurūzus NK603xT25 (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1365/2015 (2015/3006(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0456)


11.8. Pelno mokesčio politikos skaidrumo, koordinavimo ir konvergencijos didinimas (balsavimas)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl pelno mokesčio politikos skaidrumo, koordinavimo ir konvergencijos didinimo Sąjungoje [2015/2010(INL)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjai: Anneliese Dodds ir Luděk Niedermayer (A8-0349/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0457)


11.9. ES ir Kinijos santykiai (balsavimas)

Pranešimas dėl ES ir Kinijos santykių [2015/2003(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Bas Belder (A8-0350/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0458)

Kalbėjo:

Reinhard Bütikofer pateikė 42 dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas balsuoti.


11.10. Pasiruošimas pasaulio aukščiausiojo lygio susitikimui humanitariniais klausimais. Humanitarinės pagalbos teikimo sunkumai ir galimybės (balsavimas)

Pranešimas „Pasiruošimas pasaulio aukščiausiojo lygio susitikimui humanitariniais klausimais. Humanitarinės pagalbos teikimo sunkumai ir galimybės“ [2015/2051(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėjas: Enrique Guerrero Salom (A8-0332/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0459)


11.11. Tvarios Europos netauriųjų metalų pramonės plėtra (balsavimas)

Pranešimas dėl tvarios Europos netauriųjų metalų pramonės plėtros [2014/2211(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Edouard Martin (A8-0309/2015)

Diskusijos vyko 2015 m. lapkričio 24 d. (2015 11 24 protokolo 13 punktas)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0460)

Kalbėjo:

Edouard Martin prieš balsavimą.


11.12. Padėtis Vengrijoje. Tolesni veiksmai, susiję su 2015 m. birželio 10 d. Europos Parlamento rezoliucija (balsavimas)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000140/2015) kurį pateikė Claude Moraes; LIBE komiteto vardu Komisijai: Padėtis Vengrijoje. Tolesni veiksmai, susiję su 2015 m. birželio 10 d. Europos Parlamento rezoliucija (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Diskusijos vyko 2015 m. gruodžio 2 d. (2015 12 02 protokolo 17 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų paskelbti 2015 m. gruodžio 16 d. (2015 12 16 protokolo 10 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015 ir B8-1361/2015 (2015/2935(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-1349/2015

Atmesta

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-1351/2015

(keičia B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015 ir B8-1361/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Enrique Guerrero Salom ir Tibor Szanyi, S&D frakcijos vardu,

—   Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez ir Pavel Telička, ALDE frakcijos vardu,

—   Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Martina Michels, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez ir Miguel Urbán Crespo, GUE/NGL frakcijos vardu,

—   Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek ir Monika Vana, Verts/ALE frakcijos vardu.

—   Laura Ferrara ir Ignazio Corrao.

Priimta (P8_TA(2015)0461)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1360/2015 anuliuotas.)


12. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidimas pateikti rinkai genetiškai modifikuotus kukurūzus NK603xT25 (2015/3006(RSP)) – B8-1365/2015
Daniel Dalton, Peter Jahr, Andrejs Mamikins ir Stanislav Polčák

Pranešimas: Anneliese Dodds ir Luděk Niedermayer - A8-0349/2015
Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Marian Harkin ir Stanislav Polčák

Pranešimas: Bas Belder - A8-0350/2015
Daniel Dalton, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Csaba Sógor ir Andrejs Mamikins

Pranešimas: Enrique Guerrero Salom - A8-0332/2015
Seán Kelly ir Andrejs Mamikins

Pranešimas: Edouard Martin - A8-0309/2015
Jude Kirton-Darling ir Andrejs Mamikins

Padėtis Vengrijoje. Tolesni veiksmai, susiję su 2015 m. birželio 10 d. Europos Parlamento rezoliucija - (2015/2935(RSP)) - RC-B8-1351/2015
István Ujhelyi, Marek Jurek, Jiří Pospíšil ir Andrejs Mamikins.


13. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

°
° ° °

Costas Mavrides pranešė, kad jis nepageidavo dalyvauti galutiniame balsavime dėl Lorenzo Fontana - A8-0352/2015 pranešimo.


(Posėdis sustabdytas 13.40 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

14. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


15. Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2014 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje (diskusijos)

Pranešimas dėl metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2014 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje [2015/2229(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015)

Cristian Dan Preda pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys).

Kalbėjo: Doru-Claudian Frunzulică (DEVE komiteto nuomonės referentas), Andrzej Grzyb PPE frakcijos vardu, Pier Antonio Panzeri S&D frakcijos vardu, Hans-Olaf Henkel ECR frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Hans-Olaf Henkel ECR frakcijos vardu, Petras Auštrevičius ALDE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu, ji atsisakė Bernd Lucke mėlynosios kortelės klausimo, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Gilles Lebreton ENF frakcijos vardu, Udo Voigt, , nepriklausomas Parlamento narys, Davor Ivo Stier, Elena Valenciano, Charles Tannock, Marietje Schaake, (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bernd Lucke), ir Takis Hadjigeorgiou.

Pirmininkas pasveikino kardinolą Gerhardą Ludwigą Müllerį, Tikėjimo kongregacijos prefektą, kuris sėdėjo svečių tribūnoje.

Kalbėjo: Jordi Sebastià, James Carver, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Charles Tannock, Marie-Christine Arnautu, Krisztina Morvai, Francisco José Millán Mon ir Josef Weidenholzer.

PIRMININKAVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Elena Valenciano), Lola Sánchez Caldentey, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Matteo Salvini, Georgios Epitideios, Eduard Kukan, Richard Howitt, Bas Belder, Charles Goerens, Marina Albiol Guzmán, Peter Lundgren, Ramona Nicole Mănescu, Liliana Rodrigues, Marek Jurek, Ivo Vajgl, László Tőkés, Arne Lietz, Monica Macovei, Urmas Paet, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Andrej Plenković, Andi Cristea, Pavel Svoboda (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Gianluca Buonanno), Francisco Assis, Dubravka Šuica, Kashetu Kyenge, Barbara Matera, Elly Schlein, Jiří Pospíšil, Afzal Khan ir Gilles Pargneaux.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marijana Petir, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Alessandra Mussolini, Bronis Ropė, Patricija Šulin ir Heidi Hautala.

Kalbėjo: Christos Stylianides ir Cristian Dan Preda.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 12 17 protokolo 9.9 punktas.


16. Sulaikymas ir jėgos panaudojimas pries prieglobsčio prašytojus (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Sulaikymas ir jėgos panaudojimas pries prieglobsčio prašytojus (2015/3021(RSP))

Nicolas Schmit (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Monika Hohlmeier PPE frakcijos vardu, Enrique Guerrero Salom S&D frakcijos vardu, Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tim Aker, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu ( ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Kazimierz Michał Ujazdowski), Josu Juaristi Abaunz GUE/NGL frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Angel Dzhambazki), Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu ( ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Janice Atkinson), Diane James EFDD frakcijos vardu, Vicky Maeijer ENF frakcijos vardu, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Helga Stevens ir Nathalie Griesbeck.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Malin Björk, ji atsisakė atsakė Gianluca Buonanno mėlynosios kortelės klausimo, Ska Keller, Laura Ferrara, Mara Bizzotto, Emil Radev, Iliana Iotova, Angel Dzhambazki (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Lampros Fountoulis), Angelika Mlinar, Barbara Spinelli, Eva Joly, Kristina Winberg, Janice Atkinson, Tomáš Zdechovský, Tibor Szanyi, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Anderson, Heidi Hautala, Nicolas Bay, Caterina Chinnici, Hans-Olaf Henkel (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Gianluca Buonanno), Kostas Chrysogonos, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Inês Cristina Zuber, Soraya Post ir Nikolaos Chountis.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ivan Jakovčić, Notis Marias, Krisztina Morvai, Ruža Tomašić ir Elly Schlein.

Kalbėjo: Christos Stylianides (Komisijos narys) ir Nicolas Schmit.

Diskusijos baigtos.


17. Tyrimo komiteto įsteigimas

Pirmininkų sueiga, vadovaudamasi Darbo tvarkos taisyklių 198 straipsniu, gavo prašymą įsteigti Išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo komitetą.

Per šios popietės posėdį Pirmininkų sueiga nustatė, kad prašymą tinkamai pateikė daugiau kaip ketvirtadalis Parlamento narių ir nutarė plenarinio posėdžio metu pateikti pasiūlymą dėl sprendimo dėl tyrimo komiteto sudarymo, įgaliojimų, narių skaičiaus ir įgaliojimų trukmės.


Pasiūlymą dėl sprendimo (B8-1424/2015)galima rasti Europarl svetainėje.

Parlamentas balsuos dėl šio pasiūlymo rytoj, balsavimo laiko pradžioje.

Pakeitimų dėl komiteto narių skaičiaus dėl Pirmininkų sueigos pasiūlymo pateikimo terminas: 2015 m. gruodžio 16 d., trečiadienis, 20 val.

Balsavimas dėl skyrimo į komitetą vyks 2016 m. sausio 19 dieną.

°
° ° °

Kalbėjo Notis Marias dėl tyrimo komiteto pakeitimų termino, skirto nariams.


18. 20-osios Deitono taikos susitarimo metinės (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: 20-osios Deitono taikos susitarimo metinės (2015/2979(RSP))

Nicolas Schmit (einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Knut Fleckenstein S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Jozo Radoš ALDE frakcijos vardu, Inês Cristina Zuber GUE/NGL frakcijos vardu, Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Georg Mayer ENF frakcijos vardu, Konstantinos Papadakis, , nepriklausomas Parlamento narys, Elmar Brok, Afzal Khan (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jonathan Arnott), Ruža Tomašić, Ivo Vajgl, Davor Škrlec, James Carver, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Eduard Kukan, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Ivan Jakovčić, Ulrike Lunacek, Ignazio Corrao, Andrej Plenković, Tanja Fajon (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė William (The Earl of) Dartmouth), Amjad Bashir ir Jasenko Selimovic.

PIRMININKAVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Tamás Meszerics, Dubravka Šuica, Julie Ward, Ryszard Czarnecki, Michael Gahler, Eugen Freund, Bogdan Brunon Wenta, Goffredo Maria Bettini, Jiří Pospíšil (jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), ir Javi López.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marijana Petir ir Csaba Sógor.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Georg Mayer ENF frakcijos vardu dėl 20-ųjų Deitono taikos susitarimo metinių (2015/2979(RSP)) (B8-1350/2015);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Tomasz Piotr Poręba ir Geoffrey Van Orden ECR frakcijos vardu dėl 20-ųjų Deitono taikos susitarimo metinių 2015/2979(RSP) (B8-1362/2015);

—   Jozo Radoš, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Urmas Paet, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic ir Pavel Telička ALDE frakcijos vardu dėl 20-ųjų Deitono taikos susitarimo metinių (2015/2979(RSP)) (B8-1363/2015);

—   Jiří Maštálka ir Sofia Sakorafa GUE/NGL frakcijos vardu dėl 20-ųjų Deitono taikos susitarimo metinių (2015/2979(RSP)) (B8-1364/2015);

—   Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Eduard Kukan, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, László Tőkés, Jaromír Štětina, Michael Gahler, Michèle Alliot-Marie, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Ivana Maletić, Davor Ivo Stier, Gunnar Hökmark, Ramona Nicole Mănescu, Marijana Petir, Fernando Ruas, József Nagy, Lara Comi, Dariusz Rosati, Claude Rolin, Roberta Metsola, Romana Tomc ir Milan Zver PPE frakcijos vardu dėl 20-ųjų Deitono taikos susitarimo metinių (2015/2979(RSP)) (B8-1396/2015);

—   Igor Šoltes, Terry Reintke, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Monika Vana, Ernest Urtasun, Bodil Valero ir Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu dėl 20-ųjų Deitono taikos susitarimo metinių (2015/2979(RSP)) (B8-1397/2015);

—   Fabio Massimo Castaldo ir Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu dėl 20-ųjų Deitono taikos susitarimo metinių (2015/2979(RSP)) (B8-1398/2015);

—   Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Afzal Khan, Tonino Picula, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Elena Valenciano, Julie Ward ir Boris Zala Flavio Zanonato S&D frakcijos vardu dėl 20-ųjų Deitono taikos susitarimo metinių 2015/2979(RSP) (B8-1401/2015).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 12 17 protokolo 9.10 punktas.


19. Ginklų eksportas: bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas (diskusijos)

Pranešimas dėl ginklų eksporto: bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas [2015/2114(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Bodil Valero (A8-0338/2015)

Bodil Valero pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Nicolas Schmit (einantis Tarybos pirmininko pareigas).

Kalbėjo: Michael Gahler PPE frakcijos vardu, Inés Ayala Sender S&D frakcijos vardu, Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu, Jozo Radoš ALDE frakcijos vardu, Javier Couso Permuy GUE/NGL frakcijos vardu, Mike Hookem EFDD frakcijos vardu, Janusz Korwin-Mikke, , nepriklausomas Parlamento narys, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Ivan Jakovčić, Miguel Urbán Crespo, Petr Mach, Tunne Kelam, Janusz Zemke, Ramona Nicole Mănescu, Doru-Claudian Frunzulică, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Lara Comi, Sergio Gaetano Cofferati, Thomas Mann ir Tomáš Zdechovský.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Caterina Chinnici, Notis Marias, Georgios Epitideios ir Fabio Massimo Castaldo.

Kalbėjo Bodil Valero.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 12 17 protokolo 9.11 punktas.


20. Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos pagrindų susitarimas dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo (pritarimas) *** - Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos pagrindų susitarimas dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo (rezoliucija) - ES bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos pagrindų susitarimas dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į ES *** (diskusijos)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos pagrindų susitarimo dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo sudarymo projekto [05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015)

Pranešimas su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos pagrindų susitarimo dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo sudarymo projekto [2015/2096(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir ir Vietnamo Socialistinės Respublikos pagrindų susitarimo dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į ES, sudarymo projekto [13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Sandra Kalniete (A8-0340/2015)

Sandra Kalniete ir Barbara Lochbihler pristatė rekomendacijas ir pranešimą.

Kalbėjo Andrus Ansip (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Neena Gill S&D frakcijos vardu, Amjad Bashir ECR frakcijos vardu, Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Goffredo Maria Bettini, Jan Zahradil, Jozo Radoš, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Richard Ashworth ir Olga Sehnalová.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Marek Jurek ir Notis Marias.

Kalbėjo: Andrus Ansip, Sandra Kalniete ir Barbara Lochbihler.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 9.5 punktas, 9.6 punktas ir 2015 12 17 protokolo 9.7 punktas.


21. Komitetų ir delegacijų sudėtis

ECR frakcijos prašymu Parlamentas patvirtino šiuos paskyrimus:

ITRE komitetas: Zdzisław Krasnodębski

Delegacija ryšiams su Kinijos Liaudies Respublika: Czesław Hoc

Delegacija ES ir Moldovos parlamentinio bendradarbiavimo komitete: Sławomir Kłosowski

Delegacija parlamentinėje asamblėjoje EURONEST: Sławomir Kłosowski


22. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 573.461/OJJE).


23. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.15 val.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Beghin, Buchner, Crowley, Engström, Koch, Konečná, Lange, Le Pen Jean-Marie, Lösing, McClarkin, Obermayr, Picierno, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Westphal, Winkler Hermann, Winkler Iuliu


1 priedas. - Europos bankininkystės institucijos (EBI) pirmininko kadencijos pratęsimas

BALSAVUSIŲ PARLAMENTO NARIŲ SĄRAŠAS

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Monot, Montel, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Maltese, Maštálka, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Eriksson, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


2 priedas. - Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) pirmininko kadencijos pratęsimas

BALSAVUSIŲ PARLAMENTO NARIŲ SĄRAŠAS

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goulard, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Marusik, Monot, Montel, Philippot, Rebega, Salvini, Troszczynski, Vilimsky, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Maltese, Maštálka, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber

NI:
Balczó, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Deli, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Cramer, Delli, Eickhout, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


3 priedas. - Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) pirmininko kadencijos pratęsimas

BALSAVUSIŲ PARLAMENTO NARIŲ SĄRAŠAS

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goulard, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Ferrand, Fontana, Goddyn, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Monot, Montel, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Maltese, Maštálka, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Paunova, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Štefanec, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poche, Post, Preuß, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sârbu, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Delli, Eickhout, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Teisinis pranešimas