Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 17. joulukuuta 2015 - StrasbourgLopullinen painos

4. Burundin tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Burundin tilanne (2014/2973(RSP))

Keskustelu käytiin 25. marraskuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 25.11.2015, kohta 15).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto ja Notis Marias ECR-ryhmän puolesta Burundin tilanteesta (2015/2973(RSP)) (B8-1348/2015)

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bodil Valero ja Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta Burundin tilanteesta (2015/2973(RSP)) (B8-1352/2015)

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Eleni Theocharous, Kinga Gál, Anna Záborská, Fernando Ruas, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Lara Comi, József Nagy ja Ramón Luis Valcárcel Siso PPE-ryhmän puolesta Burundin tilanteesta (2015/2973(RSP)) (B8-1353/2015)

—   Victor Boştinaru, Norbert Neuser, David Martin, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Juan Fernando López Aguilar, Marlene Mizzi, Sorin Moisă ja Doru-Claudian Frunzulică, S&D-ryhmän puolesta Burundin tilanteesta (2015/2973(RSP)) (B8-1354/2015)

—   Hilde Vautmans, Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic ja Pavel Telička, ALDE-ryhmän puolesta Burundin tilanteesta (2015/2973(RSP)) (B8-1355/2015)

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Jiří Maštálka, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas ja Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta Burundin tilanteesta (2015/2973(RSP)) (B8-1356/2015)

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini ja Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta Burundin tilanteesta (2015/2973(RSP)) (B8-1357/2015).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.12.2015, kohta 9.13.

Oikeudellinen huomautus