Indekss 
Protokols
PDF 316kWORD 261k
Trešdiena, 2015. gada 16. decembris - StrasbūraGalīgā redakcija
1.Sēdes atklāšana
 2.Pilnvaru pārbaude
 3.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 4.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 5.Apropriāciju pārvietojumi
 6.Dokumentu iesniegšana
 7.Gatavošanās Eiropadomes sanāksmei 17. un 18. decembrī (debates)
 8.Saharova balvas pasniegšana (svinīgā sēde)
 9.Izmaiņas darba kārtībā
 10.Stāvoklis Ungārijā — turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas Parlamenta 2015. gada 10. jūnija rezolūciju (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 11.Balsošanas laiks
  11.1.Eiropas Banku iestādes (EBI) priekšsēdētāja pilnvaru termiņa pagarināšana * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  11.2.Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EAAPI) priekšsēdētāja pilnvaru termiņa pagarināšana * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  11.3.Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) priekšsēdētāja pilnvaru termiņa pagarināšana * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  11.4.Bosnijas un Hercegovinas un Eiropola operatīvā un stratēģiskā sadarbība * (balsošana)
  11.5.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Īrijas pieteikums EGF/2015/006 IE/PWA International (balsošana)
  11.6.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — invazīvo svešzemju sugu saraksts (balsošana)
  11.7.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — ģenētiski modificētas kukurūzas NK603xT25 atļaušana (balsošana)
  11.8.Uzņēmumu ienākuma nodokļa politikas pārredzamības, koordinācijas un konverģences veicināšana Savienībā (balsošana)
  11.9.ES un Ķīnas attiecības (balsošana)
  11.10.Gatavošanās pasaules humānās palīdzības samitam — risināmie jautājumi un iespējas sniegt humāno palīdzību (balsošana)
  11.11.Ilgtspējīgas parasto metālu rūpniecības attīstīšana Eiropā (balsošana)
  11.12.Stāvoklis Ungārijā — turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas Parlamenta 2015. gada 10. jūnija rezolūciju (balsošana)
 12.Balsojumu skaidrojumi
 13.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 14.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 15.2014. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politika šajā jomā (debates)
 16.Patvēruma meklētāju aizturēšana un spēka lietošana pret viņiem (debates)
 17.Izmeklēšanas komitejas izveide
 18.Deitonas miera līguma 20. gadadiena (debates)
 19.Ieroču eksports — Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP īstenošana (debates)
 20.ES un Vjetnamas Pamatnolīgums par visaptverošu partnerību un sadarbību (piekrišana) *** - ES un Vjetnamas Pamatnolīgums par visaptverošu partnerību un sadarbību (rezolūcija) - ES un Vjetnamas Pamatnolīgums par visaptverošu partnerību un sadarbību (protokols, lai ņemtu vērā Horvātijas pievienošanos) *** (debates)
 21.Komiteju un delegāciju sastāvs
 22.Nākamās sēdes darba kārtība
 23.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums. Eiropas Banku iestādes (EBI) priekšsēdētāja pilnvaru termiņa pagarināšana
 2. pielikums. Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EAAPI) priekšsēdētāja pilnvaru termiņa pagarināšana
 3. pielikums. Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) priekšsēdētāja pilnvaru termiņa pagarināšana


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.05.


2. Pilnvaru pārbaude

Pēc JURI komitejas priekšlikuma Parlaments nolēma apstiprināt Xabier Benito Ziluaga mandātu, sākot ar 2015. gada 25. novembri.


3. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (D040178/04 - 2015/3012(RPS) - termiņš: 2016. gada 3. marts).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.
Atzinums: IMCO.

- Komisijas lēmums par atsauces dokumentu, kas veltīts vides vadības paraugpraksei, nozares veikuma vides jomā rādītājiem un izcilības kritērijiem tūrisma nozarē, saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1221/2009 par organizāciju brīvprātīgu dalību Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS) (D041322/01 - 2015/3015(RPS) - termiņš: 2016. gada 5. marts).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar kuru groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 1332/2011, ar ko nosaka kopējas gaisa telpas izmantošanas prasības un ekspluatācijas procedūras attiecībā uz gaisa kuģa sadursmju novēršanu (D042245/03 - 2015/3025(RPS) - termiņš: 2016. gada 11. marts).
Nodots atbildīgajai komitejai: TRAN.

- Komisijas regula ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumā groza 12.3. pārtikas kategorijas “Etiķi” nosaukumu (D042445/02 - 2015/3026(RPS) - termiņš: 2016. gada 12. februāris).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas direktīva, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/43/EK groza attiecībā uz tādu ražojumu sarakstu, kas saistīti ar aizsardzību (D043008/01 - 2015/3027(RPS) - termiņš: 2016. gada 11. marts).
Nodots atbildīgajai komitejai: IMCO.


4. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie deleģēto aktu projekti.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1305/2013 I pielikumu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1307/2013 III pielikumu (C(2015)08393 – 2015/3009(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 2. decembri.
Nodots atbildīgajai komitejai: AGRI.

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru labo Deleģēto regulu (ES) 2015/63, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES papildina attiecībā uz ex ante iemaksām noregulējuma finansēšanas mehānismos (C(2015)08835 – 2015/3028(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 14. decembri.
Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

Deleģētā akta projekts, kuram ir pagarināts termiņš iebildumu izteikšanai

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu2003/71/EK papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par prospektu apstiprināšanu un publicēšanu un sludinājumu izplatīšanu un groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 809/2004 (C(2015)08379 – 2015/3001(DEA)).
Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 30. novembri.
Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: 1 mēnesis pēc Padomes pieprasījuma.
Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.


5. Apropriāciju pārvietojumi

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Ārējās darbības dienesta apropriāciju pārvietojumu Nr. 2/2015.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret Revīzijas palātas apropriāciju pārvietojumu V/AB-10/T/15.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja apropriāciju pārvietojumu Nr. 2/2015.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret Eiropas Ekonomikas un sociālās komitejas apropriāciju pārvietojumu INF 5/2015.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. un 27. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Savienības Tiesas apropriāciju pārvietojumus Nr. 6, 7 un 8/2015.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Parlamenta apropriāciju pārvietojumus C6/2015 un C7/2015.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 3. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Komisijas apropriāciju pārvietojumus DEC 35/2015, DEC 40/2015, DEC 41/2015, DEC 36/2015, DEC 39/2015, DEC 42/2015, DEC 43/2015, DEC 44/2015 un DEC 45/2015.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Reģionu komitejas apropriāciju pārvietojumu DEC 1/2015.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. pantu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju, ka ir apstiprinājusi Reģionu komitejas apropriāciju pārvietojumu DEC 1/2015.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. pantu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju, ka ir apstiprinājusi apropriāciju pārvietojumus DEC 35/2015, III iedaļa — Komisija, DEC 37/2015, III iedaļa — Komisija, DEC 36/2015, III iedaļa — Komisija un DEC 39/2015, III iedaļa — Komisija.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. pantu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju, ka ir apstiprinājusi Eiropas Savienības Tiesas apropriāciju pārvietojumu Nr. 6/2015.

Saskaņā ar Finanšu regulas 203. panta 5. un 7. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi nepieņemt lēmumu par priekšlikumu ēkas būvei Eiropas Savienības delegācijas Somālijā vajadzībām.

Saskaņā ar Finanšu regulas 203. panta 8. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt ēkas iegādi Eiropas Savienības delegācijas Tokijā vajadzībām.

Saskaņā ar Finanšu regulas 203. panta 5. un 7. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi nepieņemt lēmumu par biroja telpu īri Eiropas Savienības delegācijas Ķīnā vajadzībām.


6. Dokumentu iesniegšana

Padome un Komisija bija iesniegušas turpmāk minētos dokumentus.

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 42/2015, III iedaļa — Komisija (N8-0116/2015 - C8-0378/2015 – 2015/2335(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 43/2015, III iedaļa — Komisija (N8-0117/2015 - C8-0379/2015 – 2015/2336(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 44/2015, III iedaļa — Komisija (N8-0118/2015 - C8-0380/2015 – 2015/2337(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 45/2015, III iedaļa — Komisija (N8-0119/2015 - C8-0381/2015 – 2015/2338(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG


7. Gatavošanās Eiropadomes sanāksmei 17. un 18. decembrī (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Gatavošanās Eiropadomes sanāksmei 17. un 18. decembrī (2015/2913(RSP)).

Nicolas Schmit (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, Syed Kamall ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva James Carver, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Georgi Pirinski, un Nigel Farage EFDD grupas vārdā.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Bernd Lucke, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Nigel Farage, kas uz to atbildēja, Edouard Ferrand ENF grupas vārdā, Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Philippe Lamberts, Angelika Niebler, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Janusz Korwin-Mikke, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Olaf Stuger, Jill Evans, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, un David Borrelli.

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Marcel de Graaff, Eleftherios Synadinos, Jacek Saryusz-Wolski, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Tanja Fajon, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Vicky Ford, Marielle de Sarnez, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Tania González Peñas un Ska Keller.


Sēdes vadītājs sveica horvātu ugunsdzēsēju grupu no Korčulas un Peļešacas.


Uzstājās Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Bruno Gollnisch, Alain Lamassoure, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Costas Mavrides, Knut Fleckenstein, Bernd Lucke, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Kazimierz Michał Ujazdowski, Molly Scott Cato, Gianluca Buonanno, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues, Ruža Tomašić, Janice Atkinson, Esteban González Pons, Kathleen Van Brempt, Ryszard Czarnecki, Mariya Gabriel, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ana Gomes, Glenis Willmott, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Ildikó Gáll-Pelcz, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Péter Niedermüller, Seán Kelly, Paul Tang, Tunne Kelam, Iliana Iotova, David McAllister un Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis un Krisztina Morvai.

Uzstājās Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks) un Nicolas Schmit.

Debates tika slēgtas.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta, līdz sākās Saharova balvas pasniegšanas ceremonija.)

SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs


8. Saharova balvas pasniegšana (svinīgā sēde)

No plkst. 12.05 līdz plkst. 12.40 Parlamentā notika svinīga sēde sakarā ar Saharova balvas piešķiršanu Saūda Arābijas blogerim Raif Badawi par viņa cīņu par domas brīvību Saūda Arābijā, kur viņš šobrīd atrodas ieslodzījumā.

Priekšsēdētājs aicināja Saūda Arābijas varas iestādes apžēlot un nekavējoties atbrīvot Raif Badawi.

Tā kā laureāts nevarēja ierasties uz balvas pasniegšanu, to viņa vietā saņēma viņa dzīvesbiedre Ensaf Haidar.

Pēc Ensaf Haidar lūguma Parlaments ievēroja klusuma brīdi, godinot Parīzē 2015. gada 13. novembrī teroristu uzbrukumos bojā gājušo upuru piemiņu.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece


9. Izmaiņas darba kārtībā

Sēdes vadītāja paziņoja, ka saskaņā ar Reglamenta 152. panta 2. punktu un pēc apspriešanās ar politiskajām grupām Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs ierosina šādi grozīt šīs pēcpusdienas darba kārtību:

- Ziņojums par ieroču eksportu — Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP īstenošana [2015/2114(INI)], referente: Bodil Valero (A8-0338/2015) (DK 32. punkts) tiks iekļauts pēcpusdienas darba kārtībā kā ceturtais punkts aiz paziņojuma par Deitonas miera līguma 20. gadadienu.

Parlaments šo ierosinājumu apstiprināja.

Līdz ar to darba kārtība tika grozīta.


10. Stāvoklis Ungārijā — turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas Parlamenta 2015. gada 10. jūnija rezolūciju (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000140/2015) un kuru uzdeva Claude Moraes LIBE komitejas vārdā Komisijai: Stāvoklis Ungārijā — turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas Parlamenta 2015. gada 10. jūnija rezolūciju (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015).

Debates notika 2015. gada 2. decembrī (2.12.2015. protokola 17. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Monika Hohlmeier, Alessandra Mussolini, Lara Comi un Milan Zver PPE grupas vārdā – par stāvokli Ungārijā (2015/2935(RSP)) (B8-1349/2015);

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Ana Gomes, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Juan Fernando López Aguilar, Soraya Post, Vilija Blinkevičiūtė, Hugues Bayet, Petra Kammerevert, Miltiadis Kyrkos, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Daniele Viotti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Nikos Androulakis, Nicola Danti, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Nicola Caputo, Demetris Papadakis, Elena Valenciano, Viorica Dăncilă, Costas Mavrides, Momchil Nekov, Isabella De Monte, Flavio Zanonato, Marc Tarabella, Edouard Martin, Eric Andrieu, Victor Boştinaru, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Maria Grapini, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili un Julie Ward S&D grupas vārdā – par stāvokli Ungārijā (2015/2935(RSP)) (B8-1351/2015);

—   Louis Michel, Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova un Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā – par stāvokli Ungārijā — turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas Parlamenta 2015. gada 10. jūnija rezolūciju (2015/2935(RSP)) (B8-1358/2015);

—   Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek un Monika Vana Verts/ALE grupas vārdā – par stāvokli Ungārijā (2015/2935(RSP)) (B8-1359/2015);

—   Timothy Kirkhope, Beatrix von Storch, Angel Dzhambazki, Helga Stevens, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek un Zdzisław Krasnodębski ECR grupas vārdā – par stāvokli Ungārijā (2015/2935(RSP)) (B8-1360/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas un Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā – par stāvokli Ungārijā — turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas Parlamenta 2015. gada 10. jūnija rezolūciju (2015/2935(RSP)) (B8-1361/2015).

Balsojums: 16.12.2015. protokola 11.12. punkts.


11. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


11.1. Eiropas Banku iestādes (EBI) priekšsēdētāja pilnvaru termiņa pagarināšana * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Banku iestādes (EBI) priekšsēdētāja pilnvaru termiņa pagarināšanu [N8-0078/2015 - C8-0313/2015- 2015/0903(NLE)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Roberto Gualtieri (A8-0347/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
Aizklātā balsošana (Reglamenta 182. panta 1. punkts).
Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam (16.12.2015. protokola 1. pielikums ).
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0450).


11.2. Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EAAPI) priekšsēdētāja pilnvaru termiņa pagarināšana * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EAAPI) priekšsēdētāja pilnvaru termiņa pagarināšanu [N8-0079/2015 - C8-0314/2015- 2015/0904(NLE)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Roberto Gualtieri (A8-0348/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
Aizklātā balsošana (Reglamenta 182. panta 1. punkts).
Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam (16.12.2015. protokola 2. pielikums ).
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0451).


11.3. Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) priekšsēdētāja pilnvaru termiņa pagarināšana * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) priekšsēdētāja pilnvaru termiņa pagarināšanu [N8-0080/2015 - C8-0315/2015 - 2015/0905(NLE)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Roberto Gualtieri (A8-0346/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
Aizklātā balsošana (Reglamenta 182. panta 1. punkts).
Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam (16.12.2015. protokola 3. pielikums ).
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0452).


11.4. Bosnijas un Hercegovinas un Eiropola operatīvā un stratēģiskā sadarbība * (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eiropas Policijas birojs (Eiropols) noslēdz Nolīgumu par operatīvo un stratēģisko sadarbību starp Bosniju un Hercegovinu un Eiropolu [10509/2015 - C8-0276/2015 - 2015/0808(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Lorenzo Fontana (A8-0352/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Apstiprināts (P8_TA(2015)0453).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2015)0453).


11.5. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Īrijas pieteikums EGF/2015/006 IE/PWA International (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Īrijas pieteikums EGF/2015/006 IE/PWA International) [COM(2015)0555 - C8-0329/2015 - 2015/2295(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Victor Negrescu (A8-0363/2015).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0454).


11.6. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — invazīvo svešzemju sugu saraksts (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, iesniegts saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu, par projektu Komisijas īstenošanas regulai, ar ko pieņem invazīvo svešzemju sugu Savienības sarakstu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1143/2014 D041932/01 (2015/3010(RSP)) (B8-1345/2015) - ENVI komiteja. Referenti: Pavel Poc un Renate Sommer.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0455).


11.7. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — ģenētiski modificētas kukurūzas NK603xT25 atļaušana (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-1365/2015 (2015/3006(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0456).


11.8. Uzņēmumu ienākuma nodokļa politikas pārredzamības, koordinācijas un konverģences veicināšana Savienībā (balsošana)

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par uzņēmumu ienākuma nodokļa politikas pārredzamības, koordinācijas un konverģences veicināšanu Savienībā [2015/2010(INL)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referenti: Anneliese Dodds un Luděk Niedermayer (A8-0349/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0457).


11.9. ES un Ķīnas attiecības (balsošana)

Ziņojums par ES un Ķīnas attiecībām [2015/2003(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Bas Belder (A8-0350/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0458).

Uzstāšanās

Reinhard Bütikofer ierosināja mutisku grozījumu 42. punktam, un šis grozījums tika pieņemts.


11.10. Gatavošanās pasaules humānās palīdzības samitam — risināmie jautājumi un iespējas sniegt humāno palīdzību (balsošana)

Ziņojums par gatavošanos pasaules humānās palīdzības samitam — risināmie jautājumi un iespējas sniegt humāno palīdzību [2015/2051(INI)] - Attīstības komiteja. Referents: Enrique Guerrero Salom (A8-0332/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0459).


11.11. Ilgtspējīgas parasto metālu rūpniecības attīstīšana Eiropā (balsošana)

Ziņojums par ilgtspējīgas parasto metālu rūpniecības attīstīšanu Eiropā [2014/2211(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Edouard Martin (A8-0309/2015).

Debates notika 2015. gada 24. novembrī (24.11.2015. protokola 13. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0460).

Uzstāšanās

Edouard Martin (referents) – pirms balsošanas.


11.12. Stāvoklis Ungārijā — turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas Parlamenta 2015. gada 10. jūnija rezolūciju (balsošana)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000140/2015) un kuru uzdeva Claude Moraes LIBE komitejas vārdā Komisijai: Stāvoklis Ungārijā - turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas Parlamenta 2015. gada 10. jūnija rezolūciju (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015).

Debates notika 2015. gada 2. decembrī (2.12.2015. protokola 17. punkts).

Par rezolūciju priekšlikumiem paziņoja 2015. gada 16. decembrī (16.12.2015. protokola 10. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015 un B8-1361/2015 (2015/2935(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-1349/2015

Noraidīts.

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-1351/2015

(aizstāj B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015 un B8-1361/2015)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Enrique Guerrero Salom un Tibor Szanyi S&D grupas vārdā,

—   Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez un Pavel Telička ALDE grupas vārdā,

—   Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Martina Michels, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez un Miguel Urbán Crespo GUE/NGL grupas vārdā,

—   Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek un Monika Vana Verts/ALE grupas vārdā,

—   Laura Ferrara un Ignazio Corrao.

Pieņemts (P8_TA(2015)0461).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-1360/2015 vairs nav spēkā.)


12. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — ģenētiski modificētas kukurūzas NK603xT25 atļaušana - (2015/3006(RSP)) – B8-1365/2015
Daniel Dalton, Peter Jahr, Andrejs Mamikins un Stanislav Polčák

Anneliese Dodds un Luděk Niedermayer ziņojums - A8-0349/2015
Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Marian Harkin un Stanislav Polčák

Bas Belder ziņojums - A8-0350/2015
Daniel Dalton, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Csaba Sógor un Andrejs Mamikins

Enrique Guerrero Salom ziņojums - A8-0332/2015
Seán Kelly un Andrejs Mamikins

Edouard Martin ziņojums - A8-0309/2015
Jude Kirton-Darling un Andrejs Mamikins

Stāvoklis Ungārijā — turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas Parlamenta 2015. gada 10. jūnija rezolūciju - (2015/2935(RSP)) - RC-B8-1351/2015
István Ujhelyi, Marek Jurek, Jiří Pospíšil un Andrejs Mamikins


13. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.

°
° ° °

Costas Mavrides informēja, ka nav vēlējies piedalīties galīgajā balsojumā par Lorenzo Fontana ziņojumu - A8-0352/2015.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.40 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

14. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


15. 2014. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politika šajā jomā (debates)

Ziņojums par 2014. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā [2015/2229(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015).

Cristian Dan Preda iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Uzstājās Doru-Claudian Frunzulică (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), Andrzej Grzyb PPE grupas vārdā, Pier Antonio Panzeri S&D grupas vārdā, Hans-Olaf Henkel ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Hans-Olaf Henkel ECR grupas vārdā, Petras Auštrevičius ALDE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Bernd Lucke, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Gilles Lebreton ENF grupas vārdā, Udo Voigt, pie grupām nepiederošs deputāts, Davor Ivo Stier, Elena Valenciano, Charles Tannock, Marietje Schaake, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bernd Lucke, un Takis Hadjigeorgiou.

Sēdes vadītājs sveica kardinālu, Ticības doktrīnas kongregācijas prefektu Gerhard Ludwig Müller, kas bija ieņēmis vietu oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.

Uzstājās Jordi Sebastià, James Carver, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Charles Tannock, Marie-Christine Arnautu, Krisztina Morvai, Francisco José Millán Mon un Josef Weidenholzer.

SĒDI VADA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Elena Valenciano, Lola Sánchez Caldentey, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Matteo Salvini, Georgios Epitideios, Eduard Kukan, Richard Howitt, Bas Belder, Charles Goerens, Marina Albiol Guzmán, Peter Lundgren, Ramona Nicole Mănescu, Liliana Rodrigues, Marek Jurek, Ivo Vajgl, László Tőkés, Arne Lietz, Monica Macovei, Urmas Paet, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Andrej Plenković, Andi Cristea, Pavel Svoboda, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gianluca Buonanno, Francisco Assis, Dubravka Šuica, Kashetu Kyenge, Barbara Matera, Elly Schlein, Jiří Pospíšil, Afzal Khan un Gilles Pargneaux.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marijana Petir, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Alessandra Mussolini, Bronis Ropė, Patricija Šulin un Heidi Hautala.

Uzstājās Christos Stylianides un Cristian Dan Preda.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 17.12.2015. protokola 9.9. punkts.


16. Patvēruma meklētāju aizturēšana un spēka lietošana pret viņiem (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Patvēruma meklētāju aizturēšana un spēka lietošana pret viņiem (2015/3021(RSP)).

Nicolas Schmit (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Monika Hohlmeier PPE grupas vārdā, Enrique Guerrero Salom S&D grupas vārdā, Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tim Aker, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Kazimierz Michał Ujazdowski, Josu Juaristi Abaunz GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Angel Dzhambazki, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Janice Atkinson, Diane James EFDD grupas vārdā, Vicky Maeijer ENF grupas vārdā, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Helga Stevens un Nathalie Griesbeck.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Malin Björk, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Gianluca Buonanno, Ska Keller, Laura Ferrara, Mara Bizzotto, Emil Radev, Iliana Iotova, Angel Dzhambazki, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Lampros Fountoulis, Angelika Mlinar, Barbara Spinelli, Eva Joly, Kristina Winberg, Janice Atkinson, Tomáš Zdechovský, Tibor Szanyi, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Anderson, Heidi Hautala, Nicolas Bay, Caterina Chinnici, Hans-Olaf Henkel, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gianluca Buonanno, Kostas Chrysogonos, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Inês Cristina Zuber, Soraya Post un Nikolaos Chountis.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ivan Jakovčić, Notis Marias, Krisztina Morvai, Ruža Tomašić un Elly Schlein.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis) un Nicolas Schmit.

Debates tika slēgtas.


17. Izmeklēšanas komitejas izveide

Priekšsēdētāju konference bija saņēmusi saskaņā ar Reglamenta 198. pantu iesniegtu 283 deputātu pieprasījumu izveidot izmeklēšanas komiteju saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē.

Šīsdienas pēcpusdienas sanāksmē Priekšsēdētāju konference konstatēja, ka pieprasījums atbilst attiecīgajiem noteikumiem, jo to iesniegusi vairāk nekā ceturtā daļa Parlamenta deputātu, un nolēma iesniegt plenārsēdei priekšlikumu lēmumam par izmeklēšanas komitejas izveidi, kompetenci, skaitlisko sastāvu un pilnvaru termiņu.


Lēmuma priekšlikums (B8-1424/2015) ir pieejams vietnē “Europarl”.

Parlamenta balsojums attiecībā uz šo priekšlikumu paredzēts nākamās dienas balsošanas laika sākumā.

Termiņš grozījumu iesniegšanai attiecībā uz Priekšsēdētāju konferences ierosināto izmeklēšanas komitejas skaitlisko sastāvu, ir trešdiena, 2015. gada 16. decembris, plkst. 20.00.

Balsojums par izmeklēšanas komitejas locekļu iecelšanu notiks 2016. gada 19. janvārī.

°
° ° °

Uzstājās Notis Marias, runājot par deputātu rīcībā esošo termiņu attiecībā uz izmeklēšanas komiteju.


18. Deitonas miera līguma 20. gadadiena (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Deitonas miera līguma 20. gadadiena (2015/2979(RSP)).

Nicolas Schmit (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Knut Fleckenstein S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Jozo Radoš ALDE grupas vārdā, Inês Cristina Zuber GUE/NGL grupas vārdā, Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Georg Mayer ENF grupas vārdā, Konstantinos Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts, Elmar Brok, Afzal Khan, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jonathan Arnott, Ruža Tomašić, Ivo Vajgl, Davor Škrlec, James Carver, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Eduard Kukan, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Ivan Jakovčić, Ulrike Lunacek, Ignazio Corrao, Andrej Plenković, Tanja Fajon, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva William (The Earl of) Dartmouth, Amjad Bashir un Jasenko Selimovic.

SĒDI VADA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Tamás Meszerics, Dubravka Šuica, Julie Ward, Ryszard Czarnecki, Michael Gahler, Eugen Freund, Bogdan Brunon Wenta, Goffredo Maria Bettini, Jiří Pospíšil, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, un Javi López.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marijana Petir un Csaba Sógor.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Georg Mayer ENF grupas vārdā – par Deitonas miera līguma 20. gadadienu (2015/2979(RSP)) (B8-1350/2015);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Tomasz Piotr Poręba un Geoffrey Van Orden ECR grupas vārdā – par Deitonas miera līguma 20. gadadienu 2015/2979(RSP) (B8-1362/2015);

—   Jozo Radoš, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Urmas Paet, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic un Pavel Telička, ALDE grupas vārdā – par Deitonas miera līguma 20. gadadienu 2015/2979(RSP) (B8-1363/2015);

—   Jiří Maštálka un Sofia Sakorafa GUE/NGL grupas vārdā – par Deitonas miera līguma 20. gadadienu (2015/2979(RSP)) (B8-1364/2015);

—   Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Eduard Kukan, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, László Tőkés, Jaromír Štětina, Michael Gahler, Michèle Alliot-Marie, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Ivana Maletić, Davor Ivo Stier, Gunnar Hökmark, Ramona Nicole Mănescu, Marijana Petir, Fernando Ruas, József Nagy, Lara Comi, Dariusz Rosati, Claude Rolin, Roberta Metsola, Romana Tomc un Milan Zver PPE grupas vārdā – par Deitonas miera līguma 20. gadadienu (2015/2979(RSP)) (B8-1396/2015);

—   Igor Šoltes, Terry Reintke, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Monika Vana, Ernest Urtasun, Bodil Valero un Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā – par Deitonas miera līguma 20. gadadienu 2015/2979(RSP) (B8-1397/2015);

—   Fabio Massimo Castaldo un Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā – par Deitonas miera līguma 20. gadadienu (2015/2979(RSP)) (B8-1398/2015);

—   Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Afzal Khan, Tonino Picula, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Elena Valenciano, Julie Ward un Boris Zala Flavio Zanonato S&D grupas vārdāpar Deitonas miera līguma 20. gadadienu 2015/2979(RSP) (B8-1401/2015).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 17.12.2015. protokola 9.10. punkts.


19. Ieroču eksports — Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP īstenošana (debates)

Ziņojums par ieroču eksportu — Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP īstenošana [2015/2114(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Bodil Valero (A8-0338/2015).

Bodil Valero iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Nicolas Schmit (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs).

Uzstājās Michael Gahler PPE grupas vārdā, Inés Ayala Sender S&D grupas vārdā, Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā, Jozo Radoš ALDE grupas vārdā, Javier Couso Permuy GUE/NGL grupas vārdā, Mike Hookem EFDD grupas vārdā, Janusz Korwin-Mikke, pie grupām nepiederošs deputāts, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Ivan Jakovčić, Miguel Urbán Crespo, Petr Mach, Tunne Kelam, Janusz Zemke, Ramona Nicole Mănescu, Doru-Claudian Frunzulică, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Lara Comi, Sergio Gaetano Cofferati, Thomas Mann un Tomáš Zdechovský.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Caterina Chinnici, Notis Marias, Georgios Epitideios un Fabio Massimo Castaldo.

Uzstājās Bodil Valero.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 17.12.2015. protokola 9.11. punkts.


20. ES un Vjetnamas Pamatnolīgums par visaptverošu partnerību un sadarbību (piekrišana) *** - ES un Vjetnamas Pamatnolīgums par visaptverošu partnerību un sadarbību (rezolūcija) - ES un Vjetnamas Pamatnolīgums par visaptverošu partnerību un sadarbību (protokols, lai ņemtu vērā Horvātijas pievienošanos) *** (debates)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Pamatnolīgumu par visaptverošu partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses [05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referente: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015).

Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Pamatnolīgumu par visaptverošu partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses [2015/2096(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015).

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Protokolu Pamatnolīgumam par visaptverošu partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai [13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referente: Sandra Kalniete (A8-0340/2015).

Sandra Kalniete un Barbara Lochbihler iepazīstināja ar ieteikumiem un ziņojumu.

Uzstājās Andrus Ansip (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Neena Gill S&D grupas vārdā, Amjad Bashir ECR grupas vārdā, Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Goffredo Maria Bettini, Jan Zahradil, Jozo Radoš, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Richard Ashworth un Olga Sehnalová.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Marek Jurek un Notis Marias.

Uzstājās Andrus Ansip, Sandra Kalniete un Barbara Lochbihler.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 9.5. punkts, 9.6. punkts un 17.12.2015. protokola 9.7. punkts.


21. Komiteju un delegāciju sastāvs

Pēc ECR grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja turpmāk minēto deputātu iecelšanu amatā:

ITRE komiteja: Zdzisław Krasnodębski;

Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku: Czesław Hoc;

Delegācija ES un Moldovas parlamentārās sadarbības komitejā: Sławomir Kłosowski;

Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā: Sławomir Kłosowski.


22. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 573.461/OJJE).


23. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.15.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Beghin, Buchner, Crowley, Engström, Koch, Konečná, Lange, Le Pen Jean-Marie, Lösing, McClarkin, Obermayr, Picierno, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Westphal, Winkler Hermann, Winkler Iuliu


1. pielikums. Eiropas Banku iestādes (EBI) priekšsēdētāja pilnvaru termiņa pagarināšana

BALSOŠANĀ PIEDALĪJUŠOS DEPUTĀTU SARAKSTS

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Monot, Montel, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Maltese, Maštálka, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Eriksson, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


2. pielikums. Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EAAPI) priekšsēdētāja pilnvaru termiņa pagarināšana

BALSOŠANĀ PIEDALĪJUŠOS DEPUTĀTU SARAKSTS

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goulard, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Marusik, Monot, Montel, Philippot, Rebega, Salvini, Troszczynski, Vilimsky, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Maltese, Maštálka, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber

NI:
Balczó, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Deli, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Cramer, Delli, Eickhout, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


3. pielikums. Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) priekšsēdētāja pilnvaru termiņa pagarināšana

BALSOŠANĀ PIEDALĪJUŠOS DEPUTĀTU SARAKSTS

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goulard, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Ferrand, Fontana, Goddyn, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Monot, Montel, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Maltese, Maštálka, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Paunova, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Štefanec, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poche, Post, Preuß, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sârbu, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Delli, Eickhout, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Juridisks paziņojums