Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2981(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-1394/2015

Συζήτηση :

PV 17/12/2015 - 2
CRE 17/12/2015 - 2

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2015 - 9.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0473

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

2. Διπλώματα ευρεσιτεχνίας και δικαιώματα επί φυτικής ποικιλίας (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000146/2015) που κατέθεσαν οι Czesław Adam Siekierski (εξ ονόματος της Επιτροπής AGRI) και Pavel Svoboda (εξ ονόματος της Επιτροπής JURI) προς την Επιτροπή: Διπλώματα ευρεσιτεχνίας και δικαιώματα επί φυτικής ποικιλίας (2015/2981(RSP)) (B8-1112/2015)

Οι Czesław Adam Siekierski και Pavel Svoboda αναπτύσσουν την ερώτηση.

Ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Albert Deß, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Paolo De Castro, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bas Belder, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jan Huitema, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Martin Häusling, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Philippe Loiseau, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του John Stuart Agnew, James Nicholson, Ivan Jakovčić, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Matt Carthy, Michel Dantin, Eric Andrieu, Janusz Wojciechowski, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Miguel Viegas, Esther Herranz García, Clara Eugenia Aguilera García, Angel Dzhambazki, Marijana Petir, Marc Tarabella, Beata Gosiewska και Annie Schreijer-Pierik, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gianluca Buonanno.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Peter Jahr, Maria Grapini, Νότης Μαριάς, Bronis Ropė και Tibor Szanyi.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Albert Deß, Tadeusz Zwiefka, Esther Herranz García, Czesław Adam Siekierski, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Michel Dantin, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Peter Jahr, Mairead McGuinness, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Daniel Buda, Jens Gieseke, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso, Nuno Melo, Romana Tomc και Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα δικαιώματα βελτιωτή φυτικής ποικιλίας (2015/2981(RSP)) (B8-1394/2015

—   Paolo De Castro, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Viorica Dăncilă, Nicola Caputo, Mary Honeyball, Marc Tarabella, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Paul Brannen, Maria Noichl, Liisa Jaakonsaari και Christel Schaldemose, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα δικαιώματα βελτιωτή φυτικής ποικιλίας (2015/2981(RSP)) (B8-1395/2015

—   James Nicholson, Bas Belder, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska και Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα δικαιώματα βελτιωτή φυτικής ποικιλίας (2015/2981(RSP)) (B8-1399/2015

—   Jan Huitema, Jean-Marie Cavada και Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα δικαιώματα βελτιωτή φυτικής ποικιλίας (2015/2981(RSP)) (B8-1400/2015).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου