Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2973(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-1348/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/12/2015 - 9.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0474

Zápis
Čtvrtek, 17. prosince 2015 - Štrasburk

9.13. Situace v Burundi (hlasování)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Burundi (2015/2973(RSP))

Rozprava se konala dne 25. listopadu 2015 (bod 15 zápisu ze dne 25.11.2015).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 17. prosince 2015 (bod 4 zápisu ze dne 17.12.2015).

Návrhy usnesení B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015 a B8-1357/2015 (2015/2973(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-1348/2015

(nahrazující B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015 a B8-1357/2015):

předložen těmito poslanci:

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Roberta Metsola, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, József Nagy a Anna Maria Corazza Bildt za skupinu PPE;

—   Victor Boştinaru, Maria Arena, Norbert Neuser, David Martin, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella a Julie Ward za skupinu S&D;

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock a Notis Marias za skupinu ECR;

—   Hilde Vautmans, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl a Johannes Cornelis van Baalen za skupinu ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat a Stelios Kouloglou za skupinu GUE/NGL;

—   Maria Heubuch, Michèle Rivasi, Jordi Sebastià, Judith Sargentini a José Bové, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Piernicola Pedicini za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2015)0474)

Právní upozornění