Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2973(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-1348/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/12/2015 - 9.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0474

Protokolas
Ketvirtadienis, 2015 m. gruodžio 17 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

9.13. Padėtis Burundyje (balsavimas)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Burundyje (2015/2973(RSP))

Diskusijos vyko 25 lapkričio 2015 (2015 11 25 protokolo 15 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų paskelbti 2015 m. gruodžio 17 d. (2015 12 17 protokolo 4 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015 ir B8-1357/2015 (2015/2973(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-1348/2015

(keičia B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015 ir B8-1357/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Roberta Metsola, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, József Nagy ir Anna Maria Corazza Bildt PPE frakcijos vardu;

—   Victor Boştinaru, Maria Arena, Norbert Neuser, David Martin, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella ir Julie Ward S&D frakcijos vardu;

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock ir Notis Marias, ECR frakcijos vardu;

—   Hilde Vautmans, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl ir Johannes Cornelis van Baalen ALDE frakcijos vardu;

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat ir Stelios Kouloglou GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Maria Heubuch, Michèle Rivasi, Jordi Sebastià, Judith Sargentini ir José Bové, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ir Piernicola Pedicini EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2015)0474)

Teisinis pranešimas