Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2973(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-1348/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/12/2015 - 9.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0474

Zápisnica
Štvrtok, 17. decembra 2015 - Štrasburg

9.13. Situácia v Burundi (hlasovanie)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Burundi (2015/2973(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 25. novembra 2015 (bod 15 zápisnice zo dňa 25.11.2015).

Návrhy uznesenia boli oznámené 17. decembra 2015 (bod 4 zápisnice zo dňa 17.12.2015).

Návrhy uznesenia B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015 a B8-1357/2015 (2015/2973(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-1348/2015

(nahrádzajúci B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015 a B8-1357/2015):

podaný týmito poslancami:

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Roberta Metsola, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, József Nagy a Anna Maria Corazza Bildt v mene skupiny PPE;

—   Victor Boştinaru, Maria Arena, Norbert Neuser, David Martin, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella a Julie Ward v mene skupiny S&D;

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock a Notis Marias v mene skupiny ECR;

—   Hilde Vautmans, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl a Johannes Cornelis van Baalen v mene skupiny ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat a Stelios Kouloglou v mene skupiny GUE/NGL;

—   Maria Heubuch, Michèle Rivasi, Jordi Sebastià, Judith Sargentini a José Bové, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2015)0474)

Právne oznámenie