Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2015 m. gruodžio 17 d. - Strasbūras

4. Padėtis Burundyje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Burundyje (2014/2973(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2015 m. lapkričio 25 d. (2015 11 25 protokolo 15 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto ir Notis Marias, ECR frakcijos vardu dėl padėties Burundyje (2015/2973(RSP)) (B8-1348/2015);

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bodil Valero ir Judith Sargentini, Verts/ALE frakcijos vardu dėl padėties Burundyje (2015/2973(RSP)) (B8-1352/2015);

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Eleni Theocharous, Kinga Gál, Anna Záborská, Fernando Ruas, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Lara Comi, József Nagy ir Ramón Luis Valcárcel Siso PPE frakcijos vardu dėl padėties Burundyje (2015/2973(RSP)) (B8-1353/2015);

—   Victor Boştinaru, Norbert Neuser, David Martin, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Juan Fernando López Aguilar, Marlene Mizzi, Sorin Moisă ir Doru-Claudian Frunzulică S&D frakcijos vardu dėl padėties Burundyje (2015/2973(RSP)) (B8-1354/2015);

—   Hilde Vautmans, Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic ir Pavel Telička ALDE frakcijos vardu dėl padėties Burundyje (2015/2973(RSP)) (B8-1355/2015);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Jiří Maštálka, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas ir Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu dėl padėties Burundyje (2015/2973(RSP)) (B8-1356/2015);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini ir Laura Agea EFDD frakcijos vardu dėl padėties Burundyje (2015/2973(RSP)) (B8-1357/2015).

Balsavimas: 2015 12 17 protokolo 9.13 punktas.

Teisinis pranešimas