Index 
Notulen
PDF 319kWORD 232k
Woensdag 16 december 2015 - StraatsburgDefinitieve uitgave
1.Opening van de vergadering
 2.Onderzoek geloofsbrieven
 3.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 4.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 5.Kredietoverschrijvingen
 6.Ingekomen stukken
 7.Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad op 17 en 18 december 2015 (debat)
 8.Uitreiking van de Sacharov-prijs (plechtige vergadering)
 9.Wijziging van de agenda
 10.De situatie in Hongarije: follow-up van de resolutie van het Europees Parlement van 10 juni 2015 (ingediende ontwerpresoluties)
 11.Stemmingen
  11.1.Verlenging van het mandaat van de voorzitter van de Europese Bankautoriteit (EBA) * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  11.2.Verlenging van het mandaat van de voorzitter van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  11.3.Verlenging van het mandaat van de voorzitter van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  11.4.Operationele en strategische samenwerking tussen Bosnië en Herzegovina en Europol * (stemming)
  11.5.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag van Ierland - EGF/2015/006 IE/PWA International (stemming)
  11.6.Bezwaar op grond van artikel 106: Lijst van invasieve uitheemse soorten (stemming)
  11.7.Bezwaar op grond van artikel 106: verlening van een vergunning voor de genetisch gemodificeerde mais NK603xT25 (stemming)
  11.8.Meer transparantie, coördinatie en convergentie van het vennootschapsbelastingbeleid (stemming)
  11.9.Betrekkingen EU-China (stemming)
  11.10.Voorbereiding van de humanitaire wereldtop: uitdagingen en kansen voor humanitaire hulp (stemming)
  11.11.Ontwikkeling van een duurzame Europese basismetaalindustrie (stemming)
  11.12.De situatie in Hongarije: follow-up van de resolutie van het Europees Parlement van 10 juni 2015 (stemming)
 12.Stemverklaringen
 13.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 14.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 15.Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2014 en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie (debat)
 16.Detentie van en gebruik van geweld tegen asielzoekers (debat)
 17.Instelling van een enquêtecommissie
 18.20e verjaardag van het vredesakkoord van Dayton (debat)
 19.Wapenuitvoer: tenuitvoerlegging van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB (debat)
 20.Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de EU en Vietnam (goedkeuring) *** - Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de EU en Vietnam (resolutie) - Kaderovereenkomst tussen de EU en Vietnam inzake een breed partnerschap en samenwerking (protocol om rekening te houden met de toetreding van Kroatië) *** (debat)
 21.Samenstelling commissies en delegaties
 22.Agenda van de volgende vergadering
 23.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Verlenging van het mandaat van de voorzitter van de Europese Bankautoriteit (EBA)
 Bijlage 2 - Verlenging van het mandaat van de voorzitter van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA)
 Bijlage 3 - Verlenging van het mandaat van de voorzitter van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.


2. Onderzoek geloofsbrieven

Op voorstel van de Commissie JURI bekrachtigt het Parlement het mandaat van Xabier Benito Ziluaga met ingang van 25 november 2015.


3. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang (D040178/04 - 2015/3012(RPS) - termijn : 3 maart 2016)
verwezen naar ten principale: : ENVI
advies: IMCO

- Besluit van de Commissie inzake het referentiedocument betreffende de beste milieubeheerpraktijk, sectorale milieuprestatie-indicatoren en criteria voor topprestaties voor de toeristische sector in het kader van Verordening (EG) nr. 1221/2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) (D041322/01 - 2015/3015(RPS) - termijn : 5 maart 2016)
verwezen naar ten principale: : ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1332/2011 tot vaststelling van gemeenschappelijke eisen voor het gebruik van het luchtruim en exploitatieprocedures voor het vermijden van botsingen in de lucht (D042245/03 - 2015/3025(RPS) - termijn : 11 maart 2016)
verwezen naar ten principale: : TRAN

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat de titel van levensmiddelencategorie 12.3 (azijn) betreft (D042445/02 - 2015/3026(RPS) - termijn : 12 februari 2016)
verwezen naar ten principale: : ENVI

- Richtlijn van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 2009/43/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijst van defensiegerelateerde producten (D043008/01 - 2015/3027(RPS) - termijn : 11 maart 2016)
verwezen naar ten principale: : IMCO


4. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

De volgende ontwerpen van gedelegeerde handelingen zijn aan het Parlement toegezonden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad en van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad (C(2015)08393 - 2015/3009(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 2 december 2015
verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot correctie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/63 tot aanvulling van Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de vooraf te betalen bijdragen aan afwikkelingsfinancieringsregelingen betreft (C(2015)08835 - 2015/3028(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 december 2015
verwezen naar ten principale: ECON

Ontwerp van gedelegeerde handeling waarvoor de termijn voor de indiening van bezwaren is verlengd:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van technische reguleringsnormen voor goedkeuring en publicatie van het prospectus en verspreiding van reclame en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 809/2004 van de Commissie (C(2015)08379 – 2015/3001(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 30 november 2015
Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand op verzoek van de Raad
verwezen naar ten principale: ECON


5. Kredietoverschrijvingen

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijving 2/2015 van de Europese Dienst voor extern optreden.

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen kredietoverschrijving nr. V/AB-10/T/15 van de Rekenkamer.

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen kredietoverschrijving nr. 2/2015 van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen kredietoverschrijving INF 5/2015 van het Europees Economisch en Sociaal Comité.

Overeenkomstig de artikelen 25 en 27 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijvingen 6, 7 en 8/2015 van het Hof van Justitie.

Overeenkomstig artikel 27 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijvingen C6/2015 en C7/2015 van het Europees Parlement.

Overeenkomstig artikel 27, lid 3, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijvingen DEC 35/2015, DEC 40/2015, DEC 41/2015, DEC 36/2015, DEC 39/2015, DEC 42/2015, DEC 43/2015, DEC 44/2015 en DEC 45/2015 van de Europese Commissie.

Overeenkomstig artikel 27 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijving DEC 1/2015 van het Comité van de Regio's.

Overeenkomstig artikel 27 van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van kredietoverschrijving DEC 1/2015 van het Comité van de Regio's.

Overeenkomstig artikel 27 van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van kredietoverschrijvingen DEC 35/2015 - Afdeling III - Commissie, DEC 37/2015 - Afdeling III – Commissie, DEC 36/2015 - Afdeling III – Commissie en DEC 39/2015 - Afdeling III – Commissie.

Overeenkomstig artikel 27 van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van kredietoverschrijving nr. 6/2015 van het Hof van Justitie.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 203, leden 5 en 7, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen besluit te nemen over het voorstel voor de bouw van een gebouw voor de delegatie van de Europese Unie in Somalië op te richten.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 203, lid 8, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan de aankoop van het gebouw van de Delegatie van de Europese Unie in Tokyo.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 203, leden 5 en 7, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen besluit te nemen over de huur van de kantoren voor de Delegatie van de Europese Unie in China.


6. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen van Raad en Commissie:

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 42/2015 - Afdeling III – Commissie (N8-0116/2015 - C8-0378/2015 - 2015/2335(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 43/2015 - Afdeling III – Commissie (N8-0117/2015 - C8-0379/2015 - 2015/2336(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 44/2015 - Afdeling III – Commissie (N8-0118/2015 - C8-0380/2015 - 2015/2337(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 45/2015 - Afdeling III – Commissie (N8-0119/2015 - C8-0381/2015 - 2015/2338(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG


7. Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad op 17 en 18 december 2015 (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad op 17 en 18 december 2015 (2015/2913(RSP))

Nicolas Schmit (fungerend voorzitter van de Raad) en Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, Syed Kamall, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van James Carver, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Georgi Pirinski, en Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Bernd Lucke om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Nigel Farage, die hierop ingaat, Edouard Ferrand, namens de ENF-Fractie, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Philippe Lamberts, Angelika Niebler, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Janusz Korwin-Mikke, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Olaf Stuger, Jill Evans, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, en David Borrelli.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Marcel de Graaff, Eleftherios Synadinos, Jacek Saryusz-Wolski, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Tanja Fajon, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Vicky Ford, Marielle de Sarnez, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Tania González Peñas en Ska Keller.


De Voorzitter verwelkomt een corps van Kroatische brandweerlieden van Korčula en Pelješac.


Het woord wordt gevoerd door Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Bruno Gollnisch, Alain Lamassoure, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Costas Mavrides, Knut Fleckenstein, Bernd Lucke, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Kazimierz Michał Ujazdowski, Molly Scott Cato, Gianluca Buonanno, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues, Ruža Tomašić, Janice Atkinson, Esteban González Pons, Kathleen Van Brempt, Ryszard Czarnecki, Mariya Gabriel, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ana Gomes, Glenis Willmott, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Ildikó Gáll-Pelcz, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Péter Niedermüller, Seán Kelly, Paul Tang, Tunne Kelam, Iliana Iotova, David McAllister en Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis en Krisztina Morvai.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans (eerste vicevoorzitter van de Commissie) en Nicolas Schmit.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken in afwachting van de uitreiking van de Sakharov-prijs)

VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter


8. Uitreiking van de Sacharov-prijs (plechtige vergadering)

Van 12.05 uur tot 12.40 uur komt het Parlement in plechtige vergadering bijeen ter gelegenheid van de uitreiking van de Sacharov-prijs aan Raif Badawi, een Saudische blogger, voor zijn strijd voor de vrijheid van denken in Saudi-Arabië, die momenteel in zijn land gevangenzit.

De Voorzitter verzoekt de Saudische autoriteiten Raif Badawi gratie te verlenen en onverwijld vrij te laten.

In diens afwezigheid neemt zijn echtgenote Ensaf Haidar de prijs in ontvangst.

Op haar verzoek neemt het Parlement een minuut stilte in acht ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de terroristische aanslagen op 13 november 2015 in Parijs.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter


9. Wijziging van de agenda

De Voorzitter deelt mede dat de Voorzitter van het Europees Parlement overeenkomstig artikel 152, lid 2, van het Reglement en na overleg met de fracties voorstelt de agenda voor vanmiddag als volgt te wijzigen:

- Het verslag over wapenuitvoer: tenuitvoerlegging van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB [2015/2114(INI)] Rapporteur: Bodil Valero (A8-0338/2015) (punt 32 OJ) zal als vierde punt op de middagagenda worden ingeschreven na de verklaring over de 20e verjaardag van het vredesakkoord van Dayton.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan dit voorstel.

De agenda wordt aldus gewijzigd.


10. De situatie in Hongarije: follow-up van de resolutie van het Europees Parlement van 10 juni 2015 (ingediende ontwerpresoluties)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000140/2015) van Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, aan de Commissie: De situatie in Hongarije: follow-up van de resolutie van het Europees Parlement van 10 juni 2015 (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Het debat heeft plaatsgevonden op 2 december 2015 (punt 17 van de notulen van 2.12.2015).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Monika Hohlmeier, Alessandra Mussolini, Lara Comi en Milan Zver, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Hongarije (2015/2935(RSP)) (B8-1349/2015);

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Ana Gomes, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Juan Fernando López Aguilar, Soraya Post, Vilija Blinkevičiūtė, Hugues Bayet, Petra Kammerevert, Miltiadis Kyrkos, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Daniele Viotti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Nikos Androulakis, Nicola Danti, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Nicola Caputo, Demetris Papadakis, Elena Valenciano, Viorica Dăncilă, Costas Mavrides, Momchil Nekov, Isabella De Monte, Flavio Zanonato, Marc Tarabella, Edouard Martin, Eric Andrieu, Victor Boştinaru, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Maria Grapini, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili en Julie Ward, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Hongarije (2015/2935(RSP)) (B8-1351/2015);

—   Louis Michel, Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova en Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Hongarije: follow-up van de resolutie van het Europees Parlement van 10 juni 2015 (2015/2935(RSP)) (B8-1358/2015);

—   Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek en Monika Vana, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Hongarije (2015/2935(RSP)) (B8-1359/2015);

—   Timothy Kirkhope, Beatrix von Storch, Angel Dzhambazki, Helga Stevens, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek en Zdzisław Krasnodębski, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Hongarije (2015/2935(RSP)) (B8-1360/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas en Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Hongarije: follow-up van de resolutie van het Europees Parlement van 10 juni 2015 (2015/2935(RSP)) (B8-1361/2015).

Stemming: punt 11.12 van de notulen van 16.12.2015.


11. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


11.1. Verlenging van het mandaat van de voorzitter van de Europese Bankautoriteit (EBA) * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de verlenging van het mandaat van de voorzitter van de Europese Bankautoriteit (EBA) [N8-0078/2015 - C8-0313/2015- 2015/0903(NLE)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0347/2015)

(Gewone meerderheid)
Geheime stemming (artikel 182, lid 1, van het Reglement)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 1 van de notulen van 16.12.2015).
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0450)


11.2. Verlenging van het mandaat van de voorzitter van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de verlenging van het mandaat van de voorzitter van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) [N8-0079/2015 - C8-0314/2015- 2015/0904(NLE)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0348/2015)

(Gewone meerderheid)
Geheime stemming (artikel 182, lid 1, van het Reglement)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 2 van de notulen van 16.12.2015).
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0451)


11.3. Verlenging van het mandaat van de voorzitter van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de verlenging van de ambtstermijn van de voorzitter van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) [N8-0080/2015 - C8-0315/2015 - 2015/0905(NLE)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0346/2015)

(Gewone meerderheid)
Geheime stemming (artikel 182, lid 1, van het Reglement)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 3 van de notulen van 16.12.2015).
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0452)


11.4. Operationele en strategische samenwerking tussen Bosnië en Herzegovina en Europol * (stemming)

Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad houdende goedkeuring van de sluiting door de Europese Politiedienst (Europol) van de Overeenkomst voor operationele en strategische samenwerking tussen Bosnië en Herzegovina en Europol [10509/2015 - C8-0276/2015 - 2015/0808(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Lorenzo Fontana (A8-0352/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERP VAN UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA(2015)0453)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0453)


11.5. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag van Ierland - EGF/2015/006 IE/PWA International (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag van Ierland – EGF/2015/006 IE/PWA International) [COM(2015)0555 - C8-0329/2015 - 2015/2295(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Victor Negrescu (A8-0363/2015)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0454)


11.6. Bezwaar op grond van artikel 106: Lijst van invasieve uitheemse soorten (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 106, leden 2 en 3, van het Reglement over het ontwerp van uitvoeringsverordening van de Commissie tot vaststelling van een lijst van voor de Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten krachtens Verordening (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad D041932/01 (2015/3010(RSP)) (B8-1345/2015) - Commissie ENVI - rapporteurs: Pavel Poc en Renate Sommer

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0455)


11.7. Bezwaar op grond van artikel 106: verlening van een vergunning voor de genetisch gemodificeerde mais NK603xT25 (stemming)

Ontwerpresolutie B8-1365/2015 (2015/3006(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0456)


11.8. Meer transparantie, coördinatie en convergentie van het vennootschapsbelastingbeleid (stemming)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende meer transparantie, coördinatie en convergentie van het vennootschapsbelastingbeleid in de Unie [2015/2010(INL)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: Anneliese Dodds en Luděk Niedermayer (A8-0349/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0457)


11.9. Betrekkingen EU-China (stemming)

Verslag over de betrekkingen EU-China [2015/2003(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Bas Belder (A8-0350/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0458)

Het woord werd gevoerd door:

Reinhard Bütikofer, die een mondeling amendement op paragraaf 42 indiende, dat in aanmerking werd genomen.


11.10. Voorbereiding van de humanitaire wereldtop: uitdagingen en kansen voor humanitaire hulp (stemming)

Verslag over de voorbereiding van de humanitaire wereldtop: uitdagingen en kansen voor humanitaire hulp [2015/2051(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Enrique Guerrero Salom (A8-0332/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0459)


11.11. Ontwikkeling van een duurzame Europese basismetaalindustrie (stemming)

Verslag over de ontwikkeling van een duurzame Europese basismetaalindustrie [2014/2211(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Edouard Martin (A8-0309/2015)

Het debat heeft plaatsgevonden op 24 november 2015 (punt 13 van de notulen van 24.11.2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0460)

Het woord werd gevoerd door:

Edouard Martin (rapporteur), voor de stemming.


11.12. De situatie in Hongarije: follow-up van de resolutie van het Europees Parlement van 10 juni 2015 (stemming)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000140/2015) van Claude Moraes; namens de Commissie LIBE, aan de Commissie: De situatie in Hongarije: follow-up van de resolutie van het Europees Parlement van 10 juni 2015 (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Het debat heeft plaatsgevonden op 2 december 2015 (punt 17 van de notulen van 2.12.2015).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 16 december 2015 (punt 10 van de notulen van 16.12.2015).

Ontwerpresoluties B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015 en B8-1361/2015 (2015/2935(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE B8-1349/2015

Verworpen

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-1351/2015

(ter vervanging van B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015 en B8-1361/2015):

ingediend door de volgende leden:

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Enrique Guerrero Salom en Tibor Szanyi, namens de S&D-Fractie,

—   Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez en Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie,

—   Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Martina Michels, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez en Miguel Urbán Crespo, namens de GUE/NGL-Fractie,

—   Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek en Monika Vana, namens de Verts/ALE-Fractie.

—   Laura Ferrara en Ignazio Corrao.

Aangenomen (P8_TA(2015)0461)

(Ontwerpresolutie B8-1360/2015 komt te vervallen.)


12. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Bezwaar op grond van artikel 106: verlening van een vergunning voor de genetisch gemodificeerde mais NK603xT25 - 2015/3006(RSP)B8-1365/2015
Daniel Dalton, Peter Jahr, Andrejs Mamikins en Stanislav Polčák

Verslag Anneliese Dodds en Luděk Niedermayer - A8-0349/2015
Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Marian Harkin en Stanislav Polčák

Verslag Bas Belder - A8-0350/2015
Daniel Dalton, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Csaba Sógor en Andrejs Mamikins

Verslag Enrique Guerrero Salom - A8-0332/2015
Seán Kelly en Andrejs Mamikins

Verslag Edouard Martin - A8-0309/2015
Jude Kirton-Darling en Andrejs Mamikins

De situatie in Hongarije: follow-up van de resolutie van het Europees Parlement van 10 juni 2015 - (2015/2935(RSP)) - RC-B8-1351/2015
István Ujhelyi, Marek Jurek, Jiří Pospíšil en Andrejs Mamikins.


13. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

°
° ° °

Costas Mavrides heeft laten weten dat hij niet had willen deelnemen aan de eindstemming over het verslag Lorenzo Fontana - A8-0352/2015.


(De vergadering wordt om 13.40 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

14. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


15. Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2014 en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie (debat)

Verslag over het jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2014 en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie [2015/2229(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015)

Cristian Dan Preda leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Doru-Claudian Frunzulică (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Andrzej Grzyb, namens de PPE-Fractie, Pier Antonio Panzeri, namens de S&D-Fractie, Hans-Olaf Henkel, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Hans-Olaf Henkel, namens de ECR-Fractie, Petras Auštrevičius, namens de ALDE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, die een “blauwe kaart”-vraag van Bernd Lucke weigert, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, Udo Voigt, niet-fractiegebonden lid, Davor Ivo Stier, Elena Valenciano, Charles Tannock, Marietje Schaake, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bernd Lucke, en Takis Hadjigeorgiou.

De Voorzitter verwelkomt kardinaal Gerhard Ludwig Müller, prefect van de Congregatie voor de doctrine van het geloof, die op de officiële tribune heeft plaatsgenomen.

Het woord wordt gevoerd door Jordi Sebastià, James Carver, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Charles Tannock, Marie-Christine Arnautu, Krisztina Morvai, Francisco José Millán Mon en Josef Weidenholzer.

VOORZITTER: Alexander Graf LAMBSDORFF
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Elena Valenciano, Lola Sánchez Caldentey, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Matteo Salvini, Georgios Epitideios, Eduard Kukan, Richard Howitt, Bas Belder, Charles Goerens, Marina Albiol Guzmán, Peter Lundgren, Ramona Nicole Mănescu, Liliana Rodrigues, Marek Jurek, Ivo Vajgl, László Tőkés, Arne Lietz, Monica Macovei, Urmas Paet, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Andrej Plenković, Andi Cristea, Pavel Svoboda, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gianluca Buonanno, Francisco Assis, Dubravka Šuica, Kashetu Kyenge, Barbara Matera, Elly Schlein, Jiří Pospíšil, Afzal Khan en Gilles Pargneaux.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marijana Petir, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Alessandra Mussolini, Bronis Ropė, Patricija Šulin en Heidi Hautala.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides en Cristian Dan Preda.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.9 van de notulen van 17.12.2015.


16. Detentie van en gebruik van geweld tegen asielzoekers (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Detentie van en gebruik van geweld tegen asielzoekers (2015/3021(RSP))

Nicolas Schmit (fungerend voorzitter van de Raad) en Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Monika Hohlmeier, namens de PPE-Fractie, Enrique Guerrero Salom, namens de S&D-Fractie, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tim Aker, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Kazimierz Michał Ujazdowski, Josu Juaristi Abaunz, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Angel Dzhambazki, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Janice Atkinson, Diane James, namens de EFDD-Fractie, Vicky Maeijer, namens de ENF-Fractie, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Helga Stevens en Nathalie Griesbeck.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Malin Björk, die een “blauwe kaart”-vraag van Gianluca Buonanno weigert, Ska Keller, Laura Ferrara, Mara Bizzotto, Emil Radev, Iliana Iotova, Angel Dzhambazki, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Lampros Fountoulis, Angelika Mlinar, Barbara Spinelli, Eva Joly, Kristina Winberg, Janice Atkinson, Tomáš Zdechovský, Tibor Szanyi, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Anderson, Heidi Hautala, Nicolas Bay, Caterina Chinnici, Hans-Olaf Henkel, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gianluca Buonanno, Kostas Chrysogonos, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Inês Cristina Zuber, Soraya Post en Nikolaos Chountis.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ivan Jakovčić, Notis Marias, Krisztina Morvai, Ruža Tomašić en Elly Schlein.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie) en Nicolas Schmit.

Het debat wordt gesloten.


17. Instelling van een enquêtecommissie

De Conferentie van voorzitters heeft overeenkomstig artikel 198 van het Reglement een verzoek van 283 leden ontvangen om instelling van een enquêtecommissie naar emissiemetingen in de automobielsector.

In haar vergadering van vanmiddag heeft de Conferentie van voorzitters geconstateerd dat het verzoek naar behoren door meer dan een vierde van de leden van het Parlement was ingediend en besloten de plenaire vergadering een ontwerpbesluit voor te leggen over de instelling van een enquêtecommissie, haar mandaat, aantal leden en mandaatsperiode.


Het ontwerpbesluit (B8-1424/2015) is beschikbaar op Europarl.

Het Parlement zal morgen aan het begin van de stemmingen over dit ontwerpbesluit moeten stemmen.

Termijn voor de indiening van amendementen op het voorstel van de Conferentie van voorzitters betreffende het aantal leden van de enquêtecommissie: woensdag 16 december 2015, 20.00 uur.

De stemming over de benoemingen in de enquêtecommissie zal op 19 januari 2016 plaatsvinden.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Notis Marias over de termijn waarover de leden beschikken voor de enquêtecommissie.


18. 20e verjaardag van het vredesakkoord van Dayton (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: 20e verjaardag van het vredesakkoord van Dayton (2015/2979(RSP))

Nicolas Schmit (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Knut Fleckenstein, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Jozo Radoš, namens de ALDE-Fractie, Inês Cristina Zuber, namens de GUE/NGL-Fractie, Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Georg Mayer, namens de ENF-Fractie, Konstantinos Papadakis, niet-fractiegebonden lid, Elmar Brok, Afzal Khan, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jonathan Arnott, Ruža Tomašić, Ivo Vajgl, Davor Škrlec, James Carver, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Eduard Kukan, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Ivan Jakovčić, Ulrike Lunacek, Ignazio Corrao, Andrej Plenković, Tanja Fajon, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van William (The Earl of) Dartmouth, Amjad Bashir en Jasenko Selimovic.

VOORZITTER: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Tamás Meszerics, Dubravka Šuica, Julie Ward, Ryszard Czarnecki, Michael Gahler, Eugen Freund, Bogdan Brunon Wenta, Goffredo Maria Bettini, Jiří Pospíšil, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, en Javi López.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marijana Petir en Csaba Sógor.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Georg Mayer, namens de ENF-Fractie, over het vredesakkoord van Dayton, dat twintig jaar geleden werd gesloten (2015/2979(RSP)) (B8-1350/2015);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Tomasz Piotr Poręba en Geoffrey Van Orden, namens de ECR-Fractie, over het vredesakkoord van Dayton, dat twintig jaar geleden werd gesloten (2015/2979(RSP)) (B8-1362/2015);

—   Jozo Radoš, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Urmas Paet, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic en Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, over het vredesakkoord van Dayton, dat twintig jaar geleden werd gesloten (2015/2979(RSP)) (B8-1363/2015);

—   Jiří Maštálka en Sofia Sakorafa, namens de GUE/NGL-Fractie, over het vredesakkoord van Dayton, dat twintig jaar geleden werd gesloten (2015/2979(RSP)) (B8-1364/2015);

—   Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Eduard Kukan, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, László Tőkés, Jaromír Štětina, Michael Gahler, Michèle Alliot-Marie, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Ivana Maletić, Davor Ivo Stier, Gunnar Hökmark, Ramona Nicole Mănescu, Marijana Petir, Fernando Ruas, József Nagy, Lara Comi, Dariusz Rosati, Claude Rolin, Roberta Metsola, Romana Tomc en Milan Zver, namens de PPE-Fractie, over het vredesakkoord van Dayton, dat twintig jaar geleden werd gesloten (2015/2979(RSP)) (B8-1396/2015);

—   Igor Šoltes, Terry Reintke, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Monika Vana, Ernest Urtasun, Bodil Valero en Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, over het vredesakkoord van Dayton, dat twintig jaar geleden werd gesloten (2015/2979(RSP)) (B8-1397/2015);

—   Fabio Massimo Castaldo en Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, over het vredesakkoord van Dayton, dat twintig jaar geleden werd gesloten (2015/2979(RSP)) (B8-1398/2015);

—   Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Afzal Khan, Tonino Picula, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Elena Valenciano, Julie Ward en Boris Zala Flavio Zanonato, namens de S&D-Fractie, over het vredesakkoord van Dayton, dat twintig jaar geleden werd gesloten 2015/2979(RSP) (B8-1401/2015).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.10 van de notulen van 17.12.2015.


19. Wapenuitvoer: tenuitvoerlegging van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB (debat)

Verslag over wapenuitvoer: tenuitvoerlegging van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB [2015/2114(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Bodil Valero (A8-0338/2015)

Bodil Valero leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Nicolas Schmit (fungerend voorzitter van de Raad).

Het woord wordt gevoerd door Michael Gahler, namens de PPE-Fractie, Inés Ayala Sender, namens de S&D-Fractie, Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, Jozo Radoš, namens de ALDE-Fractie, Javier Couso Permuy, namens de GUE/NGL-Fractie, Mike Hookem, namens de EFDD-Fractie, Janusz Korwin-Mikke, niet-fractiegebonden lid, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Ivan Jakovčić, Miguel Urbán Crespo, Petr Mach, Tunne Kelam, Janusz Zemke, Ramona Nicole Mănescu, Doru-Claudian Frunzulică, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Lara Comi, Sergio Gaetano Cofferati, Thomas Mann en Tomáš Zdechovský.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Caterina Chinnici, Notis Marias, Georgios Epitideios en Fabio Massimo Castaldo.

Het woord wordt gevoerd door Bodil Valero.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.11 van de notulen van 17.12.2015.


20. Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de EU en Vietnam (goedkeuring) *** - Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de EU en Vietnam (resolutie) - Kaderovereenkomst tussen de EU en Vietnam inzake een breed partnerschap en samenwerking (protocol om rekening te houden met de toetreding van Kroatië) *** (debat)

Aanbeveling inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds [05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds [2015/2096(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015)

Aanbeveling inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol bij de kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie [13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Sandra Kalniete (A8-0340/2015)

Sandra Kalniete en Barbara Lochbihler geven en toelichting op de aanbevelingen en het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Andrus Ansip (vicevoorzitter van de Commissie).

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Neena Gill, namens de S&D-Fractie, Amjad Bashir, namens de ECR-Fractie, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Goffredo Maria Bettini, Jan Zahradil, Jozo Radoš, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Richard Ashworth en Olga Sehnalová.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Marek Jurek en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Andrus Ansip, Sandra Kalniete en Barbara Lochbihler.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.5, punt 9.6 en punt 9.7 van de notulen van 17.12.2015.


21. Samenstelling commissies en delegaties

Op verzoek van de ECR-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoemingen:

Commissie ITRE: Zdzisław Krasnodębski

Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China: Czesław Hoc

Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Moldavië: Sławomir Kłosowski

Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest: Sławomir Kłosowski


22. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 573.461/OJJE).


23. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.15 uur gesloten.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Beghin, Buchner, Crowley, Engström, Koch, Konečná, Lange, Le Pen Jean-Marie, Lösing, McClarkin, Obermayr, Picierno, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Westphal, Winkler Hermann, Winkler Iuliu


Bijlage 1 - Verlenging van het mandaat van de voorzitter van de Europese Bankautoriteit (EBA)

LIJST VAN DE LEDEN DIE AAN DE STEMMING HEBBEN DEELGENOMEN

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Monot, Montel, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Maltese, Maštálka, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Eriksson, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Bijlage 2 - Verlenging van het mandaat van de voorzitter van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA)

LIJST VAN DE LEDEN DIE AAN DE STEMMING HEBBEN DEELGENOMEN

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goulard, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Marusik, Monot, Montel, Philippot, Rebega, Salvini, Troszczynski, Vilimsky, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Maltese, Maštálka, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber

NI:
Balczó, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Deli, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Cramer, Delli, Eickhout, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Bijlage 3 - Verlenging van het mandaat van de voorzitter van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)

LIJST VAN DE LEDEN DIE AAN DE STEMMING HEBBEN DEELGENOMEN

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goulard, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Ferrand, Fontana, Goddyn, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Monot, Montel, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Maltese, Maštálka, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Paunova, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Štefanec, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poche, Post, Preuß, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sârbu, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Delli, Eickhout, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Juridische mededeling